Obsah

 

Složení výboru SDH Loučim

 

Velitel                                                            Šváb Josef

Velitel zásahové jednotky                            Franc Tomáš

Starosta                                                         Honka Richard          

Pokladník                                                      Zimmermann Milan

Jednatel                                                         Grösl Jiří Ing.

Strojník                                                          Široký Jaroslav

Předseda kontrolní a revizní komise          Siran Dušan

Kulturní referent                                            Švábová Lenka

Velitel družstva                                              Švábová Aneta

Kronikář                                                          Zdeněk Huspek

 

**********************************

U příležitosti 120 let založení sboru v Loučimi byla udělena následující ocenění

 

Čestné uznání SDH Loučim

Martin Kacerovský
Jiří Matějka
Lenka Švábová
Aneta Švábová

Čestné uznání Okresní sdružení hasičů Domažlice

Josef Černý
Pavel Černý
Vladimír Černý
Josef Dědina ml.
Karel Halada ml.
Karel Khin
Václav Khin ml.
Miroslav Kratochvíl
Václav Široký

Medaile Za 30 let ve sboru

Václav Sika

Medaile Za 50 let ve sboru

Karel Halada st.
Václav Khin st.

Medaile Za příkladnou práci

Otakar Blahut
Zdeněk Blahut
Pavel Sika
Dušan Siran
Petr Široký
Václav Vávra

Medaile Za zásluhy

Josef Dědina st.
Tomáš Franc
Richard Honka
Zdeněk Huspek
Viktor Siran

Čestné uznání Krajského sdružení hasičů Plzeň

Václav Zimmermann

Medaile svatého Floriána

Josef Šváb
Milan Zimmermann

Medaile Za mimořádné zásluhy

Jaroslav Široký

**********************************
Projev jednatele sboru Jiřího Grösla přečetl z důvodu jeho onemocnění kronikář Zdeněk Huspek

Dobrý den, sestry a bratři hasiči, dámy a pánové, milí hosté, přeji vám krásné sobotní odpoledne a dovolte mi, abych u příležitosti 120. výročí založení hasičského sboru
v Loučimi krátce připomněl jeho vznik, činnost i význam.

První hasičské sbory na území Čech a Moravy vznikají ve druhé polovině 19. století.
Jejich prvořadým úkolem a smyslem existence má být zabezpečení lidí, domácího zvířectva
a majetku při požárech, povodních a jiných živelných pohromách, které pro obyvatelstvo vždycky znamenají utrpení a problémy.

V naší obci měl hlavní zásluhu na založení sboru počátkem 20. století tehdejší starosta
Josef Bureš. K samotnému aktu založení došlo 29. prosince 1901 na ustavující schůzi v hostinci U Altmanů, který stával pod silnicí vedle tehdejší školy, dnes obecního úřadu. K řádné registraci došlo nicméně až v únoru 1902 a proto tento rok považujeme za rok založení.

 

První výbor pracoval ve složení:

Starosta                                 Štampach Václav, rolník
Velitel                                    Halada Petr, rolník
Jednatel                                 Masopust Václav, učitel
Pokladník                              Štauber Josef, kovář
Náčelník oddělení                 Mráz Antonín, rolník.

Celkový počet členů byl tehdy 16.

 

Obecní zastupitelstvo přispělo částkou 1 900,- Kč, za kterou byla zakoupena hasičská stříkačka od firmy R.A. Smékal v Praze na Smíchově, 210 metrů hadic a pochodeň.

První a největší zásah absolvoval sbor již 5. října 1905 při požáru věže našeho kostela.

Během následujících let hasiči svojí činností mnohokrát dokázali, že rozhodnutí o vzniku sboru bylo všeobecně prospěšné a pozitivně ovlivnilo život obce, protože v průběhu dalších let se hasiči stali nejvýznamnější a taky nejaktivnější spolkovou organizací v obci a jejich činnost se od základní myšlenky, tedy pomoci a ochrany spoluobčanům rozšířila i na oblast kultury, sportu, práce s mládeží i pomoci při různých brigádách. Tato aktivita se přes změny režimů i obě světové války dochovala do až do dnešní doby!

Naše obec byla až na malé výjimky po celou dobu existence sboru uchráněna větších požárů, záplav anebo povodní, což je v případě velké vody dáno i její příznivou polohou.

Jenom za posledních 25 let je ale naše vlast sužována rozsáhlými přívalovými lijáky
a tím i záplavami, lokálními povodněmi, vichřicemi i orkány a v poslední době ani tornádo se jižní Moravě nevyhnulo. Při všech těchto událostech je pomoc hasičů nezastupitelná,
což v posledních dnech vidíme v oblasti Českého Švýcarska, kde lesní požár zaviněný patrně lidskou nedbalostí zaměstnává již týden stovky nejen profesionálních, ale taky dobrovolný hasičů. Jim všem patří obrovský obdiv a poděkování.

 

Naši hasiči jsou také garantem kulturních aktivit v obci, tradice hasičských bálů je hodně dlouhá a dokázala ji přerušit pouze 2. světová válka, přechodné uzavření hostince po roce 1989 a v posledních dvou letech covidová nákaza. Dlouhou tradici má taky 30. dubna stavění máje na návsi.

Významným způsobem se hasiči podíleli na oslavách 650 a 660 let od založení obce
v roce 2007 a o deset let později a stejně tak i při slavnostním vysvěcení a instalování nového zvonu v roce 2019.

Sbor se rovněž brigádnicky podílel na investičních i neinvestičních akcích v obci, připomeňme například v minulosti výstavbu vodovodu, kanalizace, požární nádrže,
vrtu pitné vody, výsadbu stromků v obecních lesích, prořezávání stromů, úklidové práce v obci a podobně.

Před deseti lety jsme na tomto místě uspořádali oslavy 110 let založení sboru a k této příležitosti jsme si pořídili krásný prapor, který tehdy vysvětil monsignor Miroslav Kratochvíl. Kmotrem tohoto svěcení byl dlouholetý velitel sboru Josef Šváb starší, který se bohužel dnešního dne nedožil.

Aktivně spolupracujeme taky s místním Sokolem a významná je i součinnost se sousedními sbory z Pocinovic, Chodské Lhoty, Libkova, Smržovic a Dobříkova, sdruženými v okrsku
č. 10 Pocinovice. Jednou z nejvýznamnějších společných akcí je soutěž v požárním sportu, která se každoročně koná v jiné obci a je kromě soutěže vedené v duch fair play také příležitostí k setkávání kamarádů a přátel v příjemném posezení. Několikaletou tradici
má také dvoudenní velitelské setkání, jehož smyslem je nácvik pomoci profesionálním hasičům při zásahu. Několik našich členů se taky v posledních letech zúčastňuje hasičské veterán ligy domažlického okresu.

 

Bratři hasiči, náš sbor může být hrdý na činnost, kterou za dobu své existence vykonal
a proto mi dovolte, abych při této příležitosti poděkoval všem, kteří se na ní podíleli
a jimž nebylo dopřáno dožít se dnešní oslavy. Dovolte mi taky poděkovat současníkům, kteří na práci předchozích generací navázali, což dokazuje i zorganizování dnešní oslavy.

Chtěl bych poděkovat taky vedení obce v čele se starostkou Janou Dirriglovou, které na činnost hasičů dlouhodobě přispívá a podporuje jejich aktivity. Rovněž bych chtěl poděkovat našim sponzorům, kteří dlouhodobě finančně i materiálně přispívají k naší činnosti.

Poděkovat je nutno za vzájemnou dobrou spolupráci sousedním sborům, jejichž zástupci jsou zde přítomni a především hasičům z Pocinovic.

Na úplný závěr mi dovolte popřát vám pevné zdraví, osobní spokojenost, energii a taky optimismus do dalšího období, který budeme v dnešní nelehké ekonomické situaci potřebovat. Měli bychom si zároveň uvědomit, že naši předkové dokázali překonat i větší překážky a tak jako tuto štafetu předali nám, budeme určitě chtít předat ji i nastupující generaci a tak nejlépe uchovat odkaz otců zakladatelů.

Děkuji za pozornost.