Obsah

2023

 

Naše valná hromada se uskutečnila už v klasickém termínu, v pátek 2. prosince 2022
v sále restaurace pana Matějky. Přišlo 27 členů a 17 hostů, jež zastupovali všechny sbory okrsku č. 10 Pocinovice, jehož starosta byl též přítomen.

Po zahájení a seznámením s programem vyzval starosta Richard Honka, který valnou hromadu řídil, přítomné k minutě ticha k uctění památky zemřelých hasičů.

Dále proběhla volba návrhové komise a následoval hlavní bod schůze – jednatel Jiří Grösl podal obsáhlou informaci o činnosti v roce 2022. Všechny hlavní události jsou zaznamenány v této kronice.

Velmi příznivou zprávu o hospodaření přednesl pokladník Milan Zimmermann. Zmíníme dvě nejdůležitější čísla – zůstatek v pokladně je 35 227,- a na bankovním účtu 75 638 korun,
což je vzhledem k nákladům na vydařené oslavy 120. let založení sboru úspěch.

Zprávu revizní komise přednesl Dušan Siran a návrh plánu činnosti na rok 2023 pak Aneta Švábová.

Valná hromada 2022Před diskusí si převzali vyznamenání a ocenění členové, kteří nebyli přítomni předávání na hasičských slavnostech u příležitosti 120 založení sboru. Na snímku zleva Richard Honka, Josef Šváb, Otakar Blahut a Milan Zimmermann.

V diskusi poděkovala starostka obce Jana Dirriglová za uspořádání zmíněných oslav výročí, pomoc při brigádách a ostatních akcích. Za dobrou spolupráci poděkoval
i starosta okrsku Leon Stavovčík a seznámil se závěry jednání výkonného výboru Okresního svazu. Dále pak vystoupili zástupci SDH Pocinovic, Smržovic, Libkova, Chodské Lhoty a Dobříkova.

Na závěr  poděkoval velitel Josef Šváb všem, kteří se podíleli na přípravách oslav výročí, jakož i sponzorům za jejich finanční příspěvky a také V. Ponocnému st. za připomenutí 60. let založení okrsku.

Netřeba hádat, co bylo k večeři po skončení jednání, ano, vepřo-knedlo-zelo a to už také běžely fotografie kronikáře z bohaté činnosti v uplynulém roce. O muziku k tanci i poslechu se postarali Dana a Zdeněk Trefancovi.

Milan Zimmermann 60
V sobotu 17.12. oslavil v sále restaurace za přítomnosti 50 gratulantů šedesáté narozeniny pokladník Milan Zimmermann (*13.12.1962) a byla to oslava velkolepá
a veselá, zvláště když jej tři největší taškáři (Vláďa a Pavel Černý s pomocí Pepy Švába a s komentářem Zdeňka Blahuta) navlékli do kostýmu sestaveného z materiálu, který při svém povolání instalatéra používá téměř denně.

 

7. ledna jsme se (J. Šváb, R. Honka, M. Zimmermann a Z. Huspek) zúčastnili valné hromady SDH Pocinovice, která se konala v restauraci U Jandů v Úborsku. S místem uspořádání mají pocinovští trochu problém, ideální by byla jejich hasičská zbrojnice, jenomže vzhledem k většinou mrazivému počasí nelze auta vystrčit na ven a taky obstarat večeři po skončení není jednoduché…

11. ledna se uskutečnila první letošní členská schůze, na níž bylo přítomno 17 členů. Jednatel přečetl zápis z valné hromady, velitel pak udělal přehled akcí od 5.10. minulého roku. Zmínil účast na bálech v okolních sborech, kdy v Pocinovicích se zúčastnilo
11 našich členů s rodinnými příslušníky. Dále se rozdělily úkoly na bál 28.1. a určily ceny . Tácek chuťovek 10 ks za 25 korun, lístek do tomboly za 20,- a vstupné za 100 korun. Velitel oznámil termín divadla k MDŽ, kdy18.3. zahraje  „Ochotný soubor Karel“ při MKD Domažlice hru „Kája Mařík
jde do světa“.

Miroslav Kratochvíl 75
14. ledna se delegace sboru ve složení J. Šváb, M. Zimmermann, J. Grösl J. Široký odebrala na faru, aby popřála našemu členovi Mons. Miroslavu Kratochvílovi k jeho 75 narozeninám. Tam je fotografovala Aneta Švábová.

Koncem ledna nás čekala stěžejní událost roku – uspořádání hasičského bálu. V pátek 27.1. přišly ženy připravit chuťovky, výbor sboru připravil tombolu.

 

Sobota 28. ledna byla napínavá nejen čekáním na výsledek voleb prezidenta
(Petr Pavel 58,32 % vs Andrej Babiš 41,67 %), ale i čekáním na počet obsazených míst na bále.
Ten jsme uspořádali po dvouleté covidové pauze a důvody k obavám byly nasnadě.
Ani v Pocinovicích, ani v Chodské Lhotě, kde měli hasiči své bály za sebou, nebyli s návštěvností příliš spokojeni.

Po zmíněných dvou „plonkových“ letech jsme připravili všechno se stejnou pečlivostí, jako v letech předchozích. Chuťovky, tombolu, taneční skupinu Modern Dance studia Klatovy na předtančení, Kolovanku Zdeňka Trefance, která zahraje od moderny až po dechovku jsme měli dojednanou
už dva roky předem, jen ti návštěvníci byly velkou neznámou… až skoro do půl desáté, kdy dorazili poslední opozdilci. To už si pokladník M. Zimmermann mohl oddechnout: „Nijak velkou návštěvnost jsme nečekali, ale je tady 80 lidí, takže spokojenost.“

Spokojeni určitě byli všichni příchozí, v tombole bylo připraveno 239 cen, z toho prvních10 
„top“, každá za Bál 2023
několik tisíc. Letos vyhrával každý los, takže kdo investoval do více lístků, odnesl si věcí víc. Na tombolu přispělo 15 sponzorů
a samozřejmě i členové hasičského sboru. Volných zůstalo necelých 30 židlí,
ale na tak malou obec (100 obyvatel) přišlo na bál lidí dost a všichni se určitě dobře pobavili.

 

 

MDŽŽenám k jejich svátku jsme opět připravili divadelní představení.
V sobotu 18. března k nám zavítal ochotnický soubor Karel s komedií "Letem světem
s Kájou" nikoliv Gottem, ale Maříkem. A jen tak na okraj, tentýž soubor v poněkud jiném složení u nás zahrál už před 10 lety, tehdy to byla hra "Nuda
v Kolovči".
Zahráli před plným sálem, jenž se jim odměnil dlouhým potleskem a zmínit je nutno majitele kdyňské lékárny Zbyňka Altmanna tentokrát nikoliv v bílém plášti za pultem své lékárny, ale jako výborného komediálního herce!

 

7. dubna jsme se zúčastnili chůze okrsku v Libkově, kde letos bude v sobotu 6.5. ve 13 hodin hasičská soutěž.

 

Ve čtvrtek 13. dubna odvezla rychlá záchranka Otu Blahuta se zlomeným krčkem stehenní kosti, když po pádu zůstal ležet na zápraží. V nemocnici pobyl dlouhé tři a půl měsíce, po třech týdnech doma jej převezli do domova pro seniory ve Kdyni.

 

Další členská schůze se konala 19.4. za přítomnosti 13 členů.

Starosta R. Honka seznámil členy s programem. Jednatel J. Grösl přečetl zápis z minulé schůze.

Velitel J. Šváb zhodnotil náš i okolní hasičské bály a divadelní představení k MDŽ, seznámil
se školením velitelů a poděkoval všem, kteří se za náš sbor zúčastnili valných hromad sborů okrsku.

Pokladník Milan Zimmermann přečetl  zprávu o bálu, který se velmi povedl jak po společenské stránce, tak i po stránce ekonomické – zisk byl nejvyšší za posledních 20 let. Jednatel přečetl zprávy z valných hromad okrsku, starosta referoval o shromáždění delegátů okresu.

Velitel seznámil přítomné s programem na další období: okrsková soutěž se koná v sobotu 6.5.
ve 13 hodin v Libkově. Postavíme dvě družstva do 35 let i od 35 let a 4 lidi pro štafetu.

V diskusi zaznělo, že pro soutěž by se měla používat jedna společná stříkačka pro všechna družstva.

Dále byla naplánována brigáda na úpravu dětského hřiště (posunutí kolotoče dál od skluzavky)
a  úprava plochy na parkování v zatáčce na Rafandě.

Májka se bude stavět 30.5. v 16 hodin, vedení okrsku nás požádalo o výpomoc při zajištění technické pomoci při mistrovství republiky v Domažlicích.

Společné fotografování bylo naplánované na 14. anebo 28.5. v 10.30 – nakonec se uskutečnilo v prvním termínu.

 

MájkaPoslední akcí měsíce dubna bylo stavění májky 30.4. Ta měřila letos 27 metrů včetně zelené koruny, na níž před stavěním navěsily místní děti a ženy (ty v převaze) stuhy a fáborky a potom už se ke slovu anebo raději k činu dostala parta nejen hasičů, kteří pod velením Josefa Švába měli
tu nejdůležitější část na starosti. Byly časy, kdy se používala bidla či lešenářské trubky, doba však pokročila i tady, takže se staví pomocí dvou traktorů. Jeden kmen pozvedává, druhý u jeho paty jej jistí tak, aby směřoval do šikmo vybetonované jámy, kam nakonec pěkně zapadne. Šikmá strana se zajistí utahovacími vzpěrami, kolmé zajištění pak klíny… a je hotovo. Psáno třemi větami, ve skutečnosti je to práce na víc než hodinu a půl.

 

Soutěž v požárním sportu letos, jak již bylo zmíněno, pořádal SDH Libkov a jeho členové se úkolu zhostili nadmíru dobře – včetně zajištění příhodného počasí.

Akce se odehrála v sobotu 6.5. na víceúčelovém hřišti na konci obce a kromě dobříkovských hasičů se zúčastnila družstva mužů místních, Loučimi, Pocinovic, Chodské Lhoty a Smržovic, v ženách pak soutěžila družstva Ch. Lhoty, Pocinovic a premiérově Smržovic.

Celé odpoledne neúnavně moderoval Václav Ponocný starší, soutěžilo se férově a samozřejmě se snahou dosáhnout co nejlepších výsledků.

První disciplínou byla klasicky štafeta 4x100 metrů. Disciplína je to náročná jak na šikovnost, tak na rychlost, takže ji absolvují nejmladší členové. Časy se sčítají s disciplínou požární útok, která
už je rozdělená na kategorie do a od 35 let.

V té první bylo následující pořadí: 1. Chodská Lhota, 2. Pocinovice, 3 Libkov, 4. Loučim.

V kategorii muži nad 35 let jsme si putovní pohár, který zdobil naší hasičskou klubovnu od loňského roku, odvezli zase zpátky, za námi zůstala Chodská Lhota, Pocinovice a Smržovice. V ženách bylo první družstvo Ch. Lhoty, druhé Pocinovic a třetí Smržovic.

Celému odpoledni přihlížela necelá stovka diváků, spolu s hasiči se číslo účasti blížilo
ke stovkám dvěma. Libkovští zajistili občerstvení a zaplatili poháry, které dostalo za umístění každé družstvo – jiné roky přispívá každý sbor předem určenou částkou.

Zároveň se soutěží si místní připomněli 120 let založení jejich hasičského sboru.

Okrsková soutěž

 

V neděli 14. května dopoledne jsme se po neuvěřitelných 27 letech konečně dali dohromady tak, abysme mohli pořídit společné foto na věčnou paměť současné, ale i budoucí generaci. Rozhodnuto bylo už v roce 2019, jenomže přišla covidová omezení a focení bylo nutno odložit. Po dvouleté pauze se lidé na akce a nejen hasičské dávali dohromady jen ztuha, takže až v polovině letošního května jsme se mohli sejít před hasičskou zbrojnicí.

Společné fotoOno se řekne vyfotit, ale ani to nebylo jednoduché. Šest členů má bydliště mimo obec, několik dalších zase nemá uniformy…Úspěchu celé akce musíme vděčit především veliteli J. Švábovi, který všechny nejen pozval, ale chybějící stejnokroje zapůjčil od okolních sborů a hlavně – pečlivě naplánoval rozestavění jednotlivců
do tří řad sedících, stojících na zemi
a stojících na stupínku za nimi a tak jsem mohl spustit samospoušť foťáku na stativu a zvěčnit 30 členů z 35  ve stavu pro v úvodu zmíněné účely. Fotku velikosti A4 dostal každý zúčastněný, velké zarámované černobílé foto velikosti 45x30 cm (to nakonec vyšlo skoro lépe než barevné) visí ve výčepu restaurace vedle ostatních historických a barevné v hasičské klubovně.

Obrázků ono dopoledne vzniklo víc, k vidění jsou ve fotokronice.

 

V červnu letošního roku jsme oproti jiným létům skoro nestíhali všechny akce.

Kuání soklu pod kolotečemV sobotu 3. sešlo se několik nejaktivnějších členů, aby rozšířili parkovací plochu
v zatáčce u domku čp. 68 nahoře na Rafandě. Kopátkem pana Špačka se plocha poněkud rozšířila mimo asfalt, do odkrytého prostoru se navezly větší kameny a potom se všechno zase srovnalo.
Dále bylo nutno posunout o cca jeden metr kolotoč
na dětském hřišti, neboť ten byl moc blízko konce žluté skluzavky a to už byl oříšek
o hodně tvrdší. Jakkoliv to opět pomocí kopátka vypadalo jako brnkačka, opak byl pravdou. Kolotoč včetně ostatních prvků instalovala firma v roce 2008 a jestli se od té doby změnil předpis anebo to tehdy zanedbali ví dneska už je bůh, faktem zůstává, že sokl pod kolotočem byl pořádně bytelný. Práce na jeho vykutání zabraly víc než dvě hodiny, když ve finále bylo nutno přivézt k bagru jinou lžíci, vyšťourat díru kolem soklu do větší hloubky a teprve potom osu kolotoče i s betonem vytáhnou lanem ven. V týdnu se pak vykopala nová díra a celé monstrum
se mohlo zabetonovat v předpisové vzdálenosti od skluzavky.

 

Čistění koupalištěPřed nadcházející letní sezónou sešlo se v sobotu 17.6. u naší vodní nádrže sedm hasičů a tři pomocníci, aby hadicemi zlikvidovali nánosy bahna. Znamenalo to několik dní předem začít požární nádrž vypouštět a potom se chopit nejen proudnice, ale hlavně lopat a věder a největší bahno vynést ven. A protože místní nádrž využíváme jako koupaliště, bylo nutno pro alespoň základní pohodlí návštěvníků taky vysekat vzrostlou trávu na břehu a příchodu k vodě. Stalo se tak právě včas, už v neděli přišlo teplo, které se v průběhu týdne změnilo v horko, takže se voda v čerstvě napuštěné nádrži příjemně ohřála.

 

Před zcela zaplněným kostelem odsloužil v neděli odpoledne 25. června Mons. Miroslav Kratochvíl za přítomnosti dalších 7 kněží děkovní mši svatou za 75 let života, 40 let kněžství a 35 let působení v kdyňské farnosti (😉 hezky se mu to sešlo, pravda?).

Už šest let se můžou nejen věřící, ale i ostatní návštěvníci kostela sv. Anny na Tanaberku u Všerub pomodlit u čtrnácti zastavení křížové cesty, jež tvoří opracované různě velké kameny zasazených do krajiny při příjezdové cestě. Na každém je nalepena dlaždice s příslušným nápisem. Na jejím vytvoření má lví podíl právě Kratochvíl. Jeho bezprostřední kázání znají všichni nejen věřící,

ale i návštěvníci jím sloužených mší a jsou to slova a myšlenky, které mají co říct nám všem.

„Chtěla bych jménem všech farníků panu faráři vyjádřit veliký dík za léta, kdy je tady s námi,“ řekla Martina Matějková, která Kratochvílovy mše doprovází na varhany i zpěvem.

Po mši následovalo předání dárku od našeho sboru, jehož členové se zúčastnili v uniformách, následovala prohlídka farní zahrady a velkorysé občerstvení zdarma, připravené v bývalé maštali
a stodole. Pivo teklo proudem (tak dobře, limonáda taky), na tácech byly připravené uzeniny, řízečky i množství zeleniny, nechyběly ani chuťovky a něco sladkého ke kávě.

 

Až do schůze 4. října se na první pohled nedělo nic, co by se týkalo našeho sboru, jenomže je třeba si uvědomit, že řada hasičů je také členy TJ Sokol, kde se aktivně podílejí na jeho činnosti a stejně tak se zúčastňují akcí, pořádaných obcí, poněvadž jsou taky v zastupitelstvu.  

Na schůzi zhodnotil velitel činnost od poslední schůze v dubnu, celkem to bylo 9 akcí.
Kromě zde v kronice zaznamenaných to byla i účast na pohřbu Oskara Hamruse st., který byl dlouholetým velitelem SDH Dobříkov. Dále zmínil zajímavý poznatek z poslední doby, kdy se díky dlouhodobému teplému počasí nebývale rozmnožili sršni. Na jedno takové hnízdo pod střechou u Haladovic komína přijeli dobrovolní hasiči z Pocinovic nejen s cisternou, ale i s malou plošinou a hnízdo odborně zlikvidovali. Velitel upozornil, že pokud se něco takového přihodí, nesmí se volat na linku 150, profesionální hasiči sršně zlikvidují jen v případě, že se jedná o bezprostřední ohrožení životů a hnízdo je na veřejném prostranství. Takže hnízdo zlikvidovat buď svépomocně, nebo volat odbornou firmu,
v našem okrsku pocinovské hasiče.

Dále se naplánovala účast na velitelském dni v Libkově 20.-21.10., termín naší valné hromady (pátek 1.12. v 19 hodin) a oznámeny termíny VH ostatních sborů okrsku, na něž vyšleme své zastoupení.
Na příchod letošního procesí z Neukirchenu 4.11. zajistíme bezpečný přechod po silnici ke kostelu.

V diskusi bylo řečeno, že zásahová jednotka by se měla scházet 2x měsíčně a 1x měsíčně absolvovat testy – je to povinnosti vůči obci. Také zdravotní prohlídku by měli její členové pravidelně absolvovat. Dále se konstatovalo, že se neuskutečnila zkouška hydrantů a že z hasičárny někdo odnesl koště a už ho tam nevrátil😀.

 

9. října zemřel ve věku 85 let nejstarší člen našeho sboru Karel Nejdl (*5.10.1938, †9.10.2023). Pohřeb se konal 30.10. v kostele, foto si rodina nepřála a tak jsme se vyfotili před hospodou před pohřební hostinou (párek a chleba, 1 chodský koláč a 5 laskonek a 5 žloutkových věnečků).

 

Velitelský LibkovVelitelského dne v Libkově
se v pátek 20. října večer zúčastnilo celkem 84 dobrovolných hasičů
z okrsku č. 22 Dlažov a č. 10 Pocinovice. Z našeho SDH zde bylo 14 členů! Námětem cvičení bylo dodávat vodu
ze 6 stříkaček (vždy po dvou najednou) do dvou cisternových vozů u místní drůbežárny, která byla objektem zásahu. Stříkaly dvě proudnice, na každé straně budovy jedna a navíc se použila proudnice bez obsluhy, která vytvářela vodní clonu až na střechu.

Ještě před nastartováním strojů ale dvě jednotky – Běhařov a Pocinovice, které mají ve výbavě dýchací přístroje, "zachraňovaly" dvě osoby, které zůstaly uvnitř zakouřeného objektu.

Velitelský den pořádají pocinovští každý rok v říjnu a jeho smyslem je nacvičit součinnost
s profesionály, kteří mají u ostrého zásahu hlavní slovo. To zde měl letos, stejně jako v minulosti odborník na slovo vzatý, Václav Ponocný ml., jenž je nejen členem SDH Pocinovice, ale i HZS Domažlice. Velitelem zásahu byl J. Šváb.

Velitelský  den LibkovV počtu devíti členů jsme se také zúčastnili v sobotu 21. dopoledne druhé části velitelského dne, která byla zaměřena na školení. Spolu s dalšími jsme si vyslechli zajímavou přednášku Jany Schambergerové, která je členkou SDH Pocinovice a povoláním operátorkou KOPIS (Krajské operační a informační středisko) Plzeň. Popsala nejen činnost střediska, ale také zásady komunikace při volání na linku 112. Vyšetřovatel HZS Domažlice Jaroslav Sokol nás pak seznámil s metodami vyšetřování a hlavně
s příčinami požárů. Na závěr pak opět V. Ponocný ml. popsal způsob hašení elektrovozidel anebo baterií elektrokol
a postupu při požáru objektů s fotovoltaikou.

Kromě odborných záležitostí je velitelský den a hlavně páteční večer taky možností posedět, poklábosit si, zazpívat si při harmonice nebo kytaře a uvědomit si tím vzájemnou pospolitost dobrovolných hasičů v působnosti obou okrsků.

 

Jako každý lichý rok přišlo v sobotu 4. listopadu 103 věřících z partnerského městečka Nové Kostely (Neukirchen beim Heiligen Blut) procesím pomodlit se do našeho kostela Narození Panny Marie.

Členové našeho sboru zajišťovali bezpečnost průvodu při přechodu ze silnice pod starým viaduktem po hlavní silnici ke kostelu a účast na odpoledním posezení v restauraci.

Procesí

Valnou hromadou v pátek 1. prosince skončil náš hasičský rok 2023, který už měl zcela klasický, to jest aktivní průběh. Doufejme, že takový bude i rok 2024.

 

Nahoru