Obsah

Zpět

Usnesení č. 16

 

Usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 21. 12. 2017
 
 
 
Návrh usnesení č. 151
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program šestnáctého zasedání:
 
Zahájení
Kontrola usnesení
Zpráva finančního výboru
Kontrola plnění rozpočtu k 30. 11. 2017
Projednání rozpočtových opatření
Projednání prodeje rozpočtu obce na rok 2018
Projednání rozpočtového výhledu
Příkaz k inventarizaci
Návrh inventarizační komise
Projednání smlouvy na projektovou dokumentaci k projektu revitalizace a posílení vodních zdrojů
Projednání dodatku ke smlouvě o odvozu a skládkování komunálního odpadu
Informace Obecního úřadu Loučim
Diskuse
Usnesení a závěr
 
Usnesení č. 152
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 30. 11. 2017. Zároveň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9, kterým se zvyšuje rozpočet na straně příjmů o +140.000 Kč a na straně výdajů se také zvyšuje o +272.000 Kč. Dále schvaluje předběžné rozpočtové opatření k rozpočtu tohoto roku.
 
Daňové příjmy      1.952 tis. Kč tj. 90 % plánu
Nedaňové příjmy         605 tis. Kč     90 %
Přijaté transfery         454 tis. Kč       99 %
 
Běžné výdaje       2.589 tis. Kč 74 %
 
Zůstatek na běžných účtech    1.733 tis. Kč
Zůstatek na pokladně   7.207 Kč
 
Usnesení č. 153
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje rozpočet na rok 2018. Rozpočet je vyrovnaný. Splátka úvěru ve výši 245.000,- Kč bude pokryta zapojením přebytku z let minulých. Závazným ukazatelem pro rok 2018 bude paragraf.
 
Daňové příjmy 2.185.000,- Kč
Nedaňové příjmy         400.000,- Kč
Přijaté transfery     246.000,- Kč
Zapojené přebytky minulého roku     245.000,- Kč
 
Běžné výdaje 2.831.000,- Kč
Splátka úvěru     245.000,- Kč
 
Usnesení č. 154
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.
Usnesení č. 155
Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s tím, aby zpracovatelem projektu revitalizace a posílení vodních zdrojů byla firma VAK servis s.r.o.
 
Usnesení č. 156
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o odvozu a skládkování směsného komunálního odpadu uzavřené s městem Kdyně. Tímto dodatkem se zvyšuje cena skládkovného na 1.100 Kč + DPH za tunu odpadu.
 
 
 
 
Starostka: ………………………………
Jana Dirriglová
 
 
 
Ověřovatelé: …………………………… ………………………………..
       Karel Halada       Michal Čihák
 
 
 
Úřední deska OÚ Loučim: Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
 
Vyvěšeno dne  ………………………. Vyvěšeno dne  ……………………….
 
 
Sejmuto dne ………………………… Sejmuto dne …………………………

Vyvěšeno: 1. 1. 2018

Datum sejmutí: 15. 1. 2018

Zodpovídá: Zdeněk Huspek

Zpět