Obsah

 

Sbor dobrovolných hasičů založen roku 1902Ikonka hasič

Obsah

1. díl - od založení do roku 1950

2. díl - rok 1950 - 1969                                 

3. díl - rok 1970 - 2011

4. díl - od roku 2012

StříkačkaO potřebě sboru hasičského mluveno bylo v obci Loučimské již delší dobu. Že sbor nebyl již dříve ustaven, sluší se hledati příčinu v liknavosti různých, v té věci rozhodujících činitelů. Až zvolen byl v obci naší obecním starostou Jan Bureš, rolník z Loučimi, začalo se o ustavení sboru mluviti živěji.
Prvý krok u věci té učinil p. obecní starosta tím, že na schůzi obecního výboru dal odhlasovati, by prozatím na obecní výlohy pořízena byla stříkačka. Stříkačka objednána byla od známé firmy R.A.Smekal, továrny na hasičské potřeby na Smíchově za 1.900 korun, k úplné spokojenosti všech občanů. Ku stříkačce bylo objednáno hned 210 metrů hadic a jedna pochodeň.

Stříkačka sama dle úsudku znalců jest stroj velice dokonalý a vnitřní svou způsobilost ke službě, ke které jest určena, prokázala hned při dvou s ní provedených zkouškách.

Místa na uložení stříkačky a příslušností nebyla a proto požádán p. J. Štauber, kovář, by zatím, něžli postaví se vlastní hasičská kolna, vzal do svého stavení stříkačku v opatrování, což ochotně učinil.

Nyní jednalo se o ustavení sboru.

O vánočních svátcích roku 1901 požádal obecní starosta pana Štaubra, řídícího učitele z Hluboké, místopředsedu župy Novo-Kdýňské a pana Fr. Housara, učitele v Hluboké, župního jednatele a zároveň sborového velitele v Hluboké, aby byli prvé valné ustavující se schůzi přítomni a radou, ze svých, z činností svých vyplývajících zkušeností, nám nápomocni.

Oba ochotně přání starostově vyhověli.

Dne 29. prosince 1901 svolána první valná hromada ustavujícího se sboru dobrovolných hasičů v Loučimi. Schůze se odbývala v hostinci p. Jana Altmana. Předmět jednání byl volba hodnostářů sborových a stanoven přibližně počet činných členů sboru. Všeobecný hlas byl, aby obecní starosta p. Jan Bureš volen byl předsedou či starostou sboru. Týž však se z hodnosti té poděkoval a slíbil, že všemožně o sbor a jeho potřeby se starati bude.

Pak přečteny schválené stanovy a přikročeno k volbě, a zvoleni:

 

pp. Štampach Václav, rolník,                           starostou

    Halada Petr, rolník,                                   velitelem,

    Zimmermann Josef, rolník,                         podvelitelem,

    Masopust Václav, učitel,                            jednatelem,

    Štauber Josef, kovář,                                pokladníkem,

    Kacerovský Josef, kaplan,                          přísedícím výboru,

    Šváb Václav, rolník,                                  přísedícím výboru.

 

Tito zde jmenovaní voleni byli na dobu tří roků. Po valné hromadě voleni na návrh velitelův:

 

pp. Mráz Antonín, rolník,                                  náčelníkem oddělení,

      Štauber Václav, syn kováře,                        četařem,

     Váchal Jiří, obchodník,                                náhradníkem,

      Eidlpes Jan, domkář,                                 náhradníkem.

 

Pak voleni na dobu jednoho roku:

 

pp. Bureš Jan, rolník a ob. starosta,                  revisorem účtů,

      Altman Jan, hostinský,                              revisorem účtů,

      Fanz Josef, rolník,                                    revisorem účtů.

Celá volba provedena aklamací.

Činných, uniformovaných a výzbrojem opatřených členů bylo 16.

Při téže schůzi ujednáno, by výzbroj pro členy sboru objednán byl od firmy R.A.Smekal. Tak se také stalo ku spokojenosti všech členů.

Ve výborové schůzi konané dne 17. ledna 1902 ujednáno, by odbýval se prvý hasičský, sborový ples v hostinci p. J. Altmana.

K témuž účelu objednáno 100 pěkných pozvánek od Th. Venty z Loun.

Ples vydařil se nad očekávání znamenitě, takže mohlo z čistého výtěžku přispěno býti na zakoupení hasičských potřeb.

Dne 26. ledna 1902 sloužil dp. farář Václav Gödde slavnou mši sv. za sbor a po mši případnými slovy členy sboru poučil, připamatovav jim, jaké povinnosti je očekávají.

Dne 30. ledna sloužena byla týmž mše sv. výhradně pro sbor.

Obleky služební zhotovil p. F. Kadlec, krejčí z Hluboké.

Slavnostní čamary šil Jiří Pflanzer, krejčí z Lipkova.

Látka na slavnostní čamary objednána od firmy M. Ledeče syn v Rychnově.

Dne 6.dubna učiněna zkouška se stříkačkou u mostu na „Lomci“.

Při zkoušce bylo viděti, že všichni členové skorem znají hasičské signály a že je třeba jenom někoho, kdo by jsa sám toho znalým, ukázal dobře, jak stříkačku obsluhovati hbitěji a s větší jistotou.

Sbor byl přítomen v slavnostním obleku na vzkříšení a o Božím Těle službám Božím.

Dne 6. července zúčastnil se sbor župního hasičského sjezdu v Koutě.

Dne 27. července byl sbor účasten velice platně při zachraňovacích pracích při požáru na Šteflích.

 

V Loučimi dne 31. prosince 1902

Václav Štampach, starosta sboru, Václav Masopust, jednatel, Petr Halada, velitel, p. Josef Kacerovský, přísedící výboru, Josef Štauber, přísedící výboru.

 

        R O K    1 9 0 4

 

V roce 1904 byl sbor účasten prací zachraňovacích v Pocinovicích při požáru v měsíci červnu. Správný dátum se neví.

V Loučimi dne 5. února 1905. Antonín Götz, jednatel.

 

      R O K     1 9 0 5

 

V tomto roce dne 5. února byla opět svolána valná hromada sboru dobrovolných hasičů, by provedli opět navou volbu hodnostářů sborových. Volba se odbývala v hostinci pana Jana Altmana a aby volbu správně řídil, pozván byl pan Jan Štaubr, řídicí učitel z Hluboké, který přečetl stanovy a přikročilo se k volbě.

Ponecháni v hodnosti:

pp. Štampach Václav, rolník,                                 starostou,

      Halada Petr, rolník,                                       velitelem,

     Štaubr Josef, kovář,                                       pokladníkem.

 

Nově zvoleni byli:

pp. Václav Blahník, rolník,                                    podvelitelem,

     Antonín Götz, rolník,                                      jednatelem.

 

Na žádost velitelovu byl zvolen:

pp. Eidlpes, domkář, náčelníkem. Václav Štaubr, syn kováře, byl četařem ponechán.

Celá volba provedena aklamací za přítomnosti všech členů činných, čítajících pouze dvanáct.

Dne 10. září byl přítomen sbor společně se sborem Lipkovským pohřbu pana Josefa Blahníka, velice zasloužilého bývalého řídicího učitele v Loučimi.

Dne 5. října snesla se krutá bouře nad krajinou naší, která spojena s vichřicí a drobným krupobitím prováděla své rejdy. Blesky křižovaly neustále a hrom tloukl neustále rána za ránou. Z jedné takové rány byla zažehnuta věž na zdejším starobylém kostele a počala od hořejší špice pomalu hořeti. Zdejší sbor uspořádán byl ze samého lidu dělného a to rolníků, domkářů a nádenníků tak, že tito nalézali se všichni při svém zaměstnání v polích a na lukách, a tu v této kruté bouři každý hnal se ke svému domovu, aby zdraví a i život zachránil před živlem tak rozzuřeným. Najednou však bylo slyšeti trubače hasičů troubiti místní poplach a z věže ozýval se největší zvon, aby též v dáli lid na požár upozornil. Ti, kteří již byli domů přiběhli, hned vytlačili stříkačku a nechali je vedle kostela dovézt v někteří činnovníci i s občany, kteří se k nim byli přidali, vytahovali hadice po schodech věže nahoru a snažili se požár uhasiti, zvláště Antonín Franz lezec, syn rolníka se vší odvahou se přičiňoval, ale bylo to však vše marné, málo lidí k nošení vody nemohli postačit dodávat vodu, aby mohli silně stříkati a též byli nuceni s věže ustoupiti a zachraňovali střechu kostela, však hořící lešení a trámy ve věži pronikly požárem chodbou z věže nad kostel vedoucí a tu vzňal se krov kostela a naše činovníci byli nuceni ustoupiti a každý spěchal, by zachraňoval svůj majetek, který byl požárem ohrožen a tu zůstala zdejší stříkačka časem i bezpracně státi. Okolní hasičské sbory přibyly a sice: Z Lipkova, ze Lhoty, z Pocinovic, z Hluboké, z Dobříkova a z Bystřice, pomáhali zachraňovat stavení požárem ohroženým.

Čtyři zvony, které se ve věži nalézaly, spadly dolů a v žáru se na škváry roztavily. I varhany, v kostele se nalézající, byly poškozeny, že nebylo možno na ně hráti. Tak minul den 5. října 1905.

V Loučimi dne 31. prosince 1905

Antonín Götz, jednatel

 

              R O K     1 9 0 6

 

V roce 1906 dne 10.dubna zúčastnil se sbor požáru v Lipkově a za jeho přičinění při zachraňování čís.po. 25 byl sbor pojišťovací bankou Slavia odměněn, kteroužto odměnu obdrželi členové, kteří se zúčastnili hasičského sjezdu v Pocinovicích.

Dne 10. srpna se sbor zúčastnil hasičského sjezdu v Pocinovicích.

V Loučimi dne 31. prosince 1906

A. Götz, t.č. jednatel

 

               R O K     1 9 0 7

 

V roce 1907 nestalo se nic pro pamětní knihu.

A. Götz, t.č. jednatel.

 

              R O K     1 9 0 8

 

Dne 19. ledna byla svolána opět valná hromada, by se provedly volby hodnostářů sborových.

Volba provedena v hostinci bra. Jana Altmana, kterou prováděl Ant. Götz, jednatel sboru. Voleni byli:

Petr Halada, rolník v Loučimi, co odstoupilý činnovník a vřazen za člena do zálohy –                                                                               starostou sboru.

Antonín Götz, rolník v Loučimi,                          velitelem.

Jan Altman, hostinský v Loučimi,                        náměstkem velitelovým.

Václav Šváb, rolník v Loučimi,                            jednatelem.

Josef Štaubr, kovář v Loučimi,                            pokladníkem.

Václav Kuba, domkář v Loučimi,                         přísedícím výboru.

Adam Kadlec, chalupník v Loučimi,                      přísedícím výboru.

 

Na žádost velitelovu byli zvoleni:

Jan Eidlpes, domkář v Loučimi,                            náčelníkem.

 Václav Štaubr, kovář v Loučimi,                          četařem.

 

Za náhradníky byli zvoleni:

Antonín Franz, rolník v Loučimi.

Václav Ekstein, domkář v Loučimi.

 

Revizory účtů byli zvoleni:

Josef Křížek, tovární dělník  v Loučimi.

Václav Böhm, kovář v Loučimi.

Václav Franz, syn výměnkáře v Loučimi.

Tito zvoleni na dobu jednoho roku. Celá volba provedena aklamací,  za přítomnositi 18. členů.

Též se opravoval v tomto roce vyhořelý kostel.

V Loučimi dne 31.prosince 1908

Ant. Götz, t.č. velitel

 

                                         R O K     1 9 0 9 

 

V roce 1909 nestalo se nic pro pamětní knihu. Götz, t.č. velitel.

 

      R O K     1 9 1 0

 

  V roce 1910 zemřel činný člen František Štampach dne 8. srpna.

Götz, velitel.

 

                                          R O K     1 9 1 1

 

V roce 1911 dne 8. ledna byla svolána valná hromada a provedeny nové volby, při nichž zůstali všichni ve svých hodnostech. Jmenován byl čestným členem pan Jan Štaubr, řídicí učitel v Hluboké.

Dne 6. srpna zemřel starosta sboru Petr Halada, rolník v Loučimi.

Dne  24. července zúčastnil se sbor se stříkačkou v Běhařově požáru, zapáleného bleskem.

Dne 20. srpna byl sbor účasten požáru lesa u sv. Markety u Miletic.

Dne 17. září zúčastnil se  sbor se stříkačkou požáru na Vráži.

V Loučimi dne 7. ledna 1912.

Ant. Götz

       R O K     1 9 1 2

 

Dne 2. ledna  byl zvolen Antonín Franz, rolník  z Loučimi, starostou sboru.

Dne 10. května zemřel  Jan Eidlpes, četař sboru.

V Loučimi dne 3. ledna 1913.

Ant. Götz, velitel

 

       R O K     1 9 1 3

 

Dne 1. ledna účastnil se sbor požáru v Pocinovicích.

Dne 16. května účastnil je sbor se stříkačkou na Nové Hospodě u Dobříkova.

V Loučimi dne 5. ledna 1914.

Ant. Götz, t.č. velitel

 

      R O K     1 9 2 1

 

Dne 7. září zemřel pan Jan Štaubr, řídicí učitel v Hluboké, čestný člen sboru.

 

V roce 1921 byli nově zvoleni hodnostáři a sice:

Kamil Holý, nájemce velkostatku,                         starostou.

Josef Halada, rolník,                                          velitelem.

Václav Kadlec,                                                  náměstkem velitele.

Václav Böhm,                                                   jednatelem.

Václav Franz,                                                    pokladníkem.

 

                                                R O K     1 9 2 6

 

Dne 12. září, právě v pouti k večeru, přehnala se hrozná bouře větrná s krupobitím a řádila tak zle, že Fr. Burešovi smetla úplně krov ze stavení a Josefu Burešovi též celý krov sebrala k jedné straně tak, že se musel vystěhovat a krov celý sundat a znovu zřídit. Též spoustu stromů v obci polámala.

Dne 12. listopadu večír účastnil se sbor se 16ti členy požáru v Pocinovicích. Stroj nebyl uveden v činnost.

V. Böhm, jednatel.

 

               R O K     1 9 2 7

 

Sbor se účastnil požáru v Lipkově v říjnu s 18ti členy. Stroj byl v činnosti.

V. Böhm, jednatel

 

             R O K     1 9 2 8 

 

V roce 28 byl sbor při požáru jednou a to v místě, kdy požár zničil čtyři obytná stavení a jednu stodolu. Vyhořela obytná stavení:

Josef Sirovátka, Volfgang Kuchař, Rozalie Mužíková, Böhm Raimond, stodola Josefa Mazance. Škoda požárem stanovena na 50 000 Kč.

Sbor konal 7 schůzí, 4 cvičení se strojem, hasičských slavností zúčastnil se třikrát.

V. Böhm, jednatel

 

            R O K     1 9 2 9

 

V roce 1929 nebylo nic pro pamětní knihu.

 

          R O K     1 9 3 0

 

Nově zvolení funkcionáři sboroví:

Bureš František, domkář, zedník,                       starosta

Kadlec Václav, rolník,                                        velitel

Holý Vojtěch, rolník,                                         náměstek velitele

Böhm Václav, kovář,                                         jednatel

Franz Václav, syn rolníka,                                   pokladník

Kafka Martin, kolář,                                          četař a doz. náčiní

Blahník Jiří, syn rolníka,                                     náčelník

 

V roce 1930 byl u nás pořádán župní hasičský sjezd dne 13. července. Zúčastněno následkem špatného počasí málo hasičstva a tudíž celý sjezd pro místní sbor byl finančně slabý. O půl desáté hodině seřazení hasičstva na státní silnici na konci vesnice směrem východním, odtud průvod obcí s hudbou k tribuně proti hasičskému skladišti, kdež bylo přivítání sboru a hostí starostou sboru br. Burešem Františkem, po přivítání proslov župních činovníků a okrskového. Po proslovech defile sborů, po defile cvičící členové šli na zkoušku a delegáti na mimořádnou valnou hromadu župní, která se odbývala v místnosti obecné školy, po valné hromadě společný oběd v obou hostincích.

Odpoledne v půl druhé hodině požární poplach, stroj přitažen k rybníku a u p. Franze odtud hájena stodola, přitom též znázorněna samaritánská pohotovost. Po skončení seřazení sborů u hasičského skladiště a odtud průvod  do zahrady p. Mráze, hostinského, kde se odbývalo sekerkové cvičení a koncert. K večeru se přihnal lijavec, který zábavě v zahradě učinil konce, účastníci byli nuceni do místností hostinců odejíti, kde pak byly taneční zábavy. Zúčastněni byli veškeří činní členové.

V Loučimi 20. července 1930.

V. Böhm, jednatel.

 

             R O K     1 9 3 1

 

V roce 1931 nebylo nic, co by bylo k zanešení do pamětní knihy důležitého. Sbor se zúčastnil slavnosti přebírání motorové stříkačky sboru v Pocinovicích 10ti členy a té samé slavnosti sboru ve Lhotě 14ti členy a sborové slavnosti v Kotě 4mi členy.

Böhm.

 

              R O K     1 9 3 2

 

V roce 1932 přistoupili k sboru 2 noví členové a sice Bureš Jos. pokrývač a Zimmermann Václav, rolnický syn. Sbor v roce 1932 čítal 20 činných členů. Požáru se zúčastnil jednou ve Lhotě.

V Loučimi 30.12.1932.

Böhm.

 

              R O K     1 9 3 3

 

V roce 1933 končí funkční období sborových funkcionářů a následkem tím byly nové volby a sboroví funkcionáři zvoleni:

Kadlec Václav, rolník                                            velitele

Holý Vojtěch, rolník                                             náměstkek velitele

Bureš František, malorolník                                   starosta

Böhm Václav, kovář                                             jednatel

Eidlpes Petr, truhlář                                             pokladník

Götz Antonín                                                      náčelníkek

Kafka Martin                                                       četař a dozorce náčiní

Vaněk Jiří a Böhm Raimond                                   revizoři účtů

Všichni zvoleni na dobu tří let a volbu přijali.

 

Požáru se zúčastnil sbor za minulý rok v místní obci jednou, v Pocinovicích a ve Lhotě. Slavnosti se zúčastnil v Hluboké se 4mi členy cvičícími a na župním sjezdu v Hradišti.

V Loučimi 31.12.1933

Böhm.

 

            R O K     1 9 3 4

 

V roce 1934 zúčastnil se sbor požárů jednou v místní obci, ve Lhotě a Libkově a na Blahníkách.

12ti členy se zúčastnil okrskového cvičení v Dobříkově.

V Loučimi 31.12.1934

Böhm.

 

             R O K     1 9 3 5

 

V tomto roce přistoupili členové k župní pohřební pokladně. 17 členů.

V Loučimi 31.12.1935

Böhm.

 

              R O K     1 9 3 6

 

V tomto roce po tříletém funkčním období jsou znovu volby, v aklamaci zvoleni:

Bureš Frantiček,                                                       starostou

Kadlec Václav                                                          velitelem

Holý Vojtěch                                                            náměstkem velitele

Böhm Václav                                                            jednatelem

Eidlpes Petr                                                             pokladníkem

Kafka Martin                                                            četařem

Černý Antonín (?)                                                     náčelníkem

Zimmermann Václav                                                 dozorcem náčiní

Mráz AntoníN                                                          zdělovatelem

Všichni zvoleni na tři roky a volbu přijali.

 

Následkem odstoupení ze sboru velitele a náčelníka velitele, byla 22. února svolaná mimořádná valná hromada a provedena volba za vystouplé sborové funkcionáře. Jednohlasně navrženi a zvoleni:

Kafka Martin, velitelem

Vaněk Jiří, náměstek velitele

Zvolení volbu přijali.

Ve funkci četaře sboru zvolen p. Bureš Josef ml. Za člena spolku se přihlásil Blahník Jiří, rolník z Loučimi a byl přijat.

Sbor zúčastnil se  župního sjezdu ve … 2 členy.

Pořádána oslava narozenin presidenta Masaryka a oslava 28. října.

 

 

           R O K     1 9 3 7

 

V tomto roce pořídil sbor vycházkový stejnokroj za přispění obce, která sboru věnovala na zřízení kroje Kč 2800,-

Br. Böhm dodal látku a distinkce a ušil blůzy 15 kusů á Kč 195. Celkem za blůzy Kč 2925. Čepice objednány u Bosáka v Klatovech 15 kusů á Kč 30. jedna s druhou. Opasky též dodal br. Böhm.

Ke sboru přistoupil Gözler Karel, učitel v Loučimi. Sbor se zúčastnil župního sjezdu v Mileticích 12 členy, okrskového cvičení ve Smržovicích a sborové slavnosti v Hluboké.

20.9 o 7 hodině večer zapálena hasičská varta k uctění památky presidenta osvoboditele T.G. Masaryka.

Hasiči v roce 1937

Loučimští hasiči na dobovém snímku z roku 1936 nebo 1967. Zleva stojící: Květoň Josef, Zimmermann Václav, Šváb Josef, Blahník Jiří, Franc Antonín, Bureš Josef, Mráz Antonín, Bureš Václav, Böhm Václav, Černý Antonín. Sedící zleva: Halada Josef, Eidlpes Petr, Bureš František, Kafka Martin, Vaněk Jiří, Böhm František, Bureš Josef. 

 

ROK   1938

 

Dne 16. listopadu zemřel činný člen sboru Mráz Josef, syn hostinského v Loučimi.

 

 

POŽÁRY 

 

Jak zpředu uvedeno, pamětníků o větrné smršti, uvádí kronikář o ohních v Loučimi:

První oheň v roce 1844, a to na první neděli v květnu, kde svobodná mládež se chystala ku stavění máje na návsi, s hudbou a poté na taneční zábavu. V té době vyšlehl plamen ve stodole čp. 11 u „Dufků“, odtud  rozšířil se na obytné stavení téhož čísla, dále přenesl se na obytné stavení čp. 10 u „Hadačů“, dále přešel na obecní chudobinec, který stával před číslem 10, pak zachvátil čís. 20 u „Kovářů“ a pak na číslo 19 Josefa Červenýho u „Kupečka“ nynější pošta, pak přešel na obecní sýpku, která stávala kde jest nyní pomník Husův, pak přešel na hostinec Václava Altmana čp.2, kde nynější škola stojí, dále na domek obchodníka „Marka“ čp. 39 a pak na školu, která stávala ve školní zahradě na pahrbku po dolejší cestou do fary, jak již v této knize je zmínka na str. 21 a konečně přenesl se na farské stodoly a maštale.

Druhý oheň. V roce 1872 a to v pondělí po Pocinovské pouti, která se odbývá na sv. Annu, kolem 1 hodiny odpolední, vypukl požár ve stodole Jana a Rosálie Černých čp. 28 a zachvátil též jeho obytné stavení u „Chalupníků“. Pak přešel na čp. 27 u „Škapulírů“, dále na číslo 7 u Mlezáků, pak na čís. 41 u „Kolbenků“, dále na čís. 8 u „Gelů?“ a pak na č. 9. toho času u „Dolejších Haladů“, majitelem Toman, nynější Götz, a konečně na stodolu „Hadačů“ majitelem Burešem, nyní Haladová. Dlužno připomenouti, že v číslech 7,8,9 shořely i stodoly. Při vyšedším ohni u Jana Černýho byl tento na první žně na poli u „Petrů,“ a než přišel domů, bylo vše v plameni, tak že mu uhořel všechen dobytek, až na jednu krávu, která se sama utrhla a vyběhla na nádvoří, kde padla zadušením. Před tímto ohněm utopilo se děvče v rybníku na návsi z čísla 27, a leželo jako mrtvola v tomto čísle, i ta shořela. V čísle 7 shořelo stádo ovec, v němž byly i cizí ovce, které tam byly přes poledne zavírány, tak, že i dvě ovce Jakuba Mráze, otce kronikáře tam ohořely.

Třetí oheň. Dne 30.6. 1879 vyhořel domek tak zvaný u „Chromých Ševců“, toho času patřící jakémusi „Karníkovi“, oheň ten vyšel o 8 hodině ranní. Pozůstalý poz…? jest v užívání Václava Štauba č.20 před domkem Petra Eidlpesa č.  

Čtvrtý oheň. V noci na svátek Panny Marie 8 prosince 1880 vyhořeli čís. 4 u „Davidů“, a čís. 5 u „Bečvářů“, pozemek po čísle 4 je dnes v užívání Markéty Štaubrové, čp.3.

Pátý oheň. V letního času 1891 shořel domek patřící panu Emanuelu Holýmu, nájemci velkostatku v Loučimi, který v něm měl ubytovanou čeleď tak zvaná Židovna, nynější obecní chudobinec.

Šestý oheň. Ku konci žní 1901 vyhořela stodola Josefa Halady v Loučimi čp. 13.

Sedmý oheň. Ve čtvrtek tj. dne 5. října 1905 vyhořel kostel, jak v knize ne stránce 32 uvedeno. (str. 32. Dne 5. října roku 1905 snesla se krutá  bouře nad Loučimí. Blesk zapálil kostelní věž, která shořela, zvony spadly a rozbily se. I kostelní varhany byly požárem tak poškozeny, že byly k hraní nezpůsobilé. Roku 1908 od dubna do listopadu byly provedeny hlavní opravy zdejšího kostela. Tři nové zvony 13q těžké od zvonaře Herolda z Chomútova byly 10. září na obnovenou věž vytaženy a 12. září upevněny.

Ve dnech 17. 18. a 19. května 1909 byly na zdejší věži připevněny hodiny od p. J. Štefka, hodináře u Újezdě u Domažlic.

Osmý oheň. V noci na 8 prosince 1918 vyhořela panská stodola, která pak byla prozatímně postavena, kde nyní mají své obytné stavení Josef Syrovátka, Jos. Bureš a Frant. Bureš.

Devátý oheň. 1924 27. března vyhořela stodola Jana Altmana, hostinského, jak v knize na str. 63 uvedeno. (str. 63. Týž den se slavila v obci pouť. Večer byla taneční zábava v hostinci téhož majitele. V té době vznikl požár. V panice vzniklé mezitím ztratily se sokolské peníze.

Desátý oheň. 24. července večer o půl desáté hod. vypukl požár v budově krejčího Raymunda Böhma a záhy se přenesl na stavení Josefa Syrovátky, Wolfganga Kuchaře a Rosalie Mužíkové. Odletujícími oharky se chytla vzdálenější stodola Josefa Mazance. K pořáru se sjelo mnoho hasičských sborů. Nejvíce přispěla k hašení požáru motorová stříkačka ze Kdyně. Hašení bylo ztíženo citelným nedostatkem vody. Vyhořelých se ujali soucitní lidé. R. Böhm se nastěhoval k Ant. Mrázovi, hostinskému, J. Syrovátka do budovy K. Holého, W. Kuchař do chudobince a R. Mužíková k svému bratrovi.)

Jedenáctý oheň. Josefa Hrabíka čís. 40, jak na str. 79 uvedeno. (str. 79. 6.3.1032 o 8 hod. večer vypukl oheň v domě Josefa Hrabíka, železničního zřízence. Budova úplně vyhořela. Příčina požáru nezjištěna.

Poznámka kronikáře: rokem 1938 kronika i zápisy končí, pokračují až v roce 1950.
 

Nahoru

 

**********************************************************

Poválečné změny - hasiči přejmenováni na ČSPO 
(československý svaz požární ochrany). 

 

Rok 1950

Následující události z činnosti sboru jsou převzaty ze zápisů z členských schůzí od roku 1950. 

Zápis ze dne 22. listopadu 1950 uvádí zvolení matrikáře br. Antonína Mráze, přípravu hasičského věnečku a čtení článku z Hasičských rozhledů o 54. narozeninách Klementa Gottwalda.

5. prosince bylo do rozpočtu hasičských potřeb zařazeno 80m. hadic B za 10 000 Kč, 60m. hadic C za 5000, doplnění lékárničky za 500 a hasičské kurzy 1500,-. Požární plán obce byl sestaven, zarámovaný a zasklený předán br. veliteli k umístění ve zbrojnici. Hasičský věneček bude pořádán  13. ledna 1951 v hostinci u Mrázů a bude požádáno o prodloužení policejní hodiny a povolení zvýšení vstupného na 25 Kčs.

Dne 18. prosince sešla se hasičská schůze, aby z příkazu Krajské hasičské jednoty v Plzni schválila následující rezoluci: Hasičský sbor v Loučimi, okr. Domažlice, protestuje proti prohlášení presidenta USA H. Trumana a jeho hrozbě, ze dne 2.12.1950, že bude v případě potřeby použito v Koreji a Číně atomové bomby. Podepsaný hasičský sbor odsuzuje toto jednání, neboť dosud nebyly zahojeny rány poslední světové války a již se hrozí válkou novou, mnohem horší a nevěří, že by některý národ nebo stát první použil této hrozné zbraně masového vraždění a tím více bude pracovati v ochranu majetku svých spoluobčanů a majetku veřejného a k udržení světového míru. Podepsalo 9 členů sboru.

 

Rok 1951

 

Na schůzi 5.ledna byla přednesena propagační přednáška o JZD a jeho významu Eduardem Šandou, vzdělavatelem sboru. Bratr Josef Halada byl navržen do kurzu lidových zdravotníků, bylo odmítnuto objednání listu Naše vojsko a byly rozděleny úkoly na hasičský věneček.

Řádná valná hromada se konala 28. ledna. Přítomno 9 členů. Byl přednesen stručný referát o nejvýznačnějších mezinárodních událostech. Zpráva starosty a velitele sboru uvádí, že v lednu byla sboru přidělena motorová stříkačka, nedošly však potřebné z objednaných hadic. V roce 1950 byly provedeny 2 praktická a 5 teoretických cvičení, do kurzu pro instruktory byl navržen Jan Vávra, do samaritánského Josef Halada, pro strojníky Antonín Franc. Vzdělavatel udává, že bylo provedeno 8 přednášek, 8 státně politických a veřejných oslav a 1 slavnostní schůze v den čsl. hasičstva s obnovením hasičského slibu pod heslem „Buduj vlast, posílíš mír!“ Dále byly uspořádány 3 taneční zábavy: hasičský věneček a dně pouťové taneční zábavy. V režii sboru bylo uspořádáno divadelní představení spolku Havlíček z Domažlic. Zprávy dozorce náčiní, strojmistra a samaritánské stráže konstatovaly dobré plnění úkolů.

6. února členská schůze vyslala do strojnického kurzu  Františka Štaubra, Loučim 34. Do instruktorského kurzu se nepřihlásil nikdo.

Další schůze byla 18. února. Jednatelem bylo vysvětleno, jak se bude podávat žádost o 17 kusů stejnokrojů a gumových bot a Fr. Štaubr podal praktický výklad a zprávu o obsluze motorové stříkačky.

 Dne 22. února byla další valná hromada. Byla schváleno protestní rezoluce: „Hasičský sbor v Loučimi projevuje svůj protest proti připravované remilitarizaci Německa západními mocnostmi, která by velmi vážně ohrozila zachování světového míru a tlumočí přání všech mírumilovných občanů, aby bylo obnoveno jednotné a demokratické Německo, které byl bylo velikou podporou boje za světový mír.“  Dále byly provedeny volby činovníků aklamací. Starostou zvolen opět br. František Bureš, velitelem br. Antonín Černý, jednatelem a  vzdělavatelem (osvětářem)  Eduard Šanda, zástupcem velitele Antonín Mráz, pokladníkem Petr Eidlpes, revizory účtů Josef Šváb a Jiří Vaněk, strojmistrem Antonín Franc, strojníkem František Štaubr, členy samaritánské stráže Josef Halada čp.13 a Petr Eidlpes. Trubačem Ant. Mráz. Všichni zvolení volbu přijali. Jednatel sdělil, že 25. února bude uspořádána ve zdejší škole „Mírová beseda“ a 8. března oslava MDŽ.

Na výborové schůzi 11. března byl projednán nový organizační řád a připravena valná hromada podle oběžníku Čsl. hasič. ze dne 28.2.1951 č.j. 16/1951, která se jako ustavující konala 20. března. Na začátku byla zpívána státní hymna, byly podány zprávy činovníků (obdobné, ale podrobnější  jako 28. ledna). Dále byly volby:

předseda                                     František Bureš          Loučim 53

1. místopředseda, velitel hasičů       Antonín Černý,            Loučim 28

2. místopředseda, zástupce velitele Antonín Mráz,              Loučim 11.

organizační referent                      Jan Vávra,                   Loučim 26.

referent pro výcvik                        Antonín Černý,             Loučim 28

jednatel                                      Eduard Šanda,             Loučim 2

kulturní a osvětový referent           Eduard Šanda               Loučim 2

referentem pro preventivní ochranu Antonín Mráz               Loučim 11

pokladníkem                                Petr Eidlpes                 Loučim 38

referentem pro odborné školení       Antonín Černý             Loučim 28

referentem pro pro zdravotnictví a samaritán Josef Halada    Loučim 13

revizoři účtů                               Jiří Vaněk a Josef Šváb    Loučim 39 a 24

 

Všichni zvolení prohlásili, že volbu přijímají a podáním ruky předsedovi slíbili správné plnění funkcí, které jim byly přiděleny.

Členská schůze 13. dubna projednala mimo jiné akci „Pochod míru“. Ve zdejší obci bude konán 15.4. v 10 hod. Účast pro všechny od 10 let a starší jest povinná. Usnesení, že všichni členové MJ ČSH zúčastní všichni. Sraz všech účastníků je v 9.30 u školy, proslov E. Šandy o významu Pochodu míru, trať pochodu Loučim, Nová Víska, Vráž a zpět. Dále byla provedena volba:

strojmistr                                Ant. Franc

strojník                                   Frant. Štaubr

dozorce náčiní                         Václav Zimmermann                                                   

trubač                                    Antonín Mráz

matrikář                                 Antonín Mráz

 

Květnová schůze 4.5. řešila neuvolnění Františka Štaubra do strojnického kurzu, výborová schůze pak plánování hasičských potřeb a plán potřeby stavební údržby.

Červnová schůze 13.6. projednávala ochranu žní podle oběžníku MNO pravidelné denní i noční hlídky, za dne o prázdninách školní mládež, za noci, od setmění do úsvitu všichni občané, pokud možno nejméně hasiči, aby byli připraveni pro případ požáru. Hlídkovou službu řádně organizovat a dodržovat, vyloučit osoby starší a nevyhovující, místnost rozhlasu musí být přístupná, hasičská povelka smí býti umístěna v místnosti místního rozhlasu a připraveny poplašné desky gramofonové. V každé obci místní požární komise, prohlídky budov a půd, závodů a skladišť a obchodů. Dále je třeba cvičiti měsíčně 4 hodiny teoretické, 8 hodin praktického a 2 hodiny osvětového cvičení. Zavésti a vésti Knihu cvičení – zápisy o každém cvičení, osvětě nebo školení, vystoupení a požáru: datum cvičení nebo školení, jméno instruktory, cvičitele nebo přednášejícího, jména cvičených – přítomných příslušníků sboru, probraná látka nebo cvičení, doba výcviku, hodina od – do a podpis cvičitele nebo přednášejícího. Jako poslední bod byly probrány povinnosti požárního sboru: poctivá práce a výchova k socialismu, plnění 5lp (pětiletého plánu), získávání členů ČSM za hasiče, řádné a pravidelné cvičení praktické, teoretické a osvětově výchovné…

14. července bylo na schůzi oznámeno, že velitel okr. PO Podlešák sdělil, že druhý den ráno v 8 hodin je ve Kdyni jednodenní kurz strojnický a nařizuje, aby zdejší PS vyslal do kurzu 2 účastníky. Jelikož není přítomen dostatečný počet členů a nikdo se nehlásí, nebude do kurzu vyslán nikdo.

20. července oznámil dosavadní jednatel a osvětář Eduard Šanda, že se těchto funkcí vzdává. Jako důvod uvádí, že velká většina členů nenavštěvuje vůbec členské schůze a nejeví zájem i činnost MJČSH, práce jednatele a osvětáře není vůbec uznávaná. Přítomní členové ku sdělení jednatele se vyjádřili, že odstoupením dosavadního jednatele a osvětáře se hasičský sbor rozbije a jednatele požádali, aby si funkci opět ponechal. V další domluvě jednatel slíbil, že zatím si funkci ponechá, ale s podmínkou, že přítomní členové budou působiti na ostatní nepřítomné, aby schůze pokud možno řádně navštěvovali.

Poslední zápis z roku 1951 je ze dne 24. září a projednával se dotazník od okresní organizace, objednávka líhu na zazimování motorové stříkačky, členské známky a vyúčtování pouťové zábavy.

 

Rok 1952

    

Členská schůze 12.března projednala přípravu poutní taneční zábavy, která se bude konat 14.března ve 14 hodin v hostinci u Mrázů. Hudba pan Koutník z Libkova, u pokladny bude br. Frant. Bureš, Ant. Černý, Jiří Blahník, Ant. Mráz, šatnu povede br. Jan Syrovátka, vstupné obvyklé a vojsko 10 Kčs. 

Na výroční valné hromadě 15. března byla nejprve přítomnými zazpívána státní hymna, dále byla přednesena zpráva předsedy a velitele, který konstatoval, že zbrojnice byla uvedena do pořádku, stará stříkačka byla vyčištěna a nová motorová stříkačka byla opatřena na zimu a pracuje dobře, až na to, že dosud nebyly dodány všechny potřeby a příslušenství, kterých je třeba k plnému použití nové stříkačky. Chybí dosud proudnice a rozdělovače. Osvětář oznámil, že v roce 1951 bylo vyřízeno 51 jednacích čísel, schůze jsou navštěvovány uspokojivě, ale jest nutno návštěvy schůzí a zájem členů o činnost zvýšiti. Průměrná účast na schůzích jest 8-10 členů z 15. Zpráva pokladníka za rok 1951 byla schválena a účet byl uznán správným, což potvrdila i zpráva revizorů účtů. Dále se valná hromada usnesla, aby loni zvolení členové výboru a činovníci zůstali i dále ve svých funkcích. Na závěr byla zpívána Píseň práce.

2. srpna se konala společná schůze místní hasičské jednotky a pléna MNV, kde se projednal plán potřeb pro PO na rok 1953, na členské schůzi 30. srpna se vyplňovaly dotazníky a připravovala poutní zábava. 

Schůze 21.října vyřizovala došlé úřední spisy, dále byl přednesen význam Velké říjnové revoluce a přečten projev J.V.Stalina na XIX. sjezdu VKS(b)=KSSS. Závazek místní jednotky – hasičská zbrojnice se uvede do pořádku. 25. listopadu vyl projednán nábor nových členů z řad výboru žen a ČSM. Pro zdejší jednotku je úkolem získat nejméně 4 nové členy. Poslední schůze toho roku byla výborová 19. prosince, kde se projednala účast na školení všech činovníků MJ ČSH, kterého se dne 21.12. zúčastní Eduard Šanda a Josef Halada.

 

1953

 

První schůze toho roku se konala 3.ledna. Bylo konstatováno, že dosud nebyl získán žádný nový člen, přečteny byly referáty a sestaveny dotazníky o činnosti. 31. ledna se připravovala výroční členská schůze, která byla naplánována na 14.února. Nábor členů byl proveden, ale bez výsledku, za nového člena se nepřihlásil nikdo. Závazky na pomoc při adaptaci společné stáje JZD v Loučimi mají členové již jako členové MNV a místního JZD.

Výroční členská schůze byla 14.2. Předneseny zprávy činovníků. Předseda MJ ČSH řekl, že hasičská zbrojnice byla uvedena do pořádku, stará ruční stříkačka byla vyčištěna a nová motorová stříkačka po vykonané opravě byla opatřena na zimu a pracuje dobře. Chybí dosud rozdělovač a proudnice. Konání řádných a pravidelných cvičení je znemožněno nedostatkem cvičných a pracovních stejnokrojů, což jest překážkou i řádného náboru členů, protože nováčky by nebylo do čeho obléci. Potřeba pracovních stejnokrojů je každoročně plánována. Kandidátní listina byla schválena tak, že funkcionáři zůstanou na svých místech beze změny.

Tímto datem končí zápisy ze schůzí pro rok 1953.

 

Rok 1954

 

8.ledna 1954  se na členské schůzi projednávala změna ve funkci jednatele. Eduard Šanda se vzdává funkce jednatele ze zdravotních důvodů. Tuto funkci přebírá Ladislav Maleček, farář, Loučim 1, do výroční schůze, kdy bude provedena volba definitivní.

Výroční schůze byla 20.března. Zpráva předsedy a velitele konstatovala mimo jiné, že hasičská zbrojnice byla dána do pořádku, ale oprava nebyla dokončena, protože členové PO se těchto prací málo zúčastňovali. Zpráva pokladníka uvádí pokladní hotovost 37,32 Kčs. Pokladní doklady zrevidovány, posudek revizorů nebyl dán pro neúčast revizorů účtů. Dále byla provedena volba členů výboru, která zůstává beze změny, až na jednatele, kterým byl zvolen Ladislav Maleček, přijatý na minulé schůzi. Členská schůze 4.4. měla na pořadu přednášku o významu volebního zákona, kdy se v diskusi členové MJ rozhodli podporovat všechny kandidáty, které vyšle do MNV národní fronta. Z řad členů MJ byli doporučeno místní volební komisi v Loučimi jako kandidáti, kteří by dobře zastupovali v MNV všechny zájmy obce, státu i vlády i zájmy požárníků ve spolupráci s MNV: František Bureš, předseda MJ a Josef Halada, zdravotník MJ.

 

                                                       

Rok 1955

 

Výroční schůze byla 8.ledna 1955. Zpráva velitele: velitel sděluje, že nemůže nésti zodpovědnost za včasný zásah v případě požáru, protože výzbroj a výstroj jest v úplném nepořádku, hasičská zbrojnice není dosud opravená, stříkačka není schopna provozu a členové jednoty a PS nejeví zájem i pořádek ve výzbroji a výstroji.Zpráva pokladníka:

pokladní hotovost 1.1.1054:               37,32 Kčs.
příjem z jarní pouťové zábavy:           1797,-          vydání                                          1738,36          
hotovost                                          95,96

Členy výboru zvoleni:

předseda                                    František Bureš

místopředseda                             Antonín Mráz

velitelem PS                                Jan Syrovátka, který prohlašuje, že volbu přijímá, ale zbrojnici převezme, až bude  v pořádku;                                                                                

zástupce velitele                           Antonín Mráz

organizační referent                      Jan Vávra

jednatel                                       Eduard Šanda

osvětář                                        Eduard Šanda

pokladník                                     Petr Eidlpes

strojmistr                                     Antonín Černý

revizoři účtů                                 Jiří Vaněk, Josef Šváb

referenti pro samaritánskou službu Josef Halada, čp.19 a Petr Eidlpes. Volby provedeny aklamací, všichni byli zvoleni všemi hlasy.¨

Do místní jednotky se hlásí noví členové, kteří jsou přítomni: Jaroslav Široký a František Vykyselý. Referát okrskového velitele br. Vojtěcha Rubáše se týkal nečinnosti zdejší jednotky a vyzval, aby projevila opravdovou činnost.

Členská schůze 26.března. projednala celostátní soutěž v provádění preventivní protipožární ochraně a byly rozděleni členové na prohlídky hospodářských budov, zjištěné závady a jejich odstranění bude kontrolováno. Referát z okresní konferenci přednesl br. Vojtěch Rubáš. Dále byl projednán termín poutní zábavy na 11. dubna a rozděleny úkoly.

 

 

Rok 1956

 

V roce 1956 byla valná hromada 15.ledna, přítomno bylo 19 členů. Zpráva velitele byla pro jeho nepřítomnost odložena. Pokladník ve své zprávě upozornil, že bratr Syrovátka dluží z poslední zábavy 485,40 Kčs. Členové se usnesli, že částka musí být do 26. ledna zaplacena a peníze musí být odevzdány na MNV. Dále bylo přijato 16 nových členů: Kubec J., Martínek J., Šváb J., Stahl Fr., Panoš Raimund, Rubáš V., Rubáš L., Šanda K., Šanda Ed., Grösl Fr., Bureš V., Černý Ant., Simet J., Liška L.

 

Novými funkcionáři byli zvoleni:

starosta                                   Fr. Bureš

velitel                                      V. Bureš

zástupce velitele                        J. Bureš

jednatel                                   R. Panoš

pokladník                                 Eidlpes Petr

strojmistři                                Rubáš L., Stáhl Fr. Martínek J., Černý Antonín

do výboru byli zvoleni:               Mráz Ant., Rubáš V., Franc Ant.

revizoři účtů                            Šanda K., Široký J.

Novými členy bylo založeno nové družstvo, které se přihlásí k letošní soutěži. Členové se dále zavázali, že budou udržovat zbrojnici a stříkačku ve vzorném pořádku a odpracují na stavbě nového rybníka každý po 10. h. V diskusi byl dán br. Panošem návrh, aby br. Vykysalý byl vyloučen ze členství. Nerespektuje příkazů velitele, je neukázněný.

Na schůzi 7.2. bylo provedeno vyúčtování plesu, projednáno placení příspěvků – soudr. Černý navrhuje, aby za činné členy byl příspěvek zaplacen z pokladny a ostatní členové aby si zaplatili příspěvky sami. V diskusi bylo soudr. Černým navrženo, aby byl udělán ve zbrojnici pořádek a vyhlášeno místním rozhlasem, aby každý odevzdal veškerý inventář mimo vycházkových blůz do zbrojnice, kde bude pak všechno uskladněno. Soudr. velitel Bureš Václav žádá přítomné členy, aby byli v neděli  12.2. odpoledne v hostinci u Lišků postaveno jeviště, aby mohly školní děti hráti divadlo. Zapsal Panoš Raimund, jednatel.

23. března se schůze zabývala rozbouráním jeviště, pouťovou zábavou, sestavením družstva pro soutěž.

7. dubna bylo vyúčtování pouťové zábavy (konala se 2.dubna), byl zvolen výcvikový referent Eduard Šanda a ustaveno soutěžní družstvo: velitel Šanda Karel, zástupce velitele Rubáš Václav, strojník Rubáš Ladislav, členové Šváb Josef ml., Černý Antonín ml., Eidlpes Zdeněk, Blahník Miloslav, Šanda Eduard, Široký Jaroslav, Syrovátka Jan.

Volné návrhy: Vykysalý František žádá, aby byl vyškrtnut ze sboru Stahl  František a žádá, aby bylo zapsáno, že prý Vykysalý říká, že Stahl dal návrh na vyloučení Vykysalého. Fr. Martínek Josef žádá o slovo a sděluje, že prý výtěžek ze šatny patří šatnáři a ne sboru. Stahl Fr. upozorňuje, že zábavu pořádal sbor a kdyby se něco ze šatny ztratilo, náhradu bude platit sbor, ale když bude míti šatnu na starosti šatnář sám na sebe, musí v případě nějaké ztráty hraditi sám. Na návrh Bureše Václava usneseno, že při příští zábavě si vezme šatnu šatnář, výtěžek si nechá a za šatnu ručí sám. V případě, že se nikdo nepřihlásí do šatny, bude šatnář zvolen členstvem, půl výtěžku odevzdá sboru a druhou polovinu si ponechá. Dále byli ustaveni dva členové, kteří budou kontrolovati spotřebu benzinu, jsou to Bureš V. a Stahl Fr.          

                                                     

Rok 1957

 

Řádná výroční valná hromada se konala 5.ledna. Přítomno bylo 15 členů. Velitel sboru br. Bureš Václav zhodnotil práci sboru a řekl, že se v posledním období hodně zlepšila, velitel a členové sboru spolupracovali s radou MNV, ale upozornil členy, aby více respektovali hlášení velitele a více navštěvovali schůze, aby v nutných případech nemusel rozhodovat sám velitel s radou MNV. Ve volbách zvoleni:

předseda                                             František Bureš

místopředseda a velitel PS                     Václav Bureš

zástupce velitele                                   Josef Bureš

jednatel                                               Václav Zimmermann ml.

pokladník                                             Petr Eidlpes

zbrojmistr                                            Václav Rubáš

strojmistr                                             Ladislav Rubáš, Černý Antonín

revizoři účtů                                        Jan Křížek, Eduard Šanda

členové výboru                                     Jan Syrovátka, Ant. Mráz, Karel Šanda

trubač                                                 Zdeněk Eidlpes, Jar. Široký

Jako nové členy schůze všehlasně přijala Jana Křížka a Václava Zimmermanna. Dále byly rozděleny úkoly na hasičský ples 12. ledna. Přítomný zástupce okresního výboru Rubáš Vojtěch na závěr zhodnotil valnou hromadu jako velmi pěkně připravenou a navštívenou, seznámil členy s novými směrnicemi a podal stručný výklad o mezinárodní situaci.

Další výroční valná hromada v témže  roce se konala 19. listopadu. Přítomno bylo 18 členů. Za nepřítomného předsedu požární jednotky zahájil valnou hromadu velitel Václav Bureš, který ve své zprávě mimo jiné upozornil členy, že jest ve sboru velmi špatná kázeň a nezájem o práci. Potom bylo přistoupeno k volbám:

předseda                                             Černý Ant.

jednatel                                              Liška Ladislav

velitel                                                 Bureš Václav

pokladník                                            Eidlpes Petr

rev. účtů                                             Křížek Jan, Šanda Eduard

zbrojmistr                                           Rubáš Václav

strojník                                               Široký Jar., Černý Ant., Martínek Jiří

velitel I. družstva                                  Eidlpes Zdeněk

velitel II. družstva                                 Štahl Frant.

členové výboru                                    Šanda Karel, Franc Ant., Blahník Mil.

Jako nový člen byl přijat Petr Štauber, malíř Loučim. Potom byla projednána příprava na hasičský věneček a byl odhlasován závazek  10 hodin na každého člena při opravě požární nádrže.

Schůze 29.12. pak projednávala přípravu a rozdělení úkolů na ples.

 

Rok 1958

 

Výroční valná hromada konala se 31.12. Po přečtení zpráv byla volba. Zvoleni byli:

předseda                                             Černý Antonín

velitel                                                 Rubáš Václav

jednatel                                              Liška Ladislav

organizační referent                             Bureš Václav

kultura a propaganda                           Šanda Karel

preventivní ref.                                    Široký Jaroslav

pokladník                                           Eidlpes Petr

revizoři účtů                                       Křížek Jan, Mráz Antonín, Šanda Eduard,

strojník                                              Černý Ant., Široký Jaroslav

řidiči                                                  Štauber Petr, Široký Jar., Martínek Josef

Dále bylo seznámení s poplachovým plánem, rozděleny úkoly na ples 17. ledna 1959. V diskusi bylo navrženo, že auto potřebuje generální opravu.

 

Rok 1959

 

Výroční schůze byla 30.12. v hostinci jednoty. Byla přečtena pokladní zpráva a potom promluvil okresní tajemník Škopek, vylíčil, jak se má pracovat v jednotě ČSPO a vybídl, aby všichni prošli všenárodní přípravou a seznámili se novými stanovami. Pak byla provedena volba:

předseda                                                        Černý Antonín

místopředseda                                                 Rubáš Václav

jednatel                                                           Křížek Jan

zástupce velitele                                               Šváb Josef

organizační                                                      Stahl František

preventivní technik                                            Vávra Jan

materielní technik                                             Černý Ant. ml., Široký Jaroslav

kulturní a propagační                                         Šanda Karel

pokladník                                                         Eidlpes Petr

revisor                                                            Grösl František, Franc Antonín

Na výroční schůzi do Domažlic zvolen Šváb Josef, potom byly přečteny výhledové plány pro místní jednotky na rok 1960.

 

Rok 1960

 

V roce 1960 se konalo 5 členských schůzí a výroční členská schůze. V lednu bylo na programu zajištění plesu, hrála hudba závodního výboru ROH OÚNZ Klatovy. V únoru bylo zhodnocení plesu, jeho vyúčtování a informace o nových legitimacích. V dubnu bylo seznámení se sekyrkovým cvičením v Pocinovicích, naplánováno bylo vykopání jam na sušáky hadic, jejich přezkoušení (hadic), byla zavedena kniha pohonných látek a dán návrh na zakoupení blůz a čepic. Koncem dubna bylo vyhodnocení pouťové zábavy a dán požadavek na Polesí Loučim na kmen na májku.

Výroční členská schůze byla 25.11.  Ve zhodnocení činnosti bylo konstatováno, že byly velké plány, které se příliš nenaplnily. Volba:

předseda                                             Černý Ant.st.

velitel                                                 Rubáš Václav

velitel požárního družstva                       Šváb Josef

jednatel                                               Křížek Jan

organizační                                          Stahl Josef

preventivní                                          Vávra Jan

materiální technik                                 Černý Ant. ml.

kulturní referent                                   Šanda Karel

pokladník                                            Eidlpes Petr

revizoři účtů                                        Grösl Frant., Franc Ant.,

strojník                                               Široký Jaroslav, Černý Josef

V diskusi bylo dohodnuto pořádat schůze každý měsíc. Poslední schůze roku byla 20.12. a byla projednána příprava na ples (hudba ČSD Klatovy), oslava 60. výročí založení sboru, seznámení se sekyrkovým cvičením a rozhodnuto zakoupit 9 stejnokrojů.

 

Rok 1961

 

V tomto roce se konaly 4 schůze. V lednu se diskutovalo o vzniku požární jednoty, uschování nebo vypuštění pěny, aby nezamrzla a bylo dohodnuto uschovat u Franců č.6. Dále bylo navrženo ustavit družstvo ze starších členů, aby mohlo zasáhnout v případě nepřítomnosti mladých. 21. ledna  zahájila schůze minutou tich k uctění památky zesnulého člena bratra Josefa Květoně. Dále bylo vyúčtování plesu a potom se přihlásil ke slovu jednatel Jan Křížek a ostře vytýkal všem požárníkům, že musil být o plesu v pokladně sám. Ještě bylo dobře, že k pokladně přisedl tajemník Koutník a dával pozor, aby se u pokladny nepředal. Přesto, že jsem byl u pokladny sám, zapsal jsem každého jednotlivce, kolik zaplatil, abych se takto mohl správně vyúčtovat. Bratr předseda i br. velitel tuto výtku přijali a prohlásili, že vícekráte se to již nestane.. Pak se ujal slova bratr Široký a seznámil členy, že pohostinství odřeklo smluvenou tombolu. Zajel proto do Domažlic a tam objednal 200 kusů cukrářského zboží. Vedoucí osvěty Eidlpes Jan po dohodě s br. Širokým zaktivizoval místní ženy o požádal o pomoc požárníkům. Manželky požárníků upekly několik dortů a darovaly je do tomboly při plesu. Tím zvýšily přínos do pokladny. Též byla objednána perníková chaloupka, kterou vyrobila členka JZD Veinhutnerová ze Smržovic, ano ona za ní nic nechtěla a darovala ji požárníkům. Od myslivecké společnosti dostali požárníci jednoho zajíce a jednoho bažanta jako dar. Další bodem byla účast na pohřbu bratra Květona(?) a usneseno, že za 20 členů bude platit příspěvky ČSPO a ostatní si je budou hradit sami. 12.5. byl probrán odběr tisku, strojnický kurz, poukázky na pohonné hmoty a okrsková soutěž 21.5. ve Smržovicích. 

Na poslední schůzi 30.12. předseda Ant. Černý kriticky zhodnotil svoji práci, protože je zaměstnán v JZD, zbývá mu na práci v požární ochraně málo času a navrhl zvolit nového velitele. Byl zvolen Stahl František, kovodělník. Byl zvolen i jako delegát na okresní konferenci.

 

                                                 Rok 1962

 

V lednu bylo projednáno zajištění plesu, dále závazek na počest XII. sjezdu KSČ – odpracovat 150 hodin ve žních na pomoc JZD Šumavan Loučim, dorost se zapojí do soutěže, provedou se též preventivní prohlídky při výmlatu. Hospodářem zbrojnice byl zvolen Rubáš Václav, uloženu mu dát vše do pořádku a ujednáno, že do zbrojnice  nesmí nikdo kromě předsedy, velitele, hospodáře a zbrojníků. Hodnocen ples, který vyzněl velmi pěkně. V únorové výborové schůzi bylo ihned provést preventivní prohlídky domů. V dubnu se projednávalo zajištění okrskové soutěže v Loučimi 27.5.1962 a rozdělení úkolů. Zúčastnili se zástupci OV s. Úterský a Kacerovský. V květnu byla příprava okrskové soutěže, nákup cen na soutěž mopedistů v Mototechně. Byl přijat nový člen Křížek Jan ml. Další květnové schůzi byl přítomen předseda OV ČSPO s. Škopek, za okresek s. Kacerovský a Úterský. Rozděleny úkoly – pozvání okolních jednot, plakáty, zajištění rozhlasu. Přijat za člena Václav Vávra.

Výborová schůze 21.5. – úkoly: jednatel zajistí objednávku upomínkových srdíček jako vstupenky. Předprodej odpoledních vstupenek zajistí ČSM. Zodpovídá Křížek J.ml. Večerní pokladnu s. Vávra, Eidlpes do 20 hodin, potom Černý, Bureš, Křížek. Cukroví zajistí s. Stahlová, pivo s. Vávra, Stahl. Strnad, večeři připraví s. Stahlová, maso zajistí předseda Černý Ant. Večer u piva s. Franc, Rubáš, Šváb. Kávu bude podávat s. Vávrová, Mrázová, zajistí s. Vávra. Chléb zajistí s. Stahl. Ceny pro mopedysty Křížek J.ml. – rukavice, brýle, automapy. Vlajková četa s. Rubáš V. a k sobě dna starší členy.

22.6. bylo vyúčtování okrskové soutěže, zajištění žní – 2x v měsíci vyzkoušet stroj, 2x měsíčně družstvo vyzkouší schopnost zásahu. Hospodáři V.Rubášovi se ukládá mít po celou sezónu v zásobě benzín. 10.10. přijat Petr Štauber, nar. 9.7.1945.

17.11. výroční členská schůze, volba:

 

předseda                                 Černý Ant.

velitel                                     Stahl Fr.

jednatel                                  Křížek Jan

organizační referent                  Bureš Václav

preventivní referent                   Vávra Jan

hospodář                                 Rubáš Václav

kulturní                                   Šanda Eduard

pokladník                                 Eidlpes Petr

revizor                                    Grösl Fr.

strojník                                   Četný Ant. ml.

13.12. byla příprava plesu.

 

Rok 1963

 

 V lednu příprava plesu, v březnu hodnocení plesu, bylo dosaženo zisku.   V březnu se projednával sběr železného šrotu společně s JZD, preventivní prohlídky, nabarvení hadic  červenou acetonovou barvou, prostříknutí rour před hostincem a zacvičení členů JZD s manipulací s minimaxem. V květnu bylo vyslání družstva na okrskovou soutěž a odklizení závěsů z hostince Jednoty, kde dochází k jejich znehodnocování. Látky se složí je Stahlům.

9.6. na schůzi bylo oceněno vítězství družstva na okrskové soutěži. Mělo se zúčastnit soutěže okresní, ale pro pracovní zaneprázdnění člen byla účast odmítnuta, nebyl čas trénovat. V diskusi se hovořilo o zbrojnici a jejím vybavení regály na hadice, pokrytím střech eternitem a zazdění okna. Nutno též vést evidenci benzinu. V září byla účast na schůzi jen 6 členů a jednalo se o kontrole stohů a stodol, hlavně těch, kam byla uskladněna mokrá sláma. Uloženo hospodáři zpracovat seznam těch, kdo má doma vycházkový oblek. V říjnu bylo vyslání členů na školení velitelů a strojníků, naplánována VČS. V listopadu předseda ČSPO Ant. Černý požádal o navržení do čela jednoty mladšího člena, protože on je stále zaneprázdněn.

Výroční členská schůze 8.12. Zúčastnilo se jen 10 členů, byla zahájena o hodinu později za každého počtu členů. Přítomni z OV ČSPO Ant. Úterský a br. Kacerovský.

 

Volby:           

předseda                  Bureš Václav, zam. ČSD,            51 roků

místopředseda          Šváb Josef, traktorista,               26 roků

kulturní referent        Šanda Eduard, úředník,              30 roků

preventivní referent   Vávra Jan, elektrikář,                 43 roků

technický referent     Rubáš Václav, truhlář                 34 roků

jednatel                   Křížek Jan, pošt. doručovatel      52 roků

pokladník                 Eidlpes Petr, truhlář                  62 roků

strojník                    Černý Ant. ml. traktorista          26 roků

organizační referent   Černý Ant. st. traktorista           54 roků

revizor účtů              Grösl František, ved. lomu         43 roků

náhradník                 Stahl František, dělník               53 roků

 

Na závěr schůze s. Úterský velmi důrazně vytkl malou účast členů na schůzi, přesto, že máme zaregistrováno přes 30 činných členů, dále upozornil na pomalost jednání našich schůzí, které by měly být zaměřeny na činnost organizační a zejména pak na řádné proškolení všech členů v otázkách požární ochrany.

 

Rok 1964

 

V únoru 21. byl projednán způsob placení členských příspěvků, hodnocení VČS, zastoupení na plese v Libkově a prohlídka stříkačky, aby byla akceschopná. V květnu byla uzavřena výzva na usušení 6q sena z osamocených ploch a jeho dodání JZD, v září bylo vyúčtování pouťové zábavy a odeslání zápisníčků školní mládeže o žňových hlídkách.

Výroční členská schůze se konala 29.11. Ve zprávě byly zhodnoceny nedostatky a apelováno na zvolené funkcionáře, aby se věnovali mladému dorostu, kteří by měli k požárničině pěkný vztah, ale potřebují starších členů jako vedoucích.

 

Volba:

Stahl František                                                          předseda

Šváb Josef                                                                1. místopředseda

Bureš Václav                                                             2. místopředseda

Křížek Jan                                                                 jednatel

Šanda Eduard                                                            kulturní referent

Vávra Jan                                                                  preventista

Zimmermann Václav                                                   pokladník

Rubáš Václav                                                            materielní technik

Javorský V                                                                organizační

Vávra V.                                                                    referent mládeže

Černý Ant. st. Grösl Fr. Eidlpes P.                                  evizoři

Černý Ant. st.                                                            instruktor CO

 

V diskusi hovořil člen okresního výboru s. Faul o dobré práci místního sboru a připomněl, že při námětovém cvičení v Pocinovicích za hustého deště měli loučimští první vodu. O této věci se velitel ani předseda nezmínili a řekl, že vyrobit umíme, ale prodat ne.

 

Rok 1965

 

První schůze se konala hned 1.1. a projednávalo se rozdělení úkolů na ples.

Další schůze byla 8.2. Místopředseda Bureš V. zahájil schůzi a vyzval jednatele, by přečetl poslední zápis. Jednatel Křížek přečetl zápis a vytkl požárníkům, aby pro příště nedělali schůzi bez jednatelské knihy. V případě, že by jednatel nebyl doma a předseda by chtěl schůzi provést, aby si tito knihu u jednatele vyzvedl. Pak pokladník Zimmermann Václav provedl vyúčtování plesu. Potom se ujal slova jednatel a předčítá instrukce z prosince a upozorňuje požárníky, že nebyl projednán bod č. 4.při schůzi konané 1.1.1965. Dává návrh na vyhodnocení tří nejstarších dobrých členů. Jsou to Černý Ant. starší, Eidlpes Petr a Bureš Josef.

25.3. přijat za člena Halada Josef, nar. 19.12.1947, proplacen účet A. Francovi za azbestovou rouru, dodanou na výstavbu jeviště, proplacen účet za el. součástky. Usnesení – uspořádat zájezd na šumavská jezera. 

28.4. uloženo projednat v MNV zakoupení trubek na sušáky na hadice, na první máj do Kdyně se pojede autem JZD a mladí požárníci budou ve stejnokrojích. Obstarání kmene na máj.

8.7. byla na programu schůze provedení preventivních prohlídek v objektech JZD, připravit nádrž a hadici k faře na výmlat. Zajistit pokrývače (brigádnicky) na střechu zbrojnice, poslat 100 Kčs na pomoc postiženému Slovensku. 

31.8. rozhodla výborová schůze vyslat na školení mladých požárníků pionýrku Zdeňku Černou a Zdenku Simetovou.

14.9. bylo na schůzi oznámeno, že zemřel člen PO Blahník Jiří, pohřbu se zúčastní 11 členů.

21.10. byla na MNV nahlášeno požární družstvo a náhradníci.

Byli vybráni tito členové:

Šváb Josef ml., Černý Ant. ml.,  Franc Ant., Jirotka Josef,  ŠtauberPetr ml., Zimmermann Václav ml., Šanda Eduard, Rubáš Václav čp. 32, Javorský Václav

náhradníci: Stahl František, Černý Ant. st., Křížek Jan, Bureš Václav, Franc Ant. st. Mráz Antonín, Halada Josef čp. 13.

Dále bylo hovořeno se strojníkem Černým ml., aby měl stroj připraven k akceschopnosti.

23.11. byla příprava plesu a VČS, která se konala 11.12. Zúčastnil se  okrskový velitel s. Kacerovský a člen okresního výboru s. Úterský. Jednatel J. Křížek pak převzal čestné uznání za vzorné plnění úkolů v požární ochraně, další čestná uznání převzali starší členové. Byl podán návrh na zakoupení poplachové sirény. Potom dostal slovo s. Úterský, který nejpve upozornil funkcionáře, aby si o své práci vedli knihu, ze kterých jednatel vytáhne celkovou práci pro výroční schůzi. Na to se kriticky rozhovořil a jako velitel místní jednoty Pocinovice ho velice překvapilo, že ani jediná jednota z okrsku nepřišla na pomoc k ohni, který byl v Pocinovicích a siréna mohla obec rozbít. Též připomněl, že napřed stačila malá trubka a sjely se všechny sbory. Při schůzi byla provedena volba, jména neuvedena.

 

Rok 1966

 

7.1. byla na schůzi přijata výzva udělat si odznak „Vzorný požárník“, rozděleny úkoly na bál. Za nového člena byl přijat Šimon Kalaj, nar. 28.11.1938 Tapešovo, traktorista, Nejdl Karel, 5.10.1938 ve Struhadle.

14.2. byla hojná účast – 20 členů. Byly projednány protipožární prohlídky, zvláštní pozornost věnovat čp. 56 Panoš, 52 Zimmermann a 42 pošta, kde je provedeno nouzové el. vedení.

13.4. projednáno cvičení požární pohotovosti a spaní ve stanech ze sobory na neděli. Auto na 1. máj, stavěné májky.Okno na jevišti natřou mladí požárníci. 6.5. domluveno přezkoušení stroje, mládežnické žňové hlídky, námětové cvičení v Pocinovicích – účast Černý, Franc, Jirotka, Štauber, Halada čp. 10, Dědina, Martínek, Sika, Böhm.

14.7. usneseno že do konce srpna budou na zbrojnici zabudována nová vrata, upraví se podlaha a zbrojnice se dá do pořádku.

12.10. byl určen termín VČS, podána zpráva o pokladní hotovosti (253,50), zazimování stříkačky. Bylo provedeno 1 námětové cvičení a 4x se zkoušela stříkačka.

3.11. byla příprava VČS, 12.12. projednána kandidátka a plán kulturních akcí, které se budou pořádat.

VČS byla 18.12. Zahájil předseda MJ s. Stahl a vyzval všechny k uctění památky jednoho z prvních členů s. Josefa Bureše. Úkoly z poslední výroční schůze byly splněny až na instalaci sirény. Nové průkazky členů MJ ČSPO byly předány ss. Václavu Sikovi, Josefu Dědinovi, Václavu Böhmovi. Peněžní odměny za úpravu zbrojnice dostali: V.Sika 50,-
J. Dědina 20,- V. Böhm 50,- K. Halada 30,-  J. Široký 20,- Gustav Halada 20,-

 

Volba nového výboru:

předseda                                           Černý Ant. st.

místopředseda                                    Šváb Josef

ref. pro výchovnou práci                       Šanda Eduard

ref. pro prevenci                                  Bureš Václav

materielně tech. zabezpečení                Černý Ant. ml.

jednatel                                             Křížek Jan

hospodář                                           Zimmermann Václav

organizační referent                             Kalaj Šimon

referent mládeže                                Jirotka Josef

instruktor pro CO                               Stahl František

revizoři                                             Vávra Jan, Javorský Václav

 

Na závěr byly do usnesení dány stěžejní akce na rok 1967: udělat strop ve zbrojnici, upravit vodní nádrž, uspořádat zimní školení, udělat skříňku na klíč ke zbrojnici, opravit sušáky na hadice.

 

Rok 1967

 

3.2. bylo na schůzi vyúčtování požárního plesu (konal se 14.1.). Fr. Stahl byl vyzván, aby podal informaci ze školení, kam byl vyslán. Po této diskusi se rozhovořilo více členů a jako hlavní promluvil s. předseda MNV Šlégl. Kriticky zhodnotil výklad s. Stahla a připomněl mu, že nám měl hlavně tlumočit věci požárního stylu.

15.3. byla projednána pouťová zábava. 

12.4. byl dán návrh, aby byl jmenován Černý Ant. ml. velitelem družstva. Naplánovány preventivní prohlídky na 23.4. Přijat za člena Fichtl Zdeněk.

25.5. bylo kladně zhodnoceno námětové cvičení v Pocinovicích a hlavně to, že se všichni dostavili v krátké době po vyhlášení poplachu do zbrojnice. Tam bude také zhotoven nový strop a byly rozděleny úkoly v této věci. Předána legitimace Z. Fichtlovi. Za člena byl přijat Jaroslav Široký ml.

5.7. na schůzi konstatoval předseda Ant. Černý zvýšený zájem o práci v požární ochraně, Josef Šváb zhodnotil námětové cvičení a mluvil o přípravě na další. Předána legitimace J. Širokému.

4.10. byly zhodnoceny práce na úpravě zbrojnice – nutno dodělat el. osvětlení, byl zhodnocen rok a byla sestavena kandidátka na VČS. 

8.11. podána zpráva o vybudování vodní nádrže, neví se zatím, kde. Navrženi požárníci jako poslanci MNV: Bureš V. Zimmermann V. Šváb J.

Výroční členská schůze se konala 17.12. Zpráva o činnosti místní jednoty byla na návrh s. Javorského doplněna o skutečnost, že byly zhotoveny trubky na sušení hadic a takto se zvýšil počet odpracovaných brigádnických hodin. Do plánu na rok 1968 bylo navrženo zhotovit novou nádrž a hydranty, vyškolit mladé požárníky na vzorné požárníky třetího stupně a dále dal předseda návrh, aby řidiči traktorů měli na traktorech lapače jisker. Byli zvoleni členové výboru: Černý Ant. st., Šváb Josef, Kalaj Šimon, Křížek Jan, Zimmermann Václav, Bureš Václav, Böhm Václav, Rubáš Václav, Stahl František, Javorský Václav, Vávra Jan.

 

Rok 1968

 

4.1. byla příprava plesu a rozdělení úkolů.
Foto 196824.1. podána zpráva o vyúčtování plesu – vybráno bylo 3060,30, zůstatek 1187,60 Kčs. Zpráva o školení okrsku Stahl, proškolení členů v zacházení s minimaxy, byl dán návrh na fotografování – na jaře před zbrojnicí.
28.3. byla při místním námětovém cvičení vystříkána voda ze sklepa družstevníka Simeta čp.8, v dubnu budou další 2 cvičení. Fotografovat se bude 14.dubna o svátcích.
7.5. byly projednány termíny námětových cvičení, Šimon Kalaj zvolen velitelem družstva.

Foto z roku 1968: zleva horní řada: Černý Antonín, Šváb Josef, Sika Václav, Kalaj Šimon, Fichtl Zdeněk, Franc Antonín, Černý Josef, uprostřed Böhm Václav, vlevo uprostřed Široký Jaroslav, zleva dole Halada Josef a Dědina Josef.

18.6. byl vysloven plný souhlas s akčním programem MNV, ale žádají, aby se alespoň vybagrovala zemina na vodní nádrž, aby se tam mohlo v zimě pracovat. Mládež je třeba zapojit do žňových hlídek a JZD bude požádáno, aby stavělo obilí v dostatečné vzdálenosti od dráhy.

16.7. apelováno na opatrnost při žních, aby nevznikl požár. Přečten dopis  OV ČSPO s návrhem vyhodnotit jednatele J. Křížka. Byly rozdány fotografie, dvě se dají zvětšit a zasklít.

12.9. byl projednán spis  OV ČSPO Domažlice na ocenění dobré práce předsedy Ant. Černého a J. Švába.

19.11. byl navržen termín VČS a úkoly, termín požárnického plesu. Bylo provedeno námětové cvičení od hydrantů a předseda MNV s. Šlégl seznámil přítomné, jak se bude provádět výkop vodní nádrže.SDH v roce 1968

Rok 1968, stojící zleva: Šváb Josef, Kalaj Šimon, Panoš Josef, Černý Antonín, Zimmermann Václav, Halada Josef, Černý Josef, sedící Böhm Václav, Sika Václav, Široký Jaroslav, Dědina Josef, Franc Antonín, Fichtl Zdeněk.

 

 

VČS se konala 8.12. od  14. hodin. Bylo seznámeno, proč se letos nevybagrovala vodní nádrž. Tuto akci MNV odložil na příští rok v důsledků pracovních sil.  Velitel Šváb J. vyzval starší členy, aby v případě poplachu přišli též do zbrojnice, kdyby snad některý mladší člen byl v práci, mohl nastoupit a doplnit zásahové družstvo. Stahl Fr. dal návrh, aby se uskutečnil zájezd na hokejový zápas do Prahy. Tento návrh byl odhlasován.

 

Rok 1969

 

Hned 2. ledna se uskutečnila první schůze, na které se připravoval hasičský ples.

12.2. bylo hodnocení plesu.

23.5. podal jednatel zprávu ze školení v Domažlicích, o změnách organizačních a v označení hodností na stejnokrojích. Velitel Šváb podal návrh na MNV na koupi 4. hadic B, 16. párů holinek gumových. Výstavba nádrže bude nejpozději v roce 1970. OV zaslal děkovný dopis starým členům P. Eidlpesovi a Ant. Francovi st. Bylo sestaveno nové družstvo, protože 2 členové stávajícího nastoupili vojenskou základní službu. V družstvu jsou: J. Šváb, Š. Kalaj, Ant. Černý ml., Ant. Franc ml., J. Dědina, J. Široký ml., Halada Karel, J. Jirotka, P. Štauber, V. Zimmermann. V akci bylo provedeno námětové cvičení a zároveň umyta silnice.

16.8. vyzval předseda MJ Černý pro zapojení v klidné a houževnaté úsilí při letošní sklizni. Šváb podal návrh na prevenci při mlátičkách – aby byla voda a minimaxy u výmlatiště. Větší pozornosti si vyžádají pole kolem tratě, protože letos bylo větší sucho. Ujednáno, aby každý poplach byl vyhlášen z úřadovny MNV. Dále byl přečten dopis na zrušení bezcenného rybníčku u čp. 21 na náklady žádajícího občana Fr. Haase.

16.10. se řešily problémy se školením požárníků, kteří jsou tak zaneprázdněni v JZD, že jest těžko se sejít, neboť nemáme ani kde, neboť místní hostinec, třebaže byl dán do provozu před časem po generální opravě je opět uzavřen, Vedoucí se zde střídají, ale každý jen na čas. Veškeré korporace se nemají ani kde scházet. Pak bylo dohodnuto, že v případě, že by nebyl hostinský zde žádný, tak by převzal výčep zde v Loučimi p. Hartl z Libkova.

31.10. podána zpráva o vyzkoušení stříkačky a jejím zazimování (uložení do klidu). Dále byly 28. října provedeny preventivní prohlídky obce a objektů JZD, shledány závady menšího rozsahu a nahlášeny na MNV. Byly zakoupeny hadice 4x B, 3x C a dvoje cvičné šaty větší velikosti. Na neděli byla domluvena brigáda na upevnění hydrantů a promazání šroubů.

12.12. byla příprava VČS a sestavení kandidátky.

Výroční členská schůze se konala 14.12. ve 14 hodin. Zpráva jednatele byla doplněna o uspořádaný zájezd na hokej do Prahy. Pokladní zpráva konstatovala dobrý příjem z plesu. V diskusi vystoupil zástupce OV s. V. Kacerovský a vyzval naše požárníky, aby si příště vyčíslili svoji práci v hodinách i penězích a dodal, že když umíme práci zhotovit, abychom ji též dobře prodali.

Volba výboru:

Černý Ant. st.             předseda                                

Šváb Josef                  místopředseda

Křížek Jan st.             jednatel                                             

Kalaj Šimon               kulturní referent

Zimmermann Václav    pokladník                              

Javorský V.                organizační ref.

Rubáš Václav             hospodář zbrojnice               

Bureš Václav              preventivní ref.

Stahl Frant.                instruktor CO            

Fichtl Zdeněk             ref. mládeže

Grösl Fr. a Panoš R.    revizoři

V usnesení pak bylo úkolováno provést školení 1x za 3 měsíce, provádět relace požární ochrany v místním rozhlase, dbát o výcvik družstva 1x na 3 měsíce, odpracovat pro MNV 100 hodin, provést preventivní prohlídku v obci a JZD a udělat školení s hasicími přístroji v JZD.

***************************

Nahoru

 

                                                 Rok 1970

 

První schůze se konala 6.1. a projednala zajištění plesu. 

13.2. bylo vyúčtování plesu, předání průkazu novému členovi Fr. Haasovi, program školení a uspořádání jarní pouťové zábavy.

14.4. byl dán návrh, aby se umyla silnice k zastávce, neboť je na ní veliká vrstva popela po delší kruté zimě. Vyúčtování pouťové zábavy – letos se moc nevydařila.

3.6. dal velitel návrh, aby se družstvo sešlo aspoň 2x týdně na cvičení. Velitelské schůze se zúčastnil Šimon Kalaj a podal zprávu, že si některý člen nacvičí svléci se ze stejnokroje a co nejrychleji se ustrojit a také rozhodit a svinout hadici. Námětové cvičení provedou spolu požárníci libkovští a loučimští. Libkovští pak pojedou na zájezd do Hřenska a je možno se k nim přidat.

28.7. popsal předseda ve své zprávě oslavy 90 let založení hasičského sboru v Pocinovicích. Dále byl projednán pohřeb člena Petra Štaubera, malíře z Loučimi. Věnec objedná jednatel v Domažlicích, nechá jej dovést vlakem do Loučimi, kde jej převezme paní Javorská. Ve stejnokroji se pohřbu zúčastní 12 členů. Usnesení – natřou se vrata zbrojnice a opraví střecha.

20.10. byla příprava plesu a VČS a preventivní prohlídky.

VČS se konala 13. prosince v místnosti MNV. Předseda Černý Ant. st. ve zprávě konstatoval, že úkoly v tomto roce byly veliké a někdy jsou na venkově velmi těžko splnitelné. Dále řekl, že by bylo dobré, kdyby každý sbor měl své motorové vozidlo, neboť když se něco stane, tak je traktor z JZD někdy těžko k sehnání, protože traktory jsou na polích o požárníci musí čekat, až se někdo smiluje nad opuštěnou stříkačkou, i když jest požární družstvo připraveno k zásahu.
V diskusi poté bylo konstatováno, že motorové vozidlo, třeba jen traktor by pro malé jednoty bylo neúnosné, protože by to byla veliká položka a třeba i nevyužitá. Bylo dohodnuto, aby velitel pohovořil s předsedou MNV, aby apeloval na JZD Šumava Loučim, zda by nemohl v případě potřeby dát povolení, aby mohl třeba i ten nový vůz odjeti k zásahu. Řídil by jej řidič JZD.
Zástupce OV Úterský řekl, že pokud by v případě velmi nutné potřeby nebylo v místě žádné motorové vozidlo, tak velitel může zastavit třeba jen vozidlo projíždějící naší obcí, Každý pak je prý povinen dopravit stříkačku i mužstvo k místnímu zásahu. Nakonec pak ještě dodat, že v případě že by někdo běžel pěšky neb motorkou, aby se nezapomněl obléci do stejnokroje a přilby.

 

Přehled velitelských funkcí v letech 1950 – 1970

 

1951    starosta Fr. Bureš                   velitel                         Ant. Černý

1951    předseda Fr. Bureš                 1.místopředseda            Ant. Černý

1955 předseda Fr. Bureš                    1.místopředseda            Ant. Mráz,                                                                           vel. sboru                     Syrovátka Jan

1956  předseda Fr. Bureš                   velitel V. Bureš

1957  předseda  Fr. Bureš                  velitel V. Bureš, zást. velitele Josef Bureš

1957  předseda  Ant. Černý                velitel V. Bureš

1958  předseda  Ant. Černý                velitel V. Rubáš

1959  předseda  Ant. Černý                místopředseda V. Rubáš,  J. Křížek jednatel

1960  předseda  Ant. Černý                místopředseda V. Rubáš,  vel. pož. družstva J. Šváb

1961  předseda  Ant. Černý                zvolen velitelem        Fr. Stahl

1962 předseda  Ant. Černý                velitel                         Fr. Stahl

1963 předseda    V. Bureš (51)            místopředseda     J. Šváb (26)

1964 předseda    Fr. Stahl                 1. místopř. J. Šváb,   2. místopř. V. Bureš.

1965 předseda    Fr. Stahl                 výbor není jmenovitě v knize

1966 předseda   Ant. Černý               místopředseda            J. Šváb

1967                                             zvolen výbor, funkce neuvedeny

1969 předseda   Ant. Černý              místopředseda            J. Šváb    

 

Rok 1971

 

Na schůzi 12.2. byl vyhodnocen hasičský ples, který skončil přínosem 1934 korun do pokladny. Děle byly oznámeny výsledky kontroly z Pocinovic na zkoušku stříkačky, jestli dobře zapaluje motor. Kontrola dopadla dobře.

29.8. vysvětlil předseda Černý, proč se delší dobu nesešla schůze. Dále seznámil členy, že MNV přidělilo novou stříkačku pro místní sbor, která se zde ponechá do úplného zaběhnutí. Dále bylo oznámeno, že se musí udělat námětové cvičení a členové byli vyzváni, aby se dohodli na místní kultuře pro požárníky. Po diskusi se dohodl termín plesu na 15. ledna 1972. Schůze 24. září řešila návrh rady MNV, aby dva členové sboru pracovali v radě MNV. Byli schváleni Josef Šváb a Václav Zimmermann.

Námětové cvičení se konalo 3.9. ve spolupráci  Libkova a Pocinovic na stáj JZD č. 55. Zapojeny byly 4 stroje a 2 hydranty.

Bylo rozhodnuto zazimovat oba stroje a členové byli seznámeni, že nové hodnostní označení na stejnokroje našije požárník Vávra za poplatek. Dále byla zaslána objednávka na hokejový zápas v dubnu 72.

Na schůzi 29.10. přečetl jednatel Křížek referát k nadcházejícím volbám do všech stupňů NV. Projednalo se odhlášení dvou členů, kteří v obci už delší dobu nebydlí. Do výroční schůze provedou Šváb Josef, Bureš V., Široký Jar. st., Zimmermann V. preventivní prohlídky. Zazimování stříkaček provedou Šváb J., Černý Ant., Böhm Václav a Fichtl Zd. Dále byl dám požadavek na MNV na 10 párů bot vysoké gumovky. Za členy byli přijati Halada Karel č.10, nar. 23.4.1953 a Valenta Václav, nar. 24.9.1948.

V listopadu byla schůze 2.11, byl projednán plán činnosti na rok 1972 a vyhlášen závazek na počest II. sjezdu ČSPO – údržba techniky 30 hod., údržba výstroje 30 hod., pomoc v zemědělství 100 hod., akce 200 hodin. Jeden dárce krve – Valenta V. Projednán byl návrh na nový výbor a určeny úkoly na ples.

Výroční členská schůze 12.12. se konala v hostinci Jednoty. Po přivítání členů a hostů z Pocinovic a Ch. Lhoty uctili všichni povstáním památku zemřelého člena P. Eidlpesa. Dále přečteny zprávy o činnosti, plán práce na další rok, odeslán závazek. V diskusi

pohovořil jednatel
Ch. Lhoty o stavbě zbrojnice, předseda MNV Široký poděkoval za práci požárníků.

 

Rok 1972

Členská schůze 27.ledna provedla zhodnocení a  vyúčtování plesu, který se povedl a zůstal také pěkný čistý zisk. Dále byl přijat nový člen, který přišel z Příbrami a bylo oznámeno, že vstupenky na hokejový zápas nebudou, protože Čedok dostal malý příděl.

23.3. byla projednána pouťová zábava, preventivní prohlídka, 3.5. bylo vyúčtování pouťové zábavy, velitel podal zprávu o zájezdu na hokej do Prahy, který byl pro členy upořádán zdarma. Hovořilo se o námětovém cvičení v Libkově a naplánováno okrskové cvičení na 21.5. ve Smržovicích. Dále bylo oznámeno provedení protipožární prohlídky ve 45. číslech.

30. června se projednávala pouťová zábava, konkrétně zajištění hudby ze Kdyně, vedoucí Jiří Hájek. Přečteno pozvání požárníků ze Kdyně na oslavu jejich 100 let výročí. Soutěž ve Smržovicích vyhráli požárníci z Pocinovic, kteří jeli na okresní soutěž do Kolovče, kde také vyhráli.

6.9. se chůze zúčastnilo 20 členů. Bylo konstatováno, že závazek z VS byl splněn a vyhlásil se další. Tajemník MNV Široký pak požádal požárníky o pomoc při opravě školy.

31.10. bylo zhodnoceno námětové cvičení z 28.10., kdy se vyzkoušely hydranty. Do poloviny listopadu bude provedena preventivní prohlídka, byla naplánována VČS na 3.12. a požární ples na 13. ledna.

Výroční členská schůze 3. prosince projednala obvyklé zprávy a hodnocení, tajemník MNV Široký poděkoval za práci  a předal diplom ONV. Velitel Šváb Josef oznámil, že ve zbrojnici byla revize OV a prohlásila, že vše je ve vzorném pořádku.

 

Rok 1973
 

25. ledna se projednal průběh plesu, vyinkasovaly se peníze na známky, určeno datum příštího plesu na 19. ledna 1974, hudba Úhlavanka Klatovy.

17. dubna vysvětlil člen okresního výboru s. Rubáš Boh. účast v soutěžích, když se přihlásí strojník, musí být majitelem požárního odznaku 3. stupně. Toto u nás nepřipadá v úvahu. Velitel pak seznámil přítomné, že bylo-li by třeba vyhlásit požární poplach v nočních hodinách, není možno se dostat k místnímu rozhlasu. Požární školení se konalo 4.5. Toto školení provedl okrskový kulturní Křížek Jan.

Referát byl vytažený z knihy ABC požárníka, k referátu byla bohatá diskuse.

Na schůzi 11.7. seznámil velitel Šváb přítomné o průběhu slavnosti v Chodské Lhotě, kde se loučimští umístili na druhém místě, první byli pocinovští. Předseda MNV oznámil, že klíč od úřadovny MNV je u něho doma v soukromém bytě a protože je pořád někdo doma, je kdykoliv k vyzvednutí, ale pouze v případě nutné potřeby. Velitel bude seznámen s obsluhou rozhlasového přístroje.
Člen Franc ml. pak navrhl uspořádat nějaký zájezd, což se bude realizovat na jaře.
Člen Jirotka požádal předsedu MNV, zdali by se nemohlo již zhotovit el. osvětlení zbrojnice, což tento přislíbil.
Člen Zimmermann pak měl návrh, aby MNV jednalo s Jednotou H. Týn ohledně toho našeho jeviště.

27.10. se projednal datum VČS, plesu, protipožárních prohlídek a byl oznámen dobrý výsledek inspekce zbrojnice.

Výroční členská schůze 9.12. Byly přečteny zprávy o činnosti, financích, revizi, projednán plán činnosti na další rok. Byl zvolen nový výbor:

 

Černý Ant. st.                                    předseda

Šváb Josef ml.                                   velitel

Křížek Jan                                         jednatel

Kalaj Šimon                                       kulturní referent

Zimmermann Václav                           pokladník

Široký Jaroslav                                  hospodář materiálu

Fichtl Zdeněk                                    referent mládeže

Valenta Václav                                  preventista 

Grösl František a Panoš Raimond         revizoři    

Černý Ant. ml.                                  strojník
 

Všichni byli zvoleni jednotně aklamací. V diskusi poukázal Vávra Jan na stav hydrantu za farou, který je v dezolátním stavu. Odpověděl velitel. Dále byl odsouhlasen návrh na zájezd na hokejový zápas do Prahy začátkem roku.

 

 

Rok 1974

 

V tomto roce se konaly schůze v lednu, školení v únoru, schůze v dubnu, červnu, září a VČS. Zajistil a  zhodnotil se požárnický ples, provedly se pravidelné prohlídky, z rozpočtu MNV sbor dostal peníze na nákup holínek, v září byl dán návrh na nákup 4 stejnokrojů, neboť se členové již nemohou obléci do starých, jsou jim malé.
Na VČS 8.12. upozornil v diskusi člen Jarka Václav na nebezpečné používání otevřeného ohně v č. 48 občany cikánského původu, František Grösl připomněl, že osvětlení v požární zbrojnici není dosud zhotoveno. Opověděl mu předseda MNV s. Široký, který také požárníkům poděkoval, což učinili i hosté Rubáš Vojtěch ze Smržovic a Rubáš Bohumil z OV ČSPO.

 

Rok 1975

Schůze byly v lednu, březnu, květnu, srpnu, říjnu a VČS v listopadu. V únoru se uskutečnilo společné setkání a školení požárníků ze Smržovic a Libkova, které provedl jednatel Křížek Jan. Na schůzích byl připraven a zhodnocen ples, předseda Černý Ant. byl opět spokojen a pronesl, že tento ples jest u nás tradičnost. Jednatel pak ještě dodal, že finanční přebytek jest dobrý, ale hlavní podmínkou jest, aby se lidé sešli a dobře se pobavili, neboť po celoroční práci jest toho potřeba.
V červnu se sbor zúčastnil námětového cvičení v Chodské Lhotě ve složení – Šváb Josef, Široký Jaroslav, Valenta V., Černý Ant. ml., Vávra Josef, Sika V., Halada K., Dědina J., Fichtl Zd., Franc Ant.ml., Jirotka J. Byl přijat socialistický závazek o vzornou péči o požární čerpadla.

VČS se konala 23. listopadu. Přečteny zprávy. Předseda MNV s. Široký seznámil přítomné, že el. proud do požární zbrojnice nebyl zapojen. Dále podal návrh na koupi bývalé dílny JZD pro požární zbrojnici, dosavadní zbrojnice by mohla sloužit pro účely MNV. V. Mráz ze Smržovic pozdravil členskou schůzi s poukázal na možnost zlepšení další spolupráce. Velitel Šváb poděkoval za práci jak na stavbě nové prodejny, tak i v požárnictví. Zvlášť poděkoval V. Zimmermannovi ml. za vedení deníku požárníků v akci Z. Okrskový velitel Václav Kacerovský poukázal na skutečnost, že základní organizace nemá organizovanou mládež a že jest nutné veškeré brigády vykazovat v hodinách. Nakonec podotkl nutnost řádného požárního zdroje. Odpověděl předseda Široký, že výstavba vodní nádrže je zařazena do plánu akce na rok 1977 a projednává se v radě MNV. Důležitá jest pohotovost požárního družstva přes všechny uváděné potíže. Byl potvrzen dosavadní výbor a předány  nové členské průkazky.

 

Rok 1976

 

Schůze v lednu, v únoru školení, schůze v dubnu, červnu, srpnu, říjnu.
V lednu rozděleny úkoly na ples: pro hudebníky podá večeři guláš a knedlíky hostinská. Vstupenky a věci do tomboly – 4 druhy cukrářského pečiva á 60 kusů od každého druhu. Dva páry dřeváků a jedno koště – zajistí kulturní ref. Kalaj Š. Pokladnu obsadí Panoš R., Javorský V., Černý Ant., Rubáš Václav. Výzdoba sálu se provede 25.ledna: Šváb Josef, Valenta V., Černý Ant.ml., Kalaj Š., Jarka Václav, Vávra Josef, Zimmermann V. Pozvánky roznesou: Franc Ant. ml., Dědina Josef, Sika V., Široký Jar. ml., Široký Václav, Halada Karel. O teplo v sále se postará Javorský V. Na ples půjdou ve stejnokroji Šváb, Zimmermann, Kalaj, Černý, Panoš, Javorský, Franc A. st., Rubáš, Křížek, Bureš V., Fichtl.
V dubnu se projednávala účast na prvomájovém průvodu ve Kdyni, účast na okrskovém cvičení v Ch. Lhotě. Požárník Nejdl K. vyzval členy, aby dávali pozor na vypalování suché trávy, což nadělá každý rok hodně škody.
V červnu byly vyzváni požárníci, kteří ještě neodpracovali závazek v akci Z, aby tak učinili na zřizování chodníků v obci.
Za člena byl přijat Panoš Josef. V srpnu byli za kandidáty do MNV navrženi Šváb J. a Zimmermann V. V říjnu byl předán členský průkaz Panošovi Josefu, oznámena VČS a vyzváni strojníci, aby zazimovali stříkačku.

Výroční členská schůze se konala 5. prosince. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých členů Antonína Mráze a Hase Františka. V diskusi předseda MNV s. Široký hovořil o úkolech na další rok, zvláště pak se zaměřil na požární nádrž. Toto jest třeba řádně promyslet, než se začne. Je třeba, aby PS převzal nad výstavbou patronát. Dále požárníkům předal čestné uznání jako nejlepší složce NF.

 

 

Rok 1977

V lednu se rozdělily úkoly na ples, projednalo členství Petr Štaubera, který se odstěhoval, v únoru bylo školení na téma „Za zvýšení aktivity Svazu požární ochrany při plnění současných úkolů požární ochrany vycházejících ze závěrů XV. sjezdu KSČ“, v březnu byla projednána pouťová zábava a oznámeno, že naše organizace byla vyhodnocena západočeským KV KSČ, KV NF a KNV (krajské výbory komunistické strany, národní fronty a krajský národní výbor) bronzovou pamětní medailí, která jest uschována u jednatele Křížka Jana.
V květnu se projednala účast na soutěži v Pocinovicích, v červenci si členové převzali stroj a zbrojnici do socialistické péče, schváleno zakoupení 4 stejnokrojů za peníze vydělané na sběru šrotu a navrženo očistit a natřít dveře zbrojnice do zimy, v srpnu projednána pouťová zábava, v říjnu termín výroční schůze, oznámen schodek pouťové zábavy Kčs 800,- a vyzváni členové, pro které se zakoupí stejnokroje, aby si je jeli vyzkoušet do Plzně.

VČS se konala 11.12. Byl navržen výbor v tomto složení:

Černý Antonín st.

Šváb Josef

Kalaj Šimon  

Fichtl Zdeněk

Sika Václav

Křížek Jan

Zimmermann Václav

Široký Jaroslav

Javorský Václav

Vávra Josef

Do revizní komise navrženi: Panoš Raimund, Grösl František, delegát na okresní konferenci Šváb Josef. Všichni  navržení byli jednomyslně schváleni.
Předseda MNV J. Široký v diskusi poděkoval požárníkům za práci a oznámil stavbu nové požární nádrže, která byla započata v letošním roce i přes veliké problémy s vynětím pozemku ze zemědělské půdy. Rozpočet je půl miliónu korun.
Jménem okrsku promluvil s. Úterský, který poděkoval Jar. Širokému ml. za velikou pomoc při údržbě techniky v Pocinovicích. Velmi kladně pak ohodnotil spolupráci při požáru v Loučimi.
Člen okresního výboru B. Rubáš pak předal pamětní medaile za dlouholetou činnost Ant. Černému st. a Janu Křížkovi.

 

Rok 1978

 

20.1. přednesl jednatel Křížek přednášku na téma ideově výchovné práce 1977-78, byly rozděleny úkoly na ples.

18.3. se zúčastnilo schůze 22 členů a 4 nečlenové. Projednán byl společný zájezd s Libkovem do Beskyd, pouťová zábava v režii požárníků bez přispění dalších organizací, zpráva o kontrole u pokladníka a ve zbrojnici, příspěvek na oslavu MDŽ, která se konala v novém kulturním domě v Pocinovicích.

17.5. projednána účast na okrskové soutěži, námětové cvičení v místě a příprava dřeva na mírový oheň NF.

19.7. byla naplánována poutová zábava na 10.9. a její zajištění,

23.8. byla projednána účast na pohřbu předsedy Antonína Černého, který bude 25.8. v 15 hodin. 

28.11. projednán program a změny funkcionářů na VČS dne 10.12.

VČS 10.12. byla zahájena minutou ticha na památku zemřelého předsedy Ant. Černého, vyslechnuta zpráva o činnosti za uplynulý rok a plán na další rok a provedena volba: předsedou byl zvolen Jan Křížek, jednatelem Antonín Franc.
B. Rubáš pak předal čestné uznání J. Švábovi za práci velitele, Ant. Černému za práci strojníka, Zimmermannovi V. za práci pokladníka, Kalajovi Š. za práci kulturního referenta, Františku Burešovi pamětní medaili za věrnost a členství delší 50. let.

 

Rok 1979

 

12.1. se projednávala příprava plesu, o němž nebylo jasné, jestli v důsledku energetické krize vůbec bude. Pakliže ano, bude předtančení dětí ZŠ Hluboká, připraví se dříví, objednají se 3 druhy zákusků na volenku po 70ti kusech v ceně cca 4 Kčs, připraví se 500 kusů jednohubek. Lístky do tomboly budou stát 2 koruny, vstup 10 a 15 korun.

10.2. provedeno vyúčtování plesu, čistý zisk 3288,70 Kčs. Byla projednána pouťová zábava na 16.4., hrát bude bigbítová skupina Kaskáda ze Kdyně. Na návrh OV bude pořízena vývěsní skříňka na propagaci požární ochrany.

16.3. byly připraveny protipožární prohlídky. Za člena byl přijat Ota Blahut, byl schválen přestup Viktora Sirana z Úsilova. Naplánovány akce – beseda se žáky místní školy a sběr šrotu. 

7.4. se zajistila pouťová zábava, úklid ve vsi a rozebrání padlé hřbitovní zdi na 8.4.

8.5. se schůze zúčastnilo 17 členů a bylo projednáno vyúčtování pouťové zábavy. Po odečtení nákladů na hudbu, večeře a úklid zbylo 108 korun na zaplacení dalších poplatků. Dále bylo rozhodnuto nepořádat podzimní pouťovou zábavu s předem dohodnutou skupinou Kaskáda a bylo dohodnuto zajistit tuto skupinu na jarní pouť 6. dubna 1980. Bále byl určen termín sběru železného šrotu na 11.5.

6.6. velitel oznámil provedení sběru železného šrotu, dále účast na okrskovém cvičení a oslavách 80. let trvání požárního sboru v Ch. Lhotě (10.6.) – průvodu, večerní zábavy. V sále hostince byly vybroušeny parkety a bylo dohodnuto sebrat ještě jeden valník šrotu do žní.

27.6. byly projednány instrukce z okresu, účast na zájezdu do NDR (pořádá MO ČSŽ) a přispění každému členovi padesáti korunami,  do funkce velitele družstva byl ustaven Josef Vávra. Sběr šrotu byl odložen na příští rok, o podzimní pouti se uskuteční přátelské utkání ve fotbale a požárníky Libkova. 5.10. seznámil bratr velitel s úspěšným cvičením 11.8. u Ch. Lhoty, upřesněno fotbalové utkání a vystoupení harmonikářů V. Valenty a J. Vágnera z Nevděku.

31.10. byla připravena výroční členská schůze. Bylo dohodnuto pozvat na chůzi mladší chlapce, kteří připadají v úvahu na přijetí za členy. Bylo projednáno a schváleno podání návrhu na vyznamenání Za věrnost těmto členům:

Antonín Franc st.                                 člen od roku  1925

Josef Halada č. 13                                         -„-       1933

Šváb Josef st.                                               -„-       1928

Zimmermann Václav st.                                   -„-      1932

O. Blahutovi byl předám čl. průkaz a byl schválen převod Gustava Halady do ZO Sobětice. Velitel oznámil zazimování stříkačky, požární prohlídky budou provedeny do 15. listopadu a bude též provedena inventura a vyřazení poškozeného a opotřebovaného materiálu.

VČS se konala 1.12.1979. Přednesena zpráva o hospodaření, revizní zpráva a zpráva o činnosti. Člen předsednictva OV s. Jarábek ocenil velkou účast členů, velmi dobrou zprávu o činnosti. Předal medaile Za věrnost členům navrženým v říjnu, dále předal čestná uznání J. Širokému ml. a Ant. Francovi ml. Schůzi pozdravili zástupci okolních sborů. Jednatel A. Franc přednesl plán činnosti a závazek na rok 1980 – na údržbě techniky bude odpracováno 40 hodin, na zbrojnici 40 hod., akce Z 50 h., pomoc v zemědělství 200 h. a bude sebráno 20q žel. šrotu. Získáme 2 nové členy.

 

Rok 1980

5.1. bylo zajištění plesu a seznámení s instrukcemi o poslání, stanovách, právech a povinnostech členů. 

6.3. bylo vyúčtování plesu, projednání pouťové zábavy, přednáška s OB (osvětová beseda),

21.3. projednány protipožární hlídky, sběr šrotu a pouťová zábava, určeni zástupci na pohřeb  br. Jakuba Kafky z Ch. Lhoty na den 23.3.

Na schůzi 10.5. bylo vyúčtování pouťové zábavy – schodek 294,50 korun, určeno družstvo na soutěž ve Smržovicích, kde se bude soutěžit podle nových pravidel: velitel Vávra J., zástupce Sika V., členové Široký Jar., Kalaj Milan, Zimmermann Milan, Fichtl Z., Šváb J. ml., Franc A., Siran V., náhradníci Dědina J., Široký V. Dále byli přijati noví členové: Zimmermann Milan, Kalaj Milan, Šváb Josef ml.

27.6. se schůze zúčastnilo 19 členů. Byly předneseny instrukce protipožárního zajištění žní, projednána účast na letním táborovém ohni 28.6., účast na 100 let sboru v Pocinovicích, účast na soutěži.

6.9. projednáno zajištění fotbalového utkání na pouti 14.9., účast na zájezdu do Maďarska s ČSŽ na příští rok – cena 450 korun, zahrnuje dopravu, ubytování a polopenzi.

4.10. byla sestavena kandidátka na VČS a přednesena zpráva o poradě předsedů.

VČS 15.11.1980. Po zahájení schůze přítomní uctili minutou ticha památku zemřelého člena Františka Bureše. Předneseny obvyklé zprávy. Předáno čestné uznání Václavu Sikovi a Zdeňku Fichtlovi. Jednomyslně zvolen výbor ve složení:

Křížek Jan                               předseda

Šváb Josef                              velitel sboru

Franc Antonín                          jednatel

Kalaj Šimon                             kulturní a vzdělávací referent

Zimmermann Václav                  pokladník

Fichtl Zdeněk                           preventista

Široký Jaroslav ml.                    materiálový technik

Blahut Otakar                          organizační referent

Vávra Josef                             velitel družstva

V diskusi řekl s. Jarábek z okresu, že schůze je dobře připravená, ale měla by být větší diskuse. Na závěr byl vyhlášen závazek na rok 1981.

 

Rok 1981

10.1. byly předány pamětní medaile „Za věrnost“ Františku Gröslovi, Václavu Rubášovi, Václavu Burešovi. Projednána příprava plesu.

7.3. vyúčtování plesu – bylo dosaženo zisku 3076,80 korun. Dále  projednáno zajištění  protipožárních prohlídek, sběr šrotu, jarní pouťová zábava, navržen zástupce SPO do MV NF Ota Blahut a zájezd do jižních Čech 12.7.

14.4. byl zhodnocen sběr šrotu – odevzdáno 37 q, zajištěna jarní pouť na den 20.4. fotbalové utkání mezi ženatými a svobodnými, v hostinci budou hrát harmonikáři Valenta a Vágner.
16.5. určeno družstvo na okrskovou soutěž: Vávra, Široký J., Šváb ml., Kalaj M., Zimmermann M., Dědina, Franc, Siran, Fichtl, náhradník Sika. Z přádelny Kdyně budou vypůjčeny silonové hadice. Dále bylo oznámeno, že soutěž v roce 1982 bude v Loučimi a je třeba se dohodnout, jestli se spojí s oslavami 80. let založení sboru. V sobotu 30.5. zajistíme dříví na mírový oheň k MDD.

2.7. bylo seznámení s instrukcemi ohledně senoseče a žní, domluvena účast na tradičním táboráku ve Smržovicích 4.7. Bylo vysloveno poděkování za 1. místo v okrskové soutěži v Pocinovicích. Velitel Šváb seznámil s úkoly – natřít vrata zbrojnice, zřídit sirénu a možnost vypnutí el. proudu při požáru.

5.9. se zúčastnilo 14 členů. Velitel oznámil, že regály na cvičnou ústroj do zbrojnice jsou hotovy, vypínání el. proudu dohodnuto s br. Janem Vávrou. Rozděleny úkoly na podzimní pouť 13.9. Občerstvení na hřišti zajistí Fichtl a Blahut. Dále byla domluvena účast na svozu balíkové slámy JZD na farmě Ch. Lhota. Účastní se 9 členů. Za nového člena přijat Karel Nejdl ml. 8.11. byla provedena příprava na VČS. Občerstvení – obloženou mísu – zajistí vedoucí hostince p.Bejvlová. Bylo dohodnuto, že oslava 80. let založení sboru se nebude pořádat, uskuteční se pouze okrsková soutěž.

VČS 5.12. přečteny zprávy, dále byla předána čestná uznání, která obdrželi: V. Siran, M. Zimmermann, M. Kalaj a J. Šváb ml. Zástupce okolních sborů pozvali na své výročky, byl uzavřen závazek na další rok a přijat plán činnosti.

 

Rok 1982

Schůze 2.1. se zúčastnilo 21 členů. Byly předány čestné diplomy: KV ČSPO br. Janu Křížkovi, Josefu Švábovi st. a Jaroslavu Širokému. Uznání OV ČSPO obdržel Josef Vávra a Josef Dědina. Projednána příprava požárnického plesu – výzdoba sálu, topení, dříví, služby, občerstvení...

28.2. bylo vyúčtování plesu, zisk byl 1297,70 korun. Ustavena prohlídková komise a zajištěna společná oslava MDŽ. V březnu se též provede sběr starého železa, MNV Kdyně byl zaslán dopis, že po rekonstrukci vedení místního rozhlasu je toto zařízení mimo provoz. Dále br. Nejdl přednesl návrh, aby byla provedena nová fotografie členů.

17.4. určen termín Národní směny – jarního úklidu 24.3. dopoledne. Budou se betonovat základy u autobusové čekárny. Sběr šrotu o den později dopoledne. Projednáno pořádání okrskové soutěže 23.5. Je nutné zajistit výběr a posečené pozemku a dovoz překážek, terčů a vodní nádrže z Pocinovic. Soutěžní družstvo: velitel J. Vávra, členové Široký J., Šváb ml., Khin, Franc, Siran, Fichtl, Dědina a Halada K. K zajištění dovozu vody byl určen br. Ant. Černý. Dále bylo dohodnuto stavění máje a brigáda na sběr kamení na zasetém obilí.

12.6. zhodnotil velitel J. Šváb. Uvedl, že na přípravě a organizaci se podílela značná část sboru. Soutěži přálo počasí, dobře bylo zajištěno občerstvení a účast diváků byla také dobrá. Družstvo obsadilo 2. místo. Předseda obč. výboru s. Široký pochválil průběh soutěže a navrhl, aby s pocinovským sborem bylo provedeno vyrovnání za zapůjčení překážek a terčů. Na to odpověděl J. Široký ml., že odpracoval sám hodně brigádnických hodin v dílně JZD na zhotovení překážek a nádrže bez jakékoliv náhrady, takže o nějaké vyrovnání s pocinovským sborem nepůjde.

9.10. Zajištění protipožárních prohlídek, příprava zazimování stroje a nákup uniforem. 30.10. zhodnoceny prohlídky, projednány instrukce z OV, zajištění VČS. Nové vycházkové uniformy se zakoupí pro br. Křížka, Khina a France. Dále bude zakoupeno 10 košil do cvičné výstroje a předána objednávka na 3 hadice „c“. Oznámeno, že 21.10. bylo v naší obci provedeno námětové cvičení za účasti 5. požárních sborů.

Na VČS 4.12.1982 byla přednesena zpráva o činnosti předsedou sboru br. Křížkem, zpráva o hospodaření, revizní komise. Karlu Nejdlovi ml. byl předán členský průkaz. Okresní velitel Josef Dufek předal čestné odznaky „Za příkladnou práci“ br. Janu Křížkovi, Josefu Švábovi st. a Jaroslavu Širokému a čestný odznak „Za věrnost“ br. Miloslavu Květoňovi. Dále okresní velitel informoval , že na okrese je organizováno 7500 členů dobrovolných požárníků. Za letošní rok bylo v okrese 10 požárů s celkovou škodou 50 tisíc Kčs, to je pouhá 2% v kraji. Celý kraj měl 211 požárů a škodu 43 miliónů Kčs. Schůzi pak pozdravili zástupci okolních sborů a Václav Zimmermann, člen rady MěNV.

Složení výboru na období 1983-84:

Křížek Jan                                        předseda

Šváb Josef st.                                   velitel

Franc Antonín                                   jednatel          

Blahut Otakar                                   kulturní a vzdělávací referent

Zimmermann V.                                 pokladník

Fichtl Zdeněk                                   preventista

Široký Jaroslav                                 materiálový technik  

Dědina Josef a Sika Václav                 revizoři

Dále byl schválen plán činnosti na rok 1983, závazek a vše bylo hlasováním schváleno.

 

Rok 1983

Členská schůze 15.1. projednala účast na pohřbu br. Václava Rubáše, který bude v úterý 18. ledna. Projednána příprava požárnického plesu a jeho zajištění.


26.3. provedeno vyúčtování plesu (zisk 3022,10 Kčs), přečteny instrukce z okresu o preventivních prohlídkách. Byla projednána účast na národní směně 16. dubna – bude proveden sběr šrotu a úklid prostoru bývalé drůbežárny. Pomoc při zajištění mírového ohně bude jako každý rok spočívat v přípravě dřeva. Dále pak požádal Sbor pro občanské záležitosti o finanční příspěvek na akce pro důchodce – bylo rozhodnuto, že tato instituce je rozpočtovým zařízením MěNV a proto byl měly být náklady na její činnost hrazeny odtamtud. Požární sbor nebude žádný finanční příspěvek poskytovat. Dále byla domluvena účast na stavění máje a domluven dvoudenní autobusový zájezd. O zajištěni a organizaci bude požádána Drahuše Blahutová, která také zajistí spolupráci Svazu žen při obsazování míst zájezdu.

21.5. domluvena brigáda na sběr kamení na 25.května, zajištěn mírový oheň. Br. velitel informoval o rozloučení s okresním velitelem V. Kacerovským, kterému byl za jeho činnost předán věcný dar, na který každý sbor okrsku přispěl částkou 50 Kčs. Do této funkce byl zvolen Jiří Štauber. Byla projednána účast na okrskové soutěži v Libkově, která bude součástí oslav 80. let místního sboru. Zúčastní se družstvo ve složení: Vávra, Široký, Siran, Dědina, Khin, Šváb ml., Halada K., Fichtl, Franc, náhradník Kalaj Š. Jako rozhodčí budou: Šváb st., Křížek, A. Černý, Blahut. Dále bylo dohodnuto, že máj bude prodána br. Širokému za 100 Kčs a podána informace, že bylo sebráno 64 q železného šrotu.

Schůze 8.7. projednána účast na táboráku ve Smržovicích v co největším počtu. ZO SPO Poběžovice zaslala 6 ks odznaků k otevření požární zbrojnice a složenku na  zaplacení 32 Kčs. Bylo dohodnuto odznaky nekoupit a vrátit odesilateli. 2.9. informováno o brigádě na svoz slámy, které se zúčastnilo 10 požárníků, bylo dohodnuto požádat u příležitosti podzimní pouti přátelské setkání s požárníky z Libkova a jeho personální zajištění. V diskusi poděkoval velitel členům, kteří se zúčastnili zásahu u požáru stohu slámy v Libkově 30. srpna a kteří zůstali hlídkovat přes noc.

29.10. bylo přijato politicko-organizační opatření k topnému období a dohodnut termín VČS. 

Výroční členská schůze se konala 3. prosince 1983. Po zahájení a schválení programu byla minuta ticha k uctění památky zemřelých členů Václava Rubáše a Václava Bureše. Bohuslav Rubáš z OV předal medaili „Za věrnost“ V. Zimmermannovi, J. Širokému bude předána na ČS. Po obvyklých projevech zástupců okolních sborů a jejich pozvání na schůze a bály hovořil velitel Šváb o soutěži a umístění družstva, které nebylo nejlepší, protože mladší členové  jsou na vojně Družstvo potřebuje omladit. Schválen plán činnosti a závazek.

 

 

Rok 1984
 

14. ledna bylo projednáno zajištění plesu v sobotu 4.února. Hudba masokombinátu Klatovy, dříví na otop, metry dříví a špalky do tomboly jsou připraveny od podzimu, do tomboly věnuje JZD 120 kg pšenice, od sboru budou zakoupeny ceny za 300 Kčs a každý člen by měl věnovat cenu do tomboly. Obálky a lístky 400 prázdných + lístky s cenami zajistí br. Franc. Dále byl projednán  dopis rady MěNV Kdyně o nahlášení kandidáta pro doplňovací volby v obvodě č. 67 za odstoupivšího br. V. Zimmermanna. Předseda br. Křížek byl pověřen oznámit MěNV stanovisko, že žádný z členů nemá o tuto funkci zájem. Br. Široký navrhl zateplit vrata zbrojnice, jelikož tam mrzne, což je na závadu technice. Br. Böhm navrhl opravit zdivo a základy zbrojnice, které nejsou zrovna v nejlepším stavu.

17.3. vyúčtování plesu -  zůstatek 2766,55 Kčs. projednány instrukce z okresu, zaslání příspěvku 100 Kčs svatu žen na oslavu MDŽ.

19.5. se zúčastnilo 14 členů a byla projednána hlavně účast na okrskové soutěži v Pocinovicích, kde se bude soutěžit podle nových pravidel.  V útoku je jedna hadice B navíc, stříká se místo na terče na plechovky. Štafeta je 100 metrů s překážkami bariéra a lávka, hodnotí se celkový čas 4 členů, navíc je zaveden pořadový výcvik s 12ti povely. Soutěžit budu družstvo ve složení: velitel Vávra J., členové: Široký Jar., Fichtl Z., Halada K., Zimmermann M., Kalaj M., Siran V., Dědina J., náhradník Franc A. Jako rozhodčí určeni Šváb J., Blahut O., Kalaj Š. Dále projednáno zajištění každoročního lampionového průvodu a táboráku na den 2. června, brigáda na sběr kamení.

1. září br. velitel seznámil s instrukcemi OV – Směrnice pro přejímání požární techniky, zbrojnic a vodních zdrojů do socialistické péče a výzvou ke sklizni travních porostů. Dále přečetl děkovný dopis OV všem ZO, které se zapříčinily o to, že okresní organizace SPO byla za minulý rok vyhlášena jako nejlepší složka NF.  Dále bylo projednána možnost pořádání některé akce o podzimní pouti 9. září. Po krátké diskusi bylo rozhodnuto, že se letos nebude nic pořádat z důvodu opožděných žní a nejistého počasí. Dále pak velitel Šváb podal návrh, aby bylo propláceno jízdné za ujeté km osobními auty členů v případě zajišťování akcí sboru. Toto bylo schváleno. Projednána byla brigáda na úklid slámy a podán návrh na zakoupení vycházkových uniforem pro mladší členy. Bylo rozhodnuto o jejich zakoupení najednou, až se vrátí J. Šváb z vojny.

3. listopadu byla připravena VČS a usneseno, že brigáda na sběr kamene a zasetém obilí bude 18.11. dopoledne. Příprava dříví na otop a plnometrů do tomboly nebyla po rozsáhlé diskusi dohodnuta. Bude domluvena br. velitelem na některou neděli dopoledne s členy, kteří budou mít o přípravu dříví zájem.
 

Výroční členská schůze 1.12.1984. Po obvyklých zprávách byly slavnostně předány průkazy novým členům, schválen plán činnosti a závazek na rok 1985.

 

Rok 1985

12. ledna se ČS zúčastnilo 13 členů, projednána příprava plesu a dohodnuto upořádat společně se sborem z Libkova zájezd do středních Čech 25.-26. května. Noclehy budou předběžně zajištěny na Konopišti. Zbývá zajistit autobus – navrženo objednat v ČSAD Klatovy a řidiče .v Bejvla z Nové Vísky. Jednáním kolem zájezdu byli pověřeni br. Fichtl a Franc, kteří potřebné zajistí ve spolupráci s pí. Blahutovou.

9.3.provedeno vyúčtování plesu – zůstatek 1906,55 Kčs. Ohledně zájezdu bylo usneseno hradit v plné ceně zájezd členům, zatím se bude vybírat záloha 100 Kčs, která bude vrácena po zájezdu, nečlenové 200 Kčs.

8.6. příprava okrskové soutěže 30.6. v Dobříkově. Složení družstva: Vávra J., Fichtl Z., Široký J., Siran V., Halada K., Zimmermann M., Kalaj M., Dědina J., náhradník Panoš J. Zhodnocen zájezd jako vydařený, zhodnoceno i pořádání táboráku ke Dni dětí jako dobré.

5.10. příprava VČS, dohodnuto s br. Valentou z Libkova hraní na harmoniku po skončení schůze.

Výroční členská schůze 9. listopadu 1985. Účast 22 členů a 6 hostů. V diskusi uvedl br. Nejdl, že je třeba nutně opravit rybník na návsi, snažit se zařadit to do akce Z. Zvolen výbor ZO ve složení:

Křížek Jan                                        předseda

Šváb Josef                                       velitel

Franc Antonín                                   jednatel

Zimmermann Václav                          pokladník

Fichtl Zdeněk                                   preventista

Blahut Otakar                                  organizační referent

Široký Jaroslav ml.                            materiálně technický referent

Dědina Josef, Sika Václav                   revizoři

Na závěr byl schválen plán činnosti na rok 1986 a závazek.

 

 

Rok 1986

 

První schůze toho roku se konala 19. dubna. Velitel seznámil členy se zprávou o vyúčtování požárnického plesu, vydělalo se 3.146,80 Kčs. Jednatel A. Franc seznámil členy s instrukcemi voleb do zastupitelských orgánů, jako kandidát na poslance MěNV Kdyně byl navržen Jaroslav Široký ml. Po diskusi bylo schváleno zaslat na Fond solidarity 50 Kčs. Dále byla projednána příprava nácviku na okrskovou soutěž v Ch. Lhotě. Složení družstva: Vávra J. – velitel, Široký J. – strojník, Panoš J., Šváb J. ml., Zimmermann M., Kalaj M., Halada K., Dědina J., náhradníci Khin V. a Siran V. Za rozhodčí byli navrženi Šváb J. st., Kalaj Š., Blahut O., Fichtl Z. a Černý Ant. Dále bylo domluveno vyčištění požární nádrže za pomocí cisterny ze Kdyně, projednání vypůjčení tanečního parketu z Libkova, aby se na koupališti mohla uspořádat nějaká akce – navrhl Josef Šváb ml. Bratr Böhm V. vystoupil s návrhem na opravu a údržbu zbrojnice, velitel pak navrhl zorganizování sběru kovového šrotu. Stavění máje bude za pomocí autojeřábu, který zajistí br. J. Wiesner, díru vykopou mladší požárníci, máj zajistí J. Šváb st. a Siran V.

Další schůze se konala 6. září. Ve zprávě velitel Šváb st. konstatoval, že se nepovedl sběr železného šrotu, protože je ho málo a nenaplnil by se valník. Jednatel přečetl instrukce OV SPO Domažlice. Dále byl projednán pouťový turnaj v kopané za účasti 3. družstev – dvě z Loučimi a jedno z Domažlic. Byly rozděleny úkoly – udírnu postaví V. Böhm a J. Široký, stánek se vypůjčí z Pocinovic, prodej ve stánku zajistí Siran, Khin, Fichtl, Franc. 3 ceny za 100 Kčs zakoupí br. Blahut, rozhlas s magnetofonem Böhm a Šváb ml., 4 ks plakátů namaluje Zdenka Fichtlová. V diskusi uvedl bratr velitel, že od poslední schůze uplynuly již 4 měsíce, přesto činnost dále probíhala. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže ve Lhotě, kde jsme získali 1. místo, byl uspořádán táborák ke Dni dětí, v obci se konalo námětoví cvičení za účasti požárních sborů okrsku Pocinovice. Brigáda na pomoc JZD na úklid slámy se neuskutečnila, bude třeba na podzim zorganizovat brigádu na sběr kamení na polích.

Schůze 8. listopadu projednávala instrukce OV SPO o topném období a přípravu techniky na zimu, přípravu výroční členské schůze a obsazení výročních schůzí sousedních požárních sborů. Do Lhoty pojede Křížek, Šváb st., Khin, do Libkova Fichtl, Blahut a Siran, do Smržovic Široký, Franc a Dědina, do Pocinovic Křížek a Široký, do Dobříkova Zimmermann M. a Šváb ml. V diskusi řekl velitel Šváb st., že bylo provedeno zazimování požárního stroje a je potřeba udělat inventuru materiálu a pohonných hmot. Rybník na návsi se dosud nezačal bagrovat, příčinou je porucha tahače, který převáží bagr. Bratr Křížek seznámil přítomné se svojí účastí na poradě předsedů požárních organizací, kde se projednávalo nové označení na výložkách.

Výroční členská schůze se konala 6. prosince. Předseda sboru Jan Křížek přivítal členy a hosty: předsedu MěNV ve Kdyni s. Weifutra, delegáta OV SPO s. Úterského, zástupce JZD Šumava s. Stavovčíka a zástupce sousedních sborů. Dále předseda přednesl zprávu o činnosti o hospodaření za rok 1986. Hosté i zástupci okolních sborů pak pozdravili jednání schůze. Za dobře odvedenou práci předal A. Úterský diplomy a odznaky požárnímu družstvu a strojníkům Ant. Černému a J. Širokému. Na závěr byl schválen plán činnosti na další rok a závazek na odpracování 80 hodin v akci „Z“ a při pomoci zemědělství 100 hodin. Schůze byla zakončena občerstvením a posezením při muzice – zahrál Václav Marek (Kadleček) na harmoniku a na bubny Karel Zajíc z Ch. Lhoty.

 

Rok 1987

Hned 2. ledna se konala první chůze tohoto roku, účast 20 členů. Velitel sboru J. Šváb omluvil br. Křížka, který se pro úraz nemohl zúčastnit. Byly projednány následující body:
Pohřbu br. Jana Vávry, který bude v neděli 4. ledna, se v uniformách jako čestná stráž zúčastní: Halada K., Khin V., Šváb J. ml., Zimmermann M., jako náhradník Šváb J. st.
Projednána příprava plesu, hrát bude Hradišťanka, vedoucí pan Pivoňka. Metry dřeva a špalky zajistí velitel a br. Siran, do lesa se pojede v sobotu 10 ledna. Byly rozděleny služby, připraví se den předem 2 druhy jednohubek se salámem a balkánským sýrem v počtu asi 500 ks. Lístky do tomboly zajistí brat jednatel, na jeden vyhrávající budou připadat 3 prázdné. Brat velitel vyzval všechny k návštěvě plesu v Chodské Lhotě a připomněl, že po schůzi se budou vybírat členské příspěvky.

Další schůze se konala 28. února, zúčastnilo se 17 členů. Byly přečteny instrukce k protipožárním prohlídkám, které provede komise ve složení Šváb J., Široký J. a Fichtl Z. Za nového člena byl přijat Václav Franěk, čp. 28. Výsledek plesu – příjem 6.906 Kčs, výdaj 3.814,80, zůstatek 3.094.20 Kčs. Dále byly předběžně projednány termíny okrskové soutěže, kterou letos pořádáme. Br. Böhm uvedl, že je třeba opravit základy u požární zbrojnice a nutná je taky oprava střechy. Jednatel navrhl uspořádat dvoudenní autobusový zájezd do středních a severních Čech společně s libkovským sborem.

Schůze 26. dubna přijala za nové členy Zdeňka Blahuta a Kamila Honku. Bratr jednatel přečetl zprávu z poslední schůze a bylo konstatováno, že Josef Šváb ml. opravil základy zbrojnice a ještě je nutné opravit střešní krytinu. Jako hlavní bod byla projednána okrsková soutěž, která bude v sobotu 30. května na louce pode vsí. Byla vysvětlena pravidla štafety i požárního útoku, překážky zapůjčí sbor z Pocinovic, doplňování nádrže z autocisterny zajistí O. Hamrus. Byly rozděleny úkoly: sčítací komise J. Křížek,  hlavní rozhodčí útoku J. Šváb, pomocný rozhodčí A. Franc, časoměřič O. Blahut, pořadatel Š. Kalaj. Družstvo: velitel Vávra Josef, členové J. Široký, J. Šváb ml., M. Zimmermann, M. Kalaj, K. Honka, Z. Blahut, K. Halada, náhradník J. Panoš.
Ukázku cvičného útoku našeho žákovského družstva nacvičí J. Šváb ml., žáci předvedou útok na sucho. Zapůjčení stánku zajistí J. Široký, p. Vogeltanzová zajistí 20 kg klobás, 200 kelímků a 200 tácků. Dohodnuto prodávat ve stánku lahvové pivo a limonády. Uzení klobás zajistí V. Böhm, ve stánku budou Fichtl, Siran, Dědina, Sika a Khin.    
V sobotu 30. května se bude konat lampionový průvod a mírový oheň na koupališti. Postaví se tam parket vypůjčený z Libkova, k tanci a poslechu bude hrát reprodukovaná hudba – dohodnuto s J. Vaňkem z Libkova.

Na schůzi 18. července (17 členů) poděkoval velitel J. Šváb členům za organizaci okrskové soutěže a členům družstva za první místo v soutěži. Poděkoval i členům, kteří se podíleli na zajištění mírového ohně. Byly určeny osoby, které budou provádět vypínání nízkého napětí v trafostanici, na fond solidarity bylo usneseno zaslat 50 Kčs, jednatel přečetl instrukce týkající se senoseče a žní 1987. Velitel Šváb uvedl, že je třeba odvézt a rozebrat pojízdný pěnový přístroj ze zadní poloviny zbrojnice, který už je dávno odepsán z inventarizace. Na závěr byl proveden soupis velikosti obuvi (kanad) pro členy družstva.

Schůze 30. srpna (15 členů) projednala kromě běžných instrukcí otázku klubovny na koupališti, při jejímž používání je řada nejasností, zvláště pokud se týká provozu s prodejem občerstvení. ZO SPO nemá dosud písemně potvrzený nárok na její používání, přestože její členové ji vybudovali a z finančních prostředků požárníků byl zakoupen materiál. Bylo rozhodnuto požádat MěNV o předání klubovny do užívání požárníků. Klíče budou mít a za pořádek odpovídat J. Šváb ml. a M. Zimmermann.
O pouti bude do klubovny sjednáno vystoupení dudácké muziky, O. Blahut oznámil, že dosud nebyla uzavřena smlouva s hudbou Hradišťanka na požární bál a velitel Šváb oznámil, že pokud budou požadavky JZD na svoz balíkové slámy, uskuteční se brigáda.

10. října byla projednána příprava výroční členské schůze na 5. prosince. Propůjčení sálu projedná velitel s instruktorem Jednoty s. Kohoutem z Pocinovic, výčep piva a kuchyně bude na jevišti, zajistí br. Kohout z Ch. Lhoty a br. Vaněk z Libkova. Párky (ESO) zakoupí br. Blahut, též chleba a tácky, křen s hořčicí br. Panoš. Připraví se 2 půlky piva z hostince v Libkově, velitel zajistí hudbu Marka a Zajíce ze Lhoty. Byly rozděleny delegace na výroční schůze okolních sborů. Okrskového námětového cvičení ve Smržovicích se zúčastnilo 12 členů, účast i dostavení se na místo byla kladně hodnocena.  Na ples 23. ledna 1988 není dosud objednána hudba. Bylo rozhodnuto dojednat s instruktorem Jednoty možnost uspořádat ples i v případě, že dosud bude v hostinci bydlet bývalý hostinský. Jedná se o využití kuchyně a výčepu.

Zápis z výroční členské schůze 5. prosince – přednesena obsáhlá zpráva o činnosti předsedou sboru J. Křížkem, zpráva o hospodaření, v diskusi jednání pozdravili zástupci okolních sborů a byla provedena volba výboru na roky 1988-89 ve složení:

Křížek Jan                               předseda

Šváb Josef st.                         velitel

Kalaj Šimon                            referent politicko výchovné práce

Dědina Josef                           preventista

Blahut Otakar                         organizační referent

Franc Antonín                         jednatel

Zimmermann Václav                 hospodář

Široký Jaroslav ml.                   materiálně technický referent

Panoš Josef a Sika Václav         revizoři

Závěrem byl schválen plán na rok 1988 a závazky. Po skončení zahráli Václav Marek (Kadleček) a Karel Zajíc z Chodské Lhoty.

 

Rok 1988

Členské schůze 27. února se zúčastnilo 16 členů. Velitel oznámil, že ples nebude možné konat, jelikož je porouchaný a nebude opravený výčepní pult. Byla projednána akce Březen – měsíc požární bezpečnosti, bylo dohodnuto předat MěNV objednávku na 10 ks přileb. Dále br. Šváb ml. oznámil, že lhotští požárníci plánují s dětmi bruslení na zimním stadionu v Klatovech a bylo dohodnuto zajistit společně i bruslení pro naši mládež a přispět částkou 180 Kčs na 1 hodinu. Členové byli seznámeni s novým označením výložek a každému bylo předáno určené označení.

Další schůze 14. května se projednávala účast na okrskové  soutěži ve Smržovicích, která bude v neděli 22.5. Sestava družstva: velitel Vávra Josef, strojník Široký Jaroslav, členové K. Halada, M. Zimmermann, J. Šváb ml., K. Honka,  Z. Blahut, K. Nejdl ml., náhradníci R. Honka a D. Siran. Do sčítací komise byl určen J. Křížek, hlavní rozhodčí útoku Josef Šváb, rozhodčí štafety A. Franc, časoměřič Ing. Václav Široký. Nácvik soutěže se bude konat v pátek 20.5. přímo na cvičišti ve Smržovicích. Dále byla projednána brigáda na sběr kamení na zasetém obilí v úterý 17.5., příprava mírového ohně, který bude na koupališti v sobotu 28.5., který bude součástí MDD. Bratr jednatel pak seznámil přítomné s průběhem dvoudenního zájezdu, br. Böhm navrhl, aby se konečně opravila zbrojnice, což bude provedeno v průběhu letošního roku. Byly rozděleny práce: oprava střechy Halada, Šváb st., Wiesner, natření dveří Böhm, natření štítu s nápisem Franc, obílení fasády Zimmermann, Panoš a Šváb ml. Materiál zajistí na MěNV ve Kdyni poslanec J. Široký. Velitel pak oznámil, že se letos nečistila vodní nádrž, protože v důsledku dlouhodobého sucha má malý přítok a vody by nenatekla, navíc voda prosakuje trhlinou v betonové hrázi a bude se muset uvažovat o opravě, neboť úbytek vody je zřejmý.
Velitel také oznámil, že se v obci uskuteční námětové cvičení na podávání vody, jako zdroj bude rybník na návsi.

Na schůzi 18. června byly předány členské průkazy novým členům R. Honkovi a D. Siranovi, bylo provedeno vyúčtování zájezdu 7-8. 5., na jednoho účastníka byly náklady 181 Kčs. Dále bylo hlasováním odsouhlaseno neposílat letos příspěvek na Fond solidarity. Materiál na opravu zbrojnice byl podle br. Širokého přivezen, velitel informoval o námětovém cvičení, kde se ukázalo, že není dokonalé dorozumívání (neznalost signálů) a bude je třeba nacvičit ve všech sborech okrsku. Na okrskové soutěži se družstvo Loučimi umístilo na 2. místě, na sběru kamení se zúčastnilo 21 brigádníků a JZD vyjádřilo nad vykonanou prací spokojenost.

Na schůzi 17.září byly projednány instrukce z okresu, oznámeno nové telefonní číslo na okresní ohlašovně požáru – 3333. Možno též používat č. 150. Bratr jednatel upozornil na špatný stav hydrantů, bylo odpovězeno, že hydranty jsou mimo možnost použití, léta s nimi nebylo manipulováno a dnes je nikdo bez poškození nepovolí. Velitel oznámil, že kromě obílení zbrojnice jsou všechny práce hotovy a řekl, že letos bude třeba pozměnit termín výroční schůze v prosinci, protože ten den má ples Svaz žen.

V sobotu 12. listopadu se konala další schůze a byla projednána výroční členská schůze, která bude 10.12. Občerstvení – párek, hořčici a chleba (40 porcí) zajistí p. Blahutová, hudbu – harmonikáře Vágnera zajistí předseda Křížek, topení v sále vedoucí hostince. Byli delegováni zástupci na výročky okolních sborů. Bratru Širokému bylo uloženo, aby osobně ve funkci poslance na MěNV ve Kdyni dohodl a zajistil možnost zařídit a financovat 4 ks nových hydrantů. Dále byla projednána organizace plesu, který bude 21. ledna 1989, hrát bude Eliteclub Kdyně, topení se dohodne s O. Blahutem, večeři dohodne p. Blahutová s hudebníky. Dále byly zajištěny každoroční úkoly, jako je objednání zákusků na volenku, jednohubky, tombola a pozvánky.

Výroční členská schůze byla 10.12. Byly přečteny zprávy o činnosti, hospodaření, revizi. Člen rady MěNV J. Mráz omluvil tajemníka s. Dohnala, ohodnotil dobrou spolupráci s požárníky a seznámil přítomné s investičními akcemi – rozhledna Koráb, společenské zařízení Starec, čistička odpadních vod Kdyně, skládka Libkov a prodejna Libkov. Dále byl projednán a schválen plán činnosti na rok 1989.

 

Rok 1989

První schůze toho roku byla 25. února. Projednány byly preventivní prohlídky, projednána přednáška pro pionýry, kterou provede br. předseda. Byl vyúčtován požárnický ples, zisk činil 2.924,80 Kčs. V různém bylo dohodnuto zaslat na MěNV Kdyně písemnou žádost o zřízení 4 podzemních hydrantů namísto dosavadních stojanových. Navrženo zřídit je v prostoru u Siranů, před Dědinou, u Simetů a v drůbežárně. Byl schválen příspěvek 100 Kčs pro Český svaz žen na oslavu MDŽ.

V pondělí 8. května byla projednána příprava na okrskovou soutěž v Pocinovicích, která bude v neděli 21. května. Družstvo: velitel J. Vávra, strojník J. Široký, členové J. Šváb ml., K. Halada, D. Siran. Z. Blahut, K. Honka (pokud přijede), M. Kalaj, M. Zimmermann, náhradník V. Vávra ml. Jako rozhodčí jmenováni J. Šváb st., J. Panoš a R. Honka. V diskusi oznámil br. předseda, že z osobních důvodů nemohl provést přednášku pro pionýry, 9. května se bude konat brigáda na lakování zábradlí na koupališti a mírový oheň bude v sobotu 27. května.

Na schůzi 21. října se domluvilo zazimování techniky, což zajistí J. Široký ml. Dále bylo dohodnuto zajistit umístění tabulky s telefonními čísly VPS Domažlice na  veřejnou telefonní stanici a požádat MěNV Kdyně o umístění sloupu s osvětlením před zbrojnici.  Byla projednána výroční členská schůze, občerstvení – guláš s chlebem zajistí vedoucí hostince p. Blahutová, br. Sika zajistí hudbu – harmonikáře p. Johánka z Mrákova a Kupilíka ze Spáňova. Po diskusi bylo dohodnuto nezúčastnit se v uniformách. V diskusi br. Böhm uvedl, že ne všichni členové se zúčastní brigád, které zajišťují požárníci, jako třeba oprava koupaliště nebo oprava zbrojnice. Někteří neodpracovali ani  hodinu. K této připomínce trvala rušná debata, kterou bez přijetí jasných závěrů ukončil s zároveň s tím i členskou schůzi předseda sboru J. Křížek.

Výroční schůze se konala 2. prosince, účast 22 členů a 14 hostů. Předseda sboru J. Křížek ve zprávě zhodnotil činnost včetně nedostatků, které se v průběhu roku vyskytly. Zpráva o hospodaření konstatovala konečný stav na účtu – 3.246 Kčs. V diskusi kromě obvyklých pozdravů okolních sborů (V. Mráz ze Smržovic, br. Kocík z Libkova, br. Zajíc z Ch. Lhoty) vystoupil i br. Böhm, který upozornil, že na brigády chodí stále stejní členové, ostatních jako by se to netýkalo a projevil přání zlepšení dosavadního stavu. Byl přednesen plán činnosti na rok 1990. Preventivní činnost – školení a výcvik zabezpečíme v rozsahu 150 hodin, provedeme 2 námětová cvičení, 2 besedy s občany, 2 relace v místním rozhlasu, na úseku veřejně prospěšné činnosti odpracujeme celkem 240 brigádnických hodin. V kulturní činnosti to bude požárnický ples a stavění máje, spolupořádání ohně k MDD a s TJ Sokol sportovní dětské odpoledne a utkání v kopané.
Dále bratr Franc A. přečetl stanovisko ZO SPO k dosavadním stanovám a žádost na svolání mimořádného sjezdu SPO. Přednesené návrhy byly jednohlasně přijaty. Dále A. Franc přečetl prohlášení Občanského fóra k současné politické situaci a byla předloženo listina na podporu OF, kterou na závěr schůze podepsalo 26 přítomných a bylo vybráno 270 Kčs na podporu stávkujících studentů. Schůze byla zakončena občerstvením a posezením při harmonikách.

 

Rok 1990

29. dubna se konala schůze za přítomnosti 17 členů v místnosti hostince Jednoty v Loučimi. Za omluveného předsedu řídil schůzi velitel J. Šváb st. Seznámil členy o přehledu stavu požárnosti v domažlického okresu za rok 1989 a s usnesením ÚV a OV k navrhovaným změnám v systému řízení a organizace požární ochrany v novém politickém uspořádání. Dále byla projednána účast družstva na soutěži v Dobříkově v neděli 27.5. Sestava: velitel J. Vávra, J. Široký strojník, J. Šváb ml., M. Zimmermann, K. Halada, D. Siran, M. Kalaj, Z. Blahut, K. Honka, K. Nejdl ml., náhradník V. Sika ml. Pořadatelé: velitel útoku J. Šváb st., zapisovatel R. Honka, časoměřič A. Franc. Byla vyhlášena brigáda na sběr kamení na pondělí 30. dubna a rozhodnuto poskytnou finanční příspěvek na oslavu Dne matek a Dne dětí po sto korunách. Jednatel dále uvedl, že by se mělo s chlapci staršími 14ti let projednat vstup do sboru. Pokladník seznámil členy s výsledkem plesu, zůstatek činil 2.971,60 Kčs.

Schůzi 21. července (11 členů) zahájil opět velitel Šváb. Poděkoval členům družstva za účast na okrskové soutěži (2. místo) a také dalším členům, kteří pomohli zajistit stavění máje a táborový oheň ke Dni dětí. Jednatel seznámil členy s došlou poštou a usnesením ÚV SPO ČR konaného v červnu, které rozhodlo o změně názvu na „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka“ a změně názvu základních organizací na „Sbor dobrovolných hasičů“. Došlo i ke změně znaku a byl svolán republikový sjezd na IV. čtvrtletí 1990, na němž budou přijaty nové stanovy. Tato informace byla členy se zájmem vyslechnuta. Dále bratr jednatel přečetl článek z Hasičských novin o patronu sv. Floriánovi a o tradičním uctívání tohoto světce v našich zemích a celém křesťanském světě. V diskusi bylo dohodnuto pořídit a instalovat sirénu na betonovém sloupu u zbrojnice, velitel podal návrh, aby bylo pořízeno 10 ks nových pracovních uniforem pro jedno požární družstvo, jelikož se naskýtá možnost postavit pro okrskovou soutěž ještě jednu družstvo složené z nejmladších členů. Bratr Široký zajistí u lakýrníka Wiesnera v Pocinovicích přemalování štítu na zbrojnici na nápis „Hasičská zbrojnice“.

Na schůzi 27. října (16 členů) se opět omluvil z důvodu nemoci starosta Jan Křížek a schůzi řídil velitel Šváb st. Jednatel seznámil členy s instrukcemi přípravy na topnou sezónu a s nutností vyslat členy na školení do Pocinovic. Dále byly rozděleny úkoly na VČS a oznámeno, že z prostředků hasičského sboru byla zakoupena poplachová siréna, která bude umístěna na betonovém sloupu před zbrojnicí.
Výroční členská schůze se konala 1. prosince v sále hostince Jednoty za účasti 27 členů a 7 hostů. Po úvodu byla minutou ticha uctěna památka zemřelého člena br. Miloslava Květoně. Po přečtené obvyklých zpráv poděkoval starosta obce Loučim br. Václav Zimmermann členům sboru za jejich značný podíl na akcích při opravách a údržbě obce a požádal je o pomoc i v roce 1991. Byl schválen plán činnosti, kde bylo mimo jiné naplánováno provést 1 taktické a 1 prověřovací cvičení, do soutěže vyslat 2 družstva mužů a provedení dalších, pravidelných akcí.

Členská schůze se konala ještě 22. prosince a projednala hlavně přípravu hasičského plesu 26. ledna 1991. Dosud není zajištěná hudba, vedoucí původně sjednané hudby p. Ženíšek je nemocen, navrženo dodatečně jednat se Čtyřlístkem. Dříví na otop zajistí velitel u hajného p. Kacerovského, topení v sále a na jevišti zajistí hostinští, jednohubka (500 až 600 ks) zajistí O. Blahut, tombola bude jako obvykle, v neděli týden před bálem se provede příprava sálu a roznášení pozvánek.
V různém br. velitel oznámil, že hostinec předala Jednota do užívání hasičskému sboru a vedoucími jsou J. Šváb ml. a M. Zimmermann. Byl předán i inventář, který je však již odepsaný. Bude třeba zaplatit zásoby uhlí, což provede sbor. Provoz hostince bude tímto způsobem zajišťován do doby, než bude navrácený původnímu majiteli p. Felixovi ze Staňkova, který s tím souhlasí.

 

Rok 1991

První schůze tohoto roku se konala 23. března v místním hostinci za účasti 26 členů. Br. velitel uvedl, že hostinec je provozován v režii hasičů pravděpodobně do konce března, kdy jej převezme původní majitel. Jednatel uvedl, že byla doručena 2 nová razítka ze 160 Kčs. Byl vyúčtován hasičský ples, zůstatek činil 3.623 Kčs. Byly ustaveny dvě prohlídkové komise k zajištění preventivních kontrol: 1. J. Šváb, J. Široký, J. Dědina, 2. O. Blahut, K. Halada, J. Panoš. V diskusi uvedl velitel, že byla instalována siréna, největší podíl práce mají br. J. Široký ml. a st. Ovládání je na desce uvnitř zbrojnice. Při instalaci se udělal ve zbrojnici nepořádek, který bude třeba hlavně za pomoci mladých hasičů uklidit, stejně tak koupaliště. Letos se nádrž čistit nebude, jelikož v důsledku poruchy vodovodu je malý přítok. Brigáda na sběr kamení se udělá podle počasí, dále bylo konstatováno, že od loňské červencové schůze, kdy to bylo projednáváno, nebyla dosud zřízena nová tabule na zbrojnici. Pan Karel Cvačka, který byl schůzi přítomen se nabídl, že tabuli odveze do Klatov a nechá u známého písmomalíře přemalovat.

Další schůze byla 18. května a konala se v salonu u br. Václava Böhma za účasti 18 členů. Velitel konstatoval, že požární prohlídky nebyly dosud provedeny, poděkoval všem, kteří se zúčastnili brigády na sběr kamení na polích Zemědělského družstva a informoval, že na požární zbrojnici byla umístěna nová tabule s nápisem, která stála 350 Kčs. Byla projednána organizace táborového ohně ke Dni dětí, akci budou spolupořádat hasiči a Sokolská jednota, každý spolek přispěje částkou 200 korun. Zaházení výkopu na koupališti provedou mladí hasiči, občerstvení a reprodukovanou hudbu zajistí J. Šváb ml. a M. Zimmermann. Na okrskovou soutěž do Pocinovic v neděli 16. června vyšleme 2 družstva ve složení:

Starší – J. Vávra st., J. Široký, M. Zimmermann, M. Kalaj, J. Šváb ml., K. Halada, Z. Blahut, K. Honka, K. Nejdl ml.

Mladší: T. Franc, V. Vávra, P. Sika, K. Kacerovský, V. Khin, V. Sika, D. Friebel, J. Vávra ml., D. Siran.

Nácvik určí po dohodě velitel, v sobotu 25.5. je nutné si ve zbrojnici vybrat a vyzkoušet pracovní uniformy. Jako rozhodčí byli určeni J. Šváb st., A. Franc a R. Honka.

17. srpna byla další schůze v klubovně na koupališti. Na okrskové soutěži při nepříznivém počasí obsadila naše družstva 2. a 3. místo. 26. července se v obci konalo námětové cvičení, byla vyzkoušena siréna a sbory si vyzkoušely podávání vody. Br. jednatel seznámil členy s dopisem se žádostí o upsání akcií Hasičské vzájemné pojišťovny a s podmínkami upsání základního kapitálu. Po rozsáhlé diskusi bylo dohodnuto  upsat základní podíl ve výši 2000 Kčs, což znamená 2 akcie a 2 hlasy. Vybrání peněž a jejich složení na OS Domažlice zajistí do konce září br. pokladník. V různém bylo oznámeno, že o podzimní pouti se bude pravděpodobně konat společná akce se Sokolem na hřišti, protože hostinec je uzavřený. Br. Blahut uvedl, že některé telefonické hovory, které jsou vedeny na VTS v jeho domě, není možné požadovat na volajících proplacení (zvlášť v tísňových voláních) a požádal o stanovení příspěvku na tyto případy. K této žádosti nebylo dále jednáno. Dále velitel uvedl, že na základě připomínek některých členů budou jízdy soukromými automobily na hasičské akce proplaceny po vystavení cestovního příkazu.

Výroční valná hromada se konala 6. prosince v klubovně u br. Václava Böhma za účasti 19 členů a 1 hosta. Zahájil ji a řídil br. velitel a konstatoval, že je zahajována s půlhodinovým zpožděním, jelikož se ani po tomto čekání nedostavil nadpoloviční počet členů. Byly přečteny zprávy, schůzi pozdravil okrskový velitel Jiří Štauber. Jednatel upozornil, že v příštím roce budeme pořádat okrskovou soutěž a bude třeba se řádně připravit. Velitel poděkoval za účast a přítomnost na valné hromadě dosavadnímu starostovi br. Janu Křížkovi, který po delší přestávce opět přijel mezi nás a navrhl, aby byl zvolen čestným starostou sboru a byl navržen na udělení vyznamenání a diplomu Za zásluhy.

Byl navržen nový výbor:

čestný starosta                                    Jan Křížek

starosta                                              Zdeněk Fichtl

velitel a místostarosta                           Josef Šváb st.

jednatel                                              Antonín Franc

pokladník                                            Václav Zimmermann

materiální a technický referent               Jaroslav Široký

kulturní a organizační referent                Otakar Blahut

preventista                                         Josef Dědina

revizoři                                              Václav Sika st. a Josef Panoš

Volba byla provedena jednomyslně aklamací a všichni navržení funkce přijali.

Dále byl přijatý plán práce, na závěr bylo podáno občerstvení a na harmoniku zahrál Václav Bejvl z Nové Vísky.

 

Rok 1992

Schůze 21. března se konala v klubovně u br. V. Böhma za účasti 15 členů. Jednatel seznámil členy s informacemi Okresního sdružení hasičů, hlavně pak návrhu na zvýšení členských příspěvků ze šesti na dvacet korun. Jelikož je příspěvek dobrovolný, nás sbor na toto zvýšení nepřistoupil. Dále byla projednána předběžná příprava okrskové soutěže, které jsme letos pořadateli. Jako místo byl vybrán Sobenec, soutěže se zúčastní dvě družstva – starší a mladší členové zásahové jednotky. Preventista J. Dědina oznámil, že v rámci zhospodárnění a účelného vynakládání prostředků se budou k požárům zvát jen mobilní sbory, našeho sboru se tedy výjezdy netýkají. Jednatel navrhl, aby se u příležitosti soutěže předalo čestnému starostovi J. Křížkovi vyznamenání Za zásluhy, diplom a věcný dar. Bratr Široký poděkoval všem hasičům v uniformách, kteří se zúčastnili pohřbu jeho otce. Před ukončením schůze byly členům předány nové průkazy.

30. května se konala mimořádná schůze po skončení veřejného zasedání zastupitelstva, kde byl určen termín okrskové soutěže 21. června. U té příležitosti bude vzpomenuto 90. výročí založení sboru a J. Křížkovi předána dohodnutá vyznamenání.

Sestavy soutěžních družstev: 1. velitel J. Vávra st., strojník J. Široký, členové K. Halada, M. Zimmermann, J. Šváb ml., Z. Blahut, M. Kalaj, V. Vávra ml.

2. velitel Z. Fichtl, strojník K. Nejdl ml., členové K. Kacerovský ml., T. Franc, V. Sika ml., P. Sika, V Khin ml., J. Vávra ml.

Dále bylo dohodnuto uspořádat 6. června společně se Sokolem a Svazem žen táborový oheň s vystoupením country skupiny. Hasiči zajistí dříví, Sokol občerstvení a jeho prodej, službu u vstupu (10 Kčs) V. Zimmermann a E. Honková.

 

 

Rok 1993

Valná hromada sboru se konala 9. ledna v klubovně u V. Böhma (21 členů). Schůzi zahájil a řídil starosta Z. Fichtl. Jednatel A. Franc přednesl zprávu o činnosti, pokladník V. Zimmermann zprávu o hospodaření, J. Panoš zprávu o revizi. Velitel J. Šváb st. seznámil členy s úkoly pro tento rok – bude třeba připravit námětové cvičení na nový zemní hydrant a opravit odkalovací ventil vodovodu v dolní části obce.  V plánu činnosti bylo navrženo odpracovat 40 hodin při údržbě požárních zařízení, 40 při údržbě výstroje a výzbroje, 50 při ochraně a údržbě vodních zdrojů, 200 hodin při zvelebení obce a na pomoc zemědělskému družstvu 50 hodin.

Další schůze se konala 15. května v klubovně V. Böhma (22 členů). S přípravou okrskové soutěže (30. května v Libkově) seznámil jednatel. Soutěžit se bude ve čtyřčlenné štafetě v překážkovém běhu a v požárním útoku na terč s plechovkami. Rozhodčími byli jmenováni J. Šváb st., A. Franc, O. Blahut, R. Honka. Družstva:

 1. velitel J. Vávra st., strojník J. Široký, členové J. Grösl, M. Zimmermann, J. Šváb ml., Z. Blahut, M. Kalaj, V. Vávra ml.
 2. velitel J. Vávra st., L. Blažek, P. Sika, D. Siran, T. Franc, K. Khin, J. Dědina ml., V. Khin ml. (V. Sika ml.)

V sobotu 22.5. bude ve zbrojnici zkouška pracovních uniforem. Dále byla domluvena organizace táboráku, určeni hasiči oprávnění vypínat el. proud na transformátoru – J. Šváb st., J. Dědina st., J. Široký, F. Grösl, O. Blahut a J. Vávra st.. Opětovné zapnutí je oprávněn provést jen odborný elektromontér p. Štaidl. Klíč od transformátoru je u Gröslů. Dále bratr Zimmermann V. poděkoval hasičům za účast při pohřbu jeho otce 7. května. Diskuse byla hlavně o nedostatku vody v obecním vodovodu a plánovaném posílení vrtanou studnou. Starosta obce br. V. Zimmermann přítomné seznámil s problémy kolem vodovodu.

30. srpna se konala schůze v klubovně na koupališti – 20 členů. Po  zprávě za uplynulé období nechal jednatel kolovat na ukázku akcie Hasičské vzájemné pojišťovny, vystavené na náš sbor. Do úschovy je převzal br. pokladník. Dále oznámil, že Okr. sdružení předpokládá požadovat v příštím roce výši příspěvku 20 Kč. Velitel poděkoval členům za brigádu v obecním lese na vyžínání trávy a vyřezávání plevelného porostu. Na brigádě se pro sbor vydělalo 1.540 Kč. Dále poděkoval členům soutěžních družstev. Br. J. Vávra uvedl, že budu nutno nechat opravit stříkačku, na soutěži jsme si museli vypůjčit stroj ze Smržovic. Starosta obce poděkoval za brigádu v lese, která byla provedena kvalitně a za podstatně menší cenu, než kdyby ji prováděla lesní akciová společnost. Dále požádal hasiče o pomoc při dokončovacích pracích na zapojení vrtu – postavení krytu nad vrtem a navezení sypaného náspu. J. Šváb ml. oznámil, že byla zakoupena starší mraznička na chlazení sudu piva při společenských akcích, cena bude hrazena spolu se Sokolem na polovic – 600 Kč. Výdaj byl jednomyslně schválený. Br. Luboš Blažek nabídl provedení opravy požárního stroje v autoopravně u Altmanů (fa Hanuska).

Výroční valná hromada byla 10. prosince v klubovně V. Böhma (24 členů). Starosta vysvětlil hodinové zpoždění začátku, kdy se sešlo jen 21 členů a nebyli jsme tedy usnášeníschopní. Schůze byla zahájena minutou ticha na uctění památky bratra Václava Zimmermanna staršího, který letos odešel navěky z našich řad. Jednatel pak přednesl obsáhlou zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření přednesl pokladník. Dále byl schválen plán činnosti na další rok, jenž je obdobný jako plán pro rok letošní.

 

Rok 1994

První schůze tohoto roku se konala 30. dubna v klubovně V. Böhma (21 členů). Byla projednána účast na okrskové soutěži v Pocinovicích (15. května). Reprezentovat nás bude požární družstvo ve složení: J. Široký, M. Zimmermann, J. Šváb ml., M. Kalaj, V. Vávra ml., Z. Blahut, P. Sika, M. Kacerovský. Náhradníci J. Grösl a D. Siran. Za rozhodčí byli určeni R. Honka, J. Šváb st., O. Blahut, A. Franc. Táborový oheň ke Dni dětí bude 4. června na hřišti, aby bylo možno předvést skladby mladšího žactva na XII. všesokolský slet v Praze. Velitel poděkoval členům, kteří se zúčastnili 28. dubna brigády na sběr kamení na Záhumenicích pro farmu Černá Chodská Lhota. Dále přednesl žádost zemědělského sdružení z Pocinovic o pomoc též při sběru kamene na Farsku. Dále byl přečtený dopis Okresního sdružení o placení ročního členského příspěvku 20 Kč. K dopisu byla rušná diskuse, v níž členové nesouhlasili s jeho výší a vyjádřili pochyby nad jeho účelným využitím. Jelikož však je usnesení Okr. sdr. závazné, bylo rozhodnuto se podřídit a 20 Kč za každého člena ročně odvést.

Další schůze byla 11.listopadu ve společenské místnosti budovy obecního úřadu za účasti 24 členů. Preventista J. Dědina seznámil přítomné s pokyny k topné sezóně a uvedl, že v obci byly provedeny požární prohlídky a u zjištěných závad dohlídky. Závady byly odstraněny. Jednatel seznámil s instrukcemi, týkajících se předsjezdových příprav, návrhu stanov, udělování vyznamenání, stejnokrojového předpisu a zaměření činnosti na dalších 5 let. Byly rozděleny úkoly na výroční valnou hromadu a delegováni členové na valné hromady do okolních sborů. V diskusi K. Nejdl poukázal na nízký stav vody v rybníce na návsi, který byl zapříčiněn odběrem vody pro potřeby údržby silnic. V. Böhm navrhl opravit lak na tabuli u zbrojnice, což provede sám. V diskusi byl přednesen návrh na zakoupení dvou vycházkových uniforem a byly rozdány nové knoflíky na vycházkové uniformy.

Výroční valná hromada se konala 9. prosince v budově OÚ. Zúčastnilo se 27 členů a 13 hostů. Byly přečteny zprávy o činnosti, hospodaření a revizi. V diskusi preventista J. Dědina uvedl, že jestliže od roku 1977 nebyl v obci žádný požár, je to i zásluhou dobré práce požárního sboru. Hosté z okolních sborů pak pozdravili jednání valné hromady, za výkonný výbor OHS promluvil V. Ponocný, který též seznámil přítomné s aktuálními záležitostmi kolem hasičů.

Byl zvolený nový výbor ve složení:

starosta                                                          Zdeněk Fichtl

velitel a náměstek starosty                                Josef Šváb st.

jednatel                                                          Antonín Franc

mater. a technický referent                               Jaroslav Široký

vzdělavatel                                                     Otakar Blahut

preventista                                                     Josef Dědina

velitel družstva                                                Josef Šváb ml.

revizoři                                                          Josef Panoš, Jiří Grösl, Pavel Sika.

Dále byl schválený plán činnosti na další rok, závěr provedl V. Ponocný, na harmoniku po občerstvení zahrál Václav Bejvl z Nové Vísky.

 

Rok 1995
 

Schůze 3. března byla v kulturní místnosti OÚ, dostavilo se 25 členů. Projednány byly metodické  pokyny OHS, náš sbor byl zařazen do V. kategorie, tzn. že zasahuje zpravidla v rámci obce bez výjezdů do okolí. Byla sestavena zásahová jednotka:

velitel:                        J. Šváb st.

zástupce velitele:         J. Šváb ml.

strojníci:                     J. Široký a L. Blažek

členové:           M. Zimmermann, V. Vávra ml., D. Siran, K. Kacerovský ml., a J. Grösl

S těmito členy uzavře obecní úřad písemnou dohodu, v níž bude uvedena roční odměna za vykonávanou funkci. Tyto finanční prostředky budou určeny pro společnou pokladnu sboru.

Na okrskovou soutěž 7. května v Chodské Lhotě byla navržena 3 družstva ve složení:

 1. J. Široký, M. Zimmermann, M. Kalaj, J. Šváb ml., Z. Blahut, V. Vávra ml., na štafetu P. Sika a T. Franc.
 2. L. Blažek, K. Kacerovský ml., M. Kacerovský, K. Khin, D. Siran, J. Grösl, J. Dědina ml.
 3. družstvo nad 35 let: Z. Fichtl, K. Khin st., J. Panoš, J. Dědina, V. Siran a J. Vávra st.

V sobotu 4. března se bude konat velitelský den v Pocinovicích, z našeho sboru se zúčastní 5 členů. Po dohodě s pocinovským sborem bude provedeno vyčistění požární nádrže, V. Zimmermann dále nabídl možnost provedení brigády na sklízení a pálení klestu v lese společenství vlastníků s možností proplatit na hodinu 45 Kč.

30. dubna se konala další schůze v salonu u br. V. Böhma – 24 členů. Byly domluveny podrobnosti okrskové soutěže, sbor postaví 2 družstva, družstvo nad 35 let pouze v případě zájmu starších hasičů. Jako rozhodčí byli určeni: sčítací komise R. Honka, velitel útoku J. Šváb st., časoměřič A. Franc. Okrsek pořídí pro umístěná družstva i jednotlivce ceny, na jejichž úhradu přispěje náš sbor 250 Kč. Brigáda ve sbírání kamene na zasetém obilí bude 4. května, očekává se účast všech hasičů mladších 60ti let! Sbor se rovněž bude podílet na přípravě táborového ohně ke Dni dětí. Velitel dále poděkoval hasičům, kteří se zúčastnili brigády v lese, pro sbor se tak vydělaly 4000 korun. Dále poděkoval za rychlý zásah po vyhlášení poplachu při lesním požáru a všem, kteří drželi hlídky na požářišti. Dále bylo diskutováno o potřebě zakoupení 2-3 vycházkových uniforem pro mladší členy, byl dán návrh na fotografování ve vycházkových i cvičných uniformách, protože poslední fotografie je z roku 1968, hovořilo se i o stavu sušáků na hadice, kdy je třeba znovu postavit dva stojany, které pan Šebesta ze zakoupené parcely vytáhl.

Schůze 10.listopadu se konala v kulturní místnosti OÚ, přišlo 16 členů a projednávala se příprava výroční valné hromady. Občerstvení v ceně cca 25 Kč bude zadáno paní Vaňkové z Libkova, hudbu zajistí J. Šváb ml. Byly vybráni delegáti na výročky okolních sborů, v diskusi bylo oznámena zkouška poplachové sirény, která byla provedena 4. listopadu a bude se opakovat každou první sobotu v měsíci. Vycházkové uniformy budou zakoupeny pro J. Švába ml., M. Zimmermanna, o třetím členovi bude rozhodnuto později. V. Zimmermann uvedl, že příslušníkem HZS Domažlice por. Vrzalem provedena metodická prověrka požární ochrany obce a bude nutno vyřadit 3 pasy AsC a koupit nové.

Výroční valná hromada byla 8. prosince na OÚ, zúčastnilo se 26 členů a 14 hostů. Byly přečteny zprávy o činnosti, hospodaření a revizní. V diskusi kromě pozdravů okolních sborů informoval zástupce OHS V. Ponocný o sjezdu v Č. Budějovicích, který schválil nové stanovy, stejnokrojový předpis a funkční označení. Seznámil též s jednáním okresního shromáždění starostů a s úspěchem pocinovského družstva, které v okresní soutěži získalo 1. místo. Byl schválený plán práce a valná hromada byla zakončena občerstvením a posezením při harmonice J. Vágnera z Nevděku.

 

Rok 1996
 

V tomto roce se první schůze konala 7. května na OÚ – 21 členů. Velitel seznámil s termínem okrskové soutěže, která bude 26. května v Dobříkově. Byla jmenována družstva: č.1: strojník L. Blažek, členové T. Franc, P. Sika, K. Khin, D. Siran, J. Grösl, Khin V., náhradník J. Dědina ml.

č. 2: strojník J. Široký, členové J. Šváb ml., M. Kalaj, M. Zimmermann, Z. Blahut, V. Vávra, K. Kacerovský a M. Kacerovský. Letos poprvé bude vítěznému družstvu předán putovní pohár, na který přispěly jednotlivé OÚ částkou 500 Kč. Na táboráku ke Dni dětí 1. června bude mít občerstvení paní Vaňková z Libkova, sbor, Sokolové a sbor z Libkova přispějí částkou 200 Kč. V diskusi poděkoval starosta obce V. Zimmermann za brigádu na úklid klestu a vysazování modřínů v obecním lese, což sboru přineslo částku 4.160 Kč. Velitel navrhl zorganizování brigády na sběr kamení na farmě Černá Lenka na poli pod Žádným. Po námitkách jednatele bylo rozhodnuto o provedení v pátek 10. května od 16ti hodin. Dále velitel seznámil s účastí na velitelském dni, o kontrole stejnokrojů na schůzi v červenci nebo srpnu a navrhl přijetí nových členů Petra Širokého a Tomáše Fraňka. Byl přednesen návrh na zakoupení 5 ks hasičských přileb. Preventista J. Dědina seznámil s výsledkem protipožárních kontrol 13.4. Ve výstavbě jsou 4 domy a 10 domů je neobydlených. Je třeba vypracovat seznam domů, v nichž se používají propanbutanové lahve. V. Böhm navrhl opravu střechy zbrojnice.

Další schůze byla 12. července na OÚ, 23 členů. Velitel ve své zprávě projevil nespokojenost s přístupem k nácviku okrskové soutěže v Dobříkově, kdy se nepodařilo sestavit druhé družstvo, byly potíže se zraněnými a nepřítomnými členy. 2. místo za Pocinovicemi odpovídá výkonnosti družstva. Konstatoval, že brigády na sběr kamene se zúčastnilo 14 členů, byl uspořádán Den dětí a čerpána voda ze znečistěné studny u A. Černého na Blahníkách. Dále bylo projednáno jubileum čestného starosty J. Křížka, který se 11. srpna dožije 85 let v penzionu v Domažlicích. Byla navržena návštěva a předání dárkového koše a odznak sv. Floriána. V diskusi byla dohodnuta oprava střechy na zbrojnici, stojanu na sušáky, což zajistí mladí hasiči V. Vávra a T. Franc a byl přednesen návrh na zakoupení 3 vycházkových a 6 pracovních stejnokrojů a 3 přileb. Fotografování členů ve stejnokrojích by se mělo provést v sobotu před podzimní poutí, fotografa z Nýrska zajistí J. Šváb ml. a V. Khin st.

9. listopadu se schůze v kulturní místnosti OÚ zúčastnilo 20 členů. Bylo upřesněno fotografování členů v uniformách, v původním termínu nebyl čas ani nebyl zajištěný fotograf. Akce by měla být hotová do valné hromady, včetně zakoupení stejnokrojů, za což zodpovídají J. Šváb ml. a J. Široký. Dále byla připravena výroční valná hromada, občerstvení zajistí p. Vaňková, každý člen sboru obdrží lístek na 30 Kč, host bude mít občerstvení za 40 Kč bez lístku. Byly rozděleny delegace do okolních sborů a byli přijati noví členové T. Franěk a P. Široký.

Na výroční valné hromadě 14. prosince bylo 26. členů a 8 hostů. Předneseny byly zprávy, schválen plán činnosti na další rok, který obsahuje v podstatě stejné úkoly, jako v jiných letech.  Po občerstvení zahrál V. Valenta z Libkova na harmoniku.

 

Rok 1997
 

Schůze 6. dubna na OÚ se zúčastnilo 2 členů a byly dohodnuty brigády na sázení stromků v obecním lese (motyky sebou!) a na sběru kamení na farmě Lenka Černá. Velitel vyzval zvláště mladší členy, odměna je 30 Kč na hodinu. Bylo domluveno vyčištění požární nádrže a rozděleny úkoly na okrskovou soutěž, kterou pořádá náš sbor 18. května. Pořadatelskou službu budou mít Fichtl, J. Vávra, Š. Kalaj, rozhodčí Honka, Šváb st., Blahut, Franc, překážky a stánek (zapůjčení) zajistí J. Široký. Ve stánku budou Böhm, Štauber, Francová a Široká, posečení plochy zajistí Šváb st., elektrický proud se napojí na Panoše. Družstva:

 1. strojník L. Blažek, členové T. Franc, P. Sika, V. Khin ml., D. Siran, J. Dědina ml., P. Široký, náhradníci K. Honka a K. Khin.
 2. strojník J. Široký, členové J. Šváb ml., M. Kalaj, M. Zimmermann,                                     Z. Blahut V. Vávra ml., K. Kacerovský a M. Kacerovský. 

Po skončení soutěže se bude přátelské posezení v kulturní místnosti OÚ, zahraje V. Valenta, občerstvení zajistí manželé Boudovi z místní prodejny. Dále bylo projednáno stavění máje, starosta obce pak v diskusi vyzval některé členy sboru, aby se dohodli na opravě valníku na odvoz smetí od hřbitova.

4.září se schůze zúčastnilo 18 členů, o činnosti informoval velitel Šváb st. Brigády na sázení stromků se zúčastnilo 16 členů a získalo se tak 2 700 Kč, brigády na sběr kamení se zúčastnilo 12 členů, stejný počet na vyčištění požární nádrže. Okrskové soutěže na Sobenci se zúčastnilo 8 družstev (5 mladších a 3 starší), organizace i počasí se vydařily. Našemu sboru se nepodařilo zajistit druhé družstvo mladých hasičů z důvodu nemoci nebo neuvolnění členů. Soutěžní družstvo je umístilo na 2. místě. Velitel poděkoval všem, kteří soutěž připravili a podíleli se na její organizaci. Dále bylo domluveno spolupořadatelství se Sokolem na pouťovém sportovním odpoledni 14. září.

14. listopadu přišlo na schůzi 19 hasičů, konala se (jako v této době všechny schůze) v kulturní místnosti OÚ. Velitel sboru Šváb st. seznámil přítomné s účastí zásahové jednotky na námětovém cvičení ve Smržovicích. Bylo vyhlášeno telefonicky 14. října. Poplachová siréna krátce po spuštění kvůli el. zkratu vypadla a musela být použita ruční, méně slyšitelná. Do Smržovic tak odjelo 6 členů. Cílem požárního útoku měla být dílna p. Beneše na Kocandě, naše účast byla vedením okrsku hodnocena velmi dobře. Dále byla domluvena výroční valná hromada, která bude v kul. místnosti. Obloženou mísu a 2 piva zajistí p. Boudová. Dále byl vyhotoven seznam telefonních stanic, na které bude možno volat při nahlášení požáru. Jsou to: prodejna Boudová, starosta sboru Fichtl, strojník Široký J., jednatel Franc a starosta obce Zimmermann V. R. Honka přečetl článek z Hasičských novin o navýšení členského příspěvku na 50 Kč ročně a způsobu jeho rozdělení. K tomu se rozproudila bouřlivá diskuse s odmítavými stanovisky a bylo rozhodnuto zmírnit dopad výše příspěvku tak, že sbor bude ročně každému členovi přispívat částkou 20 Kč, členům nad 70 let uhradí příspěvek celý.

Výroční valná hromada se konala 12. prosince. Schůzi řídil starosta sboru Fichtl, členové minutou ticha uctili památku br. Antonína France st., který v tomto roce opustil naše řady. Byly přečteny obvyklé zprávy, sbor hospodařil dobře, hotovost v pokladně je 7 132 Kč, na vkladní knížce je 32 617 Kč. V diskusi zazněly pozdravy okolních sborů, B. Faul, velitel sboru v Pocinovicích pak kromě pozdravů uvedl, že hasičské sbory vytrvaly ve své činnosti o přes několik změn režimů a hasiči by se měli scházet jen na schůzích a společenských událostech a ne u požárů. Připomněl také, že pocinovský sbor je kdykoliv připraven pomoci při požáru a projevil přání, že hasiči by se při své činnosti měli řídit heslem „Bohu a vlasti ke cti a bližnímu ku pomoci.“ Na závěr byl schválen plán činnosti, podáno občerstvení a na harmoniku zahrál V. Valenta.

 

Rok 1998
 

První schůze v tomto roce se konala 20. března, účast 20 členů. Velitel Šváb st. kladně ohodnotil naší účast na hasičském bále v Ch. Lhotě, kam se z Loučimi přišlo bavit 50 hasičů a dalších občanů. Velitelského dne 14. března se v Pocinovicích zúčastnilo naše 6ti členné družstvo s požárním strojem. Byly procvičovány signály, provedeno školení o používání hasičských přístrojů a vyzkoušeny požární stroje nasáváním vody ze 4 metrů z potoka. Dále byla domluvena brigáda na vyklizení klestu v lese Kámen (60 Kč na hodinu), byla jmenována komise na zajištění požárních hlídek (Dědina st., Fichtl a Vávra V. ml.).Šváb ml. pak řekl, že je třeba ve výzbrojně v Plzni nechat vyzkoušet opasky a zakoupit hadice 1 bé a 2 cé a vybavit požární stroj 10ti páry rukavic.

30. dubna bylo na schůzi 23 členů. Velitel informoval o námětovém cvičení, zaměřené na objekt seníků v Chodské Lhotě. Poplach byl vyhlášený v 16.34, naše zásahová jednotka byla na místě v 16.43, zúčastnilo se 15 členů. Brigády v podílnickém lese se 28. března zúčastnilo 22 členů, za práci bylo do pokladny sboru vyplaceno 5 200 Kč. Dále byla projednána účast na okrskovém cvičení 10. května na koupališti ve Smržovicích, sestaveno družstvo mladých hasičů:
strojník J. Široký, členové J. Šváb ml., M. Zimmermann, M. Kalaj, K. Kacerovský, V. Vávra ml., T. Franc a P. Sika.
Družstvo nad 35 let: strojník Z. Fichtl, členové J. Grösl, K. Halada, J. Vávra, D. Siran, P. Široký, V. Khin a J. Panoš. Jako rozhodčí byli určeni Šváb st., Honka R. a Franc A. Jednatel podal zprávu o zasedání OHS Domažlice, byla domluvena příprava táborového ohně ke Dni dětí, oznámeno provedení požárních prohlídek, které nenalezly žádné závady.

Na schůzi 31. července oznámil velitel, že byly zakoupeny 2 hadice (bé a cé) za 5 500 Kč. Na okrskové soutěži ve Smržovicích jsme se umístili na pěkném 2. místě. Byl zjištěn problém se savicemi, kdy je poměrně velká časová ztráta. Byl vznesen návrh na zakoupení ohebných savic v délce 2.5 metrů, z nichž jedna bude umělohmotná. Dohodnuto pořádání sportovního odpoledne o podzimní pouti, v diskusi navrhl V. Böhm opravu střechy zbrojnice, na které ujíždějí desky vlnitého eternitu, dále bylo oznámeno, že požární stroj, do kterého J. Široký namontoval vlastní rozdělovač, je opravený, V. Böhm provede opravu čerpadla. Starosta obce V. Zimmermann seznámil hasiče s přípravou voleb do obecního zastupitelstva a požádal je o pomoc při sestavování kandidátky.

7. listopadu přišlo na schůzi 23 členů, velitel podal zprávu o námětovém cvičení 17. října na Šteflích. Naše účast byla hodnocena dobře. Uskutečnila se oprava střechy zbrojnice, fotbalový zápas ženatí proti svobodným o pouti nebyl uskutečněn z důvodu vytrvalého deště a rozbahněného hřiště. Dále byla domluvena příprava výroční valné hromady na 5. prosince, která se bude konat buď v kulturní místnosti OÚ, nebo pokud bude otevřený hostinec pana Matějky, tak tam. Na občerstvení budou členům i hostům rozdány lístky v hodnotě 40 Kč. O zajištění v prvním případě bude požádána p. Boudová, v případě jejích odmítnutí p. Vaňková. Také bylo projednáno uskutečnění brigády na úklid příkopů silnice pod starým viaduktem za částku 2 tisíce korun. O zapůjčení štěpkovače bude požádán p. Gustav Pech z Maškova mlýna. V diskusi byl znovu nastolen problém savic a ochranných rukavic.

Výroční valná hromada se konala 5. prosince v sále nově otevřené restauraci pana Matějky za účasti 28 členů a 15 hostů. Zahájení provedl starosta sboru Z. Fichtl, přivítal všechny včetně p. vikáře Miroslava Kratochvíla ze Kdyně. Přečteny zprávy o činnosti, hospodaření a revizní zpráva, starosta přečetl pozdravný dopis čestného starosty J. Křížka, který již několik let žije v penzionu v Domažlicích. V diskusi kromě obvyklých pozdravů okolních sborů (Libkov Josef Černý, Chodská Lhota Václav Kafka, Dobříkov J. Kacerovský, Pocinovice V. Ponocný). Ten kromě pozdravů seznámil přítomné s činností OHS, kritizoval úpadek mládežnického požárnického hnutí a připomněl oslavy 100. výročí založení SDH v Ch. Lhotě. Starosta obce V. Zimmermann poděkoval hasičům za jejich pomoc na brigádách při zvelebení obce, vyslovit ale také kritiku na malý počet členů sboru, zúčastňujících se brigád. Na závěr byl schválen plán práce, obdobný jako v jiných letech a podáno občerstvení. Na úplný závěr zahrál na harmoniku V. Valenta z Libkova. 

 

Rok 1999

První schůze tohoto roku byla 8. ledna (24 členů) a věnovala se hlavně přípravě hasičského bálu, který se bude po osmileté přestávce konat v rekonstruovaném sále restaurace. Objednána byla kapela Pletařinka z Kolovče za 3 200 Kč. Vstup byl stanovený na 40 Kč, do tomboly by měl každý hasič přispět cenou alespoň v hodnotě 30 Kč. Lístek do tomboly byl stanoven na 5 Kč, připraví je A. Franc. Police na uložení tomboly zhotoví V. Böhm, den předem se budou připravovat jednohubky, suroviny, tácky a párátka zakoupí O. Blahut. U pokladny budou J. Šváb st., Š. Kalaj a V. Zimmermann, šatnu dohodne J. Šváb ml. a majitelem restaurace p. Matějkou. Pozvánky a plakáty zhotoví R. Honka, po vsi je v neděli 31. ledna roznesou v uniformách J. Šváb ml. M. Zimmermann, R. Honka a V. Vávra ml. Dříví na topení jako náhrada nájmu za sál v množství 4-5m³ se připraví v sobotu 9. ledna. Dále byl za nového člena jednomyslně přijat pan vikář Miroslav Kratochvíl. V diskusi se probrala možnost prořezání větví lip u silnice vlastními silami včetně zajištění a regulace provozu. Také se diskutovalo o použití žebříku, lešení nebo výsuvné plošiny z TS Kdyně. Podrobnosti kolem této akce a výši odměny zajistí starosta obce V. Zimmermann.

Členská schůze 20. února (23 členů) se konala v sále restaurace pana Matějky, kde hasiči začali schůzovat od této doby trvale. Byla projednána účast na pohřbu (22.2. ve zdejším kostele) br. Antonína Černého, který zemřel 16. února ve věku nedožitých 62 let. Čestnou stráž v uniformách budou na 2x stát K. Kacerovský, J. Šváb ml., V. Vávra ml., V. Khin st., K. Halada, M. Zimmermann a J. Grösl. Rakev ponesou Šváb ml., M. Zimmermann, Khin st. a J. Široký. Řeč na rozloučenou pronese R.. Honka, věnec se objedná u Kloučka v Domažlicích a ponesou jej K. Kacerovský a V. Vávra ml.
Ve zprávě o činnosti od minulé schůze velitel oznámil, že byla provedena úspěšná zkouška poplachové sirény a poděkoval všem za pořádání velmi zdařilého a hojně navštíveného bálu, který se konal po osmileté přestávce. Celkový příjem činil 12 230 Kč, vydání 5 537, zůstatek 6 693 Kč. Dále bylo rozhodnuto dodatečně zaplatit R. Honkovi za tisk pozvánek a plakátů 300 Kč.
Dále byla projednána akce na vyřezání korun lip, odborník sadařské firmy ing. Kuneš z Klenčí stanovil cenu za jeden strom 800 Kč, obec navrhuje zvýšit částku na 1000 Kč s úklidem a odvozem odřezaných větví. Starosta obce věc projednal s dopravním inspektorátem Domažlice, bylo dohodnuto provádět práce ze žebříku. Motorové pily zajistí Kacerovský, Nejdl, Kratochvíl, Siran a Šváb. Dopravu budou regulovat br. Blahut a Kalaj, velké řezy budou natřeny barvou proti vyhnívání.

30. dubna (29 členů) poděkoval velitel za účast na pohřbu A. Černého, oznámil provedené vyřezání větví kolem silnice a seznámil s programem velitelského dne v Libkově, kterého se zúčastnilo 7 našich členů. Námětového cvičení na nádraží v Dobříkově se 23. dubna zúčastnilo 10 členů.
Poslední dubnový den jsme postavili na návsi májku dlouhou 33 metrů. Projednána byla účast na soutěži v Libkově a byla postavena 2. družstva: mladší: J. Široký, J. Šváb ml., V. Vávra ml., T. Franc, P. Sika, K. Kacerovský, M. Kacerovský. Starší: Z. Fichtl, M. Kalaj, M. Zimmermann, J. Grösl, M. Kratochvíl, D. Siran, K. Khin. Náhradníci Khin V. ml., K. Halada a J. Dědina ml. Velitel Šváb navrhl udělat brigádu na sběr kamene na farmě L. Černá jako splacení náhrady za naftu při jízdě traktorem a za 2 metráky obilí do tomboly. Byla domluvena spolupráce na Dni dětí a vyčištění požární nádrže.

13.listopadu ve zprávě velitel J. Šváb st. zhodnotil naplánované akce i okrskovou soutěž, kde jsme se umístili na tradičním 2. místě. 12 členů se v uniformách zúčastnilo oslav 100 let sboru ve Lhotě. Dále byly připravena výroční valná hromada a prodiskutována nová kandidátka výboru. V diskusi oznámil velitel, že je možnost zakoupit upravený požární stroj na soutěže PS 12 na 25 tisíc. Prodej z Aero Vodochody zajišťuje Z. Blahut. V případě zakoupení je nutno, aby na prohlídku stroje před zakoupení jel strojník J. Široký, velitel družstva Šváb ml. a někdo z mladších hasičů. V příštím roce také proběhne podávání vody z náměstí v Domažlicích na bavorského Fürth im Wald, kterého se zúčastní sbor ze Lhoty.

Výroční valná hromada se konala 10. prosince, přišlo 29 členů a 13 hostů. Minutou ticha byla uctěna památka br. A. Černého, byly přečteny zprávy o činnosti, hospodaření (příjem 31 530, výdaj 25 623, hotovost 12 917, na knížce 43 540 Kč) a revizi. Za 20 let členství a práci, kterou vykonal, byla předána O. Blahutovi medaile Za věrnost. Jednání pozdravili zástupci okolních sborů – za Smržovice V. Mráz (čp. 15), za Ch. Lhotu J. Stuiber, za Libkov V. Černý, za Dobříkov O. Hamrus ml. Starosta obce Loučimi poděkoval hasičům za aktivní pomoc. Aklamací byl zvolen nový výbor:

 

starosta                                                          Zdeněk Fichtl

náměstek starosty a velitel                                Josef Šváb st.

velitel družstva a zást. velitele                           Josef Šváb ml.

jednatel                                                         Antonín Franc

pokladník                                                       Václav Zimmermann

materiálně technický referent                            Jaroslav Široký

preventista                                                    Josef Dědina st.

kulturní referent                                             Otakar Blahut

revizoři                                                         Josef Panoš, Pavel Sika, Jiří Grösl

Byl schválen plán činnosti na úseku preventivní činnosti, odborné přípravy, údržby požárních zařízení, zvelebení obce a kulturních a společenských akcí. Po občerstvení zahrál V. Valenta na harmoniku.

 

Rok 2000

Schůze na začátku nového tisíciletí se konala 9. ledna, přišlo 19 členů. Projednávala příprava bálu, na sále bude třeba doplnit židle, zahraje Orient z Přeštic, vstupenka bude za 40 Kč, ceny do tomboly koupí O. Blahut za 400 Kč, ostatní dodají členové sboru. Lístek do tomboly bude stát 5 Kč, byly rozděleny úkoly konkrétním členům. Velitel Šváb st. vyzval hasiče k hojné návštěvě bálu v Ch. Lhotě a oznámil zakoupení stříkačky z požárního útvaru Aero Vodochody. Převzetí stroje a instruktáže se zúčastnili Široký, Šváb ml., Zimmermann a Honka. Starosta obce požádal hasiče o provádění pravidelného odkalování obecního vodovodu 2x za rok, bylo přislíbeno provádět odkalování v březnu a říjnu.

Dne 3.března byla další schůze (18 členů), kde byl vyúčtovaný hasičský bál, z něhož se získalo 6 059 Kč. S obcí byla dohodnuta brigáda na ořezání lípy u Husova pomníku a u křížku na návsi za tisíc korun za strom. Byl oznámený termín velitelského dne, který se bude konat 18. března v Loučimi. V letošním roce se budou opět – v rámci dvouletého cyklu – provádět preventivní prohlídky, které provedou Z. Fichtl, J. Dědina st. a J. Šváb ml. Strojník Široký informoval o stavu opravy stroje PS 12.

Na schůzi 30. dubna (22) byla vznesena připomínka o provedení protipožárních prohlídek, neboť zápis nebyl dosud dodán na OÚ, byla provedena příprava na okrskovou soutěž v Pocinovicích. Sestavy družstvev: do 35 let – strojník J. Široký, členové V. Vávra, P. Sika, T. Franc, M. a K. Kacerovský a Mráz z Prapořišť, který svoji účast přislíbil.

Nad 35 let: strojník Z. Fichtl, J. Šváb ml., M. Zimmermann, J. Grösl, D. Siran, K. Halada, Z. Blahut. Jako velitel požárního útoku bude J. Šváb st., sčítací komise R. Honka a časoměřič A. Franc. Den hasičů bude v Domažlicích 20. května, zúčastní se sbor Pocinovic, jenž požádal o zapůjčení stroje PS-12 jako záložního pro akci dopravu vody do Německa. Byla oznámena brigáda na sběr kamene na zasetém ječmeni v Ch. Lhotě, pořádání Dne dětí. V diskusi navrhl J. Široký, aby byl ustanoven druhý strojník místo L. Blažka, který se nezúčastnil školení. Navržen byl Pavel Sika, který se jako soukromý podnikatel může školení zúčastnit kdykoliv. Starosta obce poděkoval za prořezání lip u Husova pomníku, za práci byly sboru zaplaceny 3 tisíce korun.

Další schůze byla 3. listopadu (15), za nepřítomného starostu řídil jednání velitel Šváb, který podal zprávu o akcích za uplynulé období (sběr kamení, účast dvou družstvev na okrskové soutěži, účast v uniformách na oslavách 120. založení sboru v Pocinovicích a spolupořádání sportovního odpoledne u příležitosti podzimní pouti) a byla připravena výroční valná hromada. Byli navrženi delegáti na valné hromady do okolních sborů – Ch. Lhota Šváb st., V. Zimmermann a V. Siran, Dobříkov R. Honka a D. Siran, Libkov Grösl, K. Kacerovský a P. Široký, Smržovice Šváb ml., M. Zimmermann, O. Blahut, Pocinovice J. Široký a Z. Fichtl.
Dále byl přečten dopis Karla Kacovského, který oznámil, že pro zaneprázdnění, které vyžaduje jeho zaměstnání a koníčky končí s činností i členstvím v SDH. Žádost byla vzata v úvahu a členství bude ukončeno k 31.12.2000.
Dále oznámil dosavadní jednatel A. Franc, že ke dne výroční valné hromady odstupuje z funkce. Za nového jednatele byl navržen Ing. Jiří Grösl.

Výroční valná hromada 8. prosince (22 členů) vyslechla zprávy, v diskusi jednání pozdravili delegáti okolních sborů.  Velitel okrsku Jiří Štauber oznámil možnost soutěžit o odznak Vzorného hasiče a možnost zúčastnit se školení na rozhodčí, poděkoval za uspořádání velitelského dne v Loučimi, který byl dobrou formou a jednoduchým způsobem provedený. R. Honka zmínil zprávu o činnosti, kde se kladně hodnotilo postavení dvou družstvev na okrskové soutěži, což se ovšem podařilo i daleko menšímu sboru v Dobříkově. Kritizoval dále pasívní členy, neboť účast na dnešní valné hromadě je těsně nadpoloviční a brigád se zúčastňují stále jedni a ti samí členové.
Do funkce jednatele byl navržen a jednomyslně zvolen J. Grösl, do funkce revizora byl zvolen R. Honka. Po schválení plánu práce a občerstvení zahrál na harmoniku pan Vágner z Nevděku.

 

Rok 2001

V lednu se konala schůze 5. (22), byla projednána příprava hasičského bálu, kde zahraje Orient z Přeštic. Cena vstupenky 40 Kč, lístku do tomboly 10 Kč. Jednohubky se z důvodu akce v restauraci budou připravovat v zasedačce OÚ den předem. Dřevo jako náhrada nájmu bude dodáno týden před bálem z lesa u Nevděku po domluvě s panem K. Kacerovským. Hasiči v uniformách budou zajišťovat pořadatelskou službu a pro svobodné hasiče, jejich partnerky a známé budou připravena místa v sále pod jevištěm místo v lokále, jako v minulých letech. V diskusi navrhl velitel Šváb zakoupení 2 kusů vycházkových uniforem.

16. února byla další schůze (18), kde velitel seznámil přítomné s konáním valné hromady okrsku v Loučimi 18.2. Zúčastní se Šváb st., Honka, Grösl a M. Zimmermann. Náš sbor přispěje na občerstvení přítomných zástupců sborů částkou 25 Kč na osobu. Výtěžek plesu, který byl po všech stránkách úspěšný, byl 6 267 Kč a bude použit na zaplacení nových vycházkových uniforem. Jejich míry zaveze do výzbrojny v Sušici Z. Fichtl. Jednatel seznámil s dopisem, který zaslala paní Marie Lišková k pořádání bálu a předal její příspěvek 100 Kč. Bylo dohodnuto, že nabízené Hasičské noviny a tištěné zákony nebude náš sbor odebírat.

Na schůzi 30. dubna (20) seznámil velitel Šváb s konáním velitelského dne ve Smržovicích, kde se zúčastnilo 9 našich členů. Byla provedena příprava na okrskovou soutěž 27.5. v Chodské Lhotě. Družstvo do 35 let: strojník P. Sika, členové V. Vávra ml., T. Franc, M. Kacerovský, P. Široký a Z. Blahut, nad 35 let strojník J. Široký, členové J. Šváb ml., M. Zimmermann, J. Grösl, M. Kalaj, T. Franc, P. Sika. Štafetu poběží: Vávra, Franc, Kacerovský, Sika. Dále se domluvilo čištění koupaliště a příprava Dne dětí,
A. Franc seznámil přítomné s možností placené brigády (60 Kč/hod.) v podílnickém lese „Pod Kamenem“ na vyklízení klestu.

9. listopadu přišlo 20 členů a vyslechlo zprávu velitele o činnosti přes léto. Brigády v lese se zúčastnilo 18 členů, čistění koupaliště 12. Poděkoval za účast v okrskové soutěži v Ch. Lhotě, kde se obě družstva umístila na 3. místě za Pocinovicemi a Lhotou. Dětský den byl pro špatné počasí 3x odložen a konal se 23. června, pouťové závody dětí a fotbalové utkání se z téhož důvodu nekonalo vůbec. Velitel se též zmínil o oslavě 90. narozenin J. Křížka, čestného starosty sboru, které se v místní restauraci zúčastnilo 6 členů sboru. Na závěr byla připravena výroční valná hromada na den 1.12., v diskusi seznámil jednatel s nabídkou Hasičské vzájemné pojišťovny na povinné ručení vozidel.

Výroční valná hromada byla 1.12. za účasti 25 členů a 15 hostů. Přečteny zprávy, hospodaření je plusové – v hotovosti je v pokladně 17 854 Kč, na účtu u České spořitelny 32 193 Kč. V diskusi řekl V. Ponocný za OSH, že se letos neuskutečnilo námětové cvičené v Libkově a kriticky připomněl malou docházku na školení strojníků a velitelů. Dále jednání pozdravili za Ch. Lhotu J. Tvardík, za Dobříkov Jiří Kacerovský, za Smržovice V. Mráz, za Libkov V. Hartl. Za pomoc obci poděkoval starosta V. Zimmermann a kriticky připomněl, že akcí se zúčastňují stále stejní lidé a určité množství lidí nevyvíjí žádnou aktivitu. J. Tvardík navrhl používat při okrskové soutěži jednu stříkačku pro všechna družstva, odpověděl V. Ponocný a řekl, že se této myšlence nebrání, muselo by se ale vyřešit, kdo se o stříkačku bude starat, kde bude umístěna atd. Do plánu práce byl kromě obvyklých činností zařazeno také uspořádání zájezdu za památkami Čech a Moravy.
 

Rok 2002
 

Na členské schůzi 5. ledna (18) se projednávala příprava bálu, ceny vstupenek i lístků do tomboly zůstávají loňské, jednohubek budou 2 druhy po 10ti na tácku za 15 Kč. Dále byla diskutována příprava oslav 100 let od založení sboru v Loučimi. Původní návrh spojit oslavu s okrskovým cvičením v požárním sportu byla zamítnuta, ve hře jsou 2 varianty – slavnostní schůze, vyznamenání členů a zábava nebo totéž plus slavnostní pochod hasičů a vystoupení družstva Ch. Lhoty na hřišti. J. Panoš informoval o jednání valné hromady HVP Praha, která je ovládána jediným akcionářem se 60 % akcií a schválila snížení základního jmění o 59 mil. korun z důvodu špatných investic s bankou Moravia a tím poklesla hodnota dvou akcií v držení SDH Loučim.

1. března (14) bylo vyhodnocení bálu, z něhož bylo získáno 8 795 Kč, což je cca o 2 500 víc než loni. Schůze byla seznámena s jednáním valné hromady okrsku, pro Loučim jsou dva úkoly – v květně uspořádat okrskovou soutěž a v září oslavy 100 let. Přítomní byli seznámeni s průběhem zdolávání požáru 9. února v Ch. Lhotě a na základě těchto poznatků budou námětová cvičení prováděna tak, aby se prověřila připravenost sborů v nočních nebo ranních hodinách. Pro náš sbor budou zakoupeny rukavice a 2 ks svítilen, soutěž bude 19.5. na Sobenci. Oslavy 100 let založení sboru budou 7. září v sobotu před poutí. V případě pěkného počasí bude slavnostní oběd, předání vyznamenání a pochod na hřiště, kde bude slavnostní projev a vystoupení mažoretek a ukázky zásahu hasičů Pocinovic, Ch. Lhoty a Nýrska. V případě deštivého počasí vystoupení na hřišti odpadá. Náklady byly předběžně vyčísleny na 15 tisíc korun.

Foto 2002

Foto z roku 2002 u příležitosti 100 let od založení sboru. Zleva stojící: J. Šváb st., V. Zimmermann, M. Kacerovský, R. Honka, P. Široký, D. Siran, J. Vávra, M. Zimmermann, P. Miroslav Kratochvíl, O. Blahut, J. Šváb ml., J. Grösl. Sedící: Š. Kalaj, starosta OHS Jiří Petrželka, P. Sika, V. Vávra, T. Franc, V. Siran, J. Široký, A. Franc.

Na schůzi 30. dubna (18) informoval Šváb ml. o velitelském dni v Chodské Lhotě, byla připravena okrsková soutěž a postavena 2 družstva: do 35 let P. Sika, V. Vávra m., T. Franc, M. Kacerovský, P. Široký, T. Franěk a J. Grösl ml.

Nad 35 let: J. Široký, J. Šváb ml., M. Kalaj, M. Zimmermann, J. Grösl st., D. Siran, M. Kacerovský. Ve stánku budou V. Siran, V. Francová a A. Široká. Velitel navrhl brigádu na sběr kamene pro farmu Černá, jednatel pak brigádu na vyčištění koupaliště a táborák na Den dětí. Obě akce byly schváleny. Jednatel též oznámil, že bylo zakoupeno 6 párů rukavic a svítilna.

V srpnu byla schůze 19. (15) a jako hlavní byla informace z okrskové soutěže v Loučimi, které až na nepříznivé počasí byla výborně zorganizovaná. Družstvo nad 35 let bylo v soutěži první, do 35 let obsadilo 3 místo. Další jednání se týkalo oslav 100 let, kdy byl program doplněn o mši svatou v 10 hodin, oběd bude v 11 hodin a bude přírodní maso, obloha a hranolky, polévka a přípitek. Zástupcům okolních sborů budou předány pamětní předměty, které jednatel objedná v Klatovech v počtu 10 ks. J. Šváb ml. zajistí ukázky okolních sborů, pozvánky budou rozeslány do okolních sborů, bude informována redakce Domažlického deníku, podium pro komentáře připraví Karel Nejdl, lavice budou zapůjčeny z Libkova, občerstvení na návsi zajistí J. Boudová, ozvučení V. Vávra ml.

Na schůzi 20. listopadu přišlo 19 členů, zhodnotila se oslava výročí jako zdařilá, za účasti 10ti členů našeho sboru byl v Libkově cvičný poplach. Vyúčtování oslav 100 let provedl pokladník: hudba 4 500, občerstvení 6 200, věcné ceny 2 150, poplatky za diplomy 2 150, poplatky sborům za ukázky 1 950 Kč. Celkově tak náklady vyšly na 17 423 Kč. Dále bylo rozhodnuto o VVH 7.12. a byly určeny delegace na valné hromady do okolních sborů.

 

Výroční valná hromada 7. prosince – 29 členů a 14 hostů. Přečteny zprávy a zástupcem okrsku L. Stavovčíkem předány medaile za věrnost: 30 let Zdeněk Fichtl, Josef Dědina st., Václav Sika st., Václav Böhm, Karel Nejdl, Jaroslav Široký a Šimon Kalaj. Za 40 let členství Josef Šváb st., Václav Zimmermann, Antonín Franc. V diskusi vystoupili zástupci okolních sborů, starostka J. Blahutová oznámila výši příspěvku obce na činnost sboru 5 000 korun a oznámila, že zásahová jednotka obce musí být doplněna o 2 členy na plný stav. Na závěr byl schválen plán činnosti na další rok.

 

Rok 2003

Na lednové schůzi (4.1.) bylo 21 členů a projednávalo se složení delegací na valné hromady do okolních sborů, velitel Šváb st. podal informaci o početné účasti loučimských na obnoveném bále v Libkově a projednalo se zajištění hasičského bálu na den 25. ledna. Zahraje Osvračínská švitorka z Milaveč, vstupenka bude stát 50 Kč, lístek do tomboly 10 Kč. Jednohubky se budou připravovat den předem v počtu 700 – 800 ks, na tácku 10 ks, cena 15 Kč. Služba u pokladny V. Zimmermann, J. Šváb st. a K. Nejdl. Za člena SDH byl přijat jednomyslně Zdeněk Huspek.

7. března bylo na schůzi (18) vyúčtování plesu, do pokladny sboru přibylo 10 750 Kč. Bál se po všech stránkách vydařil a jeho čistý zisk byl rekordní za posledních 5 let od otevření hostince. Členové byli seznámeni s jednáním valné hromady okrsku ve Smržovicích, bylo rozhodnuto převést vkladní knížku, na níž se nevztahuje ochrana vkladů a protože je anonymní, není ani úročena na M. Zimmermanna, dispoziční právo bude mít též J. Šváb ml. V dubnu byla schůze 30.4. (17), podána informace z velitelského dne 15. března v Dobříkově, ze schůze okrsku v Dobříkově, kde bude 24. května okrsková soutěž.
Změna bude u družstev v kategorii nad 35 let, kdy se bude soutěžit s jednou stříkačkou, zapůjčenou z Ch. Lhoty. Projednána byla účast na oslavách 100 let založení SDH v Libkově, domluveno čistění koupaliště.
Z. Huspek zjistí cenu a kompatibilitu použitích hadic z NSR, které by bylo možno sehnat, jinak bude nutno zakoupit je do výše 15 tisíc korun. Jednatel dále zmínil připravovaný zájezd na jeden či dva dny, s doplněním z okolních vesnic. 23. července (17) informoval velitel o průběhu soutěže v Dobříkově, obě naše družstva se umístila na třetím místě.
J. Šváb ml. informoval o vydařených oslavách 100 let hasičů v Libkově, jednatel o přípravě a podrobnostech dvoudenního zájezdu do vinného sklepa v Mikulově a o zakoupení 6 ks hadic B a C a 2 ks sportovních proudnic.

Schůze 14.listopadu (17) byla informována o průběhu oslav 101 let sboru v Dobříkově, o neuskutečněném zájezdu na Moravu, o který projevilo zájem pouze 10 osob. Připravena byla výroční valná hromada a určeny delegace na VVH do okolních sborů, starosta Z. Fichtl informoval o navrženém kandidátovi na titul Zasloužilý hasič – Josef Šváb st.

Výroční valná hromada se konala 12. prosince, účast 19 členů a 9 hostů. Byly přečteny zprávy, stav hospodaření je 6 900 Kč v hotovosti a 33 399 na účtu. Přečtena zpráva o revizi, v diskusi připomněl L. Stavovčík za okrsek plán na uspořádání námětového cvičení na Orlovici a navrhl uspořádat zájezd společně jako okrsek, protože ani v Pocinovicích se před třemi lety nepodařilo naplnit celý autobus. Za Ch. Lhotu pozdravil jednání V. Kafka, za Dobříkov J. Kacerovský, za OÚ Loučim D. Blahutová. V. Ponocný st. informoval přítomné o dění v okresním sdružení.Na závěr byl schválený plán na rok 2004.

 

Rok 2004

3. ledna přišlo na první schůzi roku 22 členů. Velitel informoval přítomné o průběhu hasičského bálu v Libkově, jehož se z Loučimi zúčastnilo 20 lidí. 17. ledna je hasičský bál ve Lhotě, dovoz tam zajistí lhotečtí hasiči. Dále se rozdělily úkoly na bál v Loučimi, který bude 31. ledna. Zahraje Orient z Přeštic, vstup 50 Kč, lístek do tomboly 10 Kč. Trpaslíky od firmy Vecko zajistí J. Šváb ml., pozvánky R. Honka. V diskusi oznámil starosta sboru s rozhodnutím V. Böhma o ukončení členství ve sboru a Šváb st. s brigádou na dřevo pro hostinského – podle počasí buď v lednu nebo v únoru.

Další schůze se konala 30. dubna (20), pokladník seznámil s finančním vypořádáním bálu – do pokladny sboru se vydělalo 9 283 Kč. O schůzi okrsku informoval velitel Šváb st. – v květnu bude na Orlovici dvoudenní velitelský den a okrsková soutěž bude 30. května na koupališti ve Smržovicích. Pro družstva nad 35 let dodá stroj jednotně SDH Smržovice. Místní koupaliště se bude čistit 9. května, akce bude proplacena ve výši 50 Kč na hodinu. Okrskové soutěže se zúčastní 2 družstva – do a nad 35 let, časoměřič bude Z. Huspek. Jednatel seznámil se závěry výroční valné hromady okrsku a upozornil na nutnost zdravotních prohlídek členů zásahové jednotky. Poplatek za prohlídku uhradí obecní úřad. Šváb ml. navrhl, aby se zakoupily 3 přilby, jedna svítilna a sada kšiltovek pro družstvo. Jednatel dále pořádal J. Šikého, aby seznámil starostku a místostarostku s obsluhou sirény.

Smržovice

Soutěžili jsme ve Smržovicích. Zleva: J. Šváb st. velitel, P. Široký, T. Franc, M. Kacerovský, M. Zimmermann, V. Vávra, T. Franěk, J. Šváb, J. Grösl, P. Sika, Z. Blahut, D. Siran.

Na schůzi 22. října (20) informoval velitel o čistění koupaliště, o umístění na okrskové soutěži ve Smržovicích, kde družstvo do 35 let bylo třetí, nad 35 let obsadilo 2. místo. Byla připravena výroční valná hromada na 3. prosince, k večeři bude zelí s knedlíkem a vepřovou pečení v ceně 45 Kč, zahraje Franta Toman ze „Škrchleb“. Byla sestavena kandidátka výboru a rozděleny delegace na okolní schůze. Šváb ml. informoval o zřízení funkce kronikáře, který by dokumentoval činnosti sboru – to už více než rok dělá Z. Huspek. Jednatel informoval i chystané přednášce učitele autoškoly Hofmaistera, Šváb ml. o zakoupení přileb, svítilny a čepic. Jednatel informoval o záměru přemístit spouštění sirény na venkovní stěnu zbrojnice, aby ji v případě nočního zásahu mohla spustit i jednotka z Pocinovic.

Smržovice 2004

Zleva: Petr Široký, Miroslav Kacerovský, Tomáš Franc, Dušan Siran,
Václav Vávra, Pavel Sika, Tomáš Franěk.

Výroční valné hromady 3. prosince se zúčastnilo 23 členů a 17 hostů. Zahájil ji a řídil starosta sboru Z. Fichtl. Přítomní byli seznámeni se zprávami o činnosti, hospodaření (stav na účtu 27.362 a v pokladně  5.527 Kč) a s revizní zprávou. Dále byla provedena volba nového výboru – hlasována veřejně a schváleni byli jednomyslně tito činovníci:

starosta                                                            Zdeněk Fichtl

jeho náměstek a velitel sboru                               Josef Šváb mladší

zástupce velitele a velitel družstva                         Tomáš Franc

pokladník                                                           Milan Zimmermann

referent materielně technického zabezpečení           Jaroslav Široký

referent prevence                                               Josef Černý

kulturní referent                                                 Otakar Blahut

kronikář                                                            Zdeněk Huspek

Zástupce OSH V. Ponocný st. předal dlouholetému veliteli sboru J. Švábovi st. a V. Zimmermannovi jako dlouholetému pokladníkovi pamětní medaile u příležitosti 140. výročí založení prvního SDH v Čechách. J. Šváb rovněž převzal ocenění „Čestný velitel“.
V diskusi jednání pozdravili starostka obce D. Blahutová, V. Černý za Libkov, V. Mráz za Smržovice, J. Stuiber za Ch. Lhotu, V. Franěk za Pocinovice aj. Khin za Dobříkov. Čestný starosta Jan Křížek poděkoval za pozvání na valnou hromadu a za spolupráci s velitelem J. Švábem st. Po zprávě o dění v okrese byl schválen plán činnosti a podána večeře. K tanci i poslechu zahrál Franta Toman ze Škrchleb.

 

Rok 2005

Lednová schůze se konala 7.1., přišlo 22 členů. Projednala se příprava hasičského bálu v sobotu 29 ledna. Hrát bude Kolovanka Zdeňka Trefance, ceny vstupenky, lístků do tomboly i jednohubek zůstávají jako loni. V diskusi J. Šváb ml. sdělil, že na bál v roce 2006 je zajištěná hudba „Doubravanka“ z Prachatic, polovinu jejího honoráře zaplatí A. Černý z Blahníků a zbytek sbor. Dále oznámil, že sbor prodal 5 ks starých přileb za 2 tisíce korun. Zhotovení tabule nad vrata zbrojnice zajistí M. Kacerovský. Jednatel oznámil, že je třeba dokončit zdravotní prohlídky členů zásahové jednotky.

Na schůzi 14. dubna (16 členů) oznámil pokladník finanční výsledek bálu – zisk činil 11.846 Kč. Jednatel informoval o jednání výboru okrsku, J. Široký o jednání delegátů okresního sdružení, velitel Šváb o činnosti sboru od poslední schůze a seznámil přítomné s termínem brigády na vyčištění silnice pod starým viaduktem, za kterou sbor dostane od obce 5.000 korun. Akce bude nahlášena na HZS Domažlice z důvodu možného pálení klestu.
Koupaliště se bude čistit 24. dubna a to použitím vody z hydrantu u Siranů. Dále byly rozděleny úkoly na okrskovou soutěž 7.5. v Pocinovicích – rozhodčí Z. Huspek, Z. Fichl a J. Šváb st. Družstvo nad 35 let: J. Široký, J. Šváb ml., M. Zimmermann, M. Kalaj, Z. Blahut, J. Grösl, T. Franc a M. Kacerovský. Do 35 let: T. Franc, D. Siran, M. Kacerovský, K. Halada, P. Sika, V. Vávra, T. Franěk a P. Široký. Kronikář Huspek informoval s stavu kroniky, kterou přepisuje ze starých jednatelských sešitů a požádal přítomné o zapůjčení dobových fotografií. Velitel informoval o možnosti zakoupení dvou uniforem od Ch. Lhoty, která si bude kupovat nové, tmavé. Další informace se týkala tabule nad vrata zbrojnice, kterou zhotoví firma RAP Kdyně za 1500 korun. V letošním roce také proběhne námětové cvičení ve spolupráci s SDH Pocinovice, zahájeno bude sirénou. Jednatel informoval o seznamu členů, kteří splňují podmínku účasti v klubu zasloužilý hasič – jsou to J. Šváb st., V. Zimmermann, K. Nejdl, O. Blahut, A. Franc a Š. Kalaj a také o usnesení výboru předat členům, kteří dosáhnou 60 let a potom každých pět let dárkový balíček. S tímto záměrem schůze souhlasila.

16. září seznámil velitel s činností od poslední schůze, kdy se uskutečnily všechny naplánované akce. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Pocinovicích, jedno družstvo též dopoledního Memoriálu A. Úterského. Odpoledne bylo družstvo nad 35 let druhé, do 35 let pak obsadilo 3. místo. Soutěžilo se za deště. Zúčastnili jsme se oslav 125 let SDH Pocinovice. Nad vrata zbrojnice byla umístěna tabule, vedle umístěn sloup se zářivkou a vedle vrat umístěn spouštěč sirény. Velitel seznámil s konáním velitelského dne na Orlovici na přelomu září a října, poplatek za zúčastnivšího se člena je 100 Kč, uhradí sbor. Jednatel navrhl uspořádat přednášku profesionálního hasiče V. Ponocného, J. Široký navrhl vyčistit krajnice silnice pod starým viaduktem. Ty měl vyčistit v rámci veřejně prospěšných prací P. Červeňák, ale zřejmě se tak nestane. Rozhodnuto udělat to na jaře příští rok.

Schůze 11. listopadu (20) vyslechla informace o velitelském dni na námětovém cvičení na Orlovici, o cvičném požárním poplachu 10. listopadu, který se konal potmě za vypnutého veřejného osvětlení. Připravena byla výroční valná hromada na 16. prosince a rozděleny delegace na výročky okolních sborů. J. Široký upozornil na nutnost seznámit některé hasiče důchodového věku s obsluho stříkačky, aby v případě nutnosti a nepřítomnosti zaměstnaných členů zásahové jednotky mohli tuto vyvézt a obsluhovat. Jednatel seznámil s termínem přednášky V. Ponocného a oznámil zájem Pavla a Vladimíra Černých o vstup do našeho sboru. V diskusi pak J. Panoš a K. Nejdl řekli, že při poplachu sirénu neslyšeli.

Výroční valná hromada byla dle plánu 16. prosince, zúčastnilo se 23 členů a 15 hostů. Všichni se seznámili se zprávami (na účtu 27.362 a v pokladně 18.611 Kč), za členy byli přijati Pavel Černý a Vladimír Černý, Viktor Siran a Václav Široký převzali stužku za nepřetržité členství ve sboru po dobu 30 let. V diskusi zazněly zdravice okolních sborů, po schválení plánu práce na další rok následovala večeře (vepřo-knedlo-zelo) a zábava.

 

Rok 2006

V tomto roce se první schůze konala 13. ledna (16) a projednala se příprava hasičského bálu 4. února. Zahraje kapela Doubravanka za 10 tisíc, sponzorsky přispěje A. Černý. Všechny ceny – vstupné, tombola, chuťovky – zůstávají stejné jako loni. Pokladní informoval o sponzorském daru pana Franze ze SRN ve výši 100 €, velitel o možnosti předtančení na bále. Dále oznámil brigádu na dříví pro hostinec, odstranění klestu ze silnice pod starým viaduktem.

7. dubna (18) přednesl velitel informaci o soutěži „Vzorný hasič“ I. stupně, kdy zkoušky složili J. Široký, P. Široký, M. Kacerovský a T. Franěk. Bylo oznámeno vyúčtování bálu, do pokladny přibylo 14.230 Kč. Zazněla informace o brigádě na silnici na Lhotu, obec proplatí sboru 5 tisíc korun, koupaliště se letos bude čistit až počátkem června. protože je dobrý přítok. I tuto brigádu proplatí OÚ a to individuálně. V diskusi oznámil jednatel pozvání majitele autoškoly Hofmaistera na přednášku o novém silničním zákoně a bodovém systému, velitel přednesl záměr zakoupit další hadice „C“ a „B“ a jednu svítilnu.

Schůze 29. září (15) byla seznámena s výsledkem okrskové soutěže v Ch. Lhotě, která byla obohacena o kynologickou ukázku a seskok parašutistů – obě naše družstva obsadila 3. místo.

26. května byla uskutečněna přednáška J. Hofmaistera, 4. června jsme vyčistili nádrž za pomocí našeho stroje a vody z hydrantu. Byly provedeny návštěvy jubilantů – v květnu V. Siran 60 let, v červnu J. Vávra a V. Vávra 60, v srpnu J. Křížek 95 let. Byla nakoupena nová technika – 7 pracovních čepic, svítilna a hadice – to vše za 12.423 Kč. Velitel informoval o velitelském dni na Orlovici 13. a 14. října, kde se budou předávat odznaky „Vzorný hasič“, takže by členové, jichž se to týká, měli zúčastnit.

Jednatel informoval o zřízení webových stránek obce Loučim (www.loucim.cz) a záměru vedení obce doplnit je o spolky hasičský a sokolský. Webmáster Z. Huspek bude web doplňovat textem a fotografiemi. V diskusi se také hovořilo o oslavách 650 let obce v příštím roce, kdy sbor bude mít 105 let výročí – obě tyto akce se spojí. Bratr Dědina st. slíbil zajistit provedení výšivek na rukáv uniforem se znakem a názvem sboru.

 

Družstvo na soutěži v Chodské Lhotě – zleva stojící J. Šváb st., P. Široký, M. Kacerovský, P. Černý, T. Franěk, M. Zimmermann, J. Grösl, sedící J. Šváb ml., T. Franc, K. Halada, V. Vávra.

 

18. listopadu (19) podal velitel zprávu o účasti na velitelském dnu na Orlovici, kde se zúčastnila celá zásahová jednotka (9 členů). První den bylo v Pocinovicích námětové cvičení, druhý den teorie a předání odznaků „Vzorný hasič“. 26. října se 5 členů zúčastnilo pohřbu libkovského hasiče Miroslava Černého. Byla připravena výroční valná hromada, k jídlu bude totéž co loni, zahraje Franta Toman ze Škrchleb. Velitel informoval o termínu bálu, o nahlášení nového preventisty Josefa Černého a nastínil program oslav jubilea obce a úlohy hasičů.

Výroční valná hromada byla 1. prosince, zúčastnilo se 26 členů a 11 hostů. Jednatel přednesl zprávu o činnosti, pokladník o hospodaření (v pokladně 20.448, na účtu 27.362 Kč), předseda revizní komise J. Panoš přednesl zprávu o revizi. Za nepřetržité členství ve sboru po dobu 40 let byly předány stužky Šimonu Kalajovi a Karlu Nejdlovi, Josefu Panošovi za 30 let. Velitel okrsku Jiří Štauber předal M. Kacerovskému odznak Vzorný hasič III. stupně. Jednání pozdravili: D. Blahutová za obec, Fr. Jílek za Ch. Lhotu, J. Pflanzer za Libkov, J. Štauber za Pocinovice, L. Stavovčík za okrsek. Z. Huspek informoval o fotodokumentaci z akcí, které jsou vyvěšeny na webu obce, Petr Ponocný o zkouškách preventistů a Václav Ponocný o dění v okresním sdružení. Před závěrem byl schválen plán práce, následovala večeře a posezení při muzice.

 

Rok 2007
 

5. ledna se konala první schůze roku za účasti 17ti členů. Velitel oznámil nainstalování osvětlení kostela a vánočního stromu u zbrojnice, získání 3 kusů uniforem z Ch. Lhoty. Připravil se bál na 27. ledna – zahraje Kolovanka, vstupenky budou za 60 Kč, ceny za tombolu a jednohubky zůstávají. Otázka pořádání okrskové soutěže se nechala zatím otevřená – problémy s termíny. Velitel dále navrhl přispět na oslavu 650 let založení obce Loučim částkou 5.000 korun, což byl odsouhlaseno.

13. dubna (23) vyslechla schůze informaci velitele o přípravě dřeva pro hospodu, odstranění spadlého ořechu na obecním pozemku mezi chalupami V. Siky a M. Friebelové následkem orkánu Kiril (19. ledna). Do konání hasičského bálu našila paní Francová označení sboru na rukávy uniforem a J. Černému byl u příležitosti 65. narozenin předán dárkový balíček. Bylo provedeno vyúčtování bálu – zisk 9.879 Kč. Jednatel informoval o jednání výroční valné hromady okrsku, velitel o chystané brigádě na vyčištění farské zahrady pod svodidly. Okrsková soutěž a oslavy 105 let založení sboru proběhnou 2. června „Na Sobenci“, před soutěží budou vyznamenáni členové, po skončení bude v restauraci zábava s Kolovankou. Kronikář Z. Huspek pak informoval o stavu příprav oslav 650. let a jménem přípravné skupiny požádal o zapůjčení historických fotografií a dobových předmětů pro chystanou výstavu.

 

 

Předávání ocenění u příležitosti 105. výročí založení SDH Loučim před okrskovou soutěží v Loučimi

 

Schůze 13. července (18) vyslechla informaci velitele – věcné dary byly předány oslavencům – Z. Huspek (15.5) 60 let, J. Šváb st. (7.7) 70 let a O. Blahut (9.7.) 65 let. Poděkoval obsluze stánku při okrskové soutěži, která se i před špatné dopolední počasí vydařila – obě družstva skončila na třetích místech, což je pro nás maximum, bez upravené stříkačky nelze konkurovat Pocinovicím a Ch. Lhotě. Dále informoval o druhé části brigády na úklid obce před oslavami. Kronikář seznámil přítomné se stavem příprav a vyzval všechny hasiče k pomoci při stavbě stanu a tribuny, jakož i při jejich bourání. Velitel pak všechny vyzval k účasti na průvodu v uniformách. Velitel družstva T. Franc pak navrhl zakoupení triček s nápisem SDH Loučim a tento návrh byl schválen.

 

 

Slavnostní průvod od kostela na náves u příležitosti oslav 650 let založení obce Loučim

 

9. listopadu seznámil velitel s průběhem oslav výročí obce, na němž se hasiči významně podíleli, za což jim patří dík, dále o návštěvě oslavence Š. Kalaje, který 28. října oslavil 70. narozeniny. Cvičného poplachu 12. října v 19 hodin se zúčastnilo 12 členů v součinnosti SDH Pocinovice, kdy měl být uhašen požár na faře pomocí hydrantu nad hřištěm – z důvodu slabého tlaku v této větvi vodovodu se voda do hadic nedostala… Dále byla připravena výroční valná hromada na 7.12, k večeři tradičně vepřo-knedlo-zelo v ceně 50 Kč, zahraje Kolovanka. Jednatel upozornil na přednášku MUDr. Švece 29. listopadu. J. Šváb ml. navrhl, že z důvodu kolize bálů u nás a ve Lhotě by stálo za úvahu zúčastnit se bálu 25. listopadu v Pocinovicích.

Výroční valná hromada se konala 7.prosince – 25 členů a 14 hostů. Jednatel přenesl zprávu o činnosti, pokladní o hospodaření, revizor o revizi. Byla předána vyznamenání: za členství 40 let Z. Fichtlovi, V. Sikovi st., J. Dědinovi st. Za 50 let J. Švábovi st., F. Gröslovi a J. Křížkovi. A. Franc obdržel medaili „Za zásluhy“ a J. Široký odznak Sv. Floriána. J. Černý převzal odznak Vzorný preventista II. stupně. Plán práce předložil předseda návrhové komise Pavel Černý – byl schválen jednomyslně.
V diskusi poděkovala starostka D. Blahutová pocinovským hasičům za ukázku při oslavách 650 let sboru a místním slíbila příspěvek 7 tisíc Kč. Schůzi dále pozdravil J. Stuiber za Lhotu, J. Pflanzer na Libkov, V. Fritz za Smržovice, O. Hamrus za Dobříkov. Jan Křížek ml. tlumočil poděkování svého otce za pozvání na valnou hromadu. Z. Huspek se krátce zmínil o okrskové soutěži i oslavách, které v obou případech provázelo pěkné počasí pravděpodobně i díky přímluvě pana děkana Kratochvíla „tam nahoře“.  Byl schválený plán práce na další rok, kde například na úseku výcviku a sportovní aktivity postavíme na okrskovou soutěž 2 družstva a zúčastníme se námětového cvičení na Orlovici v počtu členů zásahové jednotky, v kultuře uspořádáme hasičský bál, postavíme májku, pomůžeme Sokolům s organizací Dne dětí, uspořádáme pro zájemce přebor v bowlingu ve Kdyni nebo v Nýrsku, pomůžeme Sokolům s organizací turnaje o Malovaný džbánek a dětského odpoledne v rámci podzimní pouti a ve druhé polovině roku se pokusíme zorganizovat zájezd na letiště Praha. Při výpomoci obci vyčistíme silnici pod starým viaduktem, v obci porazíme staré stromy a zajistíme vánoční osvětlení kostela a stromku na návsi.
Na závěr informoval V. Ponocný o dění v okresním sdružení hasičů. 

 

Rok 2008

První schůze se konala 4. ledna, přišlo 13 hasičů. Velitel informoval o nasvícení vánočního stromu nově na návsi u plastových kontejnerů. Připravil se tradiční bál, jenž bude 26. ledna, zahraje Orient z Přeštic – cena 5 000 Kč. Vstupné stanoveno na 70 Kč, lístky do tomboly 10 Kč, jednohubky v počtu 10 na tácku za 15 Kč. Součástí bude předtančení skupiny Divoženky ze Kdyně pod vedením Šárky Bürgerové. Delegáti podali informaci o valných hromadách v okolních sborech, velitel informoval o přípravě dříví pro hospodu, zájezdu do Prahy na letiště.

28. března (14) vyslechli účastníci schůze informaci o finančním výsledku bálu, z něhož do pokladny přibylo 13 169 korun. Velitel kladně ohodnotil organizaci i průběh bálu, vyzvedl pomoc hasičů J. Širokého, J. Švába ml, J. Grösla a O.Blahuta a D. Kiláka při odklízení spadaných větví u hřbitova po orkámu Ema v sobotu 1. března. Jednatel podal informaci z jednání valné hromady okrsku, J. Panoš podal informaci o zájezdu na letiště Praha: prohlídka letiště z autobusu trvá 2 hodiny a stojí 3 500 korun. Po diskusi bylo rozhodnuto uhradit ji členům loučimského sboru a jejich rodinným příslušníkům z prostředků SDH, cestovné 250 korun zaplatí každý sám. V případě nenaplnění kapacity autobusu budou volná místa nabídnuta okolním sborům. V diskusi Z. Huspek vysoce ohodnotil bál a oznámil, že na webu obce mají hasiči svojí vlastní rubriku, J. Grösl oznámil termín okrskové soutěže 10. května v Libkově, která bude spojena s oslavou 105 let jejich sboru. J. Široký informoval o zahájení školení na II. stupeň vzorného hasiče, kterého se kromě něho zúčastnili P. Široký, T. Franěk a M. Kacerovský.

Schůze 4. července (17) vyslechla informaci velitele o předání balíčku A. Francovi k 65 narozeninám, o osazení nového hydrantu nad sokolským hřištěm a vyčištění koupaliště a úmrtí dlouholetého sponzora našeho sboru pana Franze z Bavorska, spolu s příslušníky ze Lhoty se uskuteční návštěva jeho  manželky a předání kytice.

 

 

 

 

Soutěž v Libkově – zleva P. Sika, Z. Huspek, M. Zimmermann, R. Honka, J. Široký, J. Panoš, M. Kacerovský, J. Černý, V. Vávra, L. Friebel. Sedící J. Šváb, T. Franěk, P. Široký, J. Grösl, T. Franc, K. Halada, D. Siran

 

Okrsková soutěž v Libkově dopadla pro nás dobře, družstvo nad 35 let bylo první, do 35 let třetí. Soutěžilo se prvně v nových dresech (trička s nápisem), Loučim také dodala 4 rozhodčí. Zájezd na letiště bude 10. října, jako další část zájezdu by mohla být exkurze do pivovaru Prazdroj, součástí také bude večeře v restauraci mezi Plzní a Klatovy a posezení při harmonice. V diskusi informoval Z. Huspek o soutěži Plamen v Ch. Lhotě a jejich možné žádosti o zajištění rozhodčích a o možnosti vyzkoušet vyčistit již napuštěné koupaliště po odkvětu okolních stromů nornou stěnou.

25. září (20) informoval jednatel o schůzi okrsku, na níž se projednával velitelský den na Orlovici a o nultém ročníku noční soutěže 18. října. Dále byl upřesněný zájezd, kromě prohlídky hasičské zbrojnice letiště a jeho plochy bude od 16ti hodin prohlídka plzeňského pivovaru v ceně 120 Kč, zaplatí si každý sám. Po skončení bude v restauraci v Červeném Poříčí večeře a posezení s harmonikářem J. Bejvlem.

Výroční valná hromada se konala 21. prosince za účasti 23 členů a 14 hostů. Přečteny zprávy (hospodaření – na účtu 27 362 a v pokladně 17 206 Kč), byly předány stužky za členství – D. Siran a R. Honka 20 let, A. Franc 50 let. V diskusi pozdravili schůzi zástupci okolních sborů, Z. Huspek informoval o možnosti prezentace naší činnosti na webových stránkách obce a vyslovil přání, aby bylo možno na příští valné hromadě tuto prezentaci ukázal pomocí projektoru.  Závěr provedl zástupce okresního sdružení V. Ponocný st., který hovořil o požárním sportu v okrese, námětovém cvičení na Orlovici, olympiádě v pož. sportu v Ostravě v roce 2009 a účasti pocinovských na přehlídce Pyrocar. Po schválení plánu práce a usnesení byla schůze ukončena večeří a posezení u muziky.

 

Rok 2009
 

První schůze tohoto roku byla 9. ledna, přišlo 23 členů sboru. Hlavním bodem byla příprava plesu, který bude 31. ledna. Zahraje Kolovanka Zdeňka Trefance, vstupné 70 Kč, lístek do tomboly bude stát 20 korun, jeho navýšení bude kompenzováno vyšším počtem vyhrávajících cen v poměru 1:2.5, do této doby to bylo 1:3. Na zvýšení atraktivity tomboly zakoupí sbor jednu dražší cenu. Zástupci, kteří navštívili okolní valné hromady podali zprávy o jejich průběhu – Z. Huspek z Ch. Lhoty, J. Šváb ml. z Libkova, R. Honka ze Smržovic a J. Grösl z Dobříkova. Pro možnost vyhlášení cvičného či ostrého poplachu byli na HZS v Domažlicích nahlášeni: J. Šváb, J. Široký, J. Grösl, M. Zimmermann a jako ohlašovna požáru v obci Jiří Matějka.

Schůze 24. dubna vyhodnotila hasičský bál, z něhož přibylo do pokladny 13 956 Kč a velitel pak podal zprávu o činnosti od minulé schůze: členové připravili špalky (řeznické) do tomboly, zúčastnili se bálu v Libkově v počtu 24 (do toho jsou započítáni i další občané Loučimi), 9 lidí připravovalo dříví pro hostinského, uspořádali jsme oslavu MDŽ, kdy jsme zaplatili vystoupení divadelního ochotnického souboru „Černoch“ z Černíkova (finanční náklady 6 350 Kč), 13 členů bylo na brigádě při prořezávání stromů na silnici pod starým viaduktem (přínos do pokladny od obce 5 000 Kč), byla přivezena májka a velitel nahlásil 16.4. v 17.30 požár skládky v Libkově, k jehož uhašení se brala voda odtamtud. Jednatel podal zprávu z jednání valné hromady okrsku, Z. Huspek o shromáždění delegátů OSH v hotelu Kalous v Domažlicích a byla provedena příprava na okrskovou soutěž 24. května v Pocinovicích, kde budou soutěžit naše 2 družstva a vyšleme 3 rozhodčí. Velitel dále informoval o zakoupení 5 ks požárních obleků pro členy zásahové jednotky (kalhoty, kabát a boty) v ceně 50 tisíc korun, které jsou majetkem obce a jednatel informoval, že ne všichni členové ZJ mají zdravotní prohlídku. Do sboru byl přijal nový člen Michal Čihák, Loučim 19.

Na schůzi 28. srpna (18) byla zhodnocena okrsková soutěž, kdy naše družstvo do  35 let v sestavě T. Franc, K. Halada, D. Siran, V. Vávra, P. Sika, M. Kacerovský, T. Franěk a P. Široký obsadilo 3. místo,družstvo nad 35 let v sestavě J. Šváb, M. Zimmermann, J. Široký, J. Grösl, T. Franc, M. Kacerovský a V. Černý obsadilo 2. místo.
 

 

Na snímku zleva horní řada: J. Šváb, J. Široký, M. Zimmermann, K. Halada, P. Široký, T. Franěk, sedící P. Černý, V. Vávra, T. Franc, M. Kacerovský, D. Siran, V. Černý.

 

Jako rozhodčí byli J. Černý a R. Honka, Z. Huspek jako zástupce tisku. V sobotu 28. června okolo 23.30 provádělo po intenzívním dešti 7 členů čistění silnice, uvolnění a kontrolu kanálů a propustí. Došlo také k zatopení sklepů u Wiesnerů a Jirotků. Deset členů se 18. července v nepříznivém a deštivém počasí zúčastnilo oslav 110 let založení sboru v Ch. Lhotě. Dále bylo rozhodnuto zaslat na konto obcím postižených záplavami tisíc korun. Velitel pak informoval o velitelském dni na Orlovici a prvním ročníku nočního cvičení, kdy náš sbor zajistí rozhodčí.

13. listopadu (19) byla projednána výroční valná hromada, která se bude konat 27. listopadu, byla připravena kandidátka – za odstupujícího starostu Z. Fichtla bude navržen R. Honka. V hodnocení činnosti za minulé období zmínil velitel účast na velitelském dni v Orlovici (7 členů), noční cvičení, na něž jsme dodali 4 rozhodčí (Honka, Široký J., Zimmermann a Šváb ml.) a reportéra Z. Huspeka. Při příchodu procesí z Nových Kostelů v Bavorsku zajišťovali J. Šváb a T. Franc dopravu v zásahových oblecích. Členové dále odsouhlasili finanční příspěvek 700 Kč pro děti na výlet do Norimberka a 1 500 Kč na vánoční koncert, který bude pořádat obec. Z. Huspek navrhl uvažovat nad zakoupením nových typů uniforem.

 

 

5.prosince jsme napouštěli zrekonstruovaný rybník na návsi. Z požární nádrže, která má celoročně dobrý přítok  (pokud není extrémní sucho) jsme pomocí stroje čerpali vodu do trubek k rybníku.

 

Výroční valná hromada se konala 27. listopadu, zúčastnilo se 26 členů a 14 hostů. Po přečtení zpráv o činnosti, hospodaření a revizní zprávy byli předány stužky za členství: 30 let Otakar Blahut, 20 let Dušan Siran a Richard Honka.

Dále byl zvolen nový výbor:

starosta:                                                   Richard Honka

velitel sboru a zástupce starosty:                  Josef Šváb ml.

velitel družstva a zástupce velitele:               Tomáš Franc

hospodář:                                                 Milan Zimmermann

jednatel:                                                   Jiří Grösl

preventista:                                               Josef Černý

strojník a referent MTZ:                               Jaroslav Široký

kulturní referent:                                         Otakar Blahut

kronikář:                                                    Zdeněk Huspek

vedoucí  revizní komise:                               Josef Panoš

členové RK:                                               Pavel Sika a Dušan Siran

 

V diskusi starostka obce D. Blahutová přislíbila sboru příspěvek od obce ve výši 10 tisíc korun a oznámila, že sbor bude mít v nově opravené budově OÚ svoji klubovnu v přízemí, R. Honka poděkoval za důvěru při zvolení a nastínil svoji představu o fungování sboru, do něhož by chtěl zapojit větší počet členů. Valnou hromadu pozdravili zástupci okolních sborů a byl schválen plán práce na další rok, odstoupivší starosta Z. Fichtl poděkoval výboru za spolupráci za celých 18 let, co vykonával tuto funkci. Po večeři (knedlo-zelo-vepřo) zahrálo duo Jarábek & Mihál.

 

Rok 2010

 

26.ledna se konala první chůze, přišlo 20 členů. O činnosti za poslední období informoval velitel Šváb J. Hasiči se podíleli na instalaci osvětlení vánočního stromu na návsi a nasvícení kostela, dále byla upravena místnost v přízemí obecního úřadu, vyčleněná jako hasičská klubovna. Dalším bodem byla příprava bálu, který bude 30. ledna. Zahraje Kolovanka, lístek do tomboly bude stát 20 Kč, 10 kusů jednohubek na tácku bude stát 15 Kč. Z prostředků sboru byly zakoupeny 2 atraktivní ceny – mikrovlná trouba a kávovar. Byla domluvena brigáda na přípravu dříví pro hospodu, delegáti výročních hromad v okolních sborech podali informaci o jejich průběhu a T. Franc sdělil, že nechal udělat dalších 6 triček pro zbývající členy. Starosta Honka navrhl 2 akce pro letošní rok – zájezd do jaderné elektrárny Temelín a uspořádání oslavy MDŽ. Program bude upřesněn do konce ledna a jedná se buď o vystoupení muzikantů Jarábek-Mihál, divadelní představení ochotníků z Černíkova, módní přehlídka, kouzelníci…

Další schůze byla 2. dubna (21) a byla zhodnocena činnost od poslední schůze. Bál se vydařil především finančně, účast byla slabá a jen díky návštěvě z Ch. Lhoty se sál alespoň zčásti naplnil. Uspořádali jsme oslavu MDŽ, sbor zaplatil vystoupení ochotníků z Černíkova se hrou Pravda o zkáze Titanicu aneb Kdo druhému jámu kopá… Po skončení hry zahrálo duo Jarábek-Michál, ženám byly předány květiny. Akce byla hodnocena jako velmi vydařená. Byla provedena konečná úprava klubovny, tříčlenná delegace navštívila oslavence: V. Zimmermann 70 let, J. Panoš a J. Dědina 60 let. Velitel se zúčastnil třídenního školení v Domažlicích, starosta Honka podal zprávu o jednání okresního sdružení, kde byl zvolen nový starosta Václav Kalčík. Za okrsek Pocinovice je ve výkonném výboru V. Ponocný st. a J. Tvardík.
Jednatel podal zprávu o jednání výroční valné hromady okrsku, kde byli do jeho výboru za náš sbor zvoleni: J. Šváb jako zástupce velitele, J. Grösl jako jednatel, J. Široký jako strojník a Z. Huspek jako tiskový mluvčí.
Pokladník informoval o finančním výsledku bálu –do pokladny se získalo 14 783 korun. Dále byla projednána příprava na okrskovou soutěž, která letos bude v Dobříkově, na duben byla navržena brigáda pro obec na prořezání stromů pod starým viaduktem a topolů při cestě ke koupališti za 5000 Kč, čištění koupaliště bude v květnu a zaplaceno OÚ individuálně. V diskusi se hovořilo o zájezdu do Temelína a především návštěvě tamní hasičské zbrojnice.

25. srpna (19) se zhodnotila brigáda, které se zúčastnilo 9 členů sboru, okrsková soutěž v Dobříkově, kde se družstvo do 35 let umístilo jako 3. a nad 35 let jako 2. Též jsme dodali 3 rozhodčí. 8 členů se zúčastnilo čištění koupaliště, delegace navštívila 14. června Z. Fichtla – 65 let a J. Siku, 60 let. Osm členů se také zúčastnilo oslav 130 založení SDH v Pocinovicích, 4 členové zahájili trénink na okresní veterán hasičskou ligu. Byl odsouhlasen finanční dar 2 tisíce korun pro obec Heřmanice, postižené povodní. Konkretizoval se zájezd do Temelína, který bude 12. listopadu. Byl přijat nový člen, hostinský Jiří Matějka.

Na schůzi 5. listopadu (22) se vyhodnotila účast na pohřbu čestného starosty sboru Jana Křížka 27. srpna, který zemřel ve vědu 99 let. Rozloučení jménem sboru pronesl v kostele po mši svaté Z. Huspek, zúčastnilo se 28 uniformovaných hasičů i z okolních sborů, náš sbor zajistil věnec. V září se uskutečnila 2. kolo veterán ligy, jíž se v družstvu Pocinovic zúčastnili za náš sbor J. Šváb, M. Zimmermann, Z. Blahut a J. Grösl. 7 členů sboru se zúčastnilo velitelského dne v Orlovici 8. a 9. října, 22. října byl předán dárkový balíček V. Khinovi (60 let). Zájezd do Temelína bude mít následující program: odjezd v 6.30, exkurze v provozu elektrárny a hasičské zbrojnice, návštěva Č. Budějovic s volným programem a večeře s posezením s harmonikou (V. Bejvl) v Nalžovských Horách. Dále byla připravena valná hromada a zajištěny delegace na VVH okolních sborů.

Výroční valná hromada se konala 3.prosince za účasti 26 členů a 14 hostů. Starosta sboru R. Honka přivítal bývalou starostku D. Blahutovou a novou starostku  Ing. J. Dirriglovou. Předneseny zprávy o činnosti, pokladní a revizní zpráva a byly předány stužky za členství: 30 let J. Šváb ml. a M. Zimmermann, 20 let Tomáš Franc, Pavel Sika a Václav Vávra ml. Novému členovi Jiřímu Matějkovi byl předán členský průkaz. V diskusi kromě pozdravů okolních sborů zhodnotil činnost sboru též jeho starosta R. Honka a vyslovil přání, aby se na práci podílel větší počet členů. Po schválení plánu práce byla schůze ukončena večeří a hudebním vystoupením Franty Tomana ze Škrchleb.

 

Rok 2011
 

První schůze se sešla 7. ledna za účasti 20ti členů. Velitel podal informaci o předchozí činnosti (osvětlení kostela a stromu na návsi) a zakoupení 2 kusů svítilen a teplometu do hasičské zbrojnice z dotace KÚ Plzeň. Členové delegací podali informace o valných hromadách v okolních sborech a byly rozděleny úkoly na hasičský bál, který bude 29. ledna. Hrát bude Kolovanka, ceny vstupenek, tomboly a jednohubek zůstávají stejné jako loni. Jako předtančení vystoupí taneční pár plzeňského tanečního klubu Koloseum Dance Team. Dále byly prodiskutovány oslavy MDŽ. Zahraje ochotnický soubor z Domažlic, poté zahraje Jarábek a Mihál. V diskusi padl návrh na druhého strojníka a druhého velitele, kteří by absolvovali školení pro zásahovou jednotku, spadající pod obecní úřad. Dále bylo navrženo uskutečnit na návsi ukázkovou zabijačku, kterou by organizovali hasiči – případný výdělek by šel do pokladny sboru.

                      Jako každý rok připravily ženy hasičů chuťovky na bál.


Další schůze byla 5. května (18). Členové sboru se zúčastnili valné hromady okrsku, navštívili hasičský bál v Libkově a v Chodské Lhotě, uspořádali jsme oslavu MDŽ pro místní ženy, které zhlédly divadlo, mohly si zatancovat při hudbě dua Jarábek a Mihál a dostaly karafiát. Finanční zisk z bálu byl 15 968 Kč, výdaj na MDŽ činil 4 310 Kč. Preventista Josef Černý podal informaci ze školení – 2x ročně by měla být provedena kontrola komínu odbornou firmou, při změně topení nebo výměně kotle je vyžadována revize, pálení na vlastním pozemku se hlásit nemusí, naopak mimo intravilán obce i na vlastním pozemku je pálení nutno nahlásit. Starosta Honka informoval o brigádách a velitel Šváb o konání okrskové soutěže ve Smržovicích 14. května.

22. září přišlo na schůzi 15 členů a byla vyhodnocena okrsková soutěž – družstvo do 35 let skončilo na 3. místě, dvě družstva nad 35 let byla 3. a 4. Tříčlenné delegace předaly dárkové balíčky jubilantům k 65. narozeninám a to V. Siranovi, V. Vávrovi a J. Vávrovi. V rámci čistění rezervoáru bylo provedeno odkalení hydrantu v zahradě v Vávrů čp. 8, J. Šváb, M. Zimmermann, Z. Blahut a D. Siran se zúčastnili veterán hasičské soutěže – výsledky:

1. kolo –  Krchleby 2. místo,

2. kolo – Pocinovice 1. místo

3. kolo se uskuteční 24. září ve Všekarech.

 

Vítězné družstvo Pocinovic, doplněné o členy našeho sboru. Zleva: Milan Zimmermann, Pavel Schamberger, Zdeněk Blahut, Dušan Siran, Václav Veselák, Emil Dopirák, Josef Šváb, Václav Ponocný

Velitel sboru informoval o úmrtí dlouholetého velitele SDH Pocinovice Bohumila Faula. Poprvé bylo zmíněna příprava oslav 110 let založení našeho sboru.

Schůze 11. listopadu (17) vyslechla informaci velitele o naší účasti na pohřbu B. Faula v Pocinovicích, účasti na veteránské lize, kde se družstvo Pocinovic, doplněné na 4 členy našeho sboru stalo celkovým vítězem pro tento rok, o účasti na velitelském dni na Orlovici a naší účasti jako rozhodčí na noční soutěži v Pocinovicích. 4. listopadu předala delegace balíček J. Širokému i příležitosti 60 let. Byla připravena výroční valná hromada, bylo požádáno o dotaci na oslavu 110 let výročí sboru, jednatel informoval o přednášce učitele autoškoly J. Hofmaistera v pátek 25. listopadu a pokladník informoval o převedení finančních prostředků z vkladní knížky na bankovní účet České spořitelny.

Výroční valná hromada se konala 2. prosince, dostavilo se 24 členů a 14 hostů. Zprávu o činnosti přednesl jednatel J. Grösl, pokladní zprávu M. Zimmermann, který konstatoval zajímavý úkaz – v roce 2011 byly příjmy 46 448 Kč a výdaje naprosto stejné! Zástupci okrsku pak předali Z. Huspekovi čestné uznání Okresního sdružení za dobrou propagaci práce okrsku Pocinovice, čestné uznání také sboru a členům družstva veteránů medaile a pohár za vítězství. V diskusi jednání pozdravili zástupci okolních sborů, starostka obce a schůzi uzavřel po přijetí plánu práce starosta sboru R. Honka.

 

 

Rok 2012

 

13. ledna se za účasti 17 členů sešla první schůze, na níž byly vyslechnuty zprávy delegátů z výroček okolních sborů a naplánován tradiční bál na 4.února v sále restaurace pana Matějky. Cena vstupenky bude 70,- Kč, jednohubky 10 kusů za 20,- korun, lístek do tomboly bude stát 20 korun. Zahraje Kolovanka a je zajištěno předtančení členů plzeňského tanečního klubu Koloseum Dance Team. Velitel Josef Šváb informoval o přípravách na oslavy MDŽ, starosta sboru Richard Honka o stavu oslav 110. let založení sboru – organizační výbor se sejde ihned po plese. Velitel dále přednesl myšlenku nechat zhotovit do termínu oslav prapor sboru – kronikář Zdeněk Huspek zjistí možného výrobce včetně cenové relace, financování praporu by mělo být zajištěno příspěvkem sboru, sponzorskými dary a sbírkou v obci. Starosta sboru pak informoval o zakoupení vycházkových košil tak, aby je do oslav měla většina členů.

Schůze 9. března se zúčastnilo 19 členů. Velitel zhodnotil bál, který přinesl zisk 12. 475 Kč a vyslovil poděkování všem, kteří se zasloužili o jeho organizaci. V únoru si byli členové výboru pro inspiraci ohledně praporu v Chodské Lhotě a v Pocinovicích (hlavně proto, aby v Loučimi měli nejhezčí prapor v okolí). U příležitosti jeho sedmdesátin byla také delegace blahopřát Josefu Černému. Starosta R. Honka seznámil přítomné s nabídkou dvou firem, které se v republice zabývají šitím slavnostních praporů – jeho cena by se měla pohybovat kolem 70 tisíc korun. Finančně by jeho výrobu pokrylo Pošumavské zemědělství (A. Černý) a vikář M. Kratochvíl jako sponzoři a sbírka v obci, doplněná prostředky sboru. Děkan Kratochvíl ve svém vystoupení řekl, že prapor je nejen pro hasiče, ale také pro celou obec věcí cti a investicí do budoucnosti a sbírce by měla přecházet osvěta v obci.
Program na oslavě MDŽ bude tentokrát zajištěn z místních zdrojů – M. Matějková a V. Kacerovská jej připraví s místními dětmi, zahájení obstará dětský soubor LŠU ve Kdyni a nakonec zahraje k tanci i poslechu duo Bejvl & Halada. Každá žena dostane karafiát.
R. Honka seznámil přítomné s předběžným programem oslav 110. let založení sboru, které budou 4. srpna. Na návsi bude stan, pódium pro muziku a parket, hrát bude Domažličanka. Ve 13 hodin bude v kostele slavnostní mše svatá, poté hasiči přejdou průvodem na náves, kde bude zahájení, předání vyznamenání a program, v němž vystoupí malí loučimští hasiči, hasiči z Pocinovic a další program, který se upřesní. Objedná se skákací hrad pro děti, na návsi bude výstava techniky, ve stanu fotovýstava z činnosti sboru.
Jako poslední byly projednány brigády – příprava dřeva pro hostinského, čištění cesty k židovskému hřbitovu a čistění koupaliště. Také bude nutno udělat brigádu na úklid obce před oslavami.

Počátkem května (4.5.) se na schůzi vyhodnotila oslava MDŽ (10.5.), kterou jsme připravili pro místní ženy a dívky za jejich vydatné pomoci – dokonce byl zaslechnut názor, že to byla akce „Ženy ženám“. Vystoupení dětí bylo úspěšné, stejně tak i vystoupení harmonikářů. Výdaje z pokladny sboru na oslavu byly 4.900,- Kč.
Brigády na přípravu dřeva pro hostinského se zúčastnilo 9 členů, cestu z židovskému hřbitovu čistilo 16 členů (v tom zahrnuti i nečlenové sboru). 20. dubna jsme se rozloučili s dlouholetým členem a funkcionářem sboru A. Francem (†69) a 22. dubna jsme zorganizovali sbírku ve vsi na pořízení praporu.
Dále byla zajištěna účast na okrskové soutěži 26. května v Pocinovicích – zúčastní se 2 družstva. Starosta Honka informoval o stavu příprav na oslavy výročí a shromáždění delegátů v Domažlicích – v okrese je 130 sborů a 5.135 dobrovolných hasičů. Velitel Šváb informoval o sponzorském příspěvku R. Honky v částce 15 tisíc korun, které budou spolu s penězi sboru použity na nákup stejnokrojů včetně košil. Cena jednoho je 4.138,- Kč. Kronikář navrhl fotografování členů v uniformách před oslavami, po diskusi bylo focení přeloženo na podzim letošního roku. Jednatel Grösl seznámil se záměrem uspořádat na podzim zájezd na přehradu Orlík a exkurzi do nitra hráze a vodní elektrárny a nutnosti pořídit novou smuteční vlajku včetně konzole na její zavěšení na zbrojnici.

Na schůzi 6. června byli členové informováni o předání věcného daru Z. Huspekovi k jeho 65. narozeninám, dále o pokračování Hasičské veterán ligy Chodska, o účasti na okrskové soutěži (do 35 let 3. místo, nad 35 let 2. místo), o nácviku místních děvčat na vystoupení na oslavách pod vedením V. Vávry a o naší účasti na pohřbu dlouholetého člena sboru Františka Grösla (†92). Pokladník oznámil konečnou sumu sbírky po vsi na prapor – vybralo se úctyhodných 44 tisíc korun!
Byl s konečnou platností určen program oslav a rozděleny úkoly při jejich realizaci, zástupci sboru Honka, Šváb, Franc, Zimmermann a starostka obce J. Dirriglová byli pozvat dobrovolné hasiče bavorské obce Vorderbuchberg nedaleko Neukirchenu, s nimiž bychom chtěli navázat užší kontakt. Starosta sboru informoval o nákupu nových uniforem, jejichž úpravu udělají paní Francová a Švábová, nášivky přišije Francová. Dále velitel informoval o pořízení upomínkových předmětů pro delegace sousedních sborů, Huspek o stavu skládačky k výročí a jednatel o zájezdu na Orlík.

Oslavy proběhly v sobotu 4. srpna a věnuje se jim samostatná stránka.

V sobotu 23. září se naši členové Josef Šváb a Milan Zimmermann zúčastnili v Pocinovicích třetího kola Chodské hasičské veterán ligy, celkem skončily Pocinovice letos na 2. místě.

V pátek 5. října se uskutečnil plánovaný zájezd na Orlickou přehradu, kde jsme se podívali do vnitřku hráze a vodní elektrárny, následovala exkurze do Hornického muzea v Příbrami a protože vyšlo ještě trochu času před odjezdem, podívali jsme se také na Svatý kopeček. Zakončení bylo v restauraci U Jandů v Úborsku. Jak výběr destinace tak i celkový průběh si účastníci velmi pochvalovali!

Ve dnech 26. a 27. října se konal velitelský den okrsku, tentokrát v Chodské Lhotě – naše účast byla hojná, 10. listopadu jsme jako každý rok dodali rozhodčí pro noční soutěž v Pocinovicích – za zmínku stojí úspěch naší dvojice J. Šváb a M. Zimmermann v řezání trámu pilou-břichatkou, kde ve velké konkurenci obsadili druhé místo.

 

 

Rok 2013

 

Ke zhodnocení činnosti v roce 2012 jsme se sešli na výroční valné hromadě 30. listopadu. Dostavilo se 29 členů a 18 hostů, a kromě vedení pocinovského okrsku a zástupců sborů v něm soustředěných nechyběla ani starostka obce Jana Dirriglová a starostka Sokola Vladimíra Kacerovská.
Zprávu o činnosti přednesl jednatel Jiří Grösl a byla určitě nejobsáhlejší za posledních několik let. Zmínil tradiční bál, oslavy svátku žen s vlastním programem, zájezd
na Orlickou přehradu, tři brigády na úklid obce a čištění koupaliště zase jako formu pomoci obci a samozřejmě hasičský výcvik a s ním spojenou účast v soutěžích i na dalších akcích okrsku. Samozřejmostí je účast na pohřbech svých členů, návštěvy jubilantů s předáním dárkového balíčku jsou zase důkazem, že ani na své starší své členy nezapomínáme.
Stěžejní akcí roku 2012 byla oslava 110. let založení sboru a s ní související obstarání nového praporu a nových uniforem. V této souvislosti pak jmenoval ty, kteří odvedli největší kus práce – velitele Josefa Švába, starostu sboru Richarda Honku, pokladníka Milana Zimmermanna, kronikáře Zdeňka Huspeka a Václava Vávru, který nacvičil s místní omladinou ukázku opravdového zásahu se stříkačkou. Nezanedbatelný podíl na celoroční činnosti měl samozřejmě i jednatel!
Zprávu o hospodaření podal pokladník sboru Milan Zimmermann a protože jsme letos nakupovali nové uniformy a košile pro 10 členů a hlavně nový prapor (vyšel na 65 tisíc), prošlo mu pokladnou téměř 200 tisíc korun, což je na tak malý sbor docela hodně peněz!
Starosta sboru, velitel a zástupce okresního sdružení pak předali pamětní listy a uznání všem členům, kteří si je nevyzvedli při oslavách 110. výročí.
Naše řady posílily dvě nové členky, které se též aktivně zúčastnili oslav – Lenka Švábová a Bára Kacerovská. Na valné hromadě jim byly předány průkazy.
Za aktivní práci sboru poděkoval starosta okrsku Leon Stavovčík,  vystoupila též starostka obce Jana Dirriglová, která kromě poděkování oznámila poskytnutí příspěvku na činnost z obecní kasy ve výši 20 tisíc korun, což nás velmi potěšilo.
Po skončení jednání se všichni mohli podívat na fotky z činnosti po celý rok, promítané na plátno na jevišti, k nahlédnutí byla též kronika, fotokronika  i dobové dokumenty. Po obligátní večeři (vepřo-knedlo-zelo) zahrála malá klatovská kapela.

9. prosince byl v kostele adventní koncert, po jeho skončení se na návsi rozsvítil vánoční strom, na který členové sboru pár dnů předem navěsili svíčky a do koruny umístili hvězdu. Též instalovali vánoční osvícení kostela reflektory.

26. ledna se konal tradiční hasičský bál. Zahrála Kolovanka Zdeňka Trefance, v tombole se sešlo 230 cen, z toho dobře 10 v hodnotě přes tisíc korun. Nechyběly chuťovky, připravené den předem a návštěvníků přišlo taky hodně. Téměř 90 lidí obsadilo sál, dalších 30 převážně mladých sedělo ve výčepu. Přijeli též hasiči z Pocinovic, Chodské Lhoty a dalších okolních vesnic – bál se vydařil.

Náš sbor se aktivně podílí na činnosti celého okrsku, takže jsme se zúčastnili 3. února jeho výroční valné hromady. A jaké máme v okrsku funkce? Josef Šváb je zástupce velitele okrsku, Jarda Široký strojníkem, Jiří Grösl okrskovým jednatelem a Zdeněk Huspek tiskovým mluvčím, který zajišťuje hlavně publicitu v okresním tisku.
Ve čtvrtek 21. února jsme nainstalovali do sále restaurace plátno a počítač a Leon Stavovčík vyprávěl a promítal nejen hasičům, ale i dalším obyvatelům obce obrázky
ze svého výstupu na Mont Blanc a cesty po Izraeli.

Další akcí, kterou jsme začali v roce 2009, je uspořádání oslavy, nebo spíš obstarání a zaplacení programu k Mezinárodnímu dni žen. Vžilo se pozvat každý rok  pokud možno jiný ochotnický soubor, který se s kulisami vejde na malé jeviště v restauraci a tak to letos
9. března byl domažlický soubor Karel se svojí hrou „Nuda“. Ochotnické herce sledovalo 70 žen a dívek, nechyběli ani pánové. Hra se docela líbila, po jejím skončení si zůstavší mohli poslechnout, ale i zatančit na hudbu elektronických varhan v podání Franty Tomana ze „Škrchleb“. Každá žena i dívka samozřejmě dostala karafiát.

20. dubna jsme vyrazili na brigádu, vyčistily se cesty od náletových křovin, o deset dní později (30.4.) jsme jako každý rok postavili májku.

Květen byl na akce docela bohatý. Premiérově jsme 5. května prezentovali svůj nový prapor v průvodu k uctění sv. Floriána v Domažlicích. Za doprovodu dechové hudby Hájenka se šlo z parkoviště U svatých k Arciděkanskému kostelu. Tady se konala mše svatá, kterou sloužil P. František Kaplánek. Průvodu se zúčastnili členové J.Grösl, R. Honka, Z. Huspek, J. Široký, J. Šváb a M. Zimmermann, prapor nesl velitel a ten taky u něho téměř hodinovou mši stál, zatímco my jsme seděli. Další program byl v MKS, tam jsme se jen dali pivko
a vrátili se domů.

V sobotu 11. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže, která se tentokrát konala v Chodské Lhotě. Počasí moc nepřálo, celé odpoledne s přestávkami drobně pršelo, přesto se bojovalo v plným nasazením. Opět premiérově jsme do družstva pro štafetu zařadili naše nové členky – Lenku Švábovou a Báru Kačerovskou, které se snažily o co nejlepší výkon. Byli jsme sice byli  poslední, časem to bude určitě lepší! Do požárního útoku jsme nasadili po jednom družstvu do každé kategorie (do a nad 35 let), obě se shodně umístila na třetím místě.

 

 


Na snímku zleva: Josef Šváb, Karel Halada, Petr Široký, Miroslav Kacerovský, Tomáš Franc, Tomáš Franěk, Dušan Siran, Josef Černý, Václav Vávra, Jiří Grösl, Jaroslav Široký, Milan Zimmermann, sedící: Aneta Švábová, Bára Kacerovská a Lenka Švábová.

 

Na obou akcích jsme prezentovali naší obec takříkajíc venku, třetí akce měla význam spíš místní – 24. května jsme vyčistili koupaliště. Hned o týden později ( 1. června) bylo nutno koupaliště upustit, protože po vydatných deštích hrozily místní povodně!

Rozmary počasí v posledních letech přinášejí různé kalamity a tak se stalo, že 4. srpna přehnala se nad naší krajinou bouře, doprovázená větrnou smrští. Žádné velké škody nenapáchala, dva naši členové museli nicméně odklízet spadané větve u hřbitovní zdi.

Josef Šváb a Milan Zimmermann nás letos opět zastupovali v Chodské hasičské veterán lize, když soutěžili za družstvo Pocinovic. Liga byla čtyřkolová, první kolo bylo v Neuměři, druhé v Krchlebech, třetí v Pocinovicích a závěr se konal na městském hřišti v Domažlicích. Výsledky celého ročníku: 1.SDH Krchleby, 2.Pocinovice, 3. Srbice, 4. Domažlice, 5. Nýrsko, 6. Křenovy, 7. Pelechy). Mezi ženami vybojovaly pomyslné zlato členky SDH Pocinovice před veteránkami z Pelechů. Třetí kolo ligy proběhlo 21. září v Pocinovicích.

30. září předala starostka obce Jana Dirriglová pamětní plaketu „Za záchranu života“ veliteli zásahové jednotky Tomáši Francovi. Ten při letošním 15. ročníku triatlonu „Všerubský železný muž“ v závěru druhé disciplíny jízdy na kole na 27 kilometrů po pádu svého soupeře Miroslava Bendy zastavil a poskytl mu první pomoc – vytáhl mu zapadlý jazyk a rozdýchal ho. Jsme hrdí na to, že mezi sebou máme tak obětavé členy!

Stěžejní událostí roku byla pro nás návštěva u našich bavorských kolegů ve Vorderbuchbergu. S těmi jsme uzavřeli družební vztahy v loňském roce, když jsme jejich delegaci pozvali na oslavy 110 let založení našeho sboru – viz loňský zápis.

Až do neděle 22. září to vypadalo na čistě formální záležitost, ale ten den nás oni pozvali na křest své nové hasicí stříkačky.

Slavnost to bylo se vším všudy a tak den začal dopolední mší svatou v kostele Narození Panny Marie, kterou celebroval p. Georg Englmeier. Po jejím ukončení jsme se přepravili do dva kilometry vzdáleného Vorderbuchbergu, abychom průvodem za doprovodu řízné pětičlenné kapely „Chambtaler Spitzbaum“ dorazili k hasičské zbrojnici, kde farář Englmeier barevnou stužkou převázanou stříkačku pokropil svěcenou vodou a popřál hasičům, aby jim bezchybně sloužila. Krátce také pohovořil starosta Neukirchenu Berlinger i jeho protějšek z Loučimi Jana Dirriglová a pás slov řekl i předseda místních dobrovolných hasičů Josef Breu. Po skončení oficialit jsme se opět průvodem přesunuli do útulné hospody rodiny Breu, kde byl připravený oběd – kulatý bavorský knedlík, vepřové maso v omáčce a zelí. A tady už se začalo vzájemně komunikovat, byť zatím prostřednictvím členů výpravy, znalých místního jazyka: Jany Dirriglové, Tomáše France a Kathariny Dirriglové. Odpoledne pokračovalo ukázkou zásahu s novou stříkačkou, posezením v hasičské zbrojnici, kde manželky místních hasičů nabízely několik druhů koláčů a dortů, kávy a dalšího pití, včetně nasládlého lahvového piva. A tady už došlo k vzájemné komunikaci v mnohem  větší míře takže jsme se dozvěděli o práci bavorských dobrovolných hasičů hodně nového.

Krátce před pátou hodinou přišel čas loučení a že jsme ve Vorderbuchbergu zanechali dobrý dojem svědčily nejen úsměvy při našem odchodu, ale i doprovod k autobusu za zpěvu písničky Škoda lásky, kterou v čele našeho malého průvodu zahrála paní harmonikářka. Návštěva, které se zúčastnili J. Šváb, T. Franc (nesl prapor), M. Zimmermann, J. Grösl, J. Dirriglová, V. Francová, M. Matějková, K. Dirriglová, A. Dirriglová, B. Kacerovská, Z. Huspek, J. Černý, J. Vávra, J. Matějka, P. Široký, T. Franěk, V. Siran a D. Siran, v nás zanechala hluboký dojem. Bylo o nás postaráno se vším všudy a převážná většina ze celkového počtu možná 60 bavorských hasičů včetně jejich manželek nám dávala najevo své přátelské pocity, takže jsme je ihned pozvali na velitelský den v říjnu, naší výroční valnou hromadu v prosinci i na lednový náš bál. A jelikož budeme příští rok na jaře pořadateli okrskové soutěže, domluvili jsme také jejich účast a ukázku zásahu. Dalšímu rozvíjení vzájemných vztahů poněkud brání jazyková bariéra, ale i to se snad časem podá…

Jestliže návštěva v Bavorsku byla akcí především společenskou, další velká akce letošního roku byla především akcí technickou. Ve dnech 18. a 19. října jsme byli na řadě s uspořádáním nočního námětového cvičení a velitelského dne našeho okrsku.

Do Loučimi přijelo celkem 50 dobrovolných hasičů z Pocinovic, Chodské Lhoty, Smržovic, Dobříkova, Libkova, Běhařova a Dlažova. Námětem cvičení bylo natáhnout hadicové vedení od požární nádrže (koupaliště) zadem nad zahradami, kolem zástavby na "Rafandě" a ve farské zahradě uhasit vniklý požár.Postup byl následující:
po proškolení (brífinku) velitele okrsku Petra Ponocného a jeho bratra Václava (profesionálního hasiče) a přivítání přítomných starostkou obce Janou Dirriglovou zahoukala úderem dvacáté hodiny siréna na hasičské zbrojnici a naše jednotka vyrazila s přívěsem za traktorem Josefa Černého nahoru k hydrantu u posledního domku nad hřištěm. Tam spojila hadice od hydrantu ke stroji a odtud je natáhla je do farské zahrady, kde neznámý „žhář“ podpálil hromadu slámy. Mezitím k hydrantu dorazila pocinovská cisterna, která pomáhala dodávat vodu. Ve stejné době připravili u požární nádrže libkovští svůj stroj, další stroj nastartovali dlažovští a běhařovští a v hadicích "B" tlačili vodu k běhařovské cisterně, zaparkované nad koupalištěm. Odtamtud pokračovalo hadicové vedení loukou na cestu k rokli, kde stála další cisterna. Od ní pak poslední úsek hadic vedl k již zmíněné cisterně    u hydrantu. Celé vedení až k proudnici mělo délku úctyhodných 970 metrů!

Smyslem akce bylo vyzkoušet dodávku vody z nejbližšího možného zdroje v případě opravdu velkého požáru, vyzkoušelo se také – a úspěšně – velení celého zásahu včetně vzájemného radiového spojení. Jediná chybička se vloudila – hydrant u farské zahrady je na konci horní větve starého vodovodu a má tak slabý tlak, že ani pomocí stroje nenatlačil do hadic vodu! V případě většího požáru v těchto místech – nedej bože – by se tedy musela voda dopravovat vyzkoušeným způsobem … Po skončení cvičení následovalo hodnocení při harmonice do časných ranních hodin. Druhý den program pokračoval přednáškou učitelky Střední zdravotnické školy v Klatovech (a také členkou ženského družstva SDH Pocinovice) Evou Turečkovou o poskytování první pomoci při nehodách, kterou sledovalo třicet hasičů. Závěr velitelského dne se odehrál na návsi, kam domažličtí profíci přivezli nový vysouvací žebřík a mohli jsme si tak opět po roce prohlédnout naší vesničku z výšky 30ti metrů.

„Zajistit celou akci nebyla žádná maličkost,“ řekl po nedělním úklidu náš velitel Josef Šváb, „připravit prostory pro školení i spaní, zajistit jídlo, pití… dalo to dost práce. Hodně nám pomohly naše hasičky Bára Kacerovská a Lenka a Aneta Švábovy, poděkovat musím taky Jirkovi Vaňkovi z Libkova, který si vzal na starost nápoje. Dík patří samozřejmě všem zúčastněným místním hasičům i vedení okrsku, bez něhož by se takhle velká akce jen těžko uskutečnila.“

26. října jsme připravovali dřevo pro hostinského Jirku Matějku, 1. listopadu se uskutečnila poslední letošní chůze před výroční valnou hromadou za účasti rekordního počtu čtyřiadvaceti členů. O práci v loučimském hasičském sboru je živý zájem!

Než ukončíme výčet událostí od poslední výročky, je nutno zmínit letošní naše členy – jubilanty: v lednu byla delegace popřát p. Miroslavu Kratochvílovi (65 let), v dubnu Karlovi Haladovi (60) a v říjnu Karlovi Nejdlovi (75). Všichni dostali jeden dárkový balíček od hasičů a druhý od obce. Vyplatí se, jak vidno, bydlet zrovna v Loučimi!


Nahoru

 

Rok 2014

 

Kalendářní rok jsme zakončili výroční valnou hromadou v pátek 6. prosince 2013 v sále restaurace Jiřího Matějky za účasti 50ti členů a hostů. K tomuto datu měl náš sbor 43 členů, z nichž nejstarší je se svými 76ti lety Josef Šváb st. Zpráva o činnosti obsahovala všechny činnosti, jež jsou zaznamenané v této kronice. VVH 2014Do sboru byla přijata Saša Dirriglová, Zdeněk Huspek dostal stužku za 10 let práce ve sboru. V diskusi kromě obvyklých zdravic představitelů okolních sborů vystoupila i starostka Loučimi Jana Dirriglová, která řekla: „Jsem ráda, že zde máme tak obětavé hasiče, kteří se dovedou postarat nejen o své profesní záležitosti, ale také o záležitosti obecní a proto jim rádi přispějeme na činnost částku 20 tisíc korun.“
A protože si peníze umíme vydělat třeba brigádami, mohli jsme si pořídit čtyři nové hadice „B“ i s rozdělovačem v hodnotě 17 tisíc. Během večeře (česká klasika vepřo-knedlo-zelo) jsme na plátno na jevišti promítli obsáhlou fotodokumentaci naší  činnosti a posléze jsme si zatancovali a zazpívali při hudbě heligonkářů z Mrákova Josefa Jarábka a Jana Randy.

V letošním roce nás čekaly dvě velké akce – uspořádání tradičního hasičského bálu a okrskové soutěže a zatímco okrsková soutěž vychází jednou za 5 let (tolik je sborů v pocinovském okrsku), bál je každý rok. Zdá se tedy býti jeho zajištění rutinní záležitostí, ale není tomu tak. Přípravě se všichni zúčastnění pod vedením velitele Josefa Švába věnují na sto procent tak, aby večer proběhl bez jakýchkoliv zádrhelů.Předtančení na bále Úvodní skladbu zahrála Kolovanka Zdeňka Trefance v sobotu 25. ledna úderem dvacáté hodiny a krátce po přivítání přítomných starostou sboru Richardem Honkou se parket zaplnil. Ve výčepu už tradičně seděla omladina (pozvolna stárnoucí), v sále obsadili stoly též hasiči z Chodské Lhoty, Pocinovic, Libkova, ale třeba také z Běhařova, přijeli i návštěvníci ze Kdyně anebo z Plzně. Před  desátou večer zatancovaly Trefancovy dcery několik diskotanců jako předtančení  a pak došlo na chuťovky, které – také tradičně – připravily ženy našich členů v pátek večer. Krátce na to seHasičský bál 2014 začaly prodávat lístky do tomboly, kde bylo letos 250 cen v celkové hodnotě téměř 42 tisíc korun, z toho za prvních 15 se vydalo 18 tisíc korun. V přátelské atmosféře se všichni bavili dobře, ti nejvytrvalejší odcházeli domů v časných ranních hodinách a to je důkazem, že se bál povedl. Dík patří všem, kteří se na jeho uspořádání podíleli, ať bylo přípravou tomboly, jejím nákupem, obstaráním sponzorských cen… prostě aby se mohli lidé bavit, musí jiní lidé odvést kus práce a to se nám daří!

Ke svátku žen jsme už potřetí pozvali ochotníky z Černíkova, kteří letos přivezli další veselohru s názvem „Lucerna aneb Boj o lípu“. Stalo se tak v neděli 23. února
a čtrnáctidenní předstih byl z důvodu jediného volného termínu souboru. Sluníčko spíš březnové než únorové se snažilo prosvítit prostory sálu, kam tentokrát přišlo o poznání méně lidí než v předchozích letech, přesto byla skoro všechna místa v sále obsazena. Jako obvykle se přítomní dobře bavili, po prvních možná deseti minutách rozkoukávání se už po některých replikách z jeviště zněly v hledišti salvy smíchu.
Po přestávce pak měli herci obecenstvo plně v moci a závěrečnou písničku „Nemelem nemelem“ za rytmického potlesku zpívali všichni.
Martina Matějková, Lenka Švábová a Judita Zimmermannová připravily pár chutných zákusků a my jsme ani letos nezapomněli na karafiát pro každou přítomnou ženu.
Po skončení divadla následovala volná zábava, k  tanci i poslechu zahráli a zazpívali Zdeněk Trefanec se svojí ženou Danou.

Na členské schůzi 21.3. jsme pak zhodnotili poslední období. Bálu v Chodské Lhotě se zúčastnilo 14 našich členů a jejich žen, v Běhařově 12. Menší účast na oslavě MDŽ byla patrně poznamenána špatným datem v Občasníku. Starosta sboru Richard Honka poděkoval všem, kdo se podíleli na akcích od začátku roku.
Pokladník Milan Zimmermann podal zprávu o financích kolem bálu –  po odečtení nákladů na tombolu, kapelu a dalších výdajů činil zisk 18.483,- korun. U pokladny se za vstup vybralo 5.670,- Kč, po obci se prodaly vstupenky za 9.390 Kč.
Tento fenomén je třeba trochu vysvětlit – týden před bálem obejdou dvě dvojice v uniformách všechny chalupy ve vsi a nabízejí vstupenky a není snad rodiny, kde si je nekoupí, i když na bál z různých důvodů nepřijdou. Obecně se to chápe jako finanční podpora činnosti dobrovolných hasičů, je to tak od nepaměti a snad to ještě dlouho zůstane…
Na MDŽ se vstup nevybírá, 1000 korun stály karafiáty, 1200 občerstvení pro divadlo coby jejich honorář, 1500 stála muzika, celkem výdaje 6450,- korun. Dále se projednaly úkoly na další období, konkrétně bourání domku čp. 46 pod hřbitovní zdí a příprava okrskové soutěže.

V neděli 23. března se začalo s vyklízením domku čp. 46, po jeho posledním obyvateli nazývaném „Kilákovna“. Poslední nájemník Dušan se odtud víceméně nedobrovolně vystěhoval, když domek vzala do zástavy banka proti půjčce 36 tisíc korun. Před jeho nastěhováním někdy kolem roku 2000 bylo obydlí dlouhou dobu pusté, i když pamětníci ví o třech nájemnících v průběhu minulého století. Milý Dušan půjčku nezaplatil, domek propadl bance, Dušan se na podzim minulého roku odstěhoval, banka dala domek do dražby. Než aby stavbu vydražil spekulant a za nekřesťanské nájemné tam nastěhoval množství především nepřizpůsobivých občanů – a tahle praxe není v české kotlině nijak neobvyklá – rozhodlo zastupitelstvo, aby ji vydražila obec. Nejnižší podání bylo stanoveno na 100 tisíc korun a byl dohodnutý limit, do jaké výše může naše starostka dražit.
Dražba se konala koncem ledna, obec byla jediným dražitelem a objekt tak získala za vyvolávací cenu. Protože domek byl doslova nalepený ve svahu pod márnicí bez jakékoliv izolace, jeho další využití třeba pro renovaci na sociální bydlení nepřipadalo v úvahu a padlo rozhodnutí o jeho zbourání.
Realizaci demolice jsme si vzali starost (hasiči) a když se začalo vyklízet všechno, co tam Dušan zanechat, bylo toho pěkných pár valníků. Pracovalo se o víkendech celý duben a dva dny před koncem měsíce mohl Josef Šváb ohlásit – máme hotovo.
Ten den odpoledne šplhalo po svahu kopátko a jeho majitel malou radlicí zarovnával povrch zeminou pod dohledem Josefa a našeho člena Msgre. Miroslava Kratochvíla. 

Pár všímavých řidičů konstatovalo, že odstraněním stavby se otevřel lepší výhled na kostel – popravdě řečeno, zdálky vypadal domek celkem zachovale, zblízka už moc ne a uvnitř to byla katastrofa.

25.dubna byla v sále naší restaurace schůze okrsku, která se převážně  zaměřila na zabezpečení okrskové soutěže. V Loučimi vystoupí družstvo dětí z Pocinovic, pozveme také hasiče z Vorderbuchbergu. Starosta okrsku vybral od sborů částku á 350,-Kč na pořízení cen do soutěže, byly oznámeny termíny Chodské veterán ligy hasičů. Dále byla na programu informace z OS z Domažlic, vystoupení jednotlivých zástupců sboru v okrsku, upřesnění a doplnění termínů akcí sborů  v letošním roce.

Poslední den v dubnu máme každoročně v termínovém kalendáři zaškrtnutý pro stavění májky a její celonoční hlídání u táboráku, na němž si z večera děti opečou buřty. Letos se májka stavěla v tričku a kraťasech, celý duben bylo teplé počasí, takže stromy vykvetly poněkud předčasně a hodně, větve byly obalené květy jako už dlouhá léta ne. Trnkové keře na stráních vytvořily bílé pásy, všechny barvy byly čerstvé a syté – prostě co víc si přát!
Jako každý rok korunu májky vyzdobily děti a jejich maminky a pomocí Ríšova traktoru byla májka před sedmou hodinou vztyčena. A do prvomájového rána také uhlídána!

Další naše schůze se konala 2. května. Na programu byla hlavně příprava okrskové soutěže, která bude 10. května na louce „Na Sobenci“. 6. května. Gusta Pech poseče louku, 8.května se přivezou z Pocinovic překážky na štafetu, 9. května se odpoledne v pět bude stavět stan zapůjčený od SDH Soustov, elektriku natáhneme od bratra Panoše, po skončení soutěže zahraje Franta Toman ze Škrchleb. Občerstvení bude v režii hasičů pod  vedením bratra Jiřího Matějky, CÚ bude nahlášeno konání akce, voda bude dodávána z koupaliště, sbor zajistí natažení hadic. Postavíme 2 družstva, štafetu poběží i děvčata, též dodáme potřebný počet rozhodčích. Na soutěž přijede sbor z Vorberbuchbergu s ukázkou své techniky, byl schválen návrh, aby jejich občerstvení hradil náš sbor. R. Honka poděkoval členům za stavění májky a oznámil, že na demolici Kilákovny se odpracovalo 82 hodin. Byl dohodnutý termín odjezdu na průvod k uctění sv. Floriána do Domažlic.

Průvodu k uctění sv. Floriána v sobotu 3. května za náš sbor zúčastnili: Tomáš Franc jako praporečník s naším praporem, Josef Šváb, Richard Honka, Jiří Grösl, Jarda Široký, Zdeněk Huspek, a Josef Vávra. V průvodu jsme šli spolu s pocinovskými, absolvovali jsme mši svatou v Arciděkanském kostele, krátce jsme poseděli na zábavě k MKS, kde hrála hudba Vrchovanka, která zároveň hrála do pochodu průvodu.

Soutěž v požárním sportu 2014


Soutěž v požárním sportu pocinovského okrsku jsme letos, jak už bylo zmíněno, pořádali v sobotu 10. května my na louce Na Sobenci (vpravo vedle cesty k židovskému hřbitovu). Parta dobrovolníků postavila v pátek stan, překážkovou dráhu pro štafety, připravila se základna pro útok a v sobotu v po jedné hodině odpolední byl nástup všech zúčastněných, tedy Pocinovic, Chodské Lhoty, Libkova a Smržovic. Družební delegace z BavorskaSe svým hasičským autem přijeli také hasiči družebního Vorderbuchbergu ze sousedního Bavorska. Počasí opět na tričko, pouze vítr byl trochu větší, to ale neubralo nic na sportovním zápolení ve štafetách na 4x100 metrů, kterou absolvovali většinou mladší hasiči Pocinovic, Chodské Lhoty, Loučimi a Libkova. V tomto pořadí se také umístili. V našem družstvu soutěžil i Bára Kacerovská a Lenka Švábová.
V požárním útoku skončila ve stejném pořadí i družstva do 35. let i nad 35 let, pouze kromě Libkova, který má pouze družstvo do 35. let. Smržovičtí vystoupili mimo soutěž se svojí renovovanou stříkačkou PS 8 z roku 1958.
Odpolední program obohatilo vystoupení nejmenších hasičů pocinovské mateřské školy a družstva žen z Pocinovic, které bylo pouze o 10 sekund pomalejší než starší muži z Loučimi. Bavorští hasiči předvedli zásah vodou ze své nové stříkačky, jejíhož posvěcení jsme se loni v září zúčastnili. Na rozdíl od nás beze spěchu spojili hadice a nechali z proudnice vytrysknout proud vody. K ukázce řekl starosta Josef Breu: „V Bavorsku nic podobného nemáme, takto nesoutěžíme. Samozřejmě cvičíme, protože u nás musí každý člen sboru absolvovat výkonnostní zkoušky na každou profesi zvlášť a pokud se tomu věnuje, získá za 30 až 35 let tu nejvyšší kvalifikaci. Jinak se nám celé odpoledne velice líbilo a udivilo nás, jak hodně lze dosáhnout s celkem jednoduchými prostředky.“

Hasičská soutěž
Poslední ukázkou byla stříkačka z roku 1938, kterou zapřaženou za traktorem veteránem přivezl Láďa Steidl, jenž oba skvosty renovoval do původního stavu. Výfuk motoru stříkačky sice notně čoudil, výkonem ale za moderními mašinami nijak nezaostával a tak Láďa sklidil potlesk i obdiv přihlížejících, kterých bylo téměř 150.

Veškeré dění už tradičně a zasvěceně moderoval Václav Ponocný starší,
v občerstvovacím koutu ve stanu se činil Jiří Matějka, Michal Čihák, Vlasta Francová a Helena Vávrová. Stačili uspokojit všechny, diváky i hasiče, kteří po vyhlášení výsledků odjížděli s pocitem užitečně stráveného odpoledne.
To se nám při hudbě Franty Tomana ze „Škrchleb“ protáhlo až do noci. Pro bavorské hasiče byl určen dort připravený paní Wiesnerovou, který zdobí titulní stranu kalendáře na rok 2015, ti ho ale dali k dispozici každému, kdo přišel k pultu. Uspořádání hasičské soutěže se nám podařilo na jedničku včetně financí – tržba za občerstvení byla 22.000,-Kč, po odečtení nákladů na zapůjčení stanu, hudbu a pohoštění hostů ze SRN zbylo 40 euro + 200,-Kč, takže akce nebyla ztrátová.

V silně podmračeném nedělním dopoledni 18. května jsme zajišťovali bezpečný průjezd téměř 60ti účastníků přeshraniční akce s názvem „Stavět mosty s Kristem“ před loučimský kostel Narození Panny Marie, kde se zúčastnili pravidelné nedělní bohoslužby. Na pořadatelství poutní cesty se podíleli také místní sokolové, kteří brzy ráno sedli na bicykly a vydali se na hraniční přechod Všeruby. Tam počkali na bavorskou část výpravy, jejíž účastníci přijeli většinou z Eschlkamu, Nových Kostelů či z přilehlých obcí. Doprovod zajišťovali hasiči ze Všerub a pocinovskou avií taky my.

Poněkud nezvyklá podívaná se naskytla v neděli 6. července lidem projíždějícím Loučimí při pohledu na náves a náš rybník. Pár chlapů téměř po pás ve vodě se sítí v ruce, na břehu připravená káď…
Výlov teď v červenci?
Ano, v července a to z ryze pragmatických důvodů. Přítok do rybníka je díky mírné zimě
a jarnímu suchu minimální a v některých dnech takřka žádný, vodní hladina se pozvolna snižuje a nechat zahynout ryby, o něž jsme se starali téměř rok, by byla škoda. Pod vedením Petra Štaubera ze Smržovic uvízlo v síti celkem 33 amurů, 17 štik a větší množství zlatého karase (to byly ty červený čudly, co v rybníce taky žily).
Akci v podvečer zhodnotil náš velitel Josef Šváb: „Ty červený rybky si většinou vzali lidi do jezírek na zahradách, ostatní ryby jsme dali jako dárek našim dlouholetým sponzorům a zbytek jsme vyudili nebo ugrilovali na návsi u koryta. Kdo přišel, mohl ochutnat. Na výlovu se podíleli hasiči, ale i další pomocníci, největší výkon kromě Petra Štaubera odvedl taky Karel Kacerovský.“
Před lety pěkně zrenovovaný rybník na loučimské návsi tak přinesl kromě své okrasné funkce i užitek.

18. července zemřel po dlouhé nemoci ve svých 77. letech Josef Šváb starší.
Zde jsou základní údaje o jeho působení v hasičském sboru: 
Členem byl od mládí, v roce 1959 je ve 22ti letech zvolen do výboru dobrovolných hasičů, tehdy Československého svazu požární ochrany jako zástupce velitele, ještě v témže roce je velitelem požárního družstva (dnes zásahové jednotky). V dalších letech jeho jména najdeme v záznamech opět ve výboru jako jeho místopředsedu, v roce 1973 už je velitelem sboru a to až do roku 2004, kdy byl na jeho místo zvolen jeho syn, Josef Šváb mladší.
Úctyhodných 31 let dělat velitele sice malého (počet členů se po celá léta pohybuje od 30 do 50), o to však aktivnějšího sboru není formální záležitostí. Aby se mohl postavit před nastoupenou jednotku a zavelet pozor, musí téměř neustále přemýšlet nejen nad další činností týkající se hasičské náplně, ale také nad ostatními povinnostmi, které dobrovolní hasiči v malé obci plní zcela samozřejmě.
Dlužno dodat, že pod velením Josefa Švába staršího byli hasiči v Loučimi vidět a zřejmě díky rodinným genům jsou vidět dodnes.
Jméno Šváb se prolíná kronikou sboru od jeho založení. Šváb Václav, oslavencův děda,  byl při zakládání sboru v roce 1902 zvolen přísedícím výboru a jeho syn Josef byl členem od roku 1928. Po ukončení funkce byl Josefu Švábovi  propůjčen titul „Čestný velitel sboru“.
Pohřeb se konal 25. července v kostele Narození Panny Marie za účasti padesáti uniformovaných hasičů našeho, ale i okolních sborů, možná jednou tolik obyvatel Loučimi i okolních obcí se také přišlo s J. Švábem rozloučit. Jednatel sboru Jiří Grösl pronesl nad hrobem smuteční řeč, zakončenou upřímným – Čest jeho památce!

30. července byla členská schůze, na které se při účasti 18ti členů zhodnotil velitel Josef Šváb akce za poslední dobu. Seznámil přítomné s výsledky 1. kola veterán ligy, kde za pocinovské družstvo soutěží také naši členové (J. Šváb, M. Zimmermann, D. Siran). R. Honka informoval o zájezdu do Bavorska, který se uskuteční 25. října. Plánovaná je návštěva Muzea řemesel v Hillstett, skanzenu v  Neusath-Perschen u Nabburgu a spalovny odpadů ve Schwandorfu. V diskusi pak byl návrh na zakoupení 4 vycházkových uniforem pro mladší členy, 3 uniforem pracovních a bylo poukázáno na problém prázdného rybníka.

V sobotu 2. srpna jsme se s praporem zúčastnili oslav 90. let založení sboru dobrovolných hasičů v sousedních Smržovicích. Žije zde necelých 80 obyvatel, hasičů je 15, jejich aktivita je ale příkladná. Na oslavy pozvali také rodáky, přijel i senátor Jan Látka a poslanec Vladislav Vilímec, začínalo se průvodem od hasičárny na koupaliště, které provozují, tady byly proslovy a předání medailí a ocenění, ve velkokapacitním stanu byl dostatek chlazeného pití, v nově rekonstruované stavbě občerstvení, hrála Veselá 5 z Klatov, lidi se svezli po okolí ve třech Toyotách od firmy Dajbych, před areálem autolakovny Beneš byla výstava veteránů, další výstava z činnosti sboru byla v klubovně. Smržovičtí připravili malou publikaci z historie i současnosti, počasí bylo příjemně letní a všichni se dobře pobavili.

23. srpna několik našich členů upravilo plochu ve stráni, kde stávala Kilákovna. Od dubna zde vyrostla tráva, tu bylo třeba posekat a zarovnat terén. Do budoucna se uvažuje osázet plochu keříky, aby se půda při větším dešti nesesouvala až na silnici.
Úplně poslední akcí bylo osazení pamětní desky.

V sobotu 13.září proběhlo na koupališti v Pocinovicích (tam mají hasiči od letošního roku svoji stabilní základnu) třetí a tedy předposlední kolo Chodské veterán ligy hasičů, kde se po fatálním neúspěchu v Srbicích pocinovští pochlapili a v domácím prostředí vybojovali první místo. V sobotu 4. října pak liga skončila posledním kolem na fotbalovém stadionu Střelnice v Domažlicích. V krásném prostředí za slunečného, ale trochu větrného počasí skončili pocinovští muži v celkovém pořadí na 2. místě, ženy na místě třetím. Naši členové byli platnými oporami!

V pátek 17. a v sobotu 18. října se v Běhařově uskutečnil velitelský den. Na večerní instruktáž přijelo do hasičské zbrojnice v Běhařově 73 dobrovolných hasičů z deseti sborů: Běhařova, Chodské Lhoty, Libkova, Loučimi, Mezholez, Miletic, Pocinovic, Slavíkovic, Smržovic a Soustova. Jejich úkolem bylo natáhnout hadice pro vedení vody z požární nádrže v Dlažově až pod rozhlednu na vzdálenost 1500 metrů s převýšením 150 metrů! Místem zásahu pak byla rozhledna na Markétě. Z požární nádrže v Dlažově tlačily vodu stroje Chodské Lhoty a Mezholez do přenosných nádrží na náves, kde pracovaly stroje tři – domácích, soustovských a miletických hasičů. Na dalším stanovišti nad silnicí spolupracovali loučimští, běhařovští a slavíkovští stejným systémem a jejich stroje tlačily vodu k běhařovské cisterně. Těm pomáhali hasiči z Libkova, odtud už vedly hadice k cisterně pocinovské, která stála pod rozhlednou. Tady byli i hasiči ze Smržovic. Na ochoze rozhledny pak byla připravena Jana Schambergerová, Aleš Franěk a Pavel Franěk u hadice s proudnicí a když voda dorazila až nahoru, skropili okolní stromy a celá akce skončila.

Náš sbor se zúčastnil v tomto složení: Josef Šváb, Milan Zimmermann, Jiří Grösl, Tomáš Franc, Jarda Široký, Petr Široký, Josef Černý se svým traktorem se zavěšeným naším přívěsem, Michal Čihák a Zdeněk Huspek v roli reportéra. Celá akce podle hodnocení velitele okrsku Petra Ponocného byla úspěšná, naše účast byla celkem vysoká a bezesporu platná. První den se uzavřel společným hodnocením, druhý den pokračoval velitelský den zdravovědou.

V sobotu 25. října jsme vyrazili na dlouho připravovaný zájezd do Bavorska. Spolu s kolegy z Ch. Lhoty, Pocinovic a Libkova jsme zaplnili všech 55 míst v autobusuNejprve jsme si prohlédli muzeum řemesel, jež jsou soustředěna do několika stylových budov na břehu jezera Eixendorfer See poblíž vesnice Hillstett. K vidění je zde přes dvacet povolání v pečlivě zařízených dílnách s originálními nástroji včetně parní lokomotivy z roku 1934 připomínající bývalou železniční trať Neunburg vorm Wald – Rötz. Prohlédli jsme si taky most přes řeku Schwarzach, na jehož stavbě se podíleli i žáci domažlického učiliště pod vedení svého mistra a člena našeho sboru Josefa Dědiny.Zájezd
Další zastávkou bylo muzeum v přírodě (skanzen) kraje Horní Falcko v Neusath-Perschen u Nabburgu a potom jsme se podZájezdívali do hasičárny ve Wölsendorfu, což je část obce Schwarzach u Nabburgu. Třetí zastávkou pak byla spalovna odpadů ve Schwandorfu, zájezd jsme zakončili v restauraci U Jána v Trhanově u večeře.
Počasí bylo podzimní, pod mrakem, ve Schwandorfu dokonce lehce sprchlo, to ale neubralo na dobrém dojmu z nevšedního výletu. Jako velmi pozorný hostitel se o nás staral starosta obce Schwarzach (mají aktivní freundschaftZájezdPocinovicemi) Alois Böhm, který nám zajistil občerstvení jak ve skanzenu, tak i ve spalovně, kde pracuje jako hlavní ekonom. Jako dárek jsme mu předali velký chodský džbán. Všechno, co nám vykládal, obětavě překládala starostka naší obce Jana Dirriglová. Na večeři U Jána jsme sice museli čekat skoro hodinu  a na harmoniku pana Bejvla zbyla jen půlhodina, poněvadž řidič autobusu (Vašek Květoň) může být na cestách jen 15 hodin a před desátou hodinou večerní jsme museli být doma. Výlet námi uspořádaný byl úspěšný a všem se líbil.

 

Poslední schůzi před výročkou jsme měli 5. listopadu a kromě zhodnocení činnosti za uplynulé období se připravovala naše výroční valná hromada, určily se delegace na valné hromady do okolních sborů a oznámily se termíny hasičských bálů. A protože letošní VVH bude volební, sestavilo se nové vedení sboru.

V sobotu 15. listopadu uspořádali pocinovští 6. ročník noční soutěže v těchto disciplínách: testy z teorie, slaňování ze 6,5 vysoké plošiny, natahování hadicového vedení na cíl, výměna kola u přívěsu, práce s ejektorem, střelba ze vzduchovky a hledání a ošetření raněného. Pro tuto soutěž jsme jako v předchozích letech dodali rozhodčí: J. Švába, M. Zimmermanna, J. Širokého, R. Honku, L. Švábovou a Z. Huspeka v roli reportéra.

 

 

                                                  Rok 2015

 

Hasičský rok  začíná výroční valnou hromadou, která se konala v pátek 5. prosince 2014. V sále restaurace Jiřího Matějky, jenž je také člene sboru, přišlo více než padesát členů nejen našeho, ale i okolních sborů. Obsáhlou zprávu o bohaté činnosti roku 2014 přečetl jednatel Jiří Grösl – všechny události obsahuje zápis v této kronice. Po zprávě pokladníka Milana Zimmermanna a předsedy revizní komise Josefa Panoše představil starosta sboru Richard Honka nového člena Martina Kacerovského. Medaile k výročí 150. let od založení dobrovolných hasičů v Čechách pak převzali tito členové: zleva na fotografii Josef Šváb, Richard Honka, Jiří Grösl, Václav Vávra, Jaroslav Široký, Tomáš Franc, Milan Zimmermann, Václav Zimmermann a Zdeněk Huspek. Posledně jmenovaný byl navíc oceněn vedením pocinovského okrsku za propagaci činnosti dobrovolných hasičů v tisku dárkovým balíčkem.

Pamětní list dostala také starostka obce Jana Dirriglová, která řekla: „Život v každé menší obci, jako je ta naše, je jiný. Někde mají víc kultury, jinde se mezi sebou hádají… to pravé jádro zde v Loučimi funguje dobře a hasiči jsou pro mě zálohou nejen pro věci běžné, ale i nahodilé a nepředvídatelné. Přiložíte ruku k dílu, kdykoliv je to potřeba a jsem tomu ráda.“

Letošní valná hromada byla volební a protože minulé vedení sboru pracovalo bez problémů, to samé zvolili členové na další čtyři roky. Volba byla provedena aklamací.

Funkce ve sboru:

 

velitel:                                                            Šváb Josef

starosta:                                                         Honka Richard

velitel zásahové jednotky:                                  Franc Tomáš

jednatel:                                                         Grösl Jiří

pokladník:                                                       Zimmermann Milan

strojník:                                                          Široký Jaroslav

předseda kontrolní a revizní komise:                     Panoš Josef

předseda volební a návrhové komise:                   Černý Pavel

kronikář:                                                        Huspek Zdeněk

 

Obligátním knedlíkem se zelím a vepřovým a promítnutím bohaté fotodokumentace výroční schůze skončila a následovala zábava s hudbou Franty Tomana ze Škrchleb.
Osm členů se koncem listopadu podílelo na přípravě dřeva pro restauraci.

Další akcí v závěru roku 2014 bylo nasvícení vánočního stromu, u něhož se v sobotu         6. prosince po adventním koncertě dětského sboru Radost ze Kdyně v kostele sešla téměř celá obec a další hosté z okolí, aby si poslechli koledy v podání Milana Suleje a místních dětí a vypustili vánoční přání. Akci pořádá Sokol, členové našeho sboru spolu s elektrikářem Jirkou Bláhou připravují osvětlení.

Řada našich členů i obyvatel Loučimi se také zúčastnila 25.12.velmi povedeného zpívání koled u rozsvíceného stromu na návsi v Pocinovicích, kde byl také k vidění živý betlém i s opravdovými velbloudy, oslíky i ovcemi.

Nový rok jsme začali členskou schůzí 9. ledna 2015, kam se dostavilo 20 členů. Velitel Josef Šváb podal informaci o činnosti od výročky, zástupce delegací na výročkách v okolních sborech podali informaci o jejich průběhu a dále byly rozděleny úkoly na tradiční bál, který byl naplánovaný na sobotu 24. ledna. Pozvánky a plakáty zajistí R. Honka, před bálem je do obydlí roznesou J. Šváb a M. Zimmermann, V. Vávra a T. Franc. Vstupné bylo stanoveno na 90,- Kč, cena jednohubek bude 20 korun za 12 kusů na tácku, lístek do tomboly bude stát 20,- Kč. Nákup cen do tomboly za tisíc korun a polotovarů na jednohubky zajistí kulturní referent Ota Blahut, nákup dvou hodnotných cen zajistí  M. Zimmermann a J. Šváb. Ten také zajistí předtančení. Sponzoři: Pošumavské zemědělství a.s., M. Růžková, V. Bláha, G. Pech, Podhoran Černíkov, Jakoubek, V. Rojt, spediční firma Nieten a další.
V pátek 23. ledna bude příprava sálu, jednohubek a tomboly.
Jednatel připomněl nutnost provést lékařské prohlídky členů zásahové jednotky a sepsání nové smlouvy mezi OÚ a členy tak, aby byla v souladu s platnou legislativou.

V pátek 23. ledna se v sále sešlo 17 žen a dívek, které připravily chuťovky (rohlík, máslo, klobása, plátkový sýr, okurka, paprika – vše na plátky nakrájené a párátkem propíchnuté), muži pak připravili a sepsali tombolu a sestavili stoly a židle na sále.

O den později, tedy v sobotu 24. ledna začal úderem osmé hodiny večerní tradiční hasičský bál. O hodinu později byl sál i lokál plný a na parketu už se tančilo – hrála Kolovanka Hasičský bál 205Zdeňka Trefance. V deset pak nastalo překvapení v podobě předtančení – na parket přišla pětičlenná část taneční skupiny „Modern“ při MKS Klatovy a když po jejich nástupu na parket zazněl řízný kankán a děvčata zvedla své zářivě červené sukně plné kanýrů, rozzářily se mužské části návštěvníků oči. A protože svůj tanec ovládaly mistrně, možná v polovině skladby už je doprovázel skandovaný potlesk, který po skončení nebral konce. A to nejlepší mělo teprve přijít! Tanečnice se vydaly po sále, aby si vybraly odvážné partnery, krátce jim vysvětlily, co mají dělat a kankán zazněl znovu. Pánové si počínali šikovně a tak závěrečný potlesk patřil i jim.
Celé vystoupení dodalo večeru patřičnou šťávu a když se k tomu o půlnoci přidalo rozdávání výher z tomboly, v níž bylo 230 cen od drobností až po mikrovlnku, mikrověž anebo vrtačku Bosch, nebylo v sále člověka se špatnou náladou. Místní podpořili svojí návštěvou také hasiči z Chodské Lhoty, Pocinovic, Libkova anebo Běhařova.

Další akcí, na které se zúčastnili zástupci našeho sboru, byla výroční valná hromada okrsku č. 10 Pocinovice, která se konala v sále motorestu Libkov. V Libkově se také bude konat letošní okrsková soutěž.V. Zimmermann 75V pátek 13. února byla delegace, doplněná tentokrát kronikářem s fotoaparátem, blahopřát bývalému dlouholetému pokladníkovi Václava Zimmermannovi (*12.2.1940) k jeho životnímu jubileu – 12. února se ve zdraví dožil 75. let. Kromě návštěvy u V. Zimmermanna jsme byli též blahopřát Josefu Panošovi (*11.2.1950) a Josefu Dědinovi (*15.2.1950), oběma k pětašedesátinám.

1. března došlo – odborně řečeno – k zahoření komínu Karla Kacerovského st. v lesácké bytovce čp. 29. Členové sboru asistovali na místě profesionálním hasičům.

13. března jsme uspořádali pro ženy k jejich Oslava MDŽsvátku posezení v sále restaurace. Namísto obvyklého divadelního představení (vybraný soubor neměl volný termín) vystoupil akordeonový soubor ZUŠ Kdyně s názvem „Lentilky“, v němž hrají také Hana a Jiří Matějkovi. Všichni členové souboru se představili nejen společně, ale také sólovými skladbami. Program byl přijal vřele, stejně tak jako květiny z rukou vedení našeho sboru. K tanci i poslechu pak zahráli Dana a Zdeněk Trefancovi.

21. března vyrazilo 9 členů na brigádu – prořezali a seštěpkovali křoviny na cestě k Židovskému hřbitovu, prořezali větve lip u pomníku sv. Jana Nepomuckého a vyřezali větve ze stromů na staré silnici na Chodskou Lhotu.

10. dubna se za účasti 13 členů a členek konala členská schůze, na níž se zhodnotila činnost za poslední období. Pokladník sboru M. Zimmermann podal zprávu o finančním výsledku bálu, kde příjmy činily 35.231,- Kč, výdaje 16.980,- Kč, takže zisk z bálu činil 18.251,-Kč Výdaje na uspořádání MDŽ  činily 3.070,- Kč.
Dále se domluvila účast a příprava na okrskovou soutěž v Libkově, kde budou soutěžit dvě družstva – do a od 35. let věku.
V diskusi pak V. Zimmermann a J. Dědina poděkovali za blahopřání a dárek od sboru,       M. Zimmermann upozornil na nutnost vyčistit letos koupaliště, protože loni se pro nedostatečný přítok nečistilo, R. Honka seznámil členy se záměrem nákupu 7 kusů pracovních stejnokrojů a 3Stavění májky vycházkových uniforem pro členy, kteří je nemají.

25. dubna se pět členů zúčastnilo slavnostního křtu hasičského praporu v Milavčích, jejichž hasiči se inspirovali naším postupem při návrhu a objednávce praporu.

30. dubna jsme na návsi postavili májku a podle fotografií to vypadá, jako by se stavění zúčastňovalo rok od roku méně nejen členů, ale i ostatních mužů obce. Na druhé straně je nutno ocenit množství dětí, které přišly zdobit korunu májky. Bylo jich hodně a vázání barevných mašlí na větvičky je opravdu baví!

 

V sobotu 9. května jsme na hasičské soutěži dokázali, že se umíme nejen bavit na svém bále, ale také zapnout v případě, kdy jde taky o hasičinu. Ve štafetě na 4x100 metrů (překážka s oknem, překážka plná, přenášení hasicího přístroje a kladina + připojení hadic k rozdělovači a nasazení proudnice, která je zároveň štafetovým kolíkem) jsme po dvou pokusech obsadili první místo, v požárním útoku družstvo do 35 let bylo opět první, družstvo nad 35 let bylo druhé.
Soutěž byla v prostoru u libkovského hřiště v krásném prostředí, počasí bylo chladnější a pod mrakem, déšť se spustil těsně před vyhlášením výsledků, takže ceny byly předávány v připraveném stanu, kde se také konala náležitá oslava.

14. června jsme svojí přítomností podpořili vzpomínkové odpoledne u příležitosti 150. let od úmrtí básníka Rudolfa Mayera, který je pohřben na místním hřbitově a 600. let od upálení mistra Jana Husa. Velitel Josef Šváb položil na Mayerův hrob kytici.

V červnu byla delegace blahopřát Zdeňku Fichtlovi k jeho 70. narozeninám (*14.6.1940), v červenci pak Václavu Sikovy k jeho 65. narozeninám (*13.7.1950).

11. července se osmPocinovice členů zúčastnilo oslav 135. výročí založení hasičského sboru v pocinovicích, kde jsme prezentovali nás prapor (průvodu sv. Floriána v Domažlicích jsme se nezúčastnili, protože termín 9.5. kolidoval s naší hasičskou soutěží. Oslava se povedla, od hasičárny šel průvod ke kostelu, zde byla slavnostní mše, celebrovaná naším členem Msgre. Miroslavem Kratochvílem. Slavnost pokračovala u pomníku padlých z 1. sv. války, pak průvodem na pocinovským hřbitov, kde byly položeny kytice k hrobům zakladatelů sboru. Pak se průvod přesunul ke kulturnímu domu, kde byla ukázka nejmenších hasičů, na závěr se konala slavnostní schůze v sále kulturáku. Zde dostal Josef Šváb a Milan Zimmermann upomínkovou sošku hasiče za reprezentaci pocinovského družstva v hasičské veterán lize okresu Domažlice a Zdeněk Huspek za propagaci sboru v tisku.

1.srpna oslavil v sále restaurace velitel sboru Josef Šváb (*29.7.1965) své padesáté narozeniny. Blahopřát mu přišlo mnoho gratulantů.

6. srpna zemřel ve svých 65. letech po dlouhé a těžké nemoci náš revizor Josef Panoš. Pohřeb se konal bez obřadu a tak jsme mu 21. srpna položili na rodinný hrob věnec a uctili jsme jeho památku.

23. srpna slavil padesátiny Pavel Černý (*21.8.1965), náš vzdálený (bydlí v Českých Budějovicích) člen. Darem dostal (od rodiny) let vyhlídkovým letadlem a tak pilot Otík Blahut (syn Oty Blahuta) zakroužil nad Loučimí, kde jsme na návsi z pilin napsali nápis: 50. přejí hasiči.

18. září několik našich členů podpořilo účast na pouťovém posezení v pocinovské hasičárně.

V říjnu jsme byli blahopřát Václavu Khinovi, kterému bylo 65 let (*21.10.1950)

Poslední velkou akcí okrsku byl 23. a 24. října velitelský den na Orlovici. V pátek se zúčastnilo 6 našich členů, stejný počet pak v sobotu. Velitelský denPátečního večerního nácviku dopravy vody požárním strojem z nádrže rybníka do tří vzájemně propojených automobilových cisteren se zúčastnilo 60 hasičů z okrsku (Pocinovice, Chodská Lhota, Loučim, Libkov, Dobříkov a Smržovice) a Dlažov (Dlažov, Běhařov, Miletice, Soustov a Slavíkovice). K nádrži se přistavil stroj, který čerpal vodu a dodával ji do běhařovské cisterny, odtud šla voda do cisterny č. 1 pocinovské a odtud do jejich druhé cisterny. Z té se pak dvěma hadicemi voda vracela do nádrže. Při našem čerpání došlo k zádrhelu, na koš se nalepilo listí, jež plavalo v nádrži, došlo k podtlaku a jedna stará savice jej nevydržela a začala přisávat vzduch. Koloběh bylo nutno přerušit, vyměnili jsme savici a pak bylo všechno v pořádku.Velitelský denSoučástí večera bylo školení o nezbytné administraci před a po zásahu hašení požáru. V sobotu velitelský den pokračoval přednáškou učitelky zdravotnické školy v Klatovech Evou Turečkovou a její kolegyní Evou Horáčkovou na téma jak zastavit krvácení na měkké tkáni, konkrétně na krční tepně, jak ošetřit otevřené poranění břicha i jak se chovat při epileptickém záchvatu nebo při bodnutí hmyzu do jazyka. Každý si pak mohl vyzkoušet resuscitaci. Nakonec se dobrovolní hasiči seznámili s technikou profesionálů, z Domažlic přijel příslušník HZS Martin Voják s CAS 30 t815 - 7 neboli "sedmičkovou" tatrou. Společně s Václavem Ponocným předvedli malou ukázku a vybavení auta.

Od července do října proběhla 4 kola hasičské Chodské veterán ligy, v níž soutěží pocinovské družstvo doplněné našimi členy Josefem Švábem a Milanem Zimmermannem. Letos bylo družstvo třetí. Za ženy Pocinovic soutěžila taky Lenka Švábová, družstvo obsadilo na XXII. ročníku Memoriálu Václava Nejedlého 22. srpna 2015 první místo. Na okresním kole v Domažlicích působili jako rozhodčí Richard Honka a Jarda Široký.

Poslední schůze před výročkou se konala 6. listopadu a dostavilo se celkem 20 členů a členek, což bylo velice dobrá účast. Po zprávách o činnosti přes léto byla volba nového předsedy kontrolní a revizní. Jednomyslně byl zvolen Dušan Siran, členové jsou Pavel Sika a Lenka Švábová. Dále se připravil program výroční valné hromady, která bude v pátek 4. prosince v 19 hodin v sále restaurace. K večeři bude tradičně vepřo – knedlo – zelo, po skončení zahraje Franta Toman ze Škrchleb.

Starosta R. Honka pak oznámil nákup  4 kusů pracovních stejnokrojů  v příštím týdnu  a 3 kusů vycházkových uniforem do jara 2016. Dále je třeba, aby členové zásahové jednotky měli platnou lékařskou prohlídku. Obec zpracuje požární řád obce, kde bude uveden:

 • seznam členů zásahové jednotky
 • ohlašovna požáru v obci – restaurace čp. 23
 • uveden zdroj vody – koupaliště
 • zásahová jednotka by měla mít  3 velitele, 2 strojníky, kteří jsou proškoleni, druhým velitelem za J. Švábem bude Petr Široký.

Byly rozděleny delegace na valné hromady do okolních sborů a jednatel oznámil přednášku učitele autoškoly Josefa Hofmaistera ještě tento měsíc.

7.11. přišlo opět po dvou letech poutní procesí v bavorského Neukirchenu, takže jsme regulovali dopravu při přechodu silnice od starého mostu ke kostelu. Přítomni byli Lenka Švábová, Jarda Široký, Ríša Honka a Josef Šváb.

Ve stejný den se naši členové zúčastnili jako rozhodčí noční soutěže v Pocinovicích.

Letošní rok lze hodnotit jako úspěšný, i když se konaly pouze 3 členské schůze. Podstatou naší činnosti totiž není schůzování, ale činnost a za tu se ani letos nemusíme stydět. Hasiči byli vidět při všech akcích v obci, pokud je přímo nepořádali, tak se jich aktivně zúčastňovali. Daří se nám taky v rámci možností doplňovat sbor mladými členy a tak můžeme směle vykročit do dalšího roku.

 

Rok 2016

 

Výroční valnou hromadou 4. prosince 2015 jsme uzavřeli poměrně úspěšný rok, popsaný na předchozích listech kroniky. Přítomno bylo 25 členů a 14 hostů – zástupců okolních sborů pocinovského okrsku, schůze měla klasický charakter – zhodnocení činnosti za uplynulý rok, zpráva o hospodaření, revizní zpráva, plán činnosti na další období a diskuse, kde vystoupila starostka obce Jana Dirriglová, VVH 2015která ocenila přínos hasičů pro život v obci nejen po stránce pracovní, ale i organizační i kulturní. Zástupci jednotlivých sborů okrsku pak přednesli své zdravice a práci okrsku zhodnotil Václav Ponocný st. Po skončení jednání se opět rozběhly obrázky z kronikářova fotoaparátu, jímž dokumento-val celý předchozí rok a po klasické večeři – knedlíky s vepřovým a zelím, vynikajícím způsobem připravené naším členem a majitelem restaurace Jiřím Matějkou, zahrál Franta Toman ze Škrchleb.

Hned následující den – v sobotu 5. prosince bylo v sále restaurace vánoční představení divadelního souboru „Já to jsem“ z Hluboké nad Vltavou, po jehož skončení se na návsi rozsvítil vánoční strom. Jeho výzdobu mají spolu s elektrikářem Jirkou Bláhou na starosti členové našeho sboru. Pro umocnění vánoční atmosféry v obci instalujeme též nasvícení kostela.

V sobotu 19. prosince jsme se ve spolupráci s členy Sokola Loučim podíleli na organizaci a zajištění občerstvení při „Adventním posezení“, spojeném s výstavkou betlémů i ochutnávkou vánočního cukroví místních hospodyněk. Hlavním bodem večera byla zasvěcená přednáška na téma Vánoc a betlémů v podání ředitele Muzea Domažlice Josefa Nejdla.

V počtu menším než malém jsme si 31. prosince na návsi popřáli šťastného roku 2016, který jsme začali členskou schůzí 6. ledna. Zúčastnilo se 15 členů, kteří si vyslechli zprávu jednatele o průběhu VČS, zprávu velitele o nákupu nových uniforem i zprávy členů delegací na výročkách v okolních sborech. Hlavním úkolem lednové schůze byla jako každý rok příprava bálu a rozdělení úkolů pro jeho hladký průběh.

V pátek 8. ledna se členové vedení našeho sboru – Josef Šváb, Ríša Honka, Milan Zimmermann, Jarda Široký, Jiří Grösl, Zdeněk Huspek a Lenka Švábová zúčastnili výroční valné hromady v Pocinovicích, která uzavřela sérii výročních jednání celého okrsku.

V pátek 22. ledna přišlo 14 žen a malá Denisa Zimmermannová připravit chuťovky
na sobotu, kdy se konal náš tradičná bál. Vedení sboru a další členové pak připravili tombolu a sál na druhý den.

Hlavní naše akce kulturního charakteru vypukla o den později, v sobotu 23. ledna v osm večer, kdy po fanfárách přivítal starosta sboru Ríša Honka všechny přítomné na bále a popřál jim příjemnou zábavu a šťastnou ruku při výběru losů v tombole. Na rozdíl od předchozích let se letos zábava rozjížděla zvolna, až ve druhé sérii dechovek oblíbené kapely „Kolovanka“ Zdeňka Trefance se na parket vydaly první páry a zcela náhodou to byli hosté z Chodské Lhoty.Bál 2016
Za další půlhodinu už v sále nebylo volného místečka a parket byl plný. Lidé (většinou hasiči či jejich příznivci nejen z Loučimi, ale také z již zmíněné Lhoty, Pocinovic, Libkova či Běhařova) se mohli těšit na vystavenou tombolu, kde se tentokrát sešlo
218 cen, z toho 15 z nich v hodnotě 20 tisíc korun, které zakoupil sbor anebo poskytli sponzoři. Šťastlivci si tak mohli za lístek v ceně 20 korun odnést rádio s CD přehrávačem, rozbrušovačku, mixér anebo čtečku knih. Hlavní cena byla elektrická pila a ta připadla veliteli smržovických hasičů André Petrovi Dvořákovi, který neskrýval nadšení: „I když je to k vám jen přes kopec, jsme tady se ženou dneska prvně a hned první cena v tombole. To se mi ještě nikdy nestalo. Moc se nám tady líbí a nejen kvůli výhře.“
Ke každému bálu patří předtančení, na které se všichni také těšili a nikdo přitom netušil, co si pořadatelé vymysleli. Nakonec se z toho vyklubala půlnoční ukázka výrazového tance a vystoupily, tak jako loni, členky Modern Dance studia při Základní umělecké škole J. Kličky Klatovy. Kankánové sukně s volány tentokrát nahradily krátké sukénky a přiléhavá trika, úsměvy ve tvářích tanečnic byly vlastní a potlesk diváků dlouhotrvající.

Bál se jako v posledních letech pokaždé vydařil a všem členům, kteří se podíleli na jeho přípravě, je nutno jim velmi poděkovat.

V sobotu 6. února jsme se (Šváb, Honka, Grösl, Široký, Huspek a starostka Dirriglová) zúčastnili výroční valné hromady okrsku, která se konala v místě jarní soutěže – Dobříkově.
Její průběh byl víceméně pracovní, projednaly se termíny akcí, zajištění soutěže a též se zhodnotil uplynulý rok.

V sobotu 5. března jsme v sále restaurace přivítali své „staré známé“ – divadelní soubor „Černoch“ z Černíkova, který přijel zahrát ženám všech věkových kategorií k jejich svátku. Černíkovští ochotníci hráli u nás už po čtvrté!MDŽ
Skoro se příčí používat pro tento soubor přídavného jména ochotnický, neboť jejich výkon si s profesionály leckteré oblastní scény nijak nezadá a jestliže si jeho principál Jan Pernikl v úvodní řeči přál, aby se lidi zasmáli, dostalo se mu zadostiučinění v míře víc než vrchovaté. Ve druhé polovině myslivecké taškařiny o třech dějstvích s názvem „Prach a broky“ už se diváci nejen smáli, ale  tleskali téměř po každé scéně. Hrát v Loučimi přitom není snadná záležitost, na malinké jeviště se kulisy nevejdou a tak divadlo připomíná klubovou scénu, kdy herci jsou metr či dva od svých diváků, což bývá problém pouze do chvíle, kdy se oba „tábory“ naladí na stejnou notu. Výsledkem je délka potlesku na závěr a ten letos možná překonal všechna předchozí představení.
A protože máme svátky žen v posledních letech ve své režii, předali po skončení hry ženám karafiáty Josef Šváb, Milan Zimmermann a Ríša Honka a následovala volná zábava při harmonikách.
Hasičskou pokladnu stálo odpoledne a večer pár tisícovek, protože představení
i jeho pokračování je pro příchozí zdarma, pocit z dobře připravené akce pro obyvatele Loučimi je ovšem penězi nevyčíslitelný.

V neděli 27. března jsme se podjali uspořádání velikonoční zábavy, neboť reálně hrozilo, že o velikonoční jarní pouti nebude kromě houpaček na návsi zhola nic. Zábavy většinou pořádal Sokol, přičemž za úspěch se považovalo, když nula od nuly pošla… a tak jsme pozvali pouze manžele Trefancovi, kteří s klávesami Yahama nadělají muziky za celou kapelu. Návštěva byla též komorní, ale po odečtení nákladů na hudbu od vstupného zbylo 740,- Kč, což je myslím úspěch!

Třináct našich členů se 16. dubna  zúčastnilo brigády na likvidaci klestu a náletových stromů v místech  před mnoha lety  používané cesty od silnice ke smržovickým mostům kolem skály zvané "U Petříčka", kde by v bu-doucnosti mohla vzniknout klasická cyklostezka. A jestliže se řekne likvi-dace klestu, je třeba si představit pořádná křoviska i pěkně vzrostlé většinou olše, na což byly potřeba dvě motorové pily, křovinořez, dva trak-tory a valník a hlavně oněch 12 párů rukou, mezi něž je potřeba započítat i ruce Lenky a Anety Švábovy. Všichni odvedli kus poctivé práce!

 

21. dubna vzplanul ohněm osobní automobil Renault – viz novinová zpráva Z. Huspeka:

V Loučimi shořelo auto

Požár auta
Loučim – Ve čtvrtek 21. dubna před půl pátou odpolední se na konci obce ve směru
do Klatov zvedl za silnice černý kouř a několik minut nato zazněly sirény policejního
a hasičských aut. Plameny vyšlehly z motorové části osobního auta zn. Renault, v němž cestovali manželé s dvěma malými dětmi.
Na plameny pod autem posádku upozornil řidič, který jel za nimi a ten také pomocí svého hasicího přístroje začal oheň hasit spolu s velitelem místních hasičů Josefem Švábem, který se na upozornění HZS dostavil k zásahu jako jeden z prvních. Klatovští profesionálové pak auto uhasili a provedli nutná následná opatření.

30. dubna jsme postavili na návsi májku – jako každý rok. Ale při bližším prostudování fotografií je nutno konstatovat, že každý rok staví májku čím dál méně lidí – letos kmen při jeho zvedání pomocí traktoru Ríši Honky pomáhalo podpírat pouze 8 pomocníků! Přesto bylo za necelou hodinu a půl hotovo a téměř 30 metrů vysoký odkůrovaný kmen s věncem, vyzdobeným dětmi a našimi seniorkami, zdobil celý květem loučimskou náves.

Ve středu 4. května byla další členská schůze, jíž se zúčastnilo 14 členů. Byly předneseny zprávy o činnosti za minulé období – viz kronika – a další zprávy, jako například o návštěvě bálů okolních sborů: v Chodské Lhotě si bylo zatancovat 14 a v Běhařově 9 našich členů s manželkami. Školení velitelů se zúčastnil Petr Široký, preventistů Josef Černý a strojníků Jarda Široký a Pavel Sika. Za brigádu na cestě „U Petříčka“ velitel poděkoval všem zúčastněným a zvlášť Viktoru Siranovi, Josefu Černému a Mírovi Kacerovskému. Velitel zmínil zásah u požáru auta před chalupou
J. Širokého a vyzdvihl skutečnost, že sbor měl 18 akcí za 4 měsíce od začátku roku. Dále byla projednána žádost obci o dotaci na zakoupení výstroje pro zásahovou jednotku.

Pokladník M. Zimmermann podal zevrubnou zprávu o stavu pokladny a hospodaření:

Hasičský bál přinesl zisk z tomboly:   16 500,-

                             z jednohubek:   1 750,-

                             ze vstupného:  18 620,-

                                     celkem:  36 870.- Kč

Výdaje činily 17 384,- Kč, bál přinesl do hasičské pokladny 19 484,- Kč zisku.
Svátek žen stál celkem 5 350,- Kč, z toho 700,- stály květin, 2 350,- občerstvení
a 2 300,- divadelní představení a hudba na závěr.
K tomuto dni bylo v pokladně 23 700,- Kč, a účtu 25 000,- Kč.
Velitel vyslovil pokladníkovi pochvalu a všem, kdo se zasloužili u úspěch akcí, které přinesly zisk  naší pokladně, poděkování.                                     

V pátek 27. května jsme byli poblahopřát našemu členovi Viktoru Siranovi k jeho 70. narozeninám. V altánku přístavby svého domku nad koupalištěm připravil skvělou hostinu – po večeři následovaly přípitky a potom posezení s harmonikou, jejíž tóny
a zpěv zúčastněných se nesl nad Loučimí takřka do ranních hodin.

V sobotu 7. května jsme vyrazili s naším praporem do Domažlic na průvod k uctění sv. Floriána. Opět je nutno dodat, že jsme jeli v počtu nevelkém – konkrétně Josef Šváb, tentokrát jako praporečník, Ríša Honka, Jarda Široký, Milan Zimmermann, Lenka Švábová a Zdeněk Huspek.Průvod k uctění sv. Floriána Domažlice Kvůli této akci se posunul termín okrskové soutěže na 28. května, což se posléze ukázalo jako zbytečné – z pocinovského okrsku jsme byli jediní a kdybychom chyběli, nic by se nestalo. Bylo by dobře zajistit na průvodu větší účast s prapory, což se týká Pocinovic a Chodské Lhoty.

Průvod prošel z parkoviště u kostela Všech svatých přes náměstí k Arciděkanskému kostelu, kde farář Miroslaw Gierga sloužil slavnostní mši svatou. Podvečer pokračoval v MKS zábavou s hudbou Hájenka, která průvod doprovázela. Ani tato zábava nebyla valně navštívená a není divu – ceny místního bufetu jsou – nebo alespoň letos byly – značně natažené, jako by dobrovolní hasiči byli nějací magnáti!

Hlavní událostí každého okrsku je každoroční soutěž v požárním sportu a náš, tedy pocinovský okrsek, není výjimkou. Jak již bylo zmíněno, soutěžilo se letos 28. května v louce nad Dobříkovem za příjemně teplého počasí a jestliže se termín měnil kvůli sv. Floriánovi v Domažlicích, dostal se tento termín do kolize s cyklistickým závodem Král Šumavy v Klatovech – odčerpalo nám to členy do soutěže a hlavně s přehlídkou historických traktorů, aut, motorek a zemědělské techniky v Brnířově – ta mám odčerpala diváky. Přesto je jich přišlo podívat hodně a nutno pochválit dobříkovské, kteří ve slušivých tričkách s číslem popisným své chalupy zajistili veškeré zázemí i občerstvení na vysoké úrovni. Hasičská soutěž

Výsledky jsou zajímavé, byť pro náš hasičský sbor (kromě útoku nad 35 let) nepříliš přívětivé:

  Požární útok muži do 35 let: 

 • 1. Dobříkov                                        1. Pocinovice 1
 • 2. Pocinovice 1                                   2. Pocinovice 2
 • 3. Chodská Lhota                               3. Chodská Lhota
 • 4. Pocinovice 2                                  4. Loučim
 • 5. Libkov                                           5. Dobříkov
 • 6. Loučim                                          6. Libkov

Požární útok nad 35 let:                                Celkové pořadí bylo následující:

 • 1. Pocinovice                                      1. Pocinovice 1
 • 2. Loučim                                          2. Pocinovice 2
 • 3. Chodská Lhota                                3. Chodská Lhota
 • 4. Dobříkov                                        4. Dobříkov
   5. Smržovice                                     5. Loučim
                                                          6. Libkov

Výsledky v podstatě odpovídají věkovému složení a stavu členské základny jednotlivých sborů v závislosti na počtu obyvatel,přičemž srovnatelní pro nás jsou velikostí obce libkovští hasiči, jenomže tam mají – i díky nové výstavbě rodinných domků – více mladých a do budoucna můžou hledět s optimismem.

V sobotu 25. června tohoto roku se večer přehnalo nad naším regionem několik bouřek, doprovázených silným a docela vydatným deštěm a jestliže píšu přehnalo, tak to není přesný výraz - ono totiž lilo a hřmělo více než hodinu. Voda, stékající z lesa po louce, „vypláchla“ požární nádrž, používanou též jako koupaliště tak důkladně, že ji bylo nutno vypustit a vyčistit. Stalo se tak 2. srpna, kdy desítka nejen hasičů začala nádrž čistit. Z lesů nad obcí pořád ještě přitékalo různými pramínky hodně vody a tak bylo nutno nasadit ejektor a vodu ze dna nádrže čerpat hadicí. Akce se vydařila a v dalších letních dnech už se dalo zase koupat.

25.června začal v Křenovech 11. ročník Chodské veterán ligy, kde se v družstvu Pocinovic zúčastňují Josef Šváb a Milan Zimmermann. Další kolo se konalo 3.9. v Pasečnici, třetí 10.9. v Pocinovicích a poslední 2.10. v Domažlicích. Celkově se pocinovští umístili z devíti účastníků na 6. místě.                                           

28. června oslavil náš člen Václav Vávra 70. narozeniny, delegace hasičů i obce mu byla blahopřát. Příliš dlouho si tento věk neužil, ve středu 10. srpna náhle zemřel. Pohřeb se konal v kostele 19. srpna 2016.  

28.září se v Chodské Lhotě uskutečnil branný závod o Pohár starosty obce, což se nás týká jen okrajově – v dětském družstvu Pocinovice máme zastoupení, když v kategorii 6-10 soutěží Matěj Steidl a Aleš Bláha, jejich sourozenci Eliška Steidlová a Marek Bláha cvičí s předškoláky tamtéž. Tady snad se rýsují budoucí loučimští hasiči…

V pátek 21. a v sobotu 22. října uspořádali pocinovští na Orlovici v pořadí už 21. velitelský den, kterého se z našeho sboru zúčastnili Josef Šváb, Ríša Honka, Jirka Grösl, Milan Zimmermann, Jarda a Petr Široký, Zdeněk Huspek a Lenka Švábová. Páteční večer byl zaměřený na ukázku funkčnosti hasicích přístrojů s možností si je vyzkoušet, v sobotu dopoledne byla zdravovědná přednáška Evy Turečkové a potom V. Ponocný předvedl ukázku hasící koule Elide Fire, což je "balón", naplněný hasivem Furex 770, který při určité teplotě v plamenech praskne, lépe řečeno exploduje a tím nadávkuje hasivo a uhasí v začátku požár v místnostech s rozlohou do 8 – 10 m2.

12.října se konala členská schůze za přítomnosti 14 hasičů. Jednatel přednesl zprávu o poslední schůzi, velitel zhodnotil činnost od té doby a oznámil nákup nových vycházkových uniforem. Byl určen termín výroční valné hromady na 2. prosince, termín zdravotnické přednášky Evy Turečkové na 16. listopad, termín bálu na 28. leden 2017 a dále byly sestaveny delegace na výročky okolních sborů okrsku. V říjnu též bylo dodáno hostinskému dřevo za letošní a loňský rok jako kompenzace nájmu za akce obce a spolků.

Ve středu 16. listopadu uspořádal náš SDH v restauraci Jiřího Matějky zdravotnickou přednášku. Jak resuscitovat raněné, jak si počínat při dopravních nehodách a v podobných situacích přednesla a názorně ukázala učitelka Střední zdravotní školy v Klatovech a členka SDH Pocinovice Eva Turečková.
Také odpověděla na dotazy publika a promítla krátký instruktážní film.

Úplně poslední hasičkou akcí před výročkou bylo nasvícení kostela a instalování žárovek na vánoční strom na návsi, který se rozsvítil 26.listopadu.

Ani v letošním roce jsme nezaháleli a hasiči byli vidět u všech akcí v obci. Doufejme, že nám tento elán vydrží ještě hodně dalších let!

 

Nahoru