Obsah

Rok 1950

Následující události z činnosti sboru jsou převzaty ze zápisů z členských schůzí od roku 1950. 

Zápis ze dne 22. listopadu 1950 uvádí zvolení matrikáře br. Antonína Mráze, přípravu hasičského věnečku a čtení článku z Hasičských rozhledů o 54. narozeninách Klementa Gottwalda.

5. prosince bylo do rozpočtu hasičských potřeb zařazeno 80m. hadic B za 10 000 Kč, 60m. hadic C za 5000, doplnění lékárničky za 500 a hasičské kurzy 1500,-. Požární plán obce byl sestaven, zarámovaný a zasklený předán br. veliteli k umístění ve zbrojnici. Hasičský věneček bude pořádán  13. ledna 1951 v hostinci u Mrázů a bude požádáno o prodloužení policejní hodiny a povolení zvýšení vstupného na 25 Kčs.

Dne 18. prosince sešla se hasičská schůze, aby z příkazu Krajské hasičské jednoty v Plzni schválila následující rezoluci: Hasičský sbor v Loučimi, okr. Domažlice, protestuje proti prohlášení presidenta USA H. Trumana a jeho hrozbě, ze dne 2.12.1950, že bude v případě potřeby použito v Koreji a Číně atomové bomby. Podepsaný hasičský sbor odsuzuje toto jednání, neboť dosud nebyly zahojeny rány poslední světové války a již se hrozí válkou novou, mnohem horší a nevěří, že by některý národ nebo stát první použil této hrozné zbraně masového vraždění a tím více bude pracovati v ochranu majetku svých spoluobčanů a majetku veřejného a k udržení světového míru. Podepsalo 9 členů sboru.

 

Rok 1951

 

Na schůzi 5.ledna byla přednesena propagační přednáška o JZD a jeho významu Eduardem Šandou, vzdělavatelem sboru. Bratr Josef Halada byl navržen do kurzu lidových zdravotníků, bylo odmítnuto objednání listu Naše vojsko a byly rozděleny úkoly na hasičský věneček.

Řádná valná hromada se konala 28. ledna. Přítomno 9 členů. Byl přednesen stručný referát o nejvýznačnějších mezinárodních událostech. Zpráva starosty a velitele sboru uvádí, že v lednu byla sboru přidělena motorová stříkačka, nedošly však potřebné z objednaných hadic. V roce 1950 byly provedeny 2 praktická a 5 teoretických cvičení, do kurzu pro instruktory byl navržen Jan Vávra, do samaritánského Josef Halada, pro strojníky Antonín Franc. Vzdělavatel udává, že bylo provedeno 8 přednášek, 8 státně politických a veřejných oslav a 1 slavnostní schůze v den čsl. hasičstva s obnovením hasičského slibu pod heslem „Buduj vlast, posílíš mír!“ Dále byly uspořádány 3 taneční zábavy: hasičský věneček a dně pouťové taneční zábavy. V režii sboru bylo uspořádáno divadelní představení spolku Havlíček z Domažlic. Zprávy dozorce náčiní, strojmistra a samaritánské stráže konstatovaly dobré plnění úkolů.

6. února členská schůze vyslala do strojnického kurzu  Františka Štaubra, Loučim 34. Do instruktorského kurzu se nepřihlásil nikdo.

Další schůze byla 18. února. Jednatelem bylo vysvětleno, jak se bude podávat žádost o 17 kusů stejnokrojů a gumových bot a Fr. Štaubr podal praktický výklad a zprávu o obsluze motorové stříkačky.

 Dne 22. února byla další valná hromada. Byla schváleno protestní rezoluce: „Hasičský sbor v Loučimi projevuje svůj protest proti připravované remilitarizaci Německa západními mocnostmi, která by velmi vážně ohrozila zachování světového míru a tlumočí přání všech mírumilovných občanů, aby bylo obnoveno jednotné a demokratické Německo, které byl bylo velikou podporou boje za světový mír.“  Dále byly provedeny volby činovníků aklamací. Starostou zvolen opět br. František Bureš, velitelem br. Antonín Černý, jednatelem a  vzdělavatelem (osvětářem)  Eduard Šanda, zástupcem velitele Antonín Mráz, pokladníkem Petr Eidlpes, revizory účtů Josef Šváb a Jiří Vaněk, strojmistrem Antonín Franc, strojníkem František Štaubr, členy samaritánské stráže Josef Halada čp.13 a Petr Eidlpes. Trubačem Ant. Mráz. Všichni zvolení volbu přijali. Jednatel sdělil, že 25. února bude uspořádána ve zdejší škole „Mírová beseda“ a 8. března oslava MDŽ.

Na výborové schůzi 11. března byl projednán nový organizační řád a připravena valná hromada podle oběžníku Čsl. hasič. ze dne 28.2.1951 č.j. 16/1951, která se jako ustavující konala 20. března. Na začátku byla zpívána státní hymna, byly podány zprávy činovníků (obdobné, ale podrobnější  jako 28. ledna). Dále byly volby:

předseda                                     František Bureš          Loučim 53

1. místopředseda, velitel hasičů       Antonín Černý,            Loučim 28

2. místopředseda, zástupce velitele Antonín Mráz,              Loučim 11.

organizační referent                      Jan Vávra,                   Loučim 26.

referent pro výcvik                        Antonín Černý,             Loučim 28

jednatel                                      Eduard Šanda,             Loučim 2

kulturní a osvětový referent           Eduard Šanda               Loučim 2

referentem pro preventivní ochranu Antonín Mráz               Loučim 11

pokladníkem                                Petr Eidlpes                 Loučim 38

referentem pro odborné školení       Antonín Černý             Loučim 28

referentem pro pro zdravotnictví a samaritán Josef Halada    Loučim 13

revizoři účtů                               Jiří Vaněk a Josef Šváb    Loučim 39 a 24

 

Všichni zvolení prohlásili, že volbu přijímají a podáním ruky předsedovi slíbili správné plnění funkcí, které jim byly přiděleny.

Členská schůze 13. dubna projednala mimo jiné akci „Pochod míru“. Ve zdejší obci bude konán 15.4. v 10 hod. Účast pro všechny od 10 let a starší jest povinná. Usnesení, že všichni členové MJ ČSH zúčastní všichni. Sraz všech účastníků je v 9.30 u školy, proslov E. Šandy o významu Pochodu míru, trať pochodu Loučim, Nová Víska, Vráž a zpět. Dále byla provedena volba:

strojmistr                                Ant. Franc

strojník                                   Frant. Štaubr

dozorce náčiní                         Václav Zimmermann                                                   

trubač                                    Antonín Mráz

matrikář                                 Antonín Mráz

 

Květnová schůze 4.5. řešila neuvolnění Františka Štaubra do strojnického kurzu, výborová schůze pak plánování hasičských potřeb a plán potřeby stavební údržby.

Červnová schůze 13.6. projednávala ochranu žní podle oběžníku MNO pravidelné denní i noční hlídky, za dne o prázdninách školní mládež, za noci, od setmění do úsvitu všichni občané, pokud možno nejméně hasiči, aby byli připraveni pro případ požáru. Hlídkovou službu řádně organizovat a dodržovat, vyloučit osoby starší a nevyhovující, místnost rozhlasu musí být přístupná, hasičská povelka smí býti umístěna v místnosti místního rozhlasu a připraveny poplašné desky gramofonové. V každé obci místní požární komise, prohlídky budov a půd, závodů a skladišť a obchodů. Dále je třeba cvičiti měsíčně 4 hodiny teoretické, 8 hodin praktického a 2 hodiny osvětového cvičení. Zavésti a vésti Knihu cvičení – zápisy o každém cvičení, osvětě nebo školení, vystoupení a požáru: datum cvičení nebo školení, jméno instruktory, cvičitele nebo přednášejícího, jména cvičených – přítomných příslušníků sboru, probraná látka nebo cvičení, doba výcviku, hodina od – do a podpis cvičitele nebo přednášejícího. Jako poslední bod byly probrány povinnosti požárního sboru: poctivá práce a výchova k socialismu, plnění 5lp (pětiletého plánu), získávání členů ČSM za hasiče, řádné a pravidelné cvičení praktické, teoretické a osvětově výchovné…

14. července bylo na schůzi oznámeno, že velitel okr. PO Podlešák sdělil, že druhý den ráno v 8 hodin je ve Kdyni jednodenní kurz strojnický a nařizuje, aby zdejší PS vyslal do kurzu 2 účastníky. Jelikož není přítomen dostatečný počet členů a nikdo se nehlásí, nebude do kurzu vyslán nikdo.

20. července oznámil dosavadní jednatel a osvětář Eduard Šanda, že se těchto funkcí vzdává. Jako důvod uvádí, že velká většina členů nenavštěvuje vůbec členské schůze a nejeví zájem i činnost MJČSH, práce jednatele a osvětáře není vůbec uznávaná. Přítomní členové ku sdělení jednatele se vyjádřili, že odstoupením dosavadního jednatele a osvětáře se hasičský sbor rozbije a jednatele požádali, aby si funkci opět ponechal. V další domluvě jednatel slíbil, že zatím si funkci ponechá, ale s podmínkou, že přítomní členové budou působiti na ostatní nepřítomné, aby schůze pokud možno řádně navštěvovali.

Poslední zápis z roku 1951 je ze dne 24. září a projednával se dotazník od okresní organizace, objednávka líhu na zazimování motorové stříkačky, členské známky a vyúčtování pouťové zábavy.

 

Rok 1952

    

Členská schůze 12.března projednala přípravu poutní taneční zábavy, která se bude konat 14.března ve 14 hodin v hostinci u Mrázů. Hudba pan Koutník z Libkova, u pokladny bude br. Frant. Bureš, Ant. Černý, Jiří Blahník, Ant. Mráz, šatnu povede br. Jan Syrovátka, vstupné obvyklé a vojsko 10 Kčs. 

Na výroční valné hromadě 15. března byla nejprve přítomnými zazpívána státní hymna, dále byla přednesena zpráva předsedy a velitele, který konstatoval, že zbrojnice byla uvedena do pořádku, stará stříkačka byla vyčištěna a nová motorová stříkačka byla opatřena na zimu a pracuje dobře, až na to, že dosud nebyly dodány všechny potřeby a příslušenství, kterých je třeba k plnému použití nové stříkačky. Chybí dosud proudnice a rozdělovače. Osvětář oznámil, že v roce 1951 bylo vyřízeno 51 jednacích čísel, schůze jsou navštěvovány uspokojivě, ale jest nutno návštěvy schůzí a zájem členů o činnost zvýšiti. Průměrná účast na schůzích jest 8-10 členů z 15. Zpráva pokladníka za rok 1951 byla schválena a účet byl uznán správným, což potvrdila i zpráva revizorů účtů. Dále se valná hromada usnesla, aby loni zvolení členové výboru a činovníci zůstali i dále ve svých funkcích. Na závěr byla zpívána Píseň práce.

2. srpna se konala společná schůze místní hasičské jednotky a pléna MNV, kde se projednal plán potřeb pro PO na rok 1953, na členské schůzi 30. srpna se vyplňovaly dotazníky a připravovala poutní zábava. 

Schůze 21.října vyřizovala došlé úřední spisy, dále byl přednesen význam Velké říjnové revoluce a přečten projev J.V.Stalina na XIX. sjezdu VKS(b)=KSSS. Závazek místní jednotky – hasičská zbrojnice se uvede do pořádku. 25. listopadu vyl projednán nábor nových členů z řad výboru žen a ČSM. Pro zdejší jednotku je úkolem získat nejméně 4 nové členy. Poslední schůze toho roku byla výborová 19. prosince, kde se projednala účast na školení všech činovníků MJ ČSH, kterého se dne 21.12. zúčastní Eduard Šanda a Josef Halada.

 

1953

 

První schůze toho roku se konala 3.ledna. Bylo konstatováno, že dosud nebyl získán žádný nový člen, přečteny byly referáty a sestaveny dotazníky o činnosti. 31. ledna se připravovala výroční členská schůze, která byla naplánována na 14.února. Nábor členů byl proveden, ale bez výsledku, za nového člena se nepřihlásil nikdo. Závazky na pomoc při adaptaci společné stáje JZD v Loučimi mají členové již jako členové MNV a místního JZD.

Výroční členská schůze byla 14.2. Předneseny zprávy činovníků. Předseda MJ ČSH řekl, že hasičská zbrojnice byla uvedena do pořádku, stará ruční stříkačka byla vyčištěna a nová motorová stříkačka po vykonané opravě byla opatřena na zimu a pracuje dobře. Chybí dosud rozdělovač a proudnice. Konání řádných a pravidelných cvičení je znemožněno nedostatkem cvičných a pracovních stejnokrojů, což jest překážkou i řádného náboru členů, protože nováčky by nebylo do čeho obléci. Potřeba pracovních stejnokrojů je každoročně plánována. Kandidátní listina byla schválena tak, že funkcionáři zůstanou na svých místech beze změny.

Tímto datem končí zápisy ze schůzí pro rok 1953.

 

Rok 1954

 

8.ledna 1954  se na členské schůzi projednávala změna ve funkci jednatele. Eduard Šanda se vzdává funkce jednatele ze zdravotních důvodů. Tuto funkci přebírá Ladislav Maleček, farář, Loučim 1, do výroční schůze, kdy bude provedena volba definitivní.

Výroční schůze byla 20.března. Zpráva předsedy a velitele konstatovala mimo jiné, že hasičská zbrojnice byla dána do pořádku, ale oprava nebyla dokončena, protože členové PO se těchto prací málo zúčastňovali. Zpráva pokladníka uvádí pokladní hotovost 37,32 Kčs. Pokladní doklady zrevidovány, posudek revizorů nebyl dán pro neúčast revizorů účtů. Dále byla provedena volba členů výboru, která zůstává beze změny, až na jednatele, kterým byl zvolen Ladislav Maleček, přijatý na minulé schůzi. Členská schůze 4.4. měla na pořadu přednášku o významu volebního zákona, kdy se v diskusi členové MJ rozhodli podporovat všechny kandidáty, které vyšle do MNV národní fronta. Z řad členů MJ byli doporučeno místní volební komisi v Loučimi jako kandidáti, kteří by dobře zastupovali v MNV všechny zájmy obce, státu i vlády i zájmy požárníků ve spolupráci s MNV: František Bureš, předseda MJ a Josef Halada, zdravotník MJ.

 

                                                       

Rok 1955

 

Výroční schůze byla 8.ledna 1955. Zpráva velitele: velitel sděluje, že nemůže nésti zodpovědnost za včasný zásah v případě požáru, protože výzbroj a výstroj jest v úplném nepořádku, hasičská zbrojnice není dosud opravená, stříkačka není schopna provozu a členové jednoty a PS nejeví zájem i pořádek ve výzbroji a výstroji.Zpráva pokladníka:

pokladní hotovost 1.1.1054:               37,32 Kčs.
příjem z jarní pouťové zábavy:           1797,-          vydání                                          1738,36          
hotovost                                          95,96

Členy výboru zvoleni:

předseda                                    František Bureš

místopředseda                             Antonín Mráz

velitelem PS                                Jan Syrovátka, který prohlašuje, že volbu přijímá, ale zbrojnici převezme, až bude  v pořádku;                                                                                

zástupce velitele                           Antonín Mráz

organizační referent                      Jan Vávra

jednatel                                       Eduard Šanda

osvětář                                        Eduard Šanda

pokladník                                     Petr Eidlpes

strojmistr                                     Antonín Černý

revizoři účtů                                 Jiří Vaněk, Josef Šváb

referenti pro samaritánskou službu Josef Halada, čp.19 a Petr Eidlpes. Volby provedeny aklamací, všichni byli zvoleni všemi hlasy.¨

Do místní jednotky se hlásí noví členové, kteří jsou přítomni: Jaroslav Široký a František Vykyselý. Referát okrskového velitele br. Vojtěcha Rubáše se týkal nečinnosti zdejší jednotky a vyzval, aby projevila opravdovou činnost.

Členská schůze 26.března. projednala celostátní soutěž v provádění preventivní protipožární ochraně a byly rozděleni členové na prohlídky hospodářských budov, zjištěné závady a jejich odstranění bude kontrolováno. Referát z okresní konferenci přednesl br. Vojtěch Rubáš. Dále byl projednán termín poutní zábavy na 11. dubna a rozděleny úkoly.

 

 

Rok 1956

 

V roce 1956 byla valná hromada 15.ledna, přítomno bylo 19 členů. Zpráva velitele byla pro jeho nepřítomnost odložena. Pokladník ve své zprávě upozornil, že bratr Syrovátka dluží z poslední zábavy 485,40 Kčs. Členové se usnesli, že částka musí být do 26. ledna zaplacena a peníze musí být odevzdány na MNV. Dále bylo přijato 16 nových členů: Kubec J., Martínek J., Šváb J., Stahl Fr., Panoš Raimund, Rubáš V., Rubáš L., Šanda K., Šanda Ed., Grösl Fr., Bureš V., Černý Ant., Simet J., Liška L.

 

Novými funkcionáři byli zvoleni:

starosta                                   Fr. Bureš

velitel                                      V. Bureš

zástupce velitele                        J. Bureš

jednatel                                   R. Panoš

pokladník                                 Eidlpes Petr

strojmistři                                Rubáš L., Stáhl Fr. Martínek J., Černý Antonín

do výboru byli zvoleni:               Mráz Ant., Rubáš V., Franc Ant.

revizoři účtů                            Šanda K., Široký J.

Novými členy bylo založeno nové družstvo, které se přihlásí k letošní soutěži. Členové se dále zavázali, že budou udržovat zbrojnici a stříkačku ve vzorném pořádku a odpracují na stavbě nového rybníka každý po 10. h. V diskusi byl dán br. Panošem návrh, aby br. Vykysalý byl vyloučen ze členství. Nerespektuje příkazů velitele, je neukázněný.

Na schůzi 7.2. bylo provedeno vyúčtování plesu, projednáno placení příspěvků – soudr. Černý navrhuje, aby za činné členy byl příspěvek zaplacen z pokladny a ostatní členové aby si zaplatili příspěvky sami. V diskusi bylo soudr. Černým navrženo, aby byl udělán ve zbrojnici pořádek a vyhlášeno místním rozhlasem, aby každý odevzdal veškerý inventář mimo vycházkových blůz do zbrojnice, kde bude pak všechno uskladněno. Soudr. velitel Bureš Václav žádá přítomné členy, aby byli v neděli  12.2. odpoledne v hostinci u Lišků postaveno jeviště, aby mohly školní děti hráti divadlo. Zapsal Panoš Raimund, jednatel.

23. března se schůze zabývala rozbouráním jeviště, pouťovou zábavou, sestavením družstva pro soutěž.

7. dubna bylo vyúčtování pouťové zábavy (konala se 2.dubna), byl zvolen výcvikový referent Eduard Šanda a ustaveno soutěžní družstvo: velitel Šanda Karel, zástupce velitele Rubáš Václav, strojník Rubáš Ladislav, členové Šváb Josef ml., Černý Antonín ml., Eidlpes Zdeněk, Blahník Miloslav, Šanda Eduard, Široký Jaroslav, Syrovátka Jan.

Volné návrhy: Vykysalý František žádá, aby byl vyškrtnut ze sboru Stahl  František a žádá, aby bylo zapsáno, že prý Vykysalý říká, že Stahl dal návrh na vyloučení Vykysalého. Fr. Martínek Josef žádá o slovo a sděluje, že prý výtěžek ze šatny patří šatnáři a ne sboru. Stahl Fr. upozorňuje, že zábavu pořádal sbor a kdyby se něco ze šatny ztratilo, náhradu bude platit sbor, ale když bude míti šatnu na starosti šatnář sám na sebe, musí v případě nějaké ztráty hraditi sám. Na návrh Bureše Václava usneseno, že při příští zábavě si vezme šatnu šatnář, výtěžek si nechá a za šatnu ručí sám. V případě, že se nikdo nepřihlásí do šatny, bude šatnář zvolen členstvem, půl výtěžku odevzdá sboru a druhou polovinu si ponechá. Dále byli ustaveni dva členové, kteří budou kontrolovati spotřebu benzinu, jsou to Bureš V. a Stahl Fr.          

                                                     

Rok 1957

 

Řádná výroční valná hromada se konala 5.ledna. Přítomno bylo 15 členů. Velitel sboru br. Bureš Václav zhodnotil práci sboru a řekl, že se v posledním období hodně zlepšila, velitel a členové sboru spolupracovali s radou MNV, ale upozornil členy, aby více respektovali hlášení velitele a více navštěvovali schůze, aby v nutných případech nemusel rozhodovat sám velitel s radou MNV. Ve volbách zvoleni:

předseda                                             František Bureš

místopředseda a velitel PS                     Václav Bureš

zástupce velitele                                   Josef Bureš

jednatel                                               Václav Zimmermann ml.

pokladník                                             Petr Eidlpes

zbrojmistr                                            Václav Rubáš

strojmistr                                             Ladislav Rubáš, Černý Antonín

revizoři účtů                                        Jan Křížek, Eduard Šanda

členové výboru                                     Jan Syrovátka, Ant. Mráz, Karel Šanda

trubač                                                 Zdeněk Eidlpes, Jar. Široký

Jako nové členy schůze všehlasně přijala Jana Křížka a Václava Zimmermanna. Dále byly rozděleny úkoly na hasičský ples 12. ledna. Přítomný zástupce okresního výboru Rubáš Vojtěch na závěr zhodnotil valnou hromadu jako velmi pěkně připravenou a navštívenou, seznámil členy s novými směrnicemi a podal stručný výklad o mezinárodní situaci.

Další výroční valná hromada v témže  roce se konala 19. listopadu. Přítomno bylo 18 členů. Za nepřítomného předsedu požární jednotky zahájil valnou hromadu velitel Václav Bureš, který ve své zprávě mimo jiné upozornil členy, že jest ve sboru velmi špatná kázeň a nezájem o práci. Potom bylo přistoupeno k volbám:

předseda                                             Černý Ant.

jednatel                                              Liška Ladislav

velitel                                                 Bureš Václav

pokladník                                            Eidlpes Petr

rev. účtů                                             Křížek Jan, Šanda Eduard

zbrojmistr                                           Rubáš Václav

strojník                                               Široký Jar., Černý Ant., Martínek Jiří

velitel I. družstva                                  Eidlpes Zdeněk

velitel II. družstva                                 Štahl Frant.

členové výboru                                    Šanda Karel, Franc Ant., Blahník Mil.

Jako nový člen byl přijat Petr Štauber, malíř Loučim. Potom byla projednána příprava na hasičský věneček a byl odhlasován závazek  10 hodin na každého člena při opravě požární nádrže.

Schůze 29.12. pak projednávala přípravu a rozdělení úkolů na ples.

 

Rok 1958

 

Výroční valná hromada konala se 31.12. Po přečtení zpráv byla volba. Zvoleni byli:

předseda                                             Černý Antonín

velitel                                                 Rubáš Václav

jednatel                                              Liška Ladislav

organizační referent                             Bureš Václav

kultura a propaganda                           Šanda Karel

preventivní ref.                                    Široký Jaroslav

pokladník                                           Eidlpes Petr

revizoři účtů                                       Křížek Jan, Mráz Antonín, Šanda Eduard,

strojník                                              Černý Ant., Široký Jaroslav

řidiči                                                  Štauber Petr, Široký Jar., Martínek Josef

Dále bylo seznámení s poplachovým plánem, rozděleny úkoly na ples 17. ledna 1959. V diskusi bylo navrženo, že auto potřebuje generální opravu.

 

Rok 1959

 

Výroční schůze byla 30.12. v hostinci jednoty. Byla přečtena pokladní zpráva a potom promluvil okresní tajemník Škopek, vylíčil, jak se má pracovat v jednotě ČSPO a vybídl, aby všichni prošli všenárodní přípravou a seznámili se novými stanovami. Pak byla provedena volba:

předseda                                                        Černý Antonín

místopředseda                                                 Rubáš Václav

jednatel                                                           Křížek Jan

zástupce velitele                                               Šváb Josef

organizační                                                      Stahl František

preventivní technik                                            Vávra Jan

materielní technik                                             Černý Ant. ml., Široký Jaroslav

kulturní a propagační                                         Šanda Karel

pokladník                                                         Eidlpes Petr

revisor                                                            Grösl František, Franc Antonín

Na výroční schůzi do Domažlic zvolen Šváb Josef, potom byly přečteny výhledové plány pro místní jednotky na rok 1960.

 

Rok 1960

 

V roce 1960 se konalo 5 členských schůzí a výroční členská schůze. V lednu bylo na programu zajištění plesu, hrála hudba závodního výboru ROH OÚNZ Klatovy. V únoru bylo zhodnocení plesu, jeho vyúčtování a informace o nových legitimacích. V dubnu bylo seznámení se sekyrkovým cvičením v Pocinovicích, naplánováno bylo vykopání jam na sušáky hadic, jejich přezkoušení (hadic), byla zavedena kniha pohonných látek a dán návrh na zakoupení blůz a čepic. Koncem dubna bylo vyhodnocení pouťové zábavy a dán požadavek na Polesí Loučim na kmen na májku.

Výroční členská schůze byla 25.11.  Ve zhodnocení činnosti bylo konstatováno, že byly velké plány, které se příliš nenaplnily. Volba:

předseda                                             Černý Ant.st.

velitel                                                 Rubáš Václav

velitel požárního družstva                       Šváb Josef

jednatel                                               Křížek Jan

organizační                                          Stahl Josef

preventivní                                          Vávra Jan

materiální technik                                 Černý Ant. ml.

kulturní referent                                   Šanda Karel

pokladník                                            Eidlpes Petr

revizoři účtů                                        Grösl Frant., Franc Ant.,

strojník                                               Široký Jaroslav, Černý Josef

V diskusi bylo dohodnuto pořádat schůze každý měsíc. Poslední schůze roku byla 20.12. a byla projednána příprava na ples (hudba ČSD Klatovy), oslava 60. výročí založení sboru, seznámení se sekyrkovým cvičením a rozhodnuto zakoupit 9 stejnokrojů.

 

Rok 1961

 

V tomto roce se konaly 4 schůze. V lednu se diskutovalo o vzniku požární jednoty, uschování nebo vypuštění pěny, aby nezamrzla a bylo dohodnuto uschovat u Franců č.6. Dále bylo navrženo ustavit družstvo ze starších členů, aby mohlo zasáhnout v případě nepřítomnosti mladých. 21. ledna  zahájila schůze minutou tich k uctění památky zesnulého člena bratra Josefa Květoně. Dále bylo vyúčtování plesu a potom se přihlásil ke slovu jednatel Jan Křížek a ostře vytýkal všem požárníkům, že musil být o plesu v pokladně sám. Ještě bylo dobře, že k pokladně přisedl tajemník Koutník a dával pozor, aby se u pokladny nepředal. Přesto, že jsem byl u pokladny sám, zapsal jsem každého jednotlivce, kolik zaplatil, abych se takto mohl správně vyúčtovat. Bratr předseda i br. velitel tuto výtku přijali a prohlásili, že vícekráte se to již nestane.. Pak se ujal slova bratr Široký a seznámil členy, že pohostinství odřeklo smluvenou tombolu. Zajel proto do Domažlic a tam objednal 200 kusů cukrářského zboží. Vedoucí osvěty Eidlpes Jan po dohodě s br. Širokým zaktivizoval místní ženy o požádal o pomoc požárníkům. Manželky požárníků upekly několik dortů a darovaly je do tomboly při plesu. Tím zvýšily přínos do pokladny. Též byla objednána perníková chaloupka, kterou vyrobila členka JZD Veinhutnerová ze Smržovic, ano ona za ní nic nechtěla a darovala ji požárníkům. Od myslivecké společnosti dostali požárníci jednoho zajíce a jednoho bažanta jako dar. Další bodem byla účast na pohřbu bratra Květona(?) a usneseno, že za 20 členů bude platit příspěvky ČSPO a ostatní si je budou hradit sami. 12.5. byl probrán odběr tisku, strojnický kurz, poukázky na pohonné hmoty a okrsková soutěž 21.5. ve Smržovicích. 

Na poslední schůzi 30.12. předseda Ant. Černý kriticky zhodnotil svoji práci, protože je zaměstnán v JZD, zbývá mu na práci v požární ochraně málo času a navrhl zvolit nového velitele. Byl zvolen Stahl František, kovodělník. Byl zvolen i jako delegát na okresní konferenci.

 

                                                 Rok 1962

 

V lednu bylo projednáno zajištění plesu, dále závazek na počest XII. sjezdu KSČ – odpracovat 150 hodin ve žních na pomoc JZD Šumavan Loučim, dorost se zapojí do soutěže, provedou se též preventivní prohlídky při výmlatu. Hospodářem zbrojnice byl zvolen Rubáš Václav, uloženu mu dát vše do pořádku a ujednáno, že do zbrojnice  nesmí nikdo kromě předsedy, velitele, hospodáře a zbrojníků. Hodnocen ples, který vyzněl velmi pěkně. V únorové výborové schůzi bylo ihned provést preventivní prohlídky domů. V dubnu se projednávalo zajištění okrskové soutěže v Loučimi 27.5.1962 a rozdělení úkolů. Zúčastnili se zástupci OV s. Úterský a Kacerovský. V květnu byla příprava okrskové soutěže, nákup cen na soutěž mopedistů v Mototechně. Byl přijat nový člen Křížek Jan ml. Další květnové schůzi byl přítomen předseda OV ČSPO s. Škopek, za okresek s. Kacerovský a Úterský. Rozděleny úkoly – pozvání okolních jednot, plakáty, zajištění rozhlasu. Přijat za člena Václav Vávra.

Výborová schůze 21.5. – úkoly: jednatel zajistí objednávku upomínkových srdíček jako vstupenky. Předprodej odpoledních vstupenek zajistí ČSM. Zodpovídá Křížek J.ml. Večerní pokladnu s. Vávra, Eidlpes do 20 hodin, potom Černý, Bureš, Křížek. Cukroví zajistí s. Stahlová, pivo s. Vávra, Stahl. Strnad, večeři připraví s. Stahlová, maso zajistí předseda Černý Ant. Večer u piva s. Franc, Rubáš, Šváb. Kávu bude podávat s. Vávrová, Mrázová, zajistí s. Vávra. Chléb zajistí s. Stahl. Ceny pro mopedysty Křížek J.ml. – rukavice, brýle, automapy. Vlajková četa s. Rubáš V. a k sobě dna starší členy.

22.6. bylo vyúčtování okrskové soutěže, zajištění žní – 2x v měsíci vyzkoušet stroj, 2x měsíčně družstvo vyzkouší schopnost zásahu. Hospodáři V.Rubášovi se ukládá mít po celou sezónu v zásobě benzín. 10.10. přijat Petr Štauber, nar. 9.7.1945.

17.11. výroční členská schůze, volba:

 

předseda                                 Černý Ant.

velitel                                     Stahl Fr.

jednatel                                  Křížek Jan

organizační referent                  Bureš Václav

preventivní referent                   Vávra Jan

hospodář                                 Rubáš Václav

kulturní                                   Šanda Eduard

pokladník                                 Eidlpes Petr

revizor                                    Grösl Fr.

strojník                                   Četný Ant. ml.

13.12. byla příprava plesu.

 

Rok 1963

 

 V lednu příprava plesu, v březnu hodnocení plesu, bylo dosaženo zisku.   V březnu se projednával sběr železného šrotu společně s JZD, preventivní prohlídky, nabarvení hadic  červenou acetonovou barvou, prostříknutí rour před hostincem a zacvičení členů JZD s manipulací s minimaxem. V květnu bylo vyslání družstva na okrskovou soutěž a odklizení závěsů z hostince Jednoty, kde dochází k jejich znehodnocování. Látky se složí je Stahlům.

9.6. na schůzi bylo oceněno vítězství družstva na okrskové soutěži. Mělo se zúčastnit soutěže okresní, ale pro pracovní zaneprázdnění člen byla účast odmítnuta, nebyl čas trénovat. V diskusi se hovořilo o zbrojnici a jejím vybavení regály na hadice, pokrytím střech eternitem a zazdění okna. Nutno též vést evidenci benzinu. V září byla účast na schůzi jen 6 členů a jednalo se o kontrole stohů a stodol, hlavně těch, kam byla uskladněna mokrá sláma. Uloženo hospodáři zpracovat seznam těch, kdo má doma vycházkový oblek. V říjnu bylo vyslání členů na školení velitelů a strojníků, naplánována VČS. V listopadu předseda ČSPO Ant. Černý požádal o navržení do čela jednoty mladšího člena, protože on je stále zaneprázdněn.

Výroční členská schůze 8.12. Zúčastnilo se jen 10 členů, byla zahájena o hodinu později za každého počtu členů. Přítomni z OV ČSPO Ant. Úterský a br. Kacerovský.

 

Volby:           

předseda                  Bureš Václav, zam. ČSD,            51 roků

místopředseda          Šváb Josef, traktorista,               26 roků

kulturní referent        Šanda Eduard, úředník,              30 roků

preventivní referent   Vávra Jan, elektrikář,                 43 roků

technický referent     Rubáš Václav, truhlář                 34 roků

jednatel                   Křížek Jan, pošt. doručovatel      52 roků

pokladník                 Eidlpes Petr, truhlář                  62 roků

strojník                    Černý Ant. ml. traktorista          26 roků

organizační referent   Černý Ant. st. traktorista           54 roků

revizor účtů              Grösl František, ved. lomu         43 roků

náhradník                 Stahl František, dělník               53 roků

 

Na závěr schůze s. Úterský velmi důrazně vytkl malou účast členů na schůzi, přesto, že máme zaregistrováno přes 30 činných členů, dále upozornil na pomalost jednání našich schůzí, které by měly být zaměřeny na činnost organizační a zejména pak na řádné proškolení všech členů v otázkách požární ochrany.

 

Rok 1964

 

V únoru 21. byl projednán způsob placení členských příspěvků, hodnocení VČS, zastoupení na plese v Libkově a prohlídka stříkačky, aby byla akceschopná. V květnu byla uzavřena výzva na usušení 6q sena z osamocených ploch a jeho dodání JZD, v září bylo vyúčtování pouťové zábavy a odeslání zápisníčků školní mládeže o žňových hlídkách.

Výroční členská schůze se konala 29.11. Ve zprávě byly zhodnoceny nedostatky a apelováno na zvolené funkcionáře, aby se věnovali mladému dorostu, kteří by měli k požárničině pěkný vztah, ale potřebují starších členů jako vedoucích.

 

Volba:

Stahl František                                                          předseda

Šváb Josef                                                                1. místopředseda

Bureš Václav                                                             2. místopředseda

Křížek Jan                                                                 jednatel

Šanda Eduard                                                            kulturní referent

Vávra Jan                                                                  preventista

Zimmermann Václav                                                   pokladník

Rubáš Václav                                                            materielní technik

Javorský V                                                                organizační

Vávra V.                                                                    referent mládeže

Černý Ant. st. Grösl Fr. Eidlpes P.                                  evizoři

Černý Ant. st.                                                            instruktor CO

 

V diskusi hovořil člen okresního výboru s. Faul o dobré práci místního sboru a připomněl, že při námětovém cvičení v Pocinovicích za hustého deště měli loučimští první vodu. O této věci se velitel ani předseda nezmínili a řekl, že vyrobit umíme, ale prodat ne.

 

Rok 1965

 

První schůze se konala hned 1.1. a projednávalo se rozdělení úkolů na ples.

Další schůze byla 8.2. Místopředseda Bureš V. zahájil schůzi a vyzval jednatele, by přečetl poslední zápis. Jednatel Křížek přečetl zápis a vytkl požárníkům, aby pro příště nedělali schůzi bez jednatelské knihy. V případě, že by jednatel nebyl doma a předseda by chtěl schůzi provést, aby si tito knihu u jednatele vyzvedl. Pak pokladník Zimmermann Václav provedl vyúčtování plesu. Potom se ujal slova jednatel a předčítá instrukce z prosince a upozorňuje požárníky, že nebyl projednán bod č. 4.při schůzi konané 1.1.1965. Dává návrh na vyhodnocení tří nejstarších dobrých členů. Jsou to Černý Ant. starší, Eidlpes Petr a Bureš Josef.

25.3. přijat za člena Halada Josef, nar. 19.12.1947, proplacen účet A. Francovi za azbestovou rouru, dodanou na výstavbu jeviště, proplacen účet za el. součástky. Usnesení – uspořádat zájezd na šumavská jezera. 

28.4. uloženo projednat v MNV zakoupení trubek na sušáky na hadice, na první máj do Kdyně se pojede autem JZD a mladí požárníci budou ve stejnokrojích. Obstarání kmene na máj.

8.7. byla na programu schůze provedení preventivních prohlídek v objektech JZD, připravit nádrž a hadici k faře na výmlat. Zajistit pokrývače (brigádnicky) na střechu zbrojnice, poslat 100 Kčs na pomoc postiženému Slovensku. 

31.8. rozhodla výborová schůze vyslat na školení mladých požárníků pionýrku Zdeňku Černou a Zdenku Simetovou.

14.9. bylo na schůzi oznámeno, že zemřel člen PO Blahník Jiří, pohřbu se zúčastní 11 členů.

21.10. byla na MNV nahlášeno požární družstvo a náhradníci.

Byli vybráni tito členové:

Šváb Josef ml., Černý Ant. ml.,  Franc Ant., Jirotka Josef,  ŠtauberPetr ml., Zimmermann Václav ml., Šanda Eduard, Rubáš Václav čp. 32, Javorský Václav

náhradníci: Stahl František, Černý Ant. st., Křížek Jan, Bureš Václav, Franc Ant. st. Mráz Antonín, Halada Josef čp. 13.

Dále bylo hovořeno se strojníkem Černým ml., aby měl stroj připraven k akceschopnosti.

23.11. byla příprava plesu a VČS, která se konala 11.12. Zúčastnil se  okrskový velitel s. Kacerovský a člen okresního výboru s. Úterský. Jednatel J. Křížek pak převzal čestné uznání za vzorné plnění úkolů v požární ochraně, další čestná uznání převzali starší členové. Byl podán návrh na zakoupení poplachové sirény. Potom dostal slovo s. Úterský, který nejpve upozornil funkcionáře, aby si o své práci vedli knihu, ze kterých jednatel vytáhne celkovou práci pro výroční schůzi. Na to se kriticky rozhovořil a jako velitel místní jednoty Pocinovice ho velice překvapilo, že ani jediná jednota z okrsku nepřišla na pomoc k ohni, který byl v Pocinovicích a siréna mohla obec rozbít. Též připomněl, že napřed stačila malá trubka a sjely se všechny sbory. Při schůzi byla provedena volba, jména neuvedena.

 

Rok 1966

 

7.1. byla na schůzi přijata výzva udělat si odznak „Vzorný požárník“, rozděleny úkoly na bál. Za nového člena byl přijat Šimon Kalaj, nar. 28.11.1938 Tapešovo, traktorista, Nejdl Karel, 5.10.1938 ve Struhadle.

14.2. byla hojná účast – 20 členů. Byly projednány protipožární prohlídky, zvláštní pozornost věnovat čp. 56 Panoš, 52 Zimmermann a 42 pošta, kde je provedeno nouzové el. vedení.

13.4. projednáno cvičení požární pohotovosti a spaní ve stanech ze sobory na neděli. Auto na 1. máj, stavěné májky.Okno na jevišti natřou mladí požárníci. 6.5. domluveno přezkoušení stroje, mládežnické žňové hlídky, námětové cvičení v Pocinovicích – účast Černý, Franc, Jirotka, Štauber, Halada čp. 10, Dědina, Martínek, Sika, Böhm.

14.7. usneseno že do konce srpna budou na zbrojnici zabudována nová vrata, upraví se podlaha a zbrojnice se dá do pořádku.

12.10. byl určen termín VČS, podána zpráva o pokladní hotovosti (253,50), zazimování stříkačky. Bylo provedeno 1 námětové cvičení a 4x se zkoušela stříkačka.

3.11. byla příprava VČS, 12.12. projednána kandidátka a plán kulturních akcí, které se budou pořádat.

VČS byla 18.12. Zahájil předseda MJ s. Stahl a vyzval všechny k uctění památky jednoho z prvních členů s. Josefa Bureše. Úkoly z poslední výroční schůze byly splněny až na instalaci sirény. Nové průkazky členů MJ ČSPO byly předány ss. Václavu Sikovi, Josefu Dědinovi, Václavu Böhmovi. Peněžní odměny za úpravu zbrojnice dostali: V.Sika 50,-
J. Dědina 20,- V. Böhm 50,- K. Halada 30,-  J. Široký 20,- Gustav Halada 20,-

 

Volba nového výboru:

předseda                                           Černý Ant. st.

místopředseda                                    Šváb Josef

ref. pro výchovnou práci                       Šanda Eduard

ref. pro prevenci                                  Bureš Václav

materielně tech. zabezpečení                Černý Ant. ml.

jednatel                                             Křížek Jan

hospodář                                           Zimmermann Václav

organizační referent                             Kalaj Šimon

referent mládeže                                Jirotka Josef

instruktor pro CO                               Stahl František

revizoři                                             Vávra Jan, Javorský Václav

 

Na závěr byly do usnesení dány stěžejní akce na rok 1967: udělat strop ve zbrojnici, upravit vodní nádrž, uspořádat zimní školení, udělat skříňku na klíč ke zbrojnici, opravit sušáky na hadice.

 

Rok 1967

 

3.2. bylo na schůzi vyúčtování požárního plesu (konal se 14.1.). Fr. Stahl byl vyzván, aby podal informaci ze školení, kam byl vyslán. Po této diskusi se rozhovořilo více členů a jako hlavní promluvil s. předseda MNV Šlégl. Kriticky zhodnotil výklad s. Stahla a připomněl mu, že nám měl hlavně tlumočit věci požárního stylu.

15.3. byla projednána pouťová zábava. 

12.4. byl dán návrh, aby byl jmenován Černý Ant. ml. velitelem družstva. Naplánovány preventivní prohlídky na 23.4. Přijat za člena Fichtl Zdeněk.

25.5. bylo kladně zhodnoceno námětové cvičení v Pocinovicích a hlavně to, že se všichni dostavili v krátké době po vyhlášení poplachu do zbrojnice. Tam bude také zhotoven nový strop a byly rozděleny úkoly v této věci. Předána legitimace Z. Fichtlovi. Za člena byl přijat Jaroslav Široký ml.

5.7. na schůzi konstatoval předseda Ant. Černý zvýšený zájem o práci v požární ochraně, Josef Šváb zhodnotil námětové cvičení a mluvil o přípravě na další. Předána legitimace J. Širokému.

4.10. byly zhodnoceny práce na úpravě zbrojnice – nutno dodělat el. osvětlení, byl zhodnocen rok a byla sestavena kandidátka na VČS. 

8.11. podána zpráva o vybudování vodní nádrže, neví se zatím, kde. Navrženi požárníci jako poslanci MNV: Bureš V. Zimmermann V. Šváb J.

Výroční členská schůze se konala 17.12. Zpráva o činnosti místní jednoty byla na návrh s. Javorského doplněna o skutečnost, že byly zhotoveny trubky na sušení hadic a takto se zvýšil počet odpracovaných brigádnických hodin. Do plánu na rok 1968 bylo navrženo zhotovit novou nádrž a hydranty, vyškolit mladé požárníky na vzorné požárníky třetího stupně a dále dal předseda návrh, aby řidiči traktorů měli na traktorech lapače jisker. Byli zvoleni členové výboru: Černý Ant. st., Šváb Josef, Kalaj Šimon, Křížek Jan, Zimmermann Václav, Bureš Václav, Böhm Václav, Rubáš Václav, Stahl František, Javorský Václav, Vávra Jan.

 

Rok 1968

 

4.1. byla příprava plesu a rozdělení úkolů.
Foto 196824.1. podána zpráva o vyúčtování plesu – vybráno bylo 3060,30, zůstatek 1187,60 Kčs. Zpráva o školení okrsku Stahl, proškolení členů v zacházení s minimaxy, byl dán návrh na fotografování – na jaře před zbrojnicí.
28.3. byla při místním námětovém cvičení vystříkána voda ze sklepa družstevníka Simeta čp.8, v dubnu budou další 2 cvičení. Fotografovat se bude 14.dubna o svátcích.
7.5. byly projednány termíny námětových cvičení, Šimon Kalaj zvolen velitelem družstva.

Foto z roku 1968: zleva horní řada: Černý Antonín, Šváb Josef, Sika Václav, Kalaj Šimon, Fichtl Zdeněk, Franc Antonín, Černý Josef, uprostřed Böhm Václav, vlevo uprostřed Široký Jaroslav, zleva dole Halada Josef a Dědina Josef.

18.6. byl vysloven plný souhlas s akčním programem MNV, ale žádají, aby se alespoň vybagrovala zemina na vodní nádrž, aby se tam mohlo v zimě pracovat. Mládež je třeba zapojit do žňových hlídek a JZD bude požádáno, aby stavělo obilí v dostatečné vzdálenosti od dráhy.

16.7. apelováno na opatrnost při žních, aby nevznikl požár. Přečten dopis  OV ČSPO s návrhem vyhodnotit jednatele J. Křížka. Byly rozdány fotografie, dvě se dají zvětšit a zasklít.

12.9. byl projednán spis  OV ČSPO Domažlice na ocenění dobré práce předsedy Ant. Černého a J. Švába.

19.11. byl navržen termín VČS a úkoly, termín požárnického plesu. Bylo provedeno námětové cvičení od hydrantů a předseda MNV s. Šlégl seznámil přítomné, jak se bude provádět výkop vodní nádrže.SDH v roce 1968

Rok 1968, stojící zleva: Šváb Josef, Kalaj Šimon, Panoš Josef, Černý Antonín, Zimmermann Václav, Halada Josef, Černý Josef, sedící Böhm Václav, Sika Václav, Široký Jaroslav, Dědina Josef, Franc Antonín, Fichtl Zdeněk.

 

 

VČS se konala 8.12. od  14. hodin. Bylo seznámeno, proč se letos nevybagrovala vodní nádrž. Tuto akci MNV odložil na příští rok v důsledků pracovních sil.  Velitel Šváb J. vyzval starší členy, aby v případě poplachu přišli též do zbrojnice, kdyby snad některý mladší člen byl v práci, mohl nastoupit a doplnit zásahové družstvo. Stahl Fr. dal návrh, aby se uskutečnil zájezd na hokejový zápas do Prahy. Tento návrh byl odhlasován.

 

Rok 1969

 

Hned 2. ledna se uskutečnila první schůze, na které se připravoval hasičský ples.

12.2. bylo hodnocení plesu.

23.5. podal jednatel zprávu ze školení v Domažlicích, o změnách organizačních a v označení hodností na stejnokrojích. Velitel Šváb podal návrh na MNV na koupi 4. hadic B, 16. párů holinek gumových. Výstavba nádrže bude nejpozději v roce 1970. OV zaslal děkovný dopis starým členům P. Eidlpesovi a Ant. Francovi st. Bylo sestaveno nové družstvo, protože 2 členové stávajícího nastoupili vojenskou základní službu. V družstvu jsou: J. Šváb, Š. Kalaj, Ant. Černý ml., Ant. Franc ml., J. Dědina, J. Široký ml., Halada Karel, J. Jirotka, P. Štauber, V. Zimmermann. V akci bylo provedeno námětové cvičení a zároveň umyta silnice.

16.8. vyzval předseda MJ Černý pro zapojení v klidné a houževnaté úsilí při letošní sklizni. Šváb podal návrh na prevenci při mlátičkách – aby byla voda a minimaxy u výmlatiště. Větší pozornosti si vyžádají pole kolem tratě, protože letos bylo větší sucho. Ujednáno, aby každý poplach byl vyhlášen z úřadovny MNV. Dále byl přečten dopis na zrušení bezcenného rybníčku u čp. 21 na náklady žádajícího občana Fr. Haase.

16.10. se řešily problémy se školením požárníků, kteří jsou tak zaneprázdněni v JZD, že jest těžko se sejít, neboť nemáme ani kde, neboť místní hostinec, třebaže byl dán do provozu před časem po generální opravě je opět uzavřen, Vedoucí se zde střídají, ale každý jen na čas. Veškeré korporace se nemají ani kde scházet. Pak bylo dohodnuto, že v případě, že by nebyl hostinský zde žádný, tak by převzal výčep zde v Loučimi p. Hartl z Libkova.

31.10. podána zpráva o vyzkoušení stříkačky a jejím zazimování (uložení do klidu). Dále byly 28. října provedeny preventivní prohlídky obce a objektů JZD, shledány závady menšího rozsahu a nahlášeny na MNV. Byly zakoupeny hadice 4x B, 3x C a dvoje cvičné šaty větší velikosti. Na neděli byla domluvena brigáda na upevnění hydrantů a promazání šroubů.

12.12. byla příprava VČS a sestavení kandidátky.

Výroční členská schůze se konala 14.12. ve 14 hodin. Zpráva jednatele byla doplněna o uspořádaný zájezd na hokej do Prahy. Pokladní zpráva konstatovala dobrý příjem z plesu. V diskusi vystoupil zástupce OV s. V. Kacerovský a vyzval naše požárníky, aby si příště vyčíslili svoji práci v hodinách i penězích a dodal, že když umíme práci zhotovit, abychom ji též dobře prodali.

Volba výboru:

Černý Ant. st.             předseda                                

Šváb Josef                  místopředseda

Křížek Jan st.             jednatel                                             

Kalaj Šimon               kulturní referent

Zimmermann Václav    pokladník                              

Javorský V.                organizační ref.

Rubáš Václav             hospodář zbrojnice               

Bureš Václav              preventivní ref.

Stahl Frant.                instruktor CO            

Fichtl Zdeněk             ref. mládeže

Grösl Fr. a Panoš R.    revizoři

V usnesení pak bylo úkolováno provést školení 1x za 3 měsíce, provádět relace požární ochrany v místním rozhlase, dbát o výcvik družstva 1x na 3 měsíce, odpracovat pro MNV 100 hodin, provést preventivní prohlídku v obci a JZD a udělat školení s hasicími přístroji v JZD.

***************************

Nahoru