Obsah

Rok 2012

 

13. ledna se za účasti 17 členů sešla první schůze, na níž byly vyslechnuty zprávy delegátů z výroček okolních sborů a naplánován tradiční bál na 4.února v sále restaurace pana Matějky. Cena vstupenky bude 70,- Kč, jednohubky 10 kusů za 20,- korun, lístek do tomboly bude stát 20 korun. Zahraje Kolovanka a je zajištěno předtančení členů plzeňského tanečního klubu Koloseum Dance Team. Velitel Josef Šváb informoval o přípravách na oslavy MDŽ, starosta sboru Richard Honka o stavu oslav 110. let založení sboru – organizační výbor se sejde ihned po plese. Velitel dále přednesl myšlenku nechat zhotovit do termínu oslav prapor sboru – kronikář Zdeněk Huspek zjistí možného výrobce včetně cenové relace, financování praporu by mělo být zajištěno příspěvkem sboru, sponzorskými dary a sbírkou v obci. Starosta sboru pak informoval o zakoupení vycházkových košil tak, aby je do oslav měla většina členů.

Schůze 9. března se zúčastnilo 19 členů. Velitel zhodnotil bál, který přinesl zisk 12. 475 Kč a vyslovil poděkování všem, kteří se zasloužili o jeho organizaci. V únoru si byli členové výboru pro inspiraci ohledně praporu v Chodské Lhotě a v Pocinovicích (hlavně proto, aby v Loučimi měli nejhezčí prapor v okolí). U příležitosti jeho sedmdesátin byla také delegace blahopřát Josefu Černému. Starosta R. Honka seznámil přítomné s nabídkou dvou firem, které se v republice zabývají šitím slavnostních praporů – jeho cena by se měla pohybovat kolem 70 tisíc korun. Finančně by jeho výrobu pokrylo Pošumavské zemědělství (A. Černý) a vikář M. Kratochvíl jako sponzoři a sbírka v obci, doplněná prostředky sboru. Děkan Kratochvíl ve svém vystoupení řekl, že prapor je nejen pro hasiče, ale také pro celou obec věcí cti a investicí do budoucnosti a sbírce by měla přecházet osvěta v obci.
Program na oslavě MDŽ bude tentokrát zajištěn z místních zdrojů – M. Matějková a V. Kacerovská jej připraví s místními dětmi, zahájení obstará dětský soubor LŠU ve Kdyni a nakonec zahraje k tanci i poslechu duo Bejvl & Halada. Každá žena dostane karafiát.
R. Honka seznámil přítomné s předběžným programem oslav 110. let založení sboru, které budou 4. srpna. Na návsi bude stan, pódium pro muziku a parket, hrát bude Domažličanka. Ve 13 hodin bude v kostele slavnostní mše svatá, poté hasiči přejdou průvodem na náves, kde bude zahájení, předání vyznamenání a program, v němž vystoupí malí loučimští hasiči, hasiči z Pocinovic a další program, který se upřesní. Objedná se skákací hrad pro děti, na návsi bude výstava techniky, ve stanu fotovýstava z činnosti sboru.
Jako poslední byly projednány brigády – příprava dřeva pro hostinského, čištění cesty k židovskému hřbitovu a čistění koupaliště. Také bude nutno udělat brigádu na úklid obce před oslavami.

Počátkem května (4.5.) se na schůzi vyhodnotila oslava MDŽ (10.5.), kterou jsme připravili pro místní ženy a dívky za jejich vydatné pomoci – dokonce byl zaslechnut názor, že to byla akce „Ženy ženám“. Vystoupení dětí bylo úspěšné, stejně tak i vystoupení harmonikářů. Výdaje z pokladny sboru na oslavu byly 4.900,- Kč.
Brigády na přípravu dřeva pro hostinského se zúčastnilo 9 členů, cestu z židovskému hřbitovu čistilo 16 členů (v tom zahrnuti i nečlenové sboru). 20. dubna jsme se rozloučili s dlouholetým členem a funkcionářem sboru A. Francem (†69) a 22. dubna jsme zorganizovali sbírku ve vsi na pořízení praporu.
Dále byla zajištěna účast na okrskové soutěži 26. května v Pocinovicích – zúčastní se 2 družstva. Starosta Honka informoval o stavu příprav na oslavy výročí a shromáždění delegátů v Domažlicích – v okrese je 130 sborů a 5.135 dobrovolných hasičů. Velitel Šváb informoval o sponzorském příspěvku R. Honky v částce 15 tisíc korun, které budou spolu s penězi sboru použity na nákup stejnokrojů včetně košil. Cena jednoho je 4.138,- Kč. Kronikář navrhl fotografování členů v uniformách před oslavami, po diskusi bylo focení přeloženo na podzim letošního roku. Jednatel Grösl seznámil se záměrem uspořádat na podzim zájezd na přehradu Orlík a exkurzi do nitra hráze a vodní elektrárny a nutnosti pořídit novou smuteční vlajku včetně konzole na její zavěšení na zbrojnici.

Na schůzi 6. června byli členové informováni o předání věcného daru Z. Huspekovi k jeho 65. narozeninám, dále o pokračování Hasičské veterán ligy Chodska, o účasti na okrskové soutěži (do 35 let 3. místo, nad 35 let 2. místo), o nácviku místních děvčat na vystoupení na oslavách pod vedením V. Vávry a o naší účasti na pohřbu dlouholetého člena sboru Františka Grösla (†92). Pokladník oznámil konečnou sumu sbírky po vsi na prapor – vybralo se úctyhodných 44 tisíc korun!
Byl s konečnou platností určen program oslav a rozděleny úkoly při jejich realizaci, zástupci sboru Honka, Šváb, Franc, Zimmermann a starostka obce J. Dirriglová byli pozvat dobrovolné hasiče bavorské obce Vorderbuchberg nedaleko Neukirchenu, s nimiž bychom chtěli navázat užší kontakt. Starosta sboru informoval o nákupu nových uniforem, jejichž úpravu udělají paní Francová a Švábová, nášivky přišije Francová. Dále velitel informoval o pořízení upomínkových předmětů pro delegace sousedních sborů, Huspek o stavu skládačky k výročí a jednatel o zájezdu na Orlík.

Oslavy proběhly v sobotu 4. srpna a věnuje se jim samostatná stránka.

V sobotu 23. září se naši členové Josef Šváb a Milan Zimmermann zúčastnili v Pocinovicích třetího kola Chodské hasičské veterán ligy, celkem skončily Pocinovice letos na 2. místě.

V pátek 5. října se uskutečnil plánovaný zájezd na Orlickou přehradu, kde jsme se podívali do vnitřku hráze a vodní elektrárny, následovala exkurze do Hornického muzea v Příbrami a protože vyšlo ještě trochu času před odjezdem, podívali jsme se také na Svatý kopeček. Zakončení bylo v restauraci U Jandů v Úborsku. Jak výběr destinace tak i celkový průběh si účastníci velmi pochvalovali!

Ve dnech 26. a 27. října se konal velitelský den okrsku, tentokrát v Chodské Lhotě – naše účast byla hojná, 10. listopadu jsme jako každý rok dodali rozhodčí pro noční soutěž v Pocinovicích – za zmínku stojí úspěch naší dvojice J. Šváb a M. Zimmermann v řezání trámu pilou-břichatkou, kde ve velké konkurenci obsadili druhé místo.

 

 

Rok 2013

 

Ke zhodnocení činnosti v roce 2012 jsme se sešli na výroční valné hromadě 30. listopadu. Dostavilo se 29 členů a 18 hostů, a kromě vedení pocinovského okrsku a zástupců sborů v něm soustředěných nechyběla ani starostka obce Jana Dirriglová a starostka Sokola Vladimíra Kacerovská.
Zprávu o činnosti přednesl jednatel Jiří Grösl a byla určitě nejobsáhlejší za posledních několik let. Zmínil tradiční bál, oslavy svátku žen s vlastním programem, zájezd
na Orlickou přehradu, tři brigády na úklid obce a čištění koupaliště zase jako formu pomoci obci a samozřejmě hasičský výcvik a s ním spojenou účast v soutěžích i na dalších akcích okrsku. Samozřejmostí je účast na pohřbech svých členů, návštěvy jubilantů s předáním dárkového balíčku jsou zase důkazem, že ani na své starší své členy nezapomínáme.
Stěžejní akcí roku 2012 byla oslava 110. let založení sboru a s ní související obstarání nového praporu a nových uniforem. V této souvislosti pak jmenoval ty, kteří odvedli největší kus práce – velitele Josefa Švába, starostu sboru Richarda Honku, pokladníka Milana Zimmermanna, kronikáře Zdeňka Huspeka a Václava Vávru, který nacvičil s místní omladinou ukázku opravdového zásahu se stříkačkou. Nezanedbatelný podíl na celoroční činnosti měl samozřejmě i jednatel!
Zprávu o hospodaření podal pokladník sboru Milan Zimmermann a protože jsme letos nakupovali nové uniformy a košile pro 10 členů a hlavně nový prapor (vyšel na 65 tisíc), prošlo mu pokladnou téměř 200 tisíc korun, což je na tak malý sbor docela hodně peněz!
Starosta sboru, velitel a zástupce okresního sdružení pak předali pamětní listy a uznání všem členům, kteří si je nevyzvedli při oslavách 110. výročí.
Naše řady posílily dvě nové členky, které se též aktivně zúčastnili oslav – Lenka Švábová a Bára Kacerovská. Na valné hromadě jim byly předány průkazy.
Za aktivní práci sboru poděkoval starosta okrsku Leon Stavovčík,  vystoupila též starostka obce Jana Dirriglová, která kromě poděkování oznámila poskytnutí příspěvku na činnost z obecní kasy ve výši 20 tisíc korun, což nás velmi potěšilo.
Po skončení jednání se všichni mohli podívat na fotky z činnosti po celý rok, promítané na plátno na jevišti, k nahlédnutí byla též kronika, fotokronika  i dobové dokumenty. Po obligátní večeři (vepřo-knedlo-zelo) zahrála malá klatovská kapela.

9. prosince byl v kostele adventní koncert, po jeho skončení se na návsi rozsvítil vánoční strom, na který členové sboru pár dnů předem navěsili svíčky a do koruny umístili hvězdu. Též instalovali vánoční osvícení kostela reflektory.

26. ledna se konal tradiční hasičský bál. Zahrála Kolovanka Zdeňka Trefance, v tombole se sešlo 230 cen, z toho dobře 10 v hodnotě přes tisíc korun. Nechyběly chuťovky, připravené den předem a návštěvníků přišlo taky hodně. Téměř 90 lidí obsadilo sál, dalších 30 převážně mladých sedělo ve výčepu. Přijeli též hasiči z Pocinovic, Chodské Lhoty a dalších okolních vesnic – bál se vydařil.

Náš sbor se aktivně podílí na činnosti celého okrsku, takže jsme se zúčastnili 3. února jeho výroční valné hromady. A jaké máme v okrsku funkce? Josef Šváb je zástupce velitele okrsku, Jarda Široký strojníkem, Jiří Grösl okrskovým jednatelem a Zdeněk Huspek tiskovým mluvčím, který zajišťuje hlavně publicitu v okresním tisku.
Ve čtvrtek 21. února jsme nainstalovali do sále restaurace plátno a počítač a Leon Stavovčík vyprávěl a promítal nejen hasičům, ale i dalším obyvatelům obce obrázky
ze svého výstupu na Mont Blanc a cesty po Izraeli.

Další akcí, kterou jsme začali v roce 2009, je uspořádání oslavy, nebo spíš obstarání a zaplacení programu k Mezinárodnímu dni žen. Vžilo se pozvat každý rok  pokud možno jiný ochotnický soubor, který se s kulisami vejde na malé jeviště v restauraci a tak to letos
9. března byl domažlický soubor Karel se svojí hrou „Nuda“. Ochotnické herce sledovalo 70 žen a dívek, nechyběli ani pánové. Hra se docela líbila, po jejím skončení si zůstavší mohli poslechnout, ale i zatančit na hudbu elektronických varhan v podání Franty Tomana ze „Škrchleb“. Každá žena i dívka samozřejmě dostala karafiát.

20. dubna jsme vyrazili na brigádu, vyčistily se cesty od náletových křovin, o deset dní později (30.4.) jsme jako každý rok postavili májku.

Květen byl na akce docela bohatý. Premiérově jsme 5. května prezentovali svůj nový prapor v průvodu k uctění sv. Floriána v Domažlicích. Za doprovodu dechové hudby Hájenka se šlo z parkoviště U svatých k Arciděkanskému kostelu. Tady se konala mše svatá, kterou sloužil P. František Kaplánek. Průvodu se zúčastnili členové J.Grösl, R. Honka, Z. Huspek, J. Široký, J. Šváb a M. Zimmermann, prapor nesl velitel a ten taky u něho téměř hodinovou mši stál, zatímco my jsme seděli. Další program byl v MKS, tam jsme se jen dali pivko
a vrátili se domů.

V sobotu 11. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže, která se tentokrát konala v Chodské Lhotě. Počasí moc nepřálo, celé odpoledne s přestávkami drobně pršelo, přesto se bojovalo v plným nasazením. Opět premiérově jsme do družstva pro štafetu zařadili naše nové členky – Lenku Švábovou a Báru Kačerovskou, které se snažily o co nejlepší výkon. Byli jsme sice byli  poslední, časem to bude určitě lepší! Do požárního útoku jsme nasadili po jednom družstvu do každé kategorie (do a nad 35 let), obě se shodně umístila na třetím místě.

 

 


Na snímku zleva: Josef Šváb, Karel Halada, Petr Široký, Miroslav Kacerovský, Tomáš Franc, Tomáš Franěk, Dušan Siran, Josef Černý, Václav Vávra, Jiří Grösl, Jaroslav Široký, Milan Zimmermann, sedící: Aneta Švábová, Bára Kacerovská a Lenka Švábová.

 

Na obou akcích jsme prezentovali naší obec takříkajíc venku, třetí akce měla význam spíš místní – 24. května jsme vyčistili koupaliště. Hned o týden později ( 1. června) bylo nutno koupaliště upustit, protože po vydatných deštích hrozily místní povodně!

Rozmary počasí v posledních letech přinášejí různé kalamity a tak se stalo, že 4. srpna přehnala se nad naší krajinou bouře, doprovázená větrnou smrští. Žádné velké škody nenapáchala, dva naši členové museli nicméně odklízet spadané větve u hřbitovní zdi.

Josef Šváb a Milan Zimmermann nás letos opět zastupovali v Chodské hasičské veterán lize, když soutěžili za družstvo Pocinovic. Liga byla čtyřkolová, první kolo bylo v Neuměři, druhé v Krchlebech, třetí v Pocinovicích a závěr se konal na městském hřišti v Domažlicích. Výsledky celého ročníku: 1.SDH Krchleby, 2.Pocinovice, 3. Srbice, 4. Domažlice, 5. Nýrsko, 6. Křenovy, 7. Pelechy). Mezi ženami vybojovaly pomyslné zlato členky SDH Pocinovice před veteránkami z Pelechů. Třetí kolo ligy proběhlo 21. září v Pocinovicích.

30. září předala starostka obce Jana Dirriglová pamětní plaketu „Za záchranu života“ veliteli zásahové jednotky Tomáši Francovi. Ten při letošním 15. ročníku triatlonu „Všerubský železný muž“ v závěru druhé disciplíny jízdy na kole na 27 kilometrů po pádu svého soupeře Miroslava Bendy zastavil a poskytl mu první pomoc – vytáhl mu zapadlý jazyk a rozdýchal ho. Jsme hrdí na to, že mezi sebou máme tak obětavé členy!

Stěžejní událostí roku byla pro nás návštěva u našich bavorských kolegů ve Vorderbuchbergu. S těmi jsme uzavřeli družební vztahy v loňském roce, když jsme jejich delegaci pozvali na oslavy 110 let založení našeho sboru – viz loňský zápis.

Až do neděle 22. září to vypadalo na čistě formální záležitost, ale ten den nás oni pozvali na křest své nové hasicí stříkačky.

Slavnost to bylo se vším všudy a tak den začal dopolední mší svatou v kostele Narození Panny Marie, kterou celebroval p. Georg Englmeier. Po jejím ukončení jsme se přepravili do dva kilometry vzdáleného Vorderbuchbergu, abychom průvodem za doprovodu řízné pětičlenné kapely „Chambtaler Spitzbaum“ dorazili k hasičské zbrojnici, kde farář Englmeier barevnou stužkou převázanou stříkačku pokropil svěcenou vodou a popřál hasičům, aby jim bezchybně sloužila. Krátce také pohovořil starosta Neukirchenu Berlinger i jeho protějšek z Loučimi Jana Dirriglová a pás slov řekl i předseda místních dobrovolných hasičů Josef Breu. Po skončení oficialit jsme se opět průvodem přesunuli do útulné hospody rodiny Breu, kde byl připravený oběd – kulatý bavorský knedlík, vepřové maso v omáčce a zelí. A tady už se začalo vzájemně komunikovat, byť zatím prostřednictvím členů výpravy, znalých místního jazyka: Jany Dirriglové, Tomáše France a Kathariny Dirriglové. Odpoledne pokračovalo ukázkou zásahu s novou stříkačkou, posezením v hasičské zbrojnici, kde manželky místních hasičů nabízely několik druhů koláčů a dortů, kávy a dalšího pití, včetně nasládlého lahvového piva. A tady už došlo k vzájemné komunikaci v mnohem  větší míře takže jsme se dozvěděli o práci bavorských dobrovolných hasičů hodně nového.

Krátce před pátou hodinou přišel čas loučení a že jsme ve Vorderbuchbergu zanechali dobrý dojem svědčily nejen úsměvy při našem odchodu, ale i doprovod k autobusu za zpěvu písničky Škoda lásky, kterou v čele našeho malého průvodu zahrála paní harmonikářka. Návštěva, které se zúčastnili J. Šváb, T. Franc (nesl prapor), M. Zimmermann, J. Grösl, J. Dirriglová, V. Francová, M. Matějková, K. Dirriglová, A. Dirriglová, B. Kacerovská, Z. Huspek, J. Černý, J. Vávra, J. Matějka, P. Široký, T. Franěk, V. Siran a D. Siran, v nás zanechala hluboký dojem. Bylo o nás postaráno se vším všudy a převážná většina ze celkového počtu možná 60 bavorských hasičů včetně jejich manželek nám dávala najevo své přátelské pocity, takže jsme je ihned pozvali na velitelský den v říjnu, naší výroční valnou hromadu v prosinci i na lednový náš bál. A jelikož budeme příští rok na jaře pořadateli okrskové soutěže, domluvili jsme také jejich účast a ukázku zásahu. Dalšímu rozvíjení vzájemných vztahů poněkud brání jazyková bariéra, ale i to se snad časem podá…

Jestliže návštěva v Bavorsku byla akcí především společenskou, další velká akce letošního roku byla především akcí technickou. Ve dnech 18. a 19. října jsme byli na řadě s uspořádáním nočního námětového cvičení a velitelského dne našeho okrsku.

Do Loučimi přijelo celkem 50 dobrovolných hasičů z Pocinovic, Chodské Lhoty, Smržovic, Dobříkova, Libkova, Běhařova a Dlažova. Námětem cvičení bylo natáhnout hadicové vedení od požární nádrže (koupaliště) zadem nad zahradami, kolem zástavby na "Rafandě" a ve farské zahradě uhasit vniklý požár.Postup byl následující:
po proškolení (brífinku) velitele okrsku Petra Ponocného a jeho bratra Václava (profesionálního hasiče) a přivítání přítomných starostkou obce Janou Dirriglovou zahoukala úderem dvacáté hodiny siréna na hasičské zbrojnici a naše jednotka vyrazila s přívěsem za traktorem Josefa Černého nahoru k hydrantu u posledního domku nad hřištěm. Tam spojila hadice od hydrantu ke stroji a odtud je natáhla je do farské zahrady, kde neznámý „žhář“ podpálil hromadu slámy. Mezitím k hydrantu dorazila pocinovská cisterna, která pomáhala dodávat vodu. Ve stejné době připravili u požární nádrže libkovští svůj stroj, další stroj nastartovali dlažovští a běhařovští a v hadicích "B" tlačili vodu k běhařovské cisterně, zaparkované nad koupalištěm. Odtamtud pokračovalo hadicové vedení loukou na cestu k rokli, kde stála další cisterna. Od ní pak poslední úsek hadic vedl k již zmíněné cisterně    u hydrantu. Celé vedení až k proudnici mělo délku úctyhodných 970 metrů!

Smyslem akce bylo vyzkoušet dodávku vody z nejbližšího možného zdroje v případě opravdu velkého požáru, vyzkoušelo se také – a úspěšně – velení celého zásahu včetně vzájemného radiového spojení. Jediná chybička se vloudila – hydrant u farské zahrady je na konci horní větve starého vodovodu a má tak slabý tlak, že ani pomocí stroje nenatlačil do hadic vodu! V případě většího požáru v těchto místech – nedej bože – by se tedy musela voda dopravovat vyzkoušeným způsobem … Po skončení cvičení následovalo hodnocení při harmonice do časných ranních hodin. Druhý den program pokračoval přednáškou učitelky Střední zdravotnické školy v Klatovech (a také členkou ženského družstva SDH Pocinovice) Evou Turečkovou o poskytování první pomoci při nehodách, kterou sledovalo třicet hasičů. Závěr velitelského dne se odehrál na návsi, kam domažličtí profíci přivezli nový vysouvací žebřík a mohli jsme si tak opět po roce prohlédnout naší vesničku z výšky 30ti metrů.

„Zajistit celou akci nebyla žádná maličkost,“ řekl po nedělním úklidu náš velitel Josef Šváb, „připravit prostory pro školení i spaní, zajistit jídlo, pití… dalo to dost práce. Hodně nám pomohly naše hasičky Bára Kacerovská a Lenka a Aneta Švábovy, poděkovat musím taky Jirkovi Vaňkovi z Libkova, který si vzal na starost nápoje. Dík patří samozřejmě všem zúčastněným místním hasičům i vedení okrsku, bez něhož by se takhle velká akce jen těžko uskutečnila.“

26. října jsme připravovali dřevo pro hostinského Jirku Matějku, 1. listopadu se uskutečnila poslední letošní chůze před výroční valnou hromadou za účasti rekordního počtu čtyřiadvaceti členů. O práci v loučimském hasičském sboru je živý zájem!

Než ukončíme výčet událostí od poslední výročky, je nutno zmínit letošní naše členy – jubilanty: v lednu byla delegace popřát p. Miroslavu Kratochvílovi (65 let), v dubnu Karlovi Haladovi (60) a v říjnu Karlovi Nejdlovi (75). Všichni dostali jeden dárkový balíček od hasičů a druhý od obce. Vyplatí se, jak vidno, bydlet zrovna v Loučimi!


Nahoru

 

Rok 2014

 

Kalendářní rok jsme zakončili výroční valnou hromadou v pátek 6. prosince 2013 v sále restaurace Jiřího Matějky za účasti 50ti členů a hostů. K tomuto datu měl náš sbor 43 členů, z nichž nejstarší je se svými 76ti lety Josef Šváb st. Zpráva o činnosti obsahovala všechny činnosti, jež jsou zaznamenané v této kronice.

VVH 2014

Do sboru byla přijata Saša Dirriglová, Zdeněk Huspek dostal stužku za 10 let práce ve sboru. V diskusi kromě obvyklých zdravic představitelů okolních sborů vystoupila i starostka Loučimi Jana Dirriglová, která řekla: „Jsem ráda, že zde máme tak obětavé hasiče, kteří se dovedou postarat nejen o své profesní záležitosti, ale také o záležitosti obecní a proto jim rádi přispějeme na činnost částku 20 tisíc korun.“
A protože si peníze umíme vydělat třeba brigádami, mohli jsme si pořídit čtyři nové hadice „B“ i s rozdělovačem v hodnotě 17 tisíc. Během večeře (česká klasika vepřo-knedlo-zelo) jsme na plátno na jevišti promítli obsáhlou fotodokumentaci naší  činnosti a posléze jsme si zatancovali a zazpívali při hudbě heligonkářů z Mrákova Josefa Jarábka a Jana Randy.

V letošním roce nás čekaly dvě velké akce – uspořádání tradičního hasičského bálu a okrskové soutěže a zatímco okrsková soutěž vychází jednou za 5 let (tolik je sborů v pocinovském okrsku), bál je každý rok. Zdá se tedy býti jeho zajištění rutinní záležitostí, ale není tomu tak. Přípravě se všichni zúčastnění pod vedením velitele Josefa Švába věnují na sto procent tak, aby večer proběhl bez jakýchkoliv zádrhelů.Předtančení na bále Úvodní skladbu zahrála Kolovanka Zdeňka Trefance v sobotu 25. ledna úderem dvacáté hodiny a krátce po přivítání přítomných starostou sboru Richardem Honkou se parket zaplnil. Ve výčepu už tradičně seděla omladina (pozvolna stárnoucí), v sále obsadili stoly též hasiči z Chodské Lhoty, Pocinovic, Libkova, ale třeba také z Běhařova, přijeli i návštěvníci ze Kdyně anebo z Plzně. Před  desátou večer zatancovaly Trefancovy dcery několik diskotanců jako předtančení  a pak došlo na chuťovky, které – také tradičně – připravily ženy našich členů v pátek večer. Krátce na to seHasičský bál 2014 začaly prodávat lístky do tomboly, kde bylo letos 250 cen v celkové hodnotě téměř 42 tisíc korun, z toho za prvních 15 se vydalo 18 tisíc korun. V přátelské atmosféře se všichni bavili dobře, ti nejvytrvalejší odcházeli domů v časných ranních hodinách a to je důkazem, že se bál povedl. Dík patří všem, kteří se na jeho uspořádání podíleli, ať bylo přípravou tomboly, jejím nákupem, obstaráním sponzorských cen… prostě aby se mohli lidé bavit, musí jiní lidé odvést kus práce a to se nám daří!

Ke svátku žen jsme už potřetí pozvali ochotníky z Černíkova, kteří letos přivezli další veselohru s názvem „Lucerna aneb Boj o lípu“. Stalo se tak v neděli 23. února
a čtrnáctidenní předstih byl z důvodu jediného volného termínu souboru. Sluníčko spíš březnové než únorové se snažilo prosvítit prostory sálu, kam tentokrát přišlo o poznání méně lidí než v předchozích letech, přesto byla skoro všechna místa v sále obsazena. Jako obvykle se přítomní dobře bavili, po prvních možná deseti minutách rozkoukávání se už po některých replikách z jeviště zněly v hledišti salvy smíchu.
Po přestávce pak měli herci obecenstvo plně v moci a závěrečnou písničku „Nemelem nemelem“ za rytmického potlesku zpívali všichni.
Martina Matějková, Lenka Švábová a Judita Zimmermannová připravily pár chutných zákusků a my jsme ani letos nezapomněli na karafiát pro každou přítomnou ženu.
Po skončení divadla následovala volná zábava, k  tanci i poslechu zahráli a zazpívali Zdeněk Trefanec se svojí ženou Danou.

Na členské schůzi 21.3. jsme pak zhodnotili poslední období. Bálu v Chodské Lhotě se zúčastnilo 14 našich členů a jejich žen, v Běhařově 12. Menší účast na oslavě MDŽ byla patrně poznamenána špatným datem v Občasníku. Starosta sboru Richard Honka poděkoval všem, kdo se podíleli na akcích od začátku roku.
Pokladník Milan Zimmermann podal zprávu o financích kolem bálu –  po odečtení nákladů na tombolu, kapelu a dalších výdajů činil zisk 18.483,- korun. U pokladny se za vstup vybralo 5.670,- Kč, po obci se prodaly vstupenky za 9.390 Kč.
Tento fenomén je třeba trochu vysvětlit – týden před bálem obejdou dvě dvojice v uniformách všechny chalupy ve vsi a nabízejí vstupenky a není snad rodiny, kde si je nekoupí, i když na bál z různých důvodů nepřijdou. Obecně se to chápe jako finanční podpora činnosti dobrovolných hasičů, je to tak od nepaměti a snad to ještě dlouho zůstane…
Na MDŽ se vstup nevybírá, 1000 korun stály karafiáty, 1200 občerstvení pro divadlo coby jejich honorář, 1500 stála muzika, celkem výdaje 6450,- korun. Dále se projednaly úkoly na další období, konkrétně bourání domku čp. 46 pod hřbitovní zdí a příprava okrskové soutěže.

V neděli 23. března se začalo s vyklízením domku čp. 46, po jeho posledním obyvateli nazývaném „Kilákovna“. Poslední nájemník Dušan se odtud víceméně nedobrovolně vystěhoval, když domek vzala do zástavy banka proti půjčce 36 tisíc korun. Před jeho nastěhováním někdy kolem roku 2000 bylo obydlí dlouhou dobu pusté, i když pamětníci ví o třech nájemnících v průběhu minulého století. Milý Dušan půjčku nezaplatil, domek propadl bance, Dušan se na podzim minulého roku odstěhoval, banka dala domek do dražby. Než aby stavbu vydražil spekulant a za nekřesťanské nájemné tam nastěhoval množství především nepřizpůsobivých občanů – a tahle praxe není v české kotlině nijak neobvyklá – rozhodlo zastupitelstvo, aby ji vydražila obec. Nejnižší podání bylo stanoveno na 100 tisíc korun a byl dohodnutý limit, do jaké výše může naše starostka dražit.
Dražba se konala koncem ledna, obec byla jediným dražitelem a objekt tak získala za vyvolávací cenu. Protože domek byl doslova nalepený ve svahu pod márnicí bez jakékoliv izolace, jeho další využití třeba pro renovaci na sociální bydlení nepřipadalo v úvahu a padlo rozhodnutí o jeho zbourání.
Realizaci demolice jsme si vzali starost (hasiči) a když se začalo vyklízet všechno, co tam Dušan zanechat, bylo toho pěkných pár valníků. Pracovalo se o víkendech celý duben a dva dny před koncem měsíce mohl Josef Šváb ohlásit – máme hotovo.
Ten den odpoledne šplhalo po svahu kopátko a jeho majitel malou radlicí zarovnával povrch zeminou pod dohledem Josefa a našeho člena Msgre. Miroslava Kratochvíla. 

Pár všímavých řidičů konstatovalo, že odstraněním stavby se otevřel lepší výhled na kostel – popravdě řečeno, zdálky vypadal domek celkem zachovale, zblízka už moc ne a uvnitř to byla katastrofa.

25.dubna byla v sále naší restaurace schůze okrsku, která se převážně  zaměřila na zabezpečení okrskové soutěže. V Loučimi vystoupí družstvo dětí z Pocinovic, pozveme také hasiče z Vorderbuchbergu. Starosta okrsku vybral od sborů částku á 350,-Kč na pořízení cen do soutěže, byly oznámeny termíny Chodské veterán ligy hasičů. Dále byla na programu informace z OS z Domažlic, vystoupení jednotlivých zástupců sboru v okrsku, upřesnění a doplnění termínů akcí sborů  v letošním roce.

Poslední den v dubnu máme každoročně v termínovém kalendáři zaškrtnutý pro stavění májky a její celonoční hlídání u táboráku, na němž si z večera děti opečou buřty. Letos se májka stavěla v tričku a kraťasech, celý duben bylo teplé počasí, takže stromy vykvetly poněkud předčasně a hodně, větve byly obalené květy jako už dlouhá léta ne. Trnkové keře na stráních vytvořily bílé pásy, všechny barvy byly čerstvé a syté – prostě co víc si přát!
Jako každý rok korunu májky vyzdobily děti a jejich maminky a pomocí Ríšova traktoru byla májka před sedmou hodinou vztyčena. A do prvomájového rána také uhlídána!

Další naše schůze se konala 2. května. Na programu byla hlavně příprava okrskové soutěže, která bude 10. května na louce „Na Sobenci“. 6. května. Gusta Pech poseče louku, 8.května se přivezou z Pocinovic překážky na štafetu, 9. května se odpoledne v pět bude stavět stan zapůjčený od SDH Soustov, elektriku natáhneme od bratra Panoše, po skončení soutěže zahraje Franta Toman ze Škrchleb. Občerstvení bude v režii hasičů pod  vedením bratra Jiřího Matějky, CÚ bude nahlášeno konání akce, voda bude dodávána z koupaliště, sbor zajistí natažení hadic. Postavíme 2 družstva, štafetu poběží i děvčata, též dodáme potřebný počet rozhodčích. Na soutěž přijede sbor z Vorberbuchbergu s ukázkou své techniky, byl schválen návrh, aby jejich občerstvení hradil náš sbor. R. Honka poděkoval členům za stavění májky a oznámil, že na demolici Kilákovny se odpracovalo 82 hodin. Byl dohodnutý termín odjezdu na průvod k uctění sv. Floriána do Domažlic.

Průvodu k uctění sv. Floriána v sobotu 3. května za náš sbor zúčastnili: Tomáš Franc jako praporečník s naším praporem, Josef Šváb, Richard Honka, Jiří Grösl, Jarda Široký, Zdeněk Huspek, a Josef Vávra. V průvodu jsme šli spolu s pocinovskými, absolvovali jsme mši svatou v Arciděkanském kostele, krátce jsme poseděli na zábavě k MKS, kde hrála hudba Vrchovanka, která zároveň hrála do pochodu průvodu.

Soutěž v požárním sportu 2014


Soutěž v požárním sportu pocinovského okrsku jsme letos, jak už bylo zmíněno, pořádali v sobotu 10. května my na louce Na Sobenci (vpravo vedle cesty k židovskému hřbitovu). Parta dobrovolníků postavila v pátek stan, překážkovou dráhu pro štafety, připravila se základna pro útok a v sobotu v po jedné hodině odpolední byl nástup všech zúčastněných, tedy Pocinovic, Chodské Lhoty, Libkova a Smržovic.

Družební delegace z Bavorska
Se svým hasičským autem přijeli také hasiči družebního Vorderbuchbergu ze sousedního Bavorska. Počasí opět na tričko, pouze vítr byl trochu větší, to ale neubralo nic na sportovním zápolení ve štafetách na 4x100 metrů, kterou absolvovali většinou mladší hasiči Pocinovic, Chodské Lhoty, Loučimi a Libkova. V tomto pořadí se také umístili. V našem družstvu soutěžil i Bára Kacerovská a Lenka Švábová.
V požárním útoku skončila ve stejném pořadí i družstva do 35. let i nad 35 let, pouze kromě Libkova, který má pouze družstvo do 35. let. Smržovičtí vystoupili mimo soutěž se svojí renovovanou stříkačkou PS 8 z roku 1958.
Odpolední program obohatilo vystoupení nejmenších hasičů pocinovské mateřské školy a družstva žen z Pocinovic, které bylo pouze o 10 sekund pomalejší než starší muži z Loučimi. Bavorští hasiči předvedli zásah vodou ze své nové stříkačky, jejíhož posvěcení jsme se loni v září zúčastnili. Na rozdíl od nás beze spěchu spojili hadice a nechali z proudnice vytrysknout proud vody. K ukázce řekl starosta Josef Breu: „V Bavorsku nic podobného nemáme, takto nesoutěžíme. Samozřejmě cvičíme, protože u nás musí každý člen sboru absolvovat výkonnostní zkoušky na každou profesi zvlášť a pokud se tomu věnuje, získá za 30 až 35 let tu nejvyšší kvalifikaci. Jinak se nám celé odpoledne velice líbilo a udivilo nás, jak hodně lze dosáhnout s celkem jednoduchými prostředky.“

Hasičská soutěž
Poslední ukázkou byla stříkačka z roku 1938, kterou zapřaženou za traktorem veteránem přivezl Láďa Steidl, jenž oba skvosty renovoval do původního stavu. Výfuk motoru stříkačky sice notně čoudil, výkonem ale za moderními mašinami nijak nezaostával a tak Láďa sklidil potlesk i obdiv přihlížejících, kterých bylo téměř 150.

Veškeré dění už tradičně a zasvěceně moderoval Václav Ponocný starší,
v občerstvovacím koutu ve stanu se činil Jiří Matějka, Michal Čihák, Vlasta Francová a Helena Vávrová. Stačili uspokojit všechny, diváky i hasiče, kteří po vyhlášení výsledků odjížděli s pocitem užitečně stráveného odpoledne.
To se nám při hudbě Franty Tomana ze „Škrchleb“ protáhlo až do noci. Pro bavorské hasiče byl určen dort připravený paní Wiesnerovou, který zdobí titulní stranu kalendáře na rok 2015, ti ho ale dali k dispozici každému, kdo přišel k pultu. Uspořádání hasičské soutěže se nám podařilo na jedničku včetně financí – tržba za občerstvení byla 22.000,-Kč, po odečtení nákladů na zapůjčení stanu, hudbu a pohoštění hostů ze SRN zbylo 40 euro + 200,-Kč, takže akce nebyla ztrátová.

V silně podmračeném nedělním dopoledni 18. května jsme zajišťovali bezpečný průjezd téměř 60ti účastníků přeshraniční akce s názvem „Stavět mosty s Kristem“ před loučimský kostel Narození Panny Marie, kde se zúčastnili pravidelné nedělní bohoslužby. Na pořadatelství poutní cesty se podíleli také místní sokolové, kteří brzy ráno sedli na bicykly a vydali se na hraniční přechod Všeruby. Tam počkali na bavorskou část výpravy, jejíž účastníci přijeli většinou z Eschlkamu, Nových Kostelů či z přilehlých obcí. Doprovod zajišťovali hasiči ze Všerub a pocinovskou avií taky my.

Poněkud nezvyklá podívaná se naskytla v neděli 6. července lidem projíždějícím Loučimí při pohledu na náves a náš rybník. Pár chlapů téměř po pás ve vodě se sítí v ruce, na břehu připravená káď…
Výlov teď v červenci?
Ano, v července a to z ryze pragmatických důvodů. Přítok do rybníka je díky mírné zimě
a jarnímu suchu minimální a v některých dnech takřka žádný, vodní hladina se pozvolna snižuje a nechat zahynout ryby, o něž jsme se starali téměř rok, by byla škoda. Pod vedením Petra Štaubera ze Smržovic uvízlo v síti celkem 33 amurů, 17 štik a větší množství zlatého karase (to byly ty červený čudly, co v rybníce taky žily).
Akci v podvečer zhodnotil náš velitel Josef Šváb: „Ty červený rybky si většinou vzali lidi do jezírek na zahradách, ostatní ryby jsme dali jako dárek našim dlouholetým sponzorům a zbytek jsme vyudili nebo ugrilovali na návsi u koryta. Kdo přišel, mohl ochutnat. Na výlovu se podíleli hasiči, ale i další pomocníci, největší výkon kromě Petra Štaubera odvedl taky Karel Kacerovský.“
Před lety pěkně zrenovovaný rybník na loučimské návsi tak přinesl kromě své okrasné funkce i užitek.

18. července zemřel po dlouhé nemoci ve svých 77. letech Josef Šváb starší.
Zde jsou základní údaje o jeho působení v hasičském sboru: 
Členem byl od mládí, v roce 1959 je ve 22ti letech zvolen do výboru dobrovolných hasičů, tehdy Československého svazu požární ochrany jako zástupce velitele, ještě v témže roce je velitelem požárního družstva (dnes zásahové jednotky). V dalších letech jeho jména najdeme v záznamech opět ve výboru jako jeho místopředsedu, v roce 1973 už je velitelem sboru a to až do roku 2004, kdy byl na jeho místo zvolen jeho syn, Josef Šváb mladší.
Úctyhodných 31 let dělat velitele sice malého (počet členů se po celá léta pohybuje od 30 do 50), o to však aktivnějšího sboru není formální záležitostí. Aby se mohl postavit před nastoupenou jednotku a zavelet pozor, musí téměř neustále přemýšlet nejen nad další činností týkající se hasičské náplně, ale také nad ostatními povinnostmi, které dobrovolní hasiči v malé obci plní zcela samozřejmě.
Dlužno dodat, že pod velením Josefa Švába staršího byli hasiči v Loučimi vidět a zřejmě díky rodinným genům jsou vidět dodnes.
Jméno Šváb se prolíná kronikou sboru od jeho založení. Šváb Václav, oslavencův děda,  byl při zakládání sboru v roce 1902 zvolen přísedícím výboru a jeho syn Josef byl členem od roku 1928. Po ukončení funkce byl Josefu Švábovi  propůjčen titul „Čestný velitel sboru“.
Pohřeb se konal 25. července v kostele Narození Panny Marie za účasti padesáti uniformovaných hasičů našeho, ale i okolních sborů, možná jednou tolik obyvatel Loučimi i okolních obcí se také přišlo s J. Švábem rozloučit. Jednatel sboru Jiří Grösl pronesl nad hrobem smuteční řeč, zakončenou upřímným – Čest jeho památce!

30. července byla členská schůze, na které se při účasti 18ti členů zhodnotil velitel Josef Šváb akce za poslední dobu. Seznámil přítomné s výsledky 1. kola veterán ligy, kde za pocinovské družstvo soutěží také naši členové (J. Šváb, M. Zimmermann, D. Siran). R. Honka informoval o zájezdu do Bavorska, který se uskuteční 25. října. Plánovaná je návštěva Muzea řemesel v Hillstett, skanzenu v  Neusath-Perschen u Nabburgu a spalovny odpadů ve Schwandorfu. V diskusi pak byl návrh na zakoupení 4 vycházkových uniforem pro mladší členy, 3 uniforem pracovních a bylo poukázáno na problém prázdného rybníka.

V sobotu 2. srpna jsme se s praporem zúčastnili oslav 90. let založení sboru dobrovolných hasičů v sousedních Smržovicích. Žije zde necelých 80 obyvatel, hasičů je 15, jejich aktivita je ale příkladná. Na oslavy pozvali také rodáky, přijel i senátor Jan Látka a poslanec Vladislav Vilímec, začínalo se průvodem od hasičárny na koupaliště, které provozují, tady byly proslovy a předání medailí a ocenění, ve velkokapacitním stanu byl dostatek chlazeného pití, v nově rekonstruované stavbě občerstvení, hrála Veselá 5 z Klatov, lidi se svezli po okolí ve třech Toyotách od firmy Dajbych, před areálem autolakovny Beneš byla výstava veteránů, další výstava z činnosti sboru byla v klubovně. Smržovičtí připravili malou publikaci z historie i současnosti, počasí bylo příjemně letní a všichni se dobře pobavili.

23. srpna několik našich členů upravilo plochu ve stráni, kde stávala Kilákovna. Od dubna zde vyrostla tráva, tu bylo třeba posekat a zarovnat terén. Do budoucna se uvažuje osázet plochu keříky, aby se půda při větším dešti nesesouvala až na silnici.
Úplně poslední akcí bylo osazení pamětní desky.

V sobotu 13.září proběhlo na koupališti v Pocinovicích (tam mají hasiči od letošního roku svoji stabilní základnu) třetí a tedy předposlední kolo Chodské veterán ligy hasičů, kde se po fatálním neúspěchu v Srbicích pocinovští pochlapili a v domácím prostředí vybojovali první místo. V sobotu 4. října pak liga skončila posledním kolem na fotbalovém stadionu Střelnice v Domažlicích. V krásném prostředí za slunečného, ale trochu větrného počasí skončili pocinovští muži v celkovém pořadí na 2. místě, ženy na místě třetím. Naši členové byli platnými oporami!

V pátek 17. a v sobotu 18. října se v Běhařově uskutečnil velitelský den. Na večerní instruktáž přijelo do hasičské zbrojnice v Běhařově 73 dobrovolných hasičů z deseti sborů: Běhařova, Chodské Lhoty, Libkova, Loučimi, Mezholez, Miletic, Pocinovic, Slavíkovic, Smržovic a Soustova. Jejich úkolem bylo natáhnout hadice pro vedení vody z požární nádrže v Dlažově až pod rozhlednu na vzdálenost 1500 metrů s převýšením 150 metrů! Místem zásahu pak byla rozhledna na Markétě. Z požární nádrže v Dlažově tlačily vodu stroje Chodské Lhoty a Mezholez do přenosných nádrží na náves, kde pracovaly stroje tři – domácích, soustovských a miletických hasičů. Na dalším stanovišti nad silnicí spolupracovali loučimští, běhařovští a slavíkovští stejným systémem a jejich stroje tlačily vodu k běhařovské cisterně. Těm pomáhali hasiči z Libkova, odtud už vedly hadice k cisterně pocinovské, která stála pod rozhlednou. Tady byli i hasiči ze Smržovic. Na ochoze rozhledny pak byla připravena Jana Schambergerová, Aleš Franěk a Pavel Franěk u hadice s proudnicí a když voda dorazila až nahoru, skropili okolní stromy a celá akce skončila.

Náš sbor se zúčastnil v tomto složení: Josef Šváb, Milan Zimmermann, Jiří Grösl, Tomáš Franc, Jarda Široký, Petr Široký, Josef Černý se svým traktorem se zavěšeným naším přívěsem, Michal Čihák a Zdeněk Huspek v roli reportéra. Celá akce podle hodnocení velitele okrsku Petra Ponocného byla úspěšná, naše účast byla celkem vysoká a bezesporu platná. První den se uzavřel společným hodnocením, druhý den pokračoval velitelský den zdravovědou.

V sobotu 25. října jsme vyrazili na dlouho připravovaný zájezd do Bavorska. Spolu s kolegy z Ch. Lhoty, Pocinovic a Libkova jsme zaplnili všech 55 míst v autobusuNejprve jsme si prohlédli muzeum řemesel, jež jsou soustředěna do několika stylových budov na břehu jezera Eixendorfer See poblíž vesnice Hillstett. K vidění je zde přes dvacet povolání v pečlivě zařízených dílnách s originálními nástroji včetně parní lokomotivy z roku 1934 připomínající bývalou železniční trať Neunburg vorm Wald – Rötz. Prohlédli jsme si taky most přes řeku Schwarzach, na jehož stavbě se podíleli i žáci domažlického učiliště pod vedení svého mistra a člena našeho sboru Josefa Dědiny.

Zájezd
Další zastávkou bylo muzeum v přírodě (skanzen) kraje Horní Falcko v Neusath-Perschen u Nabburgu a potom jsme se podZájezdívali do hasičárny ve Wölsendorfu, což je část obce Schwarzach u Nabburgu. Třetí zastávkou pak byla spalovna odpadů ve Schwandorfu, zájezd jsme zakončili v restauraci U Jána v Trhanově u večeře.
Počasí bylo podzimní, pod mrakem, ve Schwandorfu dokonce lehce sprchlo, to ale neubralo na dobrém dojmu z nevšedního výletu. Jako velmi pozorný hostitel se o nás staral starosta obce Schwarzach (mají aktivní freundschaftZájezdPocinovicemi) Alois Böhm, který nám zajistil občerstvení jak ve skanzenu, tak i ve spalovně, kde pracuje jako hlavní ekonom. Jako dárek jsme mu předali velký chodský džbán. Všechno, co nám vykládal, obětavě překládala starostka naší obce Jana Dirriglová. Na večeři U Jána jsme sice museli čekat skoro hodinu  a na harmoniku pana Bejvla zbyla jen půlhodina, poněvadž řidič autobusu (Vašek Květoň) může být na cestách jen 15 hodin a před desátou hodinou večerní jsme museli být doma. Výlet námi uspořádaný byl úspěšný a všem se líbil.

 

Poslední schůzi před výročkou jsme měli 5. listopadu a kromě zhodnocení činnosti za uplynulé období se připravovala naše výroční valná hromada, určily se delegace na valné hromady do okolních sborů a oznámily se termíny hasičských bálů. A protože letošní VVH bude volební, sestavilo se nové vedení sboru.

V sobotu 15. listopadu uspořádali pocinovští 6. ročník noční soutěže v těchto disciplínách: testy z teorie, slaňování ze 6,5 vysoké plošiny, natahování hadicového vedení na cíl, výměna kola u přívěsu, práce s ejektorem, střelba ze vzduchovky a hledání a ošetření raněného. Pro tuto soutěž jsme jako v předchozích letech dodali rozhodčí: J. Švába, M. Zimmermanna, J. Širokého, R. Honku, L. Švábovou a Z. Huspeka v roli reportéra.

 

 

                                                  Rok 2015

 

Hasičský rok  začíná výroční valnou hromadou, která se konala v pátek 5. prosince 2014. V sále restaurace Jiřího Matějky, jenž je také člene sboru, přišlo více než padesát členů nejen našeho, ale i okolních sborů. Obsáhlou zprávu o bohaté činnosti roku 2014 přečetl jednatel Jiří Grösl – všechny události obsahuje zápis v této kronice. Po zprávě pokladníka Milana Zimmermanna a předsedy revizní komise Josefa Panoše představil starosta sboru Richard Honka nového člena Martina Kacerovského. Medaile k výročí 150. let od založení dobrovolných hasičů v Čechách pak převzali tito členové: zleva na fotografii Josef Šváb, Richard Honka, Jiří Grösl, Václav Vávra, Jaroslav Široký, Tomáš Franc, Milan Zimmermann, Václav Zimmermann a Zdeněk Huspek. Posledně jmenovaný byl navíc oceněn vedením pocinovského okrsku za propagaci činnosti dobrovolných hasičů v tisku dárkovým balíčkem.

Pamětní list dostala také starostka obce Jana Dirriglová, která řekla: „Život v každé menší obci, jako je ta naše, je jiný. Někde mají víc kultury, jinde se mezi sebou hádají… to pravé jádro zde v Loučimi funguje dobře a hasiči jsou pro mě zálohou nejen pro věci běžné, ale i nahodilé a nepředvídatelné. Přiložíte ruku k dílu, kdykoliv je to potřeba a jsem tomu ráda.“

Letošní valná hromada byla volební a protože minulé vedení sboru pracovalo bez problémů, to samé zvolili členové na další čtyři roky. Volba byla provedena aklamací.

Funkce ve sboru:

 

velitel:                                                            Šváb Josef

starosta:                                                         Honka Richard

velitel zásahové jednotky:                                  Franc Tomáš

jednatel:                                                         Grösl Jiří

pokladník:                                                       Zimmermann Milan

strojník:                                                          Široký Jaroslav

předseda kontrolní a revizní komise:                     Panoš Josef

předseda volební a návrhové komise:                   Černý Pavel

kronikář:                                                        Huspek Zdeněk

 

Obligátním knedlíkem se zelím a vepřovým a promítnutím bohaté fotodokumentace výroční schůze skončila a následovala zábava s hudbou Franty Tomana ze Škrchleb.
Osm členů se koncem listopadu podílelo na přípravě dřeva pro restauraci.

Další akcí v závěru roku 2014 bylo nasvícení vánočního stromu, u něhož se v sobotu         6. prosince po adventním koncertě dětského sboru Radost ze Kdyně v kostele sešla téměř celá obec a další hosté z okolí, aby si poslechli koledy v podání Milana Suleje a místních dětí a vypustili vánoční přání. Akci pořádá Sokol, členové našeho sboru spolu s elektrikářem Jirkou Bláhou připravují osvětlení.

Řada našich členů i obyvatel Loučimi se také zúčastnila 25.12.velmi povedeného zpívání koled u rozsvíceného stromu na návsi v Pocinovicích, kde byl také k vidění živý betlém i s opravdovými velbloudy, oslíky i ovcemi.

Nový rok jsme začali členskou schůzí 9. ledna 2015, kam se dostavilo 20 členů. Velitel Josef Šváb podal informaci o činnosti od výročky, zástupce delegací na výročkách v okolních sborech podali informaci o jejich průběhu a dále byly rozděleny úkoly na tradiční bál, který byl naplánovaný na sobotu 24. ledna. Pozvánky a plakáty zajistí R. Honka, před bálem je do obydlí roznesou J. Šváb a M. Zimmermann, V. Vávra a T. Franc. Vstupné bylo stanoveno na 90,- Kč, cena jednohubek bude 20 korun za 12 kusů na tácku, lístek do tomboly bude stát 20,- Kč. Nákup cen do tomboly za tisíc korun a polotovarů na jednohubky zajistí kulturní referent Ota Blahut, nákup dvou hodnotných cen zajistí  M. Zimmermann a J. Šváb. Ten také zajistí předtančení. Sponzoři: Pošumavské zemědělství a.s., M. Růžková, V. Bláha, G. Pech, Podhoran Černíkov, Jakoubek, V. Rojt, spediční firma Nieten a další.
V pátek 23. ledna bude příprava sálu, jednohubek a tomboly.
Jednatel připomněl nutnost provést lékařské prohlídky členů zásahové jednotky a sepsání nové smlouvy mezi OÚ a členy tak, aby byla v souladu s platnou legislativou.

V pátek 23. ledna se v sále sešlo 17 žen a dívek, které připravily chuťovky (rohlík, máslo, klobása, plátkový sýr, okurka, paprika – vše na plátky nakrájené a párátkem propíchnuté), muži pak připravili a sepsali tombolu a sestavili stoly a židle na sále.

O den později, tedy v sobotu 24. ledna začal úderem osmé hodiny večerní tradiční hasičský bál. O hodinu později byl sál i lokál plný a na parketu už se tančilo – hrála Kolovanka Hasičský bál 205Zdeňka Trefance. V deset pak nastalo překvapení v podobě předtančení – na parket přišla pětičlenná část taneční skupiny „Modern“ při MKS Klatovy a když po jejich nástupu na parket zazněl řízný kankán a děvčata zvedla své zářivě červené sukně plné kanýrů, rozzářily se mužské části návštěvníků oči. A protože svůj tanec ovládaly mistrně, možná v polovině skladby už je doprovázel skandovaný potlesk, který po skončení nebral konce. A to nejlepší mělo teprve přijít! Tanečnice se vydaly po sále, aby si vybraly odvážné partnery, krátce jim vysvětlily, co mají dělat a kankán zazněl znovu. Pánové si počínali šikovně a tak závěrečný potlesk patřil i jim.
Celé vystoupení dodalo večeru patřičnou šťávu a když se k tomu o půlnoci přidalo rozdávání výher z tomboly, v níž bylo 230 cen od drobností až po mikrovlnku, mikrověž anebo vrtačku Bosch, nebylo v sále člověka se špatnou náladou. Místní podpořili svojí návštěvou také hasiči z Chodské Lhoty, Pocinovic, Libkova anebo Běhařova.

Další akcí, na které se zúčastnili zástupci našeho sboru, byla výroční valná hromada okrsku č. 10 Pocinovice, která se konala v sále motorestu Libkov. V Libkově se také bude konat letošní okrsková soutěž.

 

V. Zimmermann 75

V pátek 13. února byla delegace, doplněná tentokrát kronikářem s fotoaparátem, blahopřát bývalému dlouholetému pokladníkovi Václava Zimmermannovi (*12.2.1940) k jeho životnímu jubileu – 12. února se ve zdraví dožil 75. let. Kromě návštěvy u V. Zimmermanna jsme byli též blahopřát Josefu Panošovi (*11.2.1950) a Josefu Dědinovi (*15.2.1950), oběma k pětašedesátinám.

1. března došlo – odborně řečeno – k zahoření komínu Karla Kacerovského st. v lesácké bytovce čp. 29. Členové sboru asistovali na místě profesionálním hasičům.

13. března jsme uspořádali pro ženy k jejich Oslava MDŽsvátku posezení v sále restaurace. Namísto obvyklého divadelního představení (vybraný soubor neměl volný termín) vystoupil akordeonový soubor ZUŠ Kdyně s názvem „Lentilky“, v němž hrají také Hana a Jiří Matějkovi. Všichni členové souboru se představili nejen společně, ale také sólovými skladbami. Program byl přijal vřele, stejně tak jako květiny z rukou vedení našeho sboru. K tanci i poslechu pak zahráli Dana a Zdeněk Trefancovi.

21. března vyrazilo 9 členů na brigádu – prořezali a seštěpkovali křoviny na cestě k Židovskému hřbitovu, prořezali větve lip u pomníku sv. Jana Nepomuckého a vyřezali větve ze stromů na staré silnici na Chodskou Lhotu.

10. dubna se za účasti 13 členů a členek konala členská schůze, na níž se zhodnotila činnost za poslední období. Pokladník sboru M. Zimmermann podal zprávu o finančním výsledku bálu, kde příjmy činily 35.231,- Kč, výdaje 16.980,- Kč, takže zisk z bálu činil 18.251,-Kč Výdaje na uspořádání MDŽ  činily 3.070,- Kč.
Dále se domluvila účast a příprava na okrskovou soutěž v Libkově, kde budou soutěžit dvě družstva – do a od 35. let věku.
V diskusi pak V. Zimmermann a J. Dědina poděkovali za blahopřání a dárek od sboru,       M. Zimmermann upozornil na nutnost vyčistit letos koupaliště, protože loni se pro nedostatečný přítok nečistilo, R. Honka seznámil členy se záměrem nákupu 7 kusů pracovních stejnokrojů a 3Stavění májky vycházkových uniforem pro členy, kteří je nemají.

25. dubna se pět členů zúčastnilo slavnostního křtu hasičského praporu v Milavčích, jejichž hasiči se inspirovali naším postupem při návrhu a objednávce praporu.

30. dubna jsme na návsi postavili májku a podle fotografií to vypadá, jako by se stavění zúčastňovalo rok od roku méně nejen členů, ale i ostatních mužů obce. Na druhé straně je nutno ocenit množství dětí, které přišly zdobit korunu májky. Bylo jich hodně a vázání barevných mašlí na větvičky je opravdu baví!

V sobotu 9. května jsme na hasičské soutěži dokázali, že se umíme nejen bavit na svém bále, ale také zapnout v případě, kdy jde taky o hasičinu. Ve štafetě na 4x100 metrů (překážka s oknem, překážka plná, přenášení hasicího přístroje a kladina + připojení hadic k rozdělovači a nasazení proudnice, která je zároveň štafetovým kolíkem) jsme po dvou pokusech obsadili první místo, v požárním útoku družstvo do 35 let bylo opět první, družstvo nad 35 let bylo druhé.
Soutěž byla v prostoru u libkovského hřiště v krásném prostředí, počasí bylo chladnější a pod mrakem, déšť se spustil těsně před vyhlášením výsledků, takže ceny byly předávány v připraveném stanu, kde se také konala náležitá oslava.

14. června jsme svojí přítomností podpořili vzpomínkové odpoledne u příležitosti 150. let od úmrtí básníka Rudolfa Mayera, který je pohřben na místním hřbitově a 600. let od upálení mistra Jana Husa. Velitel Josef Šváb položil na Mayerův hrob kytici.

V červnu byla delegace blahopřát Zdeňku Fichtlovi k jeho 70. narozeninám (*14.6.1940), v červenci pak Václavu Sikovy k jeho 65. narozeninám (*13.7.1950).

 

Pocinovice

11. července se 8 členů zúčastnilo oslav 135. výročí založení hasičského sboru v pocinovicích, kde jsme prezentovali nás prapor (průvodu sv. Floriána v Domažlicích jsme se nezúčastnili, protože termín 9.5. kolidoval s naší hasičskou soutěží. Oslava se povedla, od hasičárny šel průvod ke kostelu, zde byla slavnostní mše, celebrovaná naším členem Msgre. Miroslavem Kratochvílem. Slavnost pokračovala u pomníku padlých z 1. sv. války, pak průvodem na pocinovským hřbitov, kde byly položeny kytice k hrobům zakladatelů sboru. Pak se průvod přesunul ke kulturnímu domu, kde byla ukázka nejmenších hasičů, na závěr se konala slavnostní schůze v sále kulturáku. Zde dostal Josef Šváb a Milan Zimmermann upomínkovou sošku hasiče za reprezentaci pocinovského družstva v hasičské veterán lize okresu Domažlice a Zdeněk Huspek za propagaci sboru v tisku.

1.srpna oslavil v sále restaurace velitel sboru Josef Šváb (*29.7.1965) své padesáté narozeniny. Blahopřát mu přišlo mnoho gratulantů.

6. srpna zemřel ve svých 65. letech po dlouhé a těžké nemoci náš revizor Josef Panoš. Pohřeb se konal bez obřadu a tak jsme mu 21. srpna položili na rodinný hrob věnec a uctili jsme jeho památku.

23. srpna slavil padesátiny Pavel Černý (*21.8.1965), náš vzdálený (bydlí v Českých Budějovicích) člen. Darem dostal (od rodiny) let vyhlídkovým letadlem a tak pilot Otík Blahut (syn Oty Blahuta) zakroužil nad Loučimí, kde jsme na návsi z pilin napsali nápis: 50. přejí hasiči.

18. září několik našich členů podpořilo účast na pouťovém posezení v pocinovské hasičárně.

V říjnu jsme byli blahopřát Václavu Khinovi, kterému bylo 65 let (*21.10.1950)

Poslední velkou akcí okrsku byl 23. a 24. října velitelský den na Orlovici. V pátek se zúčastnilo 6 našich členů, stejný počet pak v sobotu. Velitelský denPátečního večerního nácviku dopravy vody požárním strojem z nádrže rybníka do tří vzájemně propojených automobilových cisteren se zúčastnilo 60 hasičů z okrsku (Pocinovice, Chodská Lhota, Loučim, Libkov, Dobříkov a Smržovice) a Dlažov (Dlažov, Běhařov, Miletice, Soustov a Slavíkovice). K nádrži se přistavil stroj, který čerpal vodu a dodával ji do běhařovské cisterny, odtud šla voda do cisterny č. 1 pocinovské a odtud do jejich druhé cisterny. Z té se pak dvěma hadicemi voda vracela do nádrže. Při našem čerpání došlo k zádrhelu, na koš se nalepilo listí, jež plavalo v nádrži, došlo k podtlaku a jedna stará savice jej nevydržela a začala přisávat vzduch. Koloběh bylo nutno přerušit, vyměnili jsme savici a pak bylo všechno v pořádku.Velitelský denSoučástí večera bylo školení o nezbytné administraci před a po zásahu hašení požáru. V sobotu velitelský den pokračoval přednáškou učitelky zdravotnické školy v Klatovech Evou Turečkovou a její kolegyní Evou Horáčkovou na téma jak zastavit krvácení na měkké tkáni, konkrétně na krční tepně, jak ošetřit otevřené poranění břicha i jak se chovat při epileptickém záchvatu nebo při bodnutí hmyzu do jazyka. Každý si pak mohl vyzkoušet resuscitaci. Nakonec se dobrovolní hasiči seznámili s technikou profesionálů, z Domažlic přijel příslušník HZS Martin Voják s CAS 30 t815 - 7 neboli "sedmičkovou" tatrou. Společně s Václavem Ponocným předvedli malou ukázku a vybavení auta.

Od července do října proběhla 4 kola hasičské Chodské veterán ligy, v níž soutěží pocinovské družstvo doplněné našimi členy Josefem Švábem a Milanem Zimmermannem. Letos bylo družstvo třetí. Za ženy Pocinovic soutěžila taky Lenka Švábová, družstvo obsadilo na XXII. ročníku Memoriálu Václava Nejedlého 22. srpna 2015 první místo. Na okresním kole v Domažlicích působili jako rozhodčí Richard Honka a Jarda Široký.

Poslední schůze před výročkou se konala 6. listopadu a dostavilo se celkem 20 členů a členek, což bylo velice dobrá účast. Po zprávách o činnosti přes léto byla volba nového předsedy kontrolní a revizní. Jednomyslně byl zvolen Dušan Siran, členové jsou Pavel Sika a Lenka Švábová. Dále se připravil program výroční valné hromady, která bude v pátek 4. prosince v 19 hodin v sále restaurace. K večeři bude tradičně vepřo – knedlo – zelo, po skončení zahraje Franta Toman ze Škrchleb.

Starosta R. Honka pak oznámil nákup  4 kusů pracovních stejnokrojů  v příštím týdnu  a 3 kusů vycházkových uniforem do jara 2016. Dále je třeba, aby členové zásahové jednotky měli platnou lékařskou prohlídku. Obec zpracuje požární řád obce, kde bude uveden:

 • seznam členů zásahové jednotky
 • ohlašovna požáru v obci – restaurace čp. 23
 • uveden zdroj vody – koupaliště
 • zásahová jednotka by měla mít  3 velitele, 2 strojníky, kteří jsou proškoleni, druhým velitelem za J. Švábem bude Petr Široký.

Byly rozděleny delegace na valné hromady do okolních sborů a jednatel oznámil přednášku učitele autoškoly Josefa Hofmaistera ještě tento měsíc.

7.11. přišlo opět po dvou letech poutní procesí v bavorského Neukirchenu, takže jsme regulovali dopravu při přechodu silnice od starého mostu ke kostelu. Přítomni byli Lenka Švábová, Jarda Široký, Ríša Honka a Josef Šváb.

Ve stejný den se naši členové zúčastnili jako rozhodčí noční soutěže v Pocinovicích.

Letošní rok lze hodnotit jako úspěšný, i když se konaly pouze 3 členské schůze. Podstatou naší činnosti totiž není schůzování, ale činnost a za tu se ani letos nemusíme stydět. Hasiči byli vidět při všech akcích v obci, pokud je přímo nepořádali, tak se jich aktivně zúčastňovali. Daří se nám taky v rámci možností doplňovat sbor mladými členy a tak můžeme směle vykročit do dalšího roku.

 

Rok 2016

 

Výroční valnou hromadou 4. prosince 2015 jsme uzavřeli poměrně úspěšný rok, popsaný na předchozích listech kroniky. Přítomno bylo 25 členů a 14 hostů – zástupců okolních sborů pocinovského okrsku, schůze měla klasický charakter – zhodnocení činnosti za uplynulý rok, zpráva o hospodaření, revizní zpráva, plán činnosti na další období a diskuse, kde vystoupila starostka obce Jana Dirriglová, VVH 2015

která ocenila přínos hasičů pro život v obci nejen po stránce pracovní, ale i organizační i kulturní. Zástupci jednotlivých sborů okrsku pak přednesli své zdravice a práci okrsku zhodnotil Václav Ponocný st. Po skončení jednání se opět rozběhly obrázky z kronikářova fotoaparátu, jímž dokumento-val celý předchozí rok a po klasické večeři – knedlíky s vepřovým a zelím, vynikajícím způsobem připravené naším členem a majitelem restaurace Jiřím Matějkou, zahrál Franta Toman ze Škrchleb.

Hned následující den – v sobotu 5. prosince bylo v sále restaurace vánoční představení divadelního souboru „Já to jsem“ z Hluboké nad Vltavou, po jehož skončení se na návsi rozsvítil vánoční strom. Jeho výzdobu mají spolu s elektrikářem Jirkou Bláhou na starosti členové našeho sboru. Pro umocnění vánoční atmosféry v obci instalujeme též nasvícení kostela.

V sobotu 19. prosince jsme se ve spolupráci s členy Sokola Loučim podíleli na organizaci a zajištění občerstvení při „Adventním posezení“, spojeném s výstavkou betlémů i ochutnávkou vánočního cukroví místních hospodyněk. Hlavním bodem večera byla zasvěcená přednáška na téma Vánoc a betlémů v podání ředitele Muzea Domažlice Josefa Nejdla.

V počtu menším než malém jsme si 31. prosince na návsi popřáli šťastného roku 2016, který jsme začali členskou schůzí 6. ledna. Zúčastnilo se 15 členů, kteří si vyslechli zprávu jednatele o průběhu VČS, zprávu velitele o nákupu nových uniforem i zprávy členů delegací na výročkách v okolních sborech. Hlavním úkolem lednové schůze byla jako každý rok příprava bálu a rozdělení úkolů pro jeho hladký průběh.

V pátek 8. ledna se členové vedení našeho sboru – Josef Šváb, Ríša Honka, Milan Zimmermann, Jarda Široký, Jiří Grösl, Zdeněk Huspek a Lenka Švábová zúčastnili výroční valné hromady v Pocinovicích, která uzavřela sérii výročních jednání celého okrsku.

V pátek 22. ledna přišlo 14 žen a malá Denisa Zimmermannová připravit chuťovky
na sobotu, kdy se konal náš tradičná bál. Vedení sboru a další členové pak připravili tombolu a sál na druhý den.

Hlavní naše akce kulturního charakteru vypukla o den později, v sobotu 23. ledna v osm večer, kdy po fanfárách přivítal starosta sboru Ríša Honka všechny přítomné na bále a popřál jim příjemnou zábavu a šťastnou ruku při výběru losů v tombole. Na rozdíl od předchozích let se letos zábava rozjížděla zvolna, až ve druhé sérii dechovek oblíbené kapely „Kolovanka“ Zdeňka Trefance se na parket vydaly první páry a zcela náhodou to byli hosté z Chodské Lhoty.Bál 2016
Za další půlhodinu už v sále nebylo volného místečka a parket byl plný. Lidé (většinou hasiči či jejich příznivci nejen z Loučimi, ale také z již zmíněné Lhoty, Pocinovic, Libkova či Běhařova) se mohli těšit na vystavenou tombolu, kde se tentokrát sešlo
218 cen, z toho 15 z nich v hodnotě 20 tisíc korun, které zakoupil sbor anebo poskytli sponzoři. Šťastlivci si tak mohli za lístek v ceně 20 korun odnést rádio s CD přehrávačem, rozbrušovačku, mixér anebo čtečku knih. Hlavní cena byla elektrická pila a ta připadla veliteli smržovických hasičů André Petrovi Dvořákovi, který neskrýval nadšení: „I když je to k vám jen přes kopec, jsme tady se ženou dneska prvně a hned první cena v tombole. To se mi ještě nikdy nestalo. Moc se nám tady líbí a nejen kvůli výhře.“
Ke každému bálu patří předtančení, na které se všichni také těšili a nikdo přitom netušil, co si pořadatelé vymysleli. Nakonec se z toho vyklubala půlnoční ukázka výrazového tance a vystoupily, tak jako loni, členky Modern Dance studia při Základní umělecké škole J. Kličky Klatovy. Kankánové sukně s volány tentokrát nahradily krátké sukénky a přiléhavá trika, úsměvy ve tvářích tanečnic byly vlastní a potlesk diváků dlouhotrvající.

Bál se jako v posledních letech pokaždé vydařil a všem členům, kteří se podíleli na jeho přípravě, je nutno jim velmi poděkovat.

V sobotu 6. února jsme se (Šváb, Honka, Grösl, Široký, Huspek a starostka Dirriglová) zúčastnili výroční valné hromady okrsku, která se konala v místě jarní soutěže – Dobříkově.
Její průběh byl víceméně pracovní, projednaly se termíny akcí, zajištění soutěže a též se zhodnotil uplynulý rok.

V sobotu 5. března jsme v sále restaurace přivítali své „staré známé“ – divadelní soubor „Černoch“ z Černíkova, který přijel zahrát ženám všech věkových kategorií k jejich svátku. Černíkovští ochotníci hráli u nás už po čtvrté!MDŽ
Skoro se příčí používat pro tento soubor přídavného jména ochotnický, neboť jejich výkon si s profesionály leckteré oblastní scény nijak nezadá a jestliže si jeho principál Jan Pernikl v úvodní řeči přál, aby se lidi zasmáli, dostalo se mu zadostiučinění v míře víc než vrchovaté. Ve druhé polovině myslivecké taškařiny o třech dějstvích s názvem „Prach a broky“ už se diváci nejen smáli, ale  tleskali téměř po každé scéně. Hrát v Loučimi přitom není snadná záležitost, na malinké jeviště se kulisy nevejdou a tak divadlo připomíná klubovou scénu, kdy herci jsou metr či dva od svých diváků, což bývá problém pouze do chvíle, kdy se oba „tábory“ naladí na stejnou notu. Výsledkem je délka potlesku na závěr a ten letos možná překonal všechna předchozí představení.
A protože máme svátky žen v posledních letech ve své režii, předali po skončení hry ženám karafiáty Josef Šváb, Milan Zimmermann a Ríša Honka a následovala volná zábava při harmonikách.
Hasičskou pokladnu stálo odpoledne a večer pár tisícovek, protože představení
i jeho pokračování je pro příchozí zdarma, pocit z dobře připravené akce pro obyvatele Loučimi je ovšem penězi nevyčíslitelný.

V neděli 27. března jsme se podjali uspořádání velikonoční zábavy, neboť reálně hrozilo, že o velikonoční jarní pouti nebude kromě houpaček na návsi zhola nic. Zábavy většinou pořádal Sokol, přičemž za úspěch se považovalo, když nula od nuly pošla… a tak jsme pozvali pouze manžele Trefancovi, kteří s klávesami Yahama nadělají muziky za celou kapelu. Návštěva byla též komorní, ale po odečtení nákladů na hudbu od vstupného zbylo 740,- Kč, což je myslím úspěch!

Třináct našich členů se 16. dubna  zúčastnilo brigády na likvidaci klestu a náletových stromů v místech  před mnoha lety  používané cesty od silnice ke smržovickým mostům kolem skály zvané "U Petříčka", kde by v bu-doucnosti mohla vzniknout klasická cyklostezka. A jestliže se řekne likvi-dace klestu, je třeba si představit pořádná křoviska i pěkně vzrostlé většinou olše, na což byly potřeba dvě motorové pily, křovinořez, dva trak-tory a valník a hlavně oněch 12 párů rukou, mezi něž je potřeba započítat i ruce Lenky a Anety Švábovy. Všichni odvedli kus poctivé práce!

 

21. dubna vzplanul ohněm osobní automobil Renault – viz novinová zpráva Z. Huspeka:

V Loučimi shořelo auto

Požár auta
Loučim – Ve čtvrtek 21. dubna před půl pátou odpolední se na konci obce ve směru
do Klatov zvedl za silnice černý kouř a několik minut nato zazněly sirény policejního
a hasičských aut. Plameny vyšlehly z motorové části osobního auta zn. Renault, v němž cestovali manželé s dvěma malými dětmi.
Na plameny pod autem posádku upozornil řidič, který jel za nimi a ten také pomocí svého hasicího přístroje začal oheň hasit spolu s velitelem místních hasičů Josefem Švábem, který se na upozornění HZS dostavil k zásahu jako jeden z prvních. Klatovští profesionálové pak auto uhasili a provedli nutná následná opatření.

30. dubna jsme postavili na návsi májku – jako každý rok. Ale při bližším prostudování fotografií je nutno konstatovat, že každý rok staví májku čím dál méně lidí – letos kmen při jeho zvedání pomocí traktoru Ríši Honky pomáhalo podpírat pouze 8 pomocníků! Přesto bylo za necelou hodinu a půl hotovo a téměř 30 metrů vysoký odkůrovaný kmen s věncem, vyzdobeným dětmi a našimi seniorkami, zdobil celý květem loučimskou náves.

Ve středu 4. května byla další členská schůze, jíž se zúčastnilo 14 členů. Byly předneseny zprávy o činnosti za minulé období – viz kronika – a další zprávy, jako například o návštěvě bálů okolních sborů: v Chodské Lhotě si bylo zatancovat 14 a v Běhařově 9 našich členů s manželkami. Školení velitelů se zúčastnil Petr Široký, preventistů Josef Černý a strojníků Jarda Široký a Pavel Sika. Za brigádu na cestě „U Petříčka“ velitel poděkoval všem zúčastněným a zvlášť Viktoru Siranovi, Josefu Černému a Mírovi Kacerovskému. Velitel zmínil zásah u požáru auta před chalupou
J. Širokého a vyzdvihl skutečnost, že sbor měl 18 akcí za 4 měsíce od začátku roku. Dále byla projednána žádost obci o dotaci na zakoupení výstroje pro zásahovou jednotku.

Pokladník M. Zimmermann podal zevrubnou zprávu o stavu pokladny a hospodaření:

Hasičský bál přinesl zisk z tomboly:   16 500,-

                             z jednohubek:   1 750,-

                             ze vstupného:  18 620,-

                                     celkem:  36 870.- Kč

Výdaje činily 17 384,- Kč, bál přinesl do hasičské pokladny 19 484,- Kč zisku.
Svátek žen stál celkem 5 350,- Kč, z toho 700,- stály květin, 2 350,- občerstvení
a 2 300,- divadelní představení a hudba na závěr.
K tomuto dni bylo v pokladně 23 700,- Kč, a účtu 25 000,- Kč.
Velitel vyslovil pokladníkovi pochvalu a všem, kdo se zasloužili u úspěch akcí, které přinesly zisk  naší pokladně, poděkování.                                     

V pátek 27. května jsme byli poblahopřát našemu členovi Viktoru Siranovi k jeho 70. narozeninám. V altánku přístavby svého domku nad koupalištěm připravil skvělou hostinu – po večeři následovaly přípitky a potom posezení s harmonikou, jejíž tóny
a zpěv zúčastněných se nesl nad Loučimí takřka do ranních hodin.

V sobotu 7. května jsme vyrazili s naším praporem do Domažlic na průvod k uctění sv. Floriána. Opět je nutno dodat, že jsme jeli v počtu nevelkém – konkrétně Josef Šváb, tentokrát jako praporečník, Ríša Honka, Jarda Široký, Milan Zimmermann, Lenka Švábová a Zdeněk Huspek.Průvod k uctění sv. Floriána Domažlice Kvůli této akci se posunul termín okrskové soutěže na 28. května, což se posléze ukázalo jako zbytečné – z pocinovského okrsku jsme byli jediní a kdybychom chyběli, nic by se nestalo. Bylo by dobře zajistit na průvodu větší účast s prapory, což se týká Pocinovic a Chodské Lhoty.

Průvod prošel z parkoviště u kostela Všech svatých přes náměstí k Arciděkanskému kostelu, kde farář Miroslaw Gierga sloužil slavnostní mši svatou. Podvečer pokračoval v MKS zábavou s hudbou Hájenka, která průvod doprovázela. Ani tato zábava nebyla valně navštívená a není divu – ceny místního bufetu jsou – nebo alespoň letos byly – značně natažené, jako by dobrovolní hasiči byli nějací magnáti!

Hlavní událostí každého okrsku je každoroční soutěž v požárním sportu a náš, tedy pocinovský okrsek, není výjimkou. Jak již bylo zmíněno, soutěžilo se letos 28. května v louce nad Dobříkovem za příjemně teplého počasí a jestliže se termín měnil kvůli sv. Floriánovi v Domažlicích, dostal se tento termín do kolize s cyklistickým závodem Král Šumavy v Klatovech – odčerpalo nám to členy do soutěže a hlavně s přehlídkou historických traktorů, aut, motorek a zemědělské techniky v Brnířově – ta mám odčerpala diváky. Přesto je jich přišlo podívat hodně a nutno pochválit dobříkovské, kteří ve slušivých tričkách s číslem popisným své chalupy zajistili veškeré zázemí i občerstvení na vysoké úrovni. Hasičská soutěž

Výsledky jsou zajímavé, byť pro náš hasičský sbor (kromě útoku nad 35 let) nepříliš přívětivé:

  Požární útok muži do 35 let: 

 • 1. Dobříkov                                        1. Pocinovice 1
 • 2. Pocinovice 1                                   2. Pocinovice 2
 • 3. Chodská Lhota                               3. Chodská Lhota
 • 4. Pocinovice 2                                  4. Loučim
 • 5. Libkov                                           5. Dobříkov
 • 6. Loučim                                          6. Libkov

Požární útok nad 35 let:                                Celkové pořadí bylo následující:

 • 1. Pocinovice                                      1. Pocinovice 1
 • 2. Loučim                                          2. Pocinovice 2
 • 3. Chodská Lhota                                3. Chodská Lhota
 • 4. Dobříkov                                        4. Dobříkov
   5. Smržovice                                     5. Loučim
                                                          6. Libkov

Výsledky v podstatě odpovídají věkovému složení a stavu členské základny jednotlivých sborů v závislosti na počtu obyvatel,přičemž srovnatelní pro nás jsou velikostí obce libkovští hasiči, jenomže tam mají – i díky nové výstavbě rodinných domků – více mladých a do budoucna můžou hledět s optimismem.

V sobotu 25. června tohoto roku se večer přehnalo nad naším regionem několik bouřek, doprovázených silným a docela vydatným deštěm a jestliže píšu přehnalo, tak to není přesný výraz - ono totiž lilo a hřmělo více než hodinu. Voda, stékající z lesa po louce, „vypláchla“ požární nádrž, používanou též jako koupaliště tak důkladně, že ji bylo nutno vypustit a vyčistit. Stalo se tak 2. srpna, kdy desítka nejen hasičů začala nádrž čistit. Z lesů nad obcí pořád ještě přitékalo různými pramínky hodně vody a tak bylo nutno nasadit ejektor a vodu ze dna nádrže čerpat hadicí. Akce se vydařila a v dalších letních dnech už se dalo zase koupat.

25.června začal v Křenovech 11. ročník Chodské veterán ligy, kde se v družstvu Pocinovic zúčastňují Josef Šváb a Milan Zimmermann. Další kolo se konalo 3.9. v Pasečnici, třetí 10.9. v Pocinovicích a poslední 2.10. v Domažlicích. Celkově se pocinovští umístili z devíti účastníků na 6. místě.                                           

28. června oslavil náš člen Václav Vávra 70. narozeniny, delegace hasičů i obce mu byla blahopřát. Příliš dlouho si tento věk neužil, ve středu 10. srpna náhle zemřel. Pohřeb se konal v kostele 19. srpna 2016.  

28.září se v Chodské Lhotě uskutečnil branný závod o Pohár starosty obce, což se nás týká jen okrajově – v dětském družstvu Pocinovice máme zastoupení, když v kategorii 6-10 soutěží Matěj Steidl a Aleš Bláha, jejich sourozenci Eliška Steidlová a Marek Bláha cvičí s předškoláky tamtéž. Tady snad se rýsují budoucí loučimští hasiči…

V pátek 21. a v sobotu 22. října uspořádali pocinovští na Orlovici v pořadí už 21. velitelský den, kterého se z našeho sboru zúčastnili Josef Šváb, Ríša Honka, Jirka Grösl, Milan Zimmermann, Jarda a Petr Široký, Zdeněk Huspek a Lenka Švábová. Páteční večer byl zaměřený na ukázku funkčnosti hasicích přístrojů s možností si je vyzkoušet, v sobotu dopoledne byla zdravovědná přednáška Evy Turečkové a potom V. Ponocný předvedl ukázku hasící koule Elide Fire, což je "balón", naplněný hasivem Furex 770, který při určité teplotě v plamenech praskne, lépe řečeno exploduje a tím nadávkuje hasivo a uhasí v začátku požár v místnostech s rozlohou do 8 – 10 m2.

12.října se konala členská schůze za přítomnosti 14 hasičů. Jednatel přednesl zprávu o poslední schůzi, velitel zhodnotil činnost od té doby a oznámil nákup nových vycházkových uniforem. Byl určen termín výroční valné hromady na 2. prosince, termín zdravotnické přednášky Evy Turečkové na 16. listopad, termín bálu na 28. leden 2017 a dále byly sestaveny delegace na výročky okolních sborů okrsku. V říjnu též bylo dodáno hostinskému dřevo za letošní a loňský rok jako kompenzace nájmu za akce obce a spolků.

Ve středu 16. listopadu uspořádal náš SDH v restauraci Jiřího Matějky zdravotnickou přednášku. Jak resuscitovat raněné, jak si počínat při dopravních nehodách a v podobných situacích přednesla a názorně ukázala učitelka Střední zdravotní školy v Klatovech a členka SDH Pocinovice Eva Turečková.
Také odpověděla na dotazy publika a promítla krátký instruktážní film.

Úplně poslední hasičkou akcí před výročkou bylo nasvícení kostela a instalování žárovek na vánoční strom na návsi, který se rozsvítil 26.listopadu.

Ani v letošním roce jsme nezaháleli a hasiči byli vidět u všech akcí v obci. Doufejme, že nám tento elán vydrží ještě hodně dalších let!

Nahoru

 

2016

Výroční valná hromada 2016

V pátek 2. prosince jsme jako první sbor  pocinovského okrsku uskutečnili výroční valnou hromadu. Zúčastnilo se jí 25 členů a 17 hostů, takže vizuálně byl sál naplněný. Náplň jednání byla klasická jako každý rok, změnil se však obsah zprávy jednatele Jiřího Grösla, protože každý rok je v naší činnosti v některých bodech stejný a v některých jiný.
Náš sbor má 39 členů a 3 hasičky, z toho je 8 členů, kteří nemají v Loučimi stálé bydliště. Naše činnost je zdokumentovaná na těchto stránkách, stačí tedy zabrousit v rubrice hasiči na fotoalbum. Hlavní akce jsou také popsány v článcích Domažlického deníku.
Další zprávu podal pokladník, který oznámil mimo jiné i zakoupení 3 vycházkových uniforem, takže staré světle modré už jsou u nás minulostí. Po zprávě revizora byla se přítomní seznámili s plánem činnosti.
Byla přijata nová členka Aneta Švábová, a potom dostali Josef Černý a Karel Halada ml. medaili za věrnost (10 let), Mirek Kacerovský za 20 let členství a Václav Široký a Viktor Siran za 40 činnosti v hasičském sboru.
Následovala diskuse a zdravice zástupců okolních sborů, usnesení a závěr. K večeři bylo klasické vepřo-knedlo-zelo, na závěr zahráli k tanci i poslechu manželé Trefancovi.