Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 4.8.2009

Z Á P I S

 

z 15. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučim konaného dne 04. 08. 2009 od 20.00 hod. v místní restauraci.

 

Přítomni: Drahoslava Blahutová, Jana Dirriglová, Josef Šváb, Jaroslav Široký, Milan Jung Dušan Siran.

Přítomno dalších 13 občanů.

 

Ověřovatelé zápisu byli jmenování: J. Široký a M. Jung

 

Program zasedání:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení

2. Kontrola plnění rozpočtu obce za I. pololetí 2009

3. Návrh podání žádosti o provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučim

4. Návrh výběru dodavatele pro vybavení kontaktního místa CZECH Point

5. Informace OU

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr

 

Program zasedání byl zastupitelstvem schválen

 

1. Po zahájení byla provedena kontrola usnesení ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

 

2. Občané byli seznámeni s jednotlivými položkami plnění rozpočtu obce za I. pololetí 2009 a byla provedena kontrola plnění

 

Příjmy celkem                         850 000,- Kč plnění na 35 %

Výdaje celkem                        721 000,- Kč plnění na 33 %

Zůstatek na BU k 30.6.2009               315 773,75 Kč

Zůstatek na termínovaném účtu            816 808,91 Kč

Hotovost v pokladně                               5 309,- Kč

 

3. Starostka obce předložila návrh na podání žádosti  o zahájení a provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučim u Pozemkovému úřadu Domažlice.

 

4. Pro výběr dodavatele na vybavení pracoviště CzechPOINT v obci Loučim byla místostarostou navržena hodnotící komise (4 členové) v tomto složení:Jana Dirriglová, Milan Jung, Drahoslava Blahutová,. Zdeněk Huspek.

Komise posoudila  3 nabídky přihlášené do výběru dodavatele  - firma Jafa spol.s.r.o Domažlice, firma TBW Kdyně a firma KT plus Domažlice. Pro kritérium posouzení a hodnocení nabídek byla zvolena ekonomická výhodnost nabídek, splnění požadovaných technických parametrů zařízení, nabídková cena, záruční a pozáruční servis. Hodnotící komisí byla jako dodavatel vybavení zvolena firma KTplus Domažlice, u které bude zařízení objednáno.

 

5. Občané byli seznámeni s nabídkou firmy  Polívka na opravu obecních, z většinové části lesních cest, které byly poničeny přívalovým deštěm dne 17.7.2009. Jedná se o cest

 „ za starým polesím“, „do Brůdku, „k židovskému hřbitovu“. Firma předložila 2 nabídky s použitím různých technologií oprav, lišící se v ceně opravy a to 1) opravy v hodnotě cca. 215 000,- Kč a 2) opravy v hodnotě cca. 50 000,- Kč. Na základě platné pojistné smlouvy přispěje Hasičská vzájemná pojišťovna na opravu cest 5000,- Kč. Další finanční prostředky na opravu cest se OU pokusí získat od Krajského úřadu Plzeňského kraje odbor ŽP, kam bude bezodkladně zaslaná žádost o podporu.

Z důvodu omezených možností obecního rozpočtu byla zastupitelstvem schválena levnější varianta opravy obecních cest, a to v hodnotě cca. 50 000,- Kč.

 

 

6. Diskuse se týkala následujících příspěvků:

 

- p. Huspek: chybějící označení úřední desky

- p. Huspek: nedostatečné zveřejnění nehody překopnutého kabelu z března 2008

- p. Blahutová: obačné mají možnost u OU nahlásit potřebu kominíka a vývozu septiků a jímek

- p. Blahutová: oznámení termínu pro předvolebního setkání s poslancem J. Látkou

 (12. 8.2009)

- p. Dirriglová: současný stav příprav pro zahájení akcí: Oprava rybníka, oprava budovy OU

 

 

7.Usnesení – viz příloha

 

Na závěr poděkovala starostka za účast a ukončila zasedání v 21.00 hod.

 

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                              Starostka:

 

                                                                                    Ověřovatelé:

 

 

 

U S N E S E N Í

 

z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 04. 08. 2009.

 

Zastupitelstvo obce

 

Schvaluje:

 

a)      Kontrolu plnění rozpočtu obce za I. pololetí 2009

Příjmy celkem                         850 000,- Kč plnění na 35 %

Výdaje celkem                        721 000,- Kč plnění na 33 %

 

b)      Opravu obecních cest zničených přívalovým deštěm dne 17.07.2009 v rozsahu cca. 50 000,- Kč

 

c)      Žádost o zahájení a provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučim, která bude podána Pozemkovému úřadu Domažlice

 

 

Bere na vědomí:

 

d)      Výběr dodavatele na vybavení pracoviště CZECH Point v budově OÚ – firma KTplus, Domažlice

 

 

Ukládá:

 

e) starostce obce stávající úřední desku v obci chybějícím nápisem „úřední deska“

 

 

Místostarostka:………………                              Starostka:………………………..