Obsah

Zpět

Usnesení č.17

Usnesení ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 14. 3. 2018
 
 
Návrh usnesení č. 157
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program sedmnáctého zasedání:
 
Zahájení
Kontrola usnesení
Zpráva finančního výboru
Kontrola plnění rozpočtu k 28. 2. 2018
Projednání rozpočtových opatření
Projednání inventarizační zprávy
Projednání smlouvy o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost s Plzeňským krajem
Projednání podání žádosti o dotaci na posílení veřejného osvětlení v obci Loučim
Projednání podání žádosti o dotaci na věcné vybavení SDH
Projednání smlouvy o dílo na technický dozor na projekt „Loučim-revitalizace a posílení vodních zdrojů“
Informace k územnímu plánu obce
Informace k zajištění GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Projednání darovacích smluv SDH Loučim, TJ Sokol Loučim a Centrum tělesně postižených
Informace Obecního úřadu Loučim
Diskuse
Usnesení a závěr
 
Usnesení č. 158
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje inventurní zprávu za rok 2017 
 
Hotovost v pokladně                                15.116 Kč
Zůstatek na bankovních účtech   1.828.192 Kč
Obec spravuje majetek v hodnotě 24.139.023 Kč
 
Usnesení č. 159
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 28. 2. 2018. Zároveň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, kterým se zvyšuje rozpočet na straně příjmů o +25.630 Kč a na straně výdajů se také zvyšuje o +21.189 Kč. Dále bere na vědomí změny rozpočtu, které byly provedeny na konci loňského roku v rámci předběžného rozpočtového opatření, jež bylo schváleno usnesením č. 152. V rámci této změny rozpočtu došlo k navýšení příjmů o +536.113 Kč 
 
Daňové příjmy         312 tis. Kč tj. 15 % plánu
Nedaňové příjmy           12 tis. Kč       3 %
Přijaté transfery           75 tis. Kč       22 %
 
Běžné výdaje         307 tis. Kč 16 %
 
Zůstatek na běžných účtech    1.888 tis. Kč
Zůstatek na pokladně   10.579 Kč
 
Usnesení č. 160
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.
 
Usnesení č. 161
Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Plzeňský kraj na věcné vybavení pro JSDH obce Loučim.
 
Usnesení č. 162
Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Plzeňský kraj na zkapacitnění veřejného osvětlení.
 
Usnesení č. 163
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje poskytnutí příspěvku místní organizaci Svazu tělesně postižených ve Kdyni ve výši 1.000 Kč
 
Usnesení č. 164
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Loučim ve výši 20.000 Kč
 
Usnesení č. 165
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje poskytnutí příspěvku Tělocvičné jednotě Sokol Loučim ve výši 9.000 Kč
 
Usnesení č. 166
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o dílo s p. Karlem Abrhámem – AB engineering o vykonání technického dozoru na stavbě „Loučim – revitalizace a posílení vodních zdrojů“. Cena je stanovena na 1.7% z ceny stavby.
 
 
 
Starostka: ………………………………
Jana Dirriglová
 
 
 
Ověřovatelé: …………………………… ………………………………..
       Milan Zimmermann       Josef Šváb
 
 
 
Úřední deska OÚ Loučim: Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
 
Vyvěšeno dne  ………………………. Vyvěšeno dne  ……………………….
 
 
Sejmuto dne ………………………… Sejmuto dne …………………………

Vyvěšeno: 25. 3. 2018

Datum sejmutí: 16. 4. 2018

Zodpovídá: Zdeněk Huspek

Zpět