Obsah

 

Sbor dobrovolných hasičů založen roku 1902Ikonka hasič

Obsah

1. díl - od založení do roku 1950

                          

StříkačkaO potřebě sboru hasičského mluveno bylo v obci Loučimské již delší dobu. Že sbor nebyl již dříve ustaven, sluší se hledati příčinu v liknavosti různých, v té věci rozhodujících činitelů. Až zvolen byl v obci naší obecním starostou Jan Bureš, rolník z Loučimi, začalo se o ustavení sboru mluviti živěji.
Prvý krok u věci té učinil p. obecní starosta tím, že na schůzi obecního výboru dal odhlasovati, by prozatím na obecní výlohy pořízena byla stříkačka. Stříkačka objednána byla od známé firmy R.A.Smekal, továrny na hasičské potřeby na Smíchově za 1.900 korun, k úplné spokojenosti všech občanů. Ku stříkačce bylo objednáno hned 210 metrů hadic a jedna pochodeň.

Stříkačka sama dle úsudku znalců jest stroj velice dokonalý a vnitřní svou způsobilost ke službě, ke které jest určena, prokázala hned při dvou s ní provedených zkouškách.

Místa na uložení stříkačky a příslušností nebyla a proto požádán p. J. Štauber, kovář, by zatím, něžli postaví se vlastní hasičská kolna, vzal do svého stavení stříkačku v opatrování, což ochotně učinil.

Nyní jednalo se o ustavení sboru.

O vánočních svátcích roku 1901 požádal obecní starosta pana Štaubra, řídícího učitele z Hluboké, místopředsedu župy Novo-Kdýňské a pana Fr. Housara, učitele v Hluboké, župního jednatele a zároveň sborového velitele v Hluboké, aby byli prvé valné ustavující se schůzi přítomni a radou, ze svých, z činností svých vyplývajících zkušeností, nám nápomocni.

Oba ochotně přání starostově vyhověli.

Dne 29. prosince 1901 svolána první valná hromada ustavujícího se sboru dobrovolných hasičů v Loučimi. Schůze se odbývala v hostinci p. Jana Altmana. Předmět jednání byl volba hodnostářů sborových a stanoven přibližně počet činných členů sboru. Všeobecný hlas byl, aby obecní starosta p. Jan Bureš volen byl předsedou či starostou sboru. Týž však se z hodnosti té poděkoval a slíbil, že všemožně o sbor a jeho potřeby se starati bude.

Pak přečteny schválené stanovy a přikročeno k volbě, a zvoleni:

 

pp. Štampach Václav, rolník,                           starostou

    Halada Petr, rolník,                                   velitelem,

    Zimmermann Josef, rolník,                         podvelitelem,

    Masopust Václav, učitel,                            jednatelem,

    Štauber Josef, kovář,                                pokladníkem,

    Kacerovský Josef, kaplan,                          přísedícím výboru,

    Šváb Václav, rolník,                                  přísedícím výboru.

 

Tito zde jmenovaní voleni byli na dobu tří roků. Po valné hromadě voleni na návrh velitelův:

 

pp. Mráz Antonín, rolník,                                  náčelníkem oddělení,

      Štauber Václav, syn kováře,                        četařem,

     Váchal Jiří, obchodník,                                náhradníkem,

      Eidlpes Jan, domkář,                                 náhradníkem.

 

Pak voleni na dobu jednoho roku:

 

pp. Bureš Jan, rolník a ob. starosta,                  revisorem účtů,

      Altman Jan, hostinský,                              revisorem účtů,

      Fanz Josef, rolník,                                    revisorem účtů.

Celá volba provedena aklamací.

Činných, uniformovaných a výzbrojem opatřených členů bylo 16.

Při téže schůzi ujednáno, by výzbroj pro členy sboru objednán byl od firmy R.A.Smekal. Tak se také stalo ku spokojenosti všech členů.

Ve výborové schůzi konané dne 17. ledna 1902 ujednáno, by odbýval se prvý hasičský, sborový ples v hostinci p. J. Altmana.

K témuž účelu objednáno 100 pěkných pozvánek od Th. Venty z Loun.

Ples vydařil se nad očekávání znamenitě, takže mohlo z čistého výtěžku přispěno býti na zakoupení hasičských potřeb.

Dne 26. ledna 1902 sloužil dp. farář Václav Gödde slavnou mši sv. za sbor a po mši případnými slovy členy sboru poučil, připamatovav jim, jaké povinnosti je očekávají.

Dne 30. ledna sloužena byla týmž mše sv. výhradně pro sbor.

Obleky služební zhotovil p. F. Kadlec, krejčí z Hluboké.

Slavnostní čamary šil Jiří Pflanzer, krejčí z Lipkova.

Látka na slavnostní čamary objednána od firmy M. Ledeče syn v Rychnově.

Dne 6.dubna učiněna zkouška se stříkačkou u mostu na „Lomci“.

Při zkoušce bylo viděti, že všichni členové skorem znají hasičské signály a že je třeba jenom někoho, kdo by jsa sám toho znalým, ukázal dobře, jak stříkačku obsluhovati hbitěji a s větší jistotou.

Sbor byl přítomen v slavnostním obleku na vzkříšení a o Božím Těle službám Božím.

Dne 6. července zúčastnil se sbor župního hasičského sjezdu v Koutě.

Dne 27. července byl sbor účasten velice platně při zachraňovacích pracích při požáru na Šteflích.

 

V Loučimi dne 31. prosince 1902

Václav Štampach, starosta sboru, Václav Masopust, jednatel, Petr Halada, velitel, p. Josef Kacerovský, přísedící výboru, Josef Štauber, přísedící výboru.

 

        R O K    1 9 0 4

 

V roce 1904 byl sbor účasten prací zachraňovacích v Pocinovicích při požáru v měsíci červnu. Správný dátum se neví.

V Loučimi dne 5. února 1905. Antonín Götz, jednatel.

 

      R O K     1 9 0 5

 

V tomto roce dne 5. února byla opět svolána valná hromada sboru dobrovolných hasičů, by provedli opět navou volbu hodnostářů sborových. Volba se odbývala v hostinci pana Jana Altmana a aby volbu správně řídil, pozván byl pan Jan Štaubr, řídicí učitel z Hluboké, který přečetl stanovy a přikročilo se k volbě.

Ponecháni v hodnosti:

pp. Štampach Václav, rolník,                                 starostou,

      Halada Petr, rolník,                                       velitelem,

     Štaubr Josef, kovář,                                       pokladníkem.

 

Nově zvoleni byli:

pp. Václav Blahník, rolník,                                    podvelitelem,

     Antonín Götz, rolník,                                      jednatelem.

 

Na žádost velitelovu byl zvolen:

pp. Eidlpes, domkář, náčelníkem. Václav Štaubr, syn kováře, byl četařem ponechán.

Celá volba provedena aklamací za přítomnosti všech členů činných, čítajících pouze dvanáct.

Dne 10. září byl přítomen sbor společně se sborem Lipkovským pohřbu pana Josefa Blahníka, velice zasloužilého bývalého řídicího učitele v Loučimi.

Dne 5. října snesla se krutá bouře nad krajinou naší, která spojena s vichřicí a drobným krupobitím prováděla své rejdy. Blesky křižovaly neustále a hrom tloukl neustále rána za ránou. Z jedné takové rány byla zažehnuta věž na zdejším starobylém kostele a počala od hořejší špice pomalu hořeti. Zdejší sbor uspořádán byl ze samého lidu dělného a to rolníků, domkářů a nádenníků tak, že tito nalézali se všichni při svém zaměstnání v polích a na lukách, a tu v této kruté bouři každý hnal se ke svému domovu, aby zdraví a i život zachránil před živlem tak rozzuřeným. Najednou však bylo slyšeti trubače hasičů troubiti místní poplach a z věže ozýval se největší zvon, aby též v dáli lid na požár upozornil. Ti, kteří již byli domů přiběhli, hned vytlačili stříkačku a nechali je vedle kostela dovézt v někteří činnovníci i s občany, kteří se k nim byli přidali, vytahovali hadice po schodech věže nahoru a snažili se požár uhasiti, zvláště Antonín Franz lezec, syn rolníka se vší odvahou se přičiňoval, ale bylo to však vše marné, málo lidí k nošení vody nemohli postačit dodávat vodu, aby mohli silně stříkati a též byli nuceni s věže ustoupiti a zachraňovali střechu kostela, však hořící lešení a trámy ve věži pronikly požárem chodbou z věže nad kostel vedoucí a tu vzňal se krov kostela a naše činovníci byli nuceni ustoupiti a každý spěchal, by zachraňoval svůj majetek, který byl požárem ohrožen a tu zůstala zdejší stříkačka časem i bezpracně státi. Okolní hasičské sbory přibyly a sice: Z Lipkova, ze Lhoty, z Pocinovic, z Hluboké, z Dobříkova a z Bystřice, pomáhali zachraňovat stavení požárem ohroženým.

Čtyři zvony, které se ve věži nalézaly, spadly dolů a v žáru se na škváry roztavily. I varhany, v kostele se nalézající, byly poškozeny, že nebylo možno na ně hráti. Tak minul den 5. října 1905.

V Loučimi dne 31. prosince 1905

Antonín Götz, jednatel

 

              R O K     1 9 0 6

 

V roce 1906 dne 10.dubna zúčastnil se sbor požáru v Lipkově a za jeho přičinění při zachraňování čís.po. 25 byl sbor pojišťovací bankou Slavia odměněn, kteroužto odměnu obdrželi členové, kteří se zúčastnili hasičského sjezdu v Pocinovicích.

Dne 10. srpna se sbor zúčastnil hasičského sjezdu v Pocinovicích.

V Loučimi dne 31. prosince 1906

A. Götz, t.č. jednatel

 

               R O K     1 9 0 7

 

V roce 1907 nestalo se nic pro pamětní knihu.

A. Götz, t.č. jednatel.

 

              R O K     1 9 0 8

 

Dne 19. ledna byla svolána opět valná hromada, by se provedly volby hodnostářů sborových.

Volba provedena v hostinci bra. Jana Altmana, kterou prováděl Ant. Götz, jednatel sboru. Voleni byli:

Petr Halada, rolník v Loučimi, co odstoupilý činnovník a vřazen za člena do zálohy –                                                                               starostou sboru.

Antonín Götz, rolník v Loučimi,                          velitelem.

Jan Altman, hostinský v Loučimi,                        náměstkem velitelovým.

Václav Šváb, rolník v Loučimi,                            jednatelem.

Josef Štaubr, kovář v Loučimi,                            pokladníkem.

Václav Kuba, domkář v Loučimi,                         přísedícím výboru.

Adam Kadlec, chalupník v Loučimi,                      přísedícím výboru.

 

Na žádost velitelovu byli zvoleni:

Jan Eidlpes, domkář v Loučimi,                            náčelníkem.

 Václav Štaubr, kovář v Loučimi,                          četařem.

 

Za náhradníky byli zvoleni:

Antonín Franz, rolník v Loučimi.

Václav Ekstein, domkář v Loučimi.

 

Revizory účtů byli zvoleni:

Josef Křížek, tovární dělník  v Loučimi.

Václav Böhm, kovář v Loučimi.

Václav Franz, syn výměnkáře v Loučimi.

Tito zvoleni na dobu jednoho roku. Celá volba provedena aklamací,  za přítomnositi 18. členů.

Též se opravoval v tomto roce vyhořelý kostel.

V Loučimi dne 31.prosince 1908

Ant. Götz, t.č. velitel

 

                                         R O K     1 9 0 9 

 

V roce 1909 nestalo se nic pro pamětní knihu. Götz, t.č. velitel.

 

      R O K     1 9 1 0

 

  V roce 1910 zemřel činný člen František Štampach dne 8. srpna.

Götz, velitel.

 

                                          R O K     1 9 1 1

 

V roce 1911 dne 8. ledna byla svolána valná hromada a provedeny nové volby, při nichž zůstali všichni ve svých hodnostech. Jmenován byl čestným členem pan Jan Štaubr, řídicí učitel v Hluboké.

Dne 6. srpna zemřel starosta sboru Petr Halada, rolník v Loučimi.

Dne  24. července zúčastnil se sbor se stříkačkou v Běhařově požáru, zapáleného bleskem.

Dne 20. srpna byl sbor účasten požáru lesa u sv. Markety u Miletic.

Dne 17. září zúčastnil se  sbor se stříkačkou požáru na Vráži.

V Loučimi dne 7. ledna 1912.

Ant. Götz

       R O K     1 9 1 2

 

Dne 2. ledna  byl zvolen Antonín Franz, rolník  z Loučimi, starostou sboru.

Dne 10. května zemřel  Jan Eidlpes, četař sboru.

V Loučimi dne 3. ledna 1913.

Ant. Götz, velitel

 

       R O K     1 9 1 3

 

Dne 1. ledna účastnil se sbor požáru v Pocinovicích.

Dne 16. května účastnil je sbor se stříkačkou na Nové Hospodě u Dobříkova.

V Loučimi dne 5. ledna 1914.

Ant. Götz, t.č. velitel

 

      R O K     1 9 2 1

 

Dne 7. září zemřel pan Jan Štaubr, řídicí učitel v Hluboké, čestný člen sboru.

 

V roce 1921 byli nově zvoleni hodnostáři a sice:

Kamil Holý, nájemce velkostatku,                         starostou.

Josef Halada, rolník,                                          velitelem.

Václav Kadlec,                                                  náměstkem velitele.

Václav Böhm,                                                   jednatelem.

Václav Franz,                                                    pokladníkem.

 

                                                R O K     1 9 2 6

 

Dne 12. září, právě v pouti k večeru, přehnala se hrozná bouře větrná s krupobitím a řádila tak zle, že Fr. Burešovi smetla úplně krov ze stavení a Josefu Burešovi též celý krov sebrala k jedné straně tak, že se musel vystěhovat a krov celý sundat a znovu zřídit. Též spoustu stromů v obci polámala.

Dne 12. listopadu večír účastnil se sbor se 16ti členy požáru v Pocinovicích. Stroj nebyl uveden v činnost.

V. Böhm, jednatel.

 

               R O K     1 9 2 7

 

Sbor se účastnil požáru v Lipkově v říjnu s 18ti členy. Stroj byl v činnosti.

V. Böhm, jednatel

 

             R O K     1 9 2 8 

 

V roce 28 byl sbor při požáru jednou a to v místě, kdy požár zničil čtyři obytná stavení a jednu stodolu. Vyhořela obytná stavení:

Josef Sirovátka, Volfgang Kuchař, Rozalie Mužíková, Böhm Raimond, stodola Josefa Mazance. Škoda požárem stanovena na 50 000 Kč.

Sbor konal 7 schůzí, 4 cvičení se strojem, hasičských slavností zúčastnil se třikrát.

V. Böhm, jednatel

 

            R O K     1 9 2 9

 

V roce 1929 nebylo nic pro pamětní knihu.

 

          R O K     1 9 3 0

 

Nově zvolení funkcionáři sboroví:

Bureš František, domkář, zedník,                       starosta

Kadlec Václav, rolník,                                        velitel

Holý Vojtěch, rolník,                                         náměstek velitele

Böhm Václav, kovář,                                         jednatel

Franz Václav, syn rolníka,                                   pokladník

Kafka Martin, kolář,                                          četař a doz. náčiní

Blahník Jiří, syn rolníka,                                     náčelník

 

V roce 1930 byl u nás pořádán župní hasičský sjezd dne 13. července. Zúčastněno následkem špatného počasí málo hasičstva a tudíž celý sjezd pro místní sbor byl finančně slabý. O půl desáté hodině seřazení hasičstva na státní silnici na konci vesnice směrem východním, odtud průvod obcí s hudbou k tribuně proti hasičskému skladišti, kdež bylo přivítání sboru a hostí starostou sboru br. Burešem Františkem, po přivítání proslov župních činovníků a okrskového. Po proslovech defile sborů, po defile cvičící členové šli na zkoušku a delegáti na mimořádnou valnou hromadu župní, která se odbývala v místnosti obecné školy, po valné hromadě společný oběd v obou hostincích.

Odpoledne v půl druhé hodině požární poplach, stroj přitažen k rybníku a u p. Franze odtud hájena stodola, přitom též znázorněna samaritánská pohotovost. Po skončení seřazení sborů u hasičského skladiště a odtud průvod  do zahrady p. Mráze, hostinského, kde se odbývalo sekerkové cvičení a koncert. K večeru se přihnal lijavec, který zábavě v zahradě učinil konce, účastníci byli nuceni do místností hostinců odejíti, kde pak byly taneční zábavy. Zúčastněni byli veškeří činní členové.

V Loučimi 20. července 1930.

V. Böhm, jednatel.

 

             R O K     1 9 3 1

 

V roce 1931 nebylo nic, co by bylo k zanešení do pamětní knihy důležitého. Sbor se zúčastnil slavnosti přebírání motorové stříkačky sboru v Pocinovicích 10ti členy a té samé slavnosti sboru ve Lhotě 14ti členy a sborové slavnosti v Kotě 4mi členy.

Böhm.

 

              R O K     1 9 3 2

 

V roce 1932 přistoupili k sboru 2 noví členové a sice Bureš Jos. pokrývač a Zimmermann Václav, rolnický syn. Sbor v roce 1932 čítal 20 činných členů. Požáru se zúčastnil jednou ve Lhotě.

V Loučimi 30.12.1932.

Böhm.

 

              R O K     1 9 3 3

 

V roce 1933 končí funkční období sborových funkcionářů a následkem tím byly nové volby a sboroví funkcionáři zvoleni:

Kadlec Václav, rolník                                            velitele

Holý Vojtěch, rolník                                             náměstkek velitele

Bureš František, malorolník                                   starosta

Böhm Václav, kovář                                             jednatel

Eidlpes Petr, truhlář                                             pokladník

Götz Antonín                                                      náčelníkek

Kafka Martin                                                       četař a dozorce náčiní

Vaněk Jiří a Böhm Raimond                                   revizoři účtů

Všichni zvoleni na dobu tří let a volbu přijali.

 

Požáru se zúčastnil sbor za minulý rok v místní obci jednou, v Pocinovicích a ve Lhotě. Slavnosti se zúčastnil v Hluboké se 4mi členy cvičícími a na župním sjezdu v Hradišti.

V Loučimi 31.12.1933

Böhm.

 

            R O K     1 9 3 4

 

V roce 1934 zúčastnil se sbor požárů jednou v místní obci, ve Lhotě a Libkově a na Blahníkách.

12ti členy se zúčastnil okrskového cvičení v Dobříkově.

V Loučimi 31.12.1934

Böhm.

 

             R O K     1 9 3 5

 

V tomto roce přistoupili členové k župní pohřební pokladně. 17 členů.

V Loučimi 31.12.1935

Böhm.

 

              R O K     1 9 3 6

 

V tomto roce po tříletém funkčním období jsou znovu volby, v aklamaci zvoleni:

Bureš Frantiček,                                                       starostou

Kadlec Václav                                                          velitelem

Holý Vojtěch                                                            náměstkem velitele

Böhm Václav                                                            jednatelem

Eidlpes Petr                                                             pokladníkem

Kafka Martin                                                            četařem

Černý Antonín (?)                                                     náčelníkem

Zimmermann Václav                                                 dozorcem náčiní

Mráz AntoníN                                                          zdělovatelem

Všichni zvoleni na tři roky a volbu přijali.

 

Následkem odstoupení ze sboru velitele a náčelníka velitele, byla 22. února svolaná mimořádná valná hromada a provedena volba za vystouplé sborové funkcionáře. Jednohlasně navrženi a zvoleni:

Kafka Martin, velitelem

Vaněk Jiří, náměstek velitele

Zvolení volbu přijali.

Ve funkci četaře sboru zvolen p. Bureš Josef ml. Za člena spolku se přihlásil Blahník Jiří, rolník z Loučimi a byl přijat.

Sbor zúčastnil se  župního sjezdu ve … 2 členy.

Pořádána oslava narozenin presidenta Masaryka a oslava 28. října.

 

 

           R O K     1 9 3 7

 

V tomto roce pořídil sbor vycházkový stejnokroj za přispění obce, která sboru věnovala na zřízení kroje Kč 2800,-

Br. Böhm dodal látku a distinkce a ušil blůzy 15 kusů á Kč 195. Celkem za blůzy Kč 2925. Čepice objednány u Bosáka v Klatovech 15 kusů á Kč 30. jedna s druhou. Opasky též dodal br. Böhm.

Ke sboru přistoupil Gözler Karel, učitel v Loučimi. Sbor se zúčastnil župního sjezdu v Mileticích 12 členy, okrskového cvičení ve Smržovicích a sborové slavnosti v Hluboké.

20.9 o 7 hodině večer zapálena hasičská varta k uctění památky presidenta osvoboditele T.G. Masaryka.

Hasiči v roce 1937

Loučimští hasiči na dobovém snímku z roku 1936 nebo 1967. Zleva stojící: Květoň Josef, Zimmermann Václav, Šváb Josef, Blahník Jiří, Franc Antonín, Bureš Josef, Mráz Antonín, Bureš Václav, Böhm Václav, Černý Antonín. Sedící zleva: Halada Josef, Eidlpes Petr, Bureš František, Kafka Martin, Vaněk Jiří, Böhm František, Bureš Josef. 

 

ROK   1938

 

Dne 16. listopadu zemřel činný člen sboru Mráz Josef, syn hostinského v Loučimi.

 

 

POŽÁRY 

 

Jak zpředu uvedeno, pamětníků o větrné smršti, uvádí kronikář o ohních v Loučimi:

První oheň v roce 1844, a to na první neděli v květnu, kde svobodná mládež se chystala ku stavění máje na návsi, s hudbou a poté na taneční zábavu. V té době vyšlehl plamen ve stodole čp. 11 u „Dufků“, odtud  rozšířil se na obytné stavení téhož čísla, dále přenesl se na obytné stavení čp. 10 u „Hadačů“, dále přešel na obecní chudobinec, který stával před číslem 10, pak zachvátil čís. 20 u „Kovářů“ a pak na číslo 19 Josefa Červenýho u „Kupečka“ nynější pošta, pak přešel na obecní sýpku, která stávala kde jest nyní pomník Husův, pak přešel na hostinec Václava Altmana čp.2, kde nynější škola stojí, dále na domek obchodníka „Marka“ čp. 39 a pak na školu, která stávala ve školní zahradě na pahrbku po dolejší cestou do fary, jak již v této knize je zmínka na str. 21 a konečně přenesl se na farské stodoly a maštale.

Druhý oheň. V roce 1872 a to v pondělí po Pocinovské pouti, která se odbývá na sv. Annu, kolem 1 hodiny odpolední, vypukl požár ve stodole Jana a Rosálie Černých čp. 28 a zachvátil též jeho obytné stavení u „Chalupníků“. Pak přešel na čp. 27 u „Škapulírů“, dále na číslo 7 u Mlezáků, pak na čís. 41 u „Kolbenků“, dále na čís. 8 u „Gelů?“ a pak na č. 9. toho času u „Dolejších Haladů“, majitelem Toman, nynější Götz, a konečně na stodolu „Hadačů“ majitelem Burešem, nyní Haladová. Dlužno připomenouti, že v číslech 7,8,9 shořely i stodoly. Při vyšedším ohni u Jana Černýho byl tento na první žně na poli u „Petrů,“ a než přišel domů, bylo vše v plameni, tak že mu uhořel všechen dobytek, až na jednu krávu, která se sama utrhla a vyběhla na nádvoří, kde padla zadušením. Před tímto ohněm utopilo se děvče v rybníku na návsi z čísla 27, a leželo jako mrtvola v tomto čísle, i ta shořela. V čísle 7 shořelo stádo ovec, v němž byly i cizí ovce, které tam byly přes poledne zavírány, tak, že i dvě ovce Jakuba Mráze, otce kronikáře tam ohořely.

Třetí oheň. Dne 30.6. 1879 vyhořel domek tak zvaný u „Chromých Ševců“, toho času patřící jakémusi „Karníkovi“, oheň ten vyšel o 8 hodině ranní. Pozůstalý poz…? jest v užívání Václava Štauba č.20 před domkem Petra Eidlpesa č.  

Čtvrtý oheň. V noci na svátek Panny Marie 8 prosince 1880 vyhořeli čís. 4 u „Davidů“, a čís. 5 u „Bečvářů“, pozemek po čísle 4 je dnes v užívání Markéty Štaubrové, čp.3.

Pátý oheň. V letního času 1891 shořel domek patřící panu Emanuelu Holýmu, nájemci velkostatku v Loučimi, který v něm měl ubytovanou čeleď tak zvaná Židovna, nynější obecní chudobinec.

Šestý oheň. Ku konci žní 1901 vyhořela stodola Josefa Halady v Loučimi čp. 13.

Sedmý oheň. Ve čtvrtek tj. dne 5. října 1905 vyhořel kostel, jak v knize ne stránce 32 uvedeno. (str. 32. Dne 5. října roku 1905 snesla se krutá  bouře nad Loučimí. Blesk zapálil kostelní věž, která shořela, zvony spadly a rozbily se. I kostelní varhany byly požárem tak poškozeny, že byly k hraní nezpůsobilé. Roku 1908 od dubna do listopadu byly provedeny hlavní opravy zdejšího kostela. Tři nové zvony 13q těžké od zvonaře Herolda z Chomútova byly 10. září na obnovenou věž vytaženy a 12. září upevněny.

Ve dnech 17. 18. a 19. května 1909 byly na zdejší věži připevněny hodiny od p. J. Štefka, hodináře u Újezdě u Domažlic.

Osmý oheň. V noci na 8 prosince 1918 vyhořela panská stodola, která pak byla prozatímně postavena, kde nyní mají své obytné stavení Josef Syrovátka, Jos. Bureš a Frant. Bureš.

Devátý oheň. 1924 27. března vyhořela stodola Jana Altmana, hostinského, jak v knize na str. 63 uvedeno. (str. 63. Týž den se slavila v obci pouť. Večer byla taneční zábava v hostinci téhož majitele. V té době vznikl požár. V panice vzniklé mezitím ztratily se sokolské peníze.

Desátý oheň. 24. července večer o půl desáté hod. vypukl požár v budově krejčího Raymunda Böhma a záhy se přenesl na stavení Josefa Syrovátky, Wolfganga Kuchaře a Rosalie Mužíkové. Odletujícími oharky se chytla vzdálenější stodola Josefa Mazance. K pořáru se sjelo mnoho hasičských sborů. Nejvíce přispěla k hašení požáru motorová stříkačka ze Kdyně. Hašení bylo ztíženo citelným nedostatkem vody. Vyhořelých se ujali soucitní lidé. R. Böhm se nastěhoval k Ant. Mrázovi, hostinskému, J. Syrovátka do budovy K. Holého, W. Kuchař do chudobince a R. Mužíková k svému bratrovi.)

Jedenáctý oheň. Josefa Hrabíka čís. 40, jak na str. 79 uvedeno. (str. 79. 6.3.1032 o 8 hod. večer vypukl oheň v domě Josefa Hrabíka, železničního zřízence. Budova úplně vyhořela. Příčina požáru nezjištěna.

Poznámka kronikáře: rokem 1938 kronika i zápisy končí, pokračují až v roce 1950.
 

Nahoru

 

**********************************************************

Poválečné změny - hasiči přejmenováni na ČSPO 
(československý svaz požární ochrany). 

 


                                                 

 


Rok 2017

 

2. ledna 2017 zemřel ve věku 71 let po dlouhé a těžké nemoci dlouholetý člen a též dlouholetý starosta sboru Zdeněk Fichtl. Členem byl od roku 1967, starostou od 1991 do 2009.

6. ledna se konala členská schůze, na níž se rozdělily úkoly na hlavní naši akci hasičský bál. Zúčastnilo se 16 členů.

Během ledna se zástupci našeho sboru zúčastnili VVH v Pocinovicích, která se z důvodů silných mrazů konala v místní školní jídelně. Při akcích s větším množstvím lidí, což valná hromada v Pocinovicích bezesporu je, musí se z garáže některé auta zaparkovat venku a tentokrát hrozilo, že by u příslušenství cisterny mohla zamrznout voda.

2017

V pátek 27. ledna byla v sále restaurace pana Matějky příprava bálu.

Ženy místních hasičů přišly připravit chuťovky na druhý den, po skončení poseděly ve výčepu na útraty (nijak přehnané) sboru. Jeho vedení pak sepsalo ceny v tombole a připravilo ji na parapety oken…

 

28. l2017edna jsme uspořádali další bál a jako v posledních letech bylo plno – hodinu po zahájení byl problém sehnat židli.
V osm večer zahrála Kolovanka Zdeňka Trefance první „zahřívací“ sérii lidovek a hned na druhou už se parket začal plnit prvními tanečními páry, jak jinak než z Chodské Lhoty. Zahanbit se ale nedal ani stůl pocinovských, běhařovských, nezaháleli ani místní a jejich rodinní příslušníci.
Během posledních let lze v Loučimi pozorovat generační obměnu návštěvníků, jestliže před časem stačil mladým jeden stůl pod jevištěm, dnes už jsou zaplněné stoly tři a to nepočítáme místní střední generaci, která večer tráví u dlouhého stolu ve výčepu.
Polky a valčíky vystřídaly svižnější rytmy a nutno dodat, že i ti starší oživili taneční variace svého mládí a tak byl parket stále plný.

 

2017

Na desátou hodinu bylo inzerované předtančení a letos, stejně tak jako předchozí dva roky, jej obstaraly  členky Modern Dance studia při Základní umělecké škole J. Kličky Klatovy, tentokrát s rytmickou choreografií výrazového tance.
Potom se už večer přiblížil k půlnoci a na řadu přišly lístky do tomboly, která byla letos opět bohatá. Prvních deset cen bylo hodnotných, jako třeba chytrý mobil, vysavač nebo moderní kufr, ale i zbývající ceny udělaly lidem radost – co na tom, že některé výhry se nejspíš objeví v tombole na příštím bálu…

Velitel hasičů Josef Šváb byl druhý den velmi spokojený: „Letos jsme dali dohromady snad nejdražší tombolu, co mám bály na starosti. Lidí přišlo hodně a všichni byli nadšení, jak se večer povedl!“¨

Bál se povedl i po finanční stránce:

  • příjem:   43 410,-Kč
  • výdaje : 17 659,-Kč
  • zisk:      25 751,-Kč

*********************************

2017

V sobotu 4.února odpoledne jsme se v klubovně hasičské zbrojnice v Pocinovicích spolu se zástupci ostatních sborů a starostky Pocinovic Marie Homolkové a Loučimi Jany Dirriglové zúčastnili valné hromady okrsku, v jehož vedení máme tyto zástupce: Josef Šváb, Jiří Grösl, Jaroslav Široký a Zdeněk Huspek.

 

2017
Zádušní mše za Zdeňka Fichtla se konala 5. února, celebroval
ji náš člen Mons. Miroslav Kratochvíl.
Po jejím skončení jsme položili věnec na hrob, pan farář a věřící naši členové se pomodlili
a potom jsme poseděli
a zavzpomínali na jeho působení ve sboru v restauraci pana Matějky.
Muziku obstaral Váša Valenta na harmoniku a Vašek Boubele na housle.

***********************************

 

V únoru předala delegace dárkový koš Josefu Černému u příležitosti jeho 75. narozenin.

 

K MDŽ jsme 11. března připravili posezení pro místní ženy, na němž vystoupili žáci ZUŠ Kdyně, sourozenci Matějkovi (Hana, Jirka a Jeník), kteří na své akordeony předvedli, co se do této doby právě v zušce naučili (a bylo opravdu co poslouchat) a na závěr nám Aleš Bláha předvedl, co se naučil na bicí a platí totéž, co jsem napsal o Matějkových. A jak takové vystoupení vypadá? Malý bubeník se posadí za svoji aparaturu, jeho táta Jiří pustí za záznamu muziku, ale bez bicích nástrojů. Ty živě dodá zmíněný Aleš.

Každá žena potom dostala karafiát, k tanci a poslechu zahrál Franta Toman ze Škrchleb. Výdaj za akci byl 4.800,- Kč.

V březnu absolvovali školení velitelů Josef Šváb a Petr Široký.

2017
8. dubna oslavil v zaplněném sále naší restaurace 70. narozeniny Václav Ponocný, který je dlouholetým hnacím motorem SDH Pocinovice i okrsku
č. 10. V Pocinovicích také vede kroužek mladých hasičů.
Zároveň je členem Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, z jehož jednání přenáší na výroční valné hromady i schůze okrsku zasvěcené informace.

 

16. dubna jsme byli spolupořadateli velikonoční zábavy u příležitosti jarní poutě, na níž zahrála skupina Crystal Zdeňka Peroutky z Domažlic.

29. dubna se v areálu koupaliště Pocinovice konala hasičská liga malých hasičů, kde máme v kroužku při SDH Pocinovice své zastoupení – Elišku a Matěje Steidlovy a Aleše Bláhu.

2017

30. dubna jsme pak postavili na návsi májku, jejíž vztyčení není pouze záležitost hasičů, ale mnoha dalších mužů ze vsi. Zapomenout nesmíme ani na malé děti a jejich maminky, které pravidelně zdobí korunu májky.

Jarní měsíc květen jsme zahájili s výměnou střechy hasičské zbrojnice, neboť novou střechu dostala budova bývalé školy a nyní Obecního úřadu a střecha hasičárny vedle toho nevypadala pěkně, navíc eternitové desky zarostlé mechem už byly poněkud děravé. Do práce se zapojilo 8 členů sboru, jejichž práce tak snížila náklady výměny, kterou financovala obec. Práce trvaly do konce června.

 

2017

Průvodu k uctění sv. Floriána v Domažlicích jsme se 6.května zúčastnili v uniformách s praporem, po skončení průvodu jsme absolvovali mši svatou v Arciděkanském kostele uprostřed domažlického náměstí a potom jsme poseděli v sále MKS, kde je vždy zábava.
 

8. května vyrazilo 7 členů na brigádu na cestu k Petříčku, kde u tratě pokračovali v loni započatém vyřezávání náletových stromů a keřů. Cesta vede pod smržovickými mosty a měla by sloužit jak pro pěší, tak i pro cyklisty.

2017

13. května oslavil 70 let náš kronikář a tiskový mluvčí okrsku Zdeněk Huspek v sále OÚ.
Byl mu předán balíček a pár dárků.

Členská schůze se konala 17. května za účasti 17 členů a projednávala se kromě organizačních věcí účast na okrskové soutěži ve Smržovicích.

 

Oslav 120. let založení hasičského sboru v Běhařově se 27.května zúčastnila delegace našeho sboru s praporem. Po skončení průvodu následovala soutěž v požárním sportu tohoto okrsku.

Okrsková soutěž se tentokrát konala z různých důvodů až 17. června v areálu koupaliště ve Smržovicích. Jako obvykle jsme postavili dvě družstva a obě se umístila velmi dobře – družstvo do 35 let bylo první, nad 35 let pak třetí. Oproti minulým létům bylo z časových důvodů dohodnuto dělat pro požární útok pouze jeden pokus. Kromě účastníků soutěže jsme postavili také několik našich členů jako rozhodčí jednotlivých disciplín.

2017Po skončení soutěže následovala malá oslava, která se pro nás protáhla do pozdních nočních hodin – důvodem byl ale pozdní příjezd objednaného pojízdného grilu a tak bylo nutno vonící kuřátka zkonzumovat a také samozřejmě zapít.

Na pozvání SDH Chodská Lhota jsme se 9. července zúčastnili slavnostního křtu jejich nového hasičského auta Iveco, jenž byl spojen s oslavou 70. výročí přejmenování obce ze Lhoty na Chodskou Lhotu. Zahájení bylo v kostele sv. Václava mší svatou, dále položili věnce k pomníku obětem v první světové válce z roku 1921, kde také příchozí vyslechli něco z historie obce od kronikáře Milana Zajíce a poté se všichni průvodem vydali k hasičské zbrojnici, kde Mons. Miroslav Kratochvíl auto posvětil. Následovalo posezení pod stanem s občerstvením.

Ve stejný den šla delegace popřát v předat dárkový balíček našemu členovi a kulturnímu referentovi Otovi Blahutovi k jeho 75. narozeninám.

Většina našich členů se aktivně podílela jak na přípravách, tak i na realizaci oslav 660. výročí založení obce. Podrobnosti jsou v následujícím textu článku kronikáře Z. Huspeka v Domažlickém deníku:

Na loučimské návsi bylo veselo

Loučim – V sobotu 5.8. odpoledne zažila obec velkou slávu, když si její obyvatelé spolu s pozvanými hosty připomněli 660 let od jejího založení. O tom, že zastupitelé v čele se starostkou Janou Dirriglovou pojali oslavu opravdu velkoryse, svědčí spokojenost tří stovek návštěvníků, z nichž možná dvacet procent přijelo ze sousedního Bavorska.

Odpoledne začalo mší svatou ve zcela zaplněném kostele kostele Narození Panny Marie, kde se ve svém kázání p. Miroslav Kratochvíl zamyslel nad otázkou, proč vlastně máme slavit podobná výročí? I tady byla téměř polovina věřících zpoza hranice a několik církevních písní zde zazpíval mužský pěvecký sbor Hohenbogen z Neukirchenu.

Program pokračoval na návsi, kde ke svým pultíkům zasedla dechová hudba Domažličanka a diváci do stínu stromů a do velkého společenského stanu, kde také bylo připraveno občerstvení. To si tentokrát zajišťovala obec z vlastních zdrojů a nutno dodat, že k naprosté spokojenosti všech přítomných.

Po úvodním projevu starostky Loučimi Jany Dirriglové a Markuse Müllera, starosty Neukirchenu došlo k předání diplomů seniorským studentům Virtuální univerzity 3. věku a pak už na parket nad rybníkem nastoupil Chodský soubor Mrákov se svým téměř hodinovým programem, místy doprovázeným skandovaným potleskem. Odpoledne uzavřely orientální břišní tance v podání amatérského kroužku v MKS Klatovy. Celé odpoledne i večer si mohli návštěvníci prohlížet fotografie Z. Huspeka, který na 14 velkoplošných panelech zmapoval téměř veškeré dění v obci za posledních 10 let a když odpolední horko ustoupilo večernímu chládku, obsadili parket tanečníci z řad diváků. Uspořádání oslavy výročí založení obce se loučimským vydařilo.


2017

V srpnu začala dodavatelská firma opravovat naší požární nádrž, na níž získala obec dotaci. Před zahájením prací jsme nádrž vypustili, vyvezli usazené bahno a 20. srpna nám pocinovští hasiči vystříkali stěny a dno, protože z důvodu nedostatku vody došlo v poruše na vodovodu a nemohli jsme tak použít vodu z hydrantu.

Dva naši členové, Josef Šváb a Milan Zimmermann se již několik let zúčastňují spolu se členy pocinovského sboru Chodské veterán ligy, která má 4 kola. Letos se konala v Krchlebech, Pasečnici, Pocinovicích a závěr byl 30.9. v Domažlicích. Pocinovští skončili na 4. místě. Po vyhlášení výsledků se všichni přesunuli a amfiteátru v Tlumačově, kde se za účasti ministra vnitra Milana Chovance, hejtmana Plzeňského kraje Josef Bernarda a senátora Jana Látky konalo slavnostní ukončení s občerstvením.
 

2017
Dne 16. září náhle zemřel ve věku 67 let dlouholetý člen sboru Václav Sika. Jeho pohřbu v kdyňské smuteční síni se 22. září zúčastnili téměř všichni členové. Následovalo rozlučkové posezení v restauraci pana Matějky, na němž zahráli opět Váša Valenta a Václav Bouberle. 

 

11. října se konala členská schůze, přišlo 20 členů. Projednal se nákup výstroje a výzbroje pro zásahovou jednotku obce, kterou jsme mohli pořídit díky dotaci Plzeňského kraje ve výši Kč 39.000,- Dále velitel informoval o činnosti za minulé období a ocenil aktivitu většiny členů.

 

28. října oslavil 80 let dlouholetý člen sboru Šimon Kalaj. Delegace mu přišla blahopřát a popřát mu hodně zdraví, též mu předala dárkový balíček.

 

O den později, 29.října, se nad naším územím přehnal orkán Herward, po Kyrillu druhý nejsilnější v posledních letech – síla větru dosahovala přes 100 km/h. Orkán způsobil značné škody hlavně v lesích. V Loučimi nenapáchal skoro žádné škody, pouze jsme museli dopoledne odstranit padlý strom přes silnici č. 22 v zatáčce u sochy sv. Jana Nepomuckého, který zablokoval (strom, nikoliv Nepomucký) provoz.

 

V pátek a v sobotu 3. a 4. listopadu uspořádal okrsek velitelský den, který se tentokrát konal v Běhařově. Tématem námětového cvičení byla dodávka vody z místního rybníka na hašení lesa za obcí. Náš sbor se zúčastnil se stříkačkou. V sobotu se nacvičoval transport zraněné osoby na nosítkách z plošiny rozhledny na Markétě a několik zájemců si mohlo za dozoru profesionálních hasičů vyzkoušet slaňování z rozhledny. Další velitelský den se bude konat na podzim 2018 v Loučimi.

2017
V sobotu 11. listopadu zajišťovalo několik členů v pracovních oděvech a v přilbách bezpečný přechod procesí (koná se každý lichý rok) z Nových Kostelů na bohoslužbu v našem kostele.

Tentýž den se také konal hasičský bál (Kateřinský věneček) v Pocinovicích, jenž navštívilo několik našich členů.

 

Ve středu 22. listopadu jsme uspořádali každoroční přednášku v sále restaurace, tentokrát přišel profesionální vyšetřovatel HZS Domažlice major Petr Kinzler, který velmi zajímavě vyprávěl o své práci při vyšetřování příčin požárů, jejich prevencí a seznámil nás se statistikou požárů a nehod v okrese Domažlice i v celém Česku. Přednášky se zúčastnili i kolegové z Pocinovic, Libkova a přišlo i mnoho lidí z obce.

 

2017Výroční valná hromada
(od letošního roku už jen valná hromada, výroční má být pouze ta volební) se letos konala v pátek 1. prosince a tradičně jako první v okrsku Pocinovice. Zúčastnilo se celkem 40 hasičů včetně hostů z ostatních sborů okrsku.
Členská základna k tomuto dni čítá 37 hasičů a 4 hasičky, nejstarším je Šimon Kalaj 80 let. Ve sboru je zároveň 9 členů, kteří nemají bydliště v Loučimi.

Hlavním bodem byla podrobná a čtivým způsoben jednatelem J. Grösem napsaná zpráva o činnosti za celý rok – jednotlivé události jsou zapsané zde v kronice.

Informaci o hospodaření sboru v roce 2017 přednesl pokladník sboru Milan  Zimmermann:

Celkem příjmy:                66.185,-Kč

Celkem výdaje:                54.398,-Kč

Zůstatek v pokladně :       27.691,-Kč

Zůstatek na BÚ:               30.508,-Kč

Dále ve svém vystoupení uvedl významné příjmové a výdajové položky

Po zprávě o hospodaření a dalších procedurálních záležitostech schůze došlo k předávání ocenění.
Za 20 let členství převzal stužku Petr Široký a Jiří Grösl, za 50 let pak Šimon Kalaj a Karel Nejdl, Čestné uznání Sdružení hasičů ČMS obdržel Jaroslav Široký, „Čestné uznání“ Krajského sdružení pak  Josef Šváb a Milan Zimmermann a medaile „Za příkladnou práci“ Richard Honka a Zdeněk Huspek.
V diskusi vystoupila starostka obce Loučim Jana Dirriglová, která ocenila pomoc hasičů při všech akcích v obci.
Valnou hromadu pak pozdravili zástupci SDH Dobříkova, Libkova, Chodské Lhoty, za Pocinovice i okrsek jeho starosta Leon Stavovčík. Činnost okresu i okrsku na závěr shrnul zástupce okresního sdružení Václav Ponocný.

Po také tradiční chutné večeři vepřo-knedlo-zelo pak k tanci i poslechu zahráli manželé Trefancovi.

2017

Nahoru