Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 30.10.2009

Z Á P I S

 

Ze 16. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučim konaného dne 30. 10. 2009 od 20.00 hod. v místní restauraci.

 

Přítomni: Drahoslava Blahutová, Jana Dirriglová, Josef Šváb, Jaroslav Široký, Milan Jung Dušan Siran, Milan Zimmermann

 

Přítomno dalších 17 občanů dle prezenční listiny.

 

Ověřovatelé zápisu byli jmenování: Josef Šváb a Milan Zimmermann

 

Program zasedání:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení

2. Kontrola plnění rozpočtu a jeho úprava  k 30.09. 2009

3. Návrh předběžného rozpočtu na rok 2010

4. Informace OU

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr

 

Program zasedání byl zastupitelstvem schválen.

 

1. Po zahájení byla provedena kontrola usnesení ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

 

2. Byla provedena kontrolu plnění rozpočtu k 30.09.2009 a jeho úprava. Občané byli seznámeni s hlavními rozpočtovými výdaji a příjmy.

Příjmy                         1 370 000 Kč              plnění na 56 %

Výdaje                        1 048 000 Kč              plnění na 48 %

Zůstatek na běžném účtu k 31. 5. 2009                       443 390,15 Kč

Stav termínovaného účtu                                             822 414,26 Kč

            Stav pokladny                                                                 9 237,00 Kč

 

3.Zastupitelé a občané byli seznámeni  s návrhem předběžného rozpočtu na rok 2010 a s hlavními rozpočtovými příjmy a výdaji.

Příjmy                          3 370 000,-- Kč

Výdaje                        3 125 000,-- Kč

Splátky úvěrů                  225 000,-- Kč

Do předběžného rozpočtu je zahrnuta i požadovaná dotace na stavbu místní komunikace v horní části obce ke hřišti, o kterou obec zažádala z Programu rozvoje venkova.

                                              

4.Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí  Rozhodnutí MěÚ Domažlice, odbor ŽP o vypouštění odpadních vod z rodinného domu č. 51 paní Marie Fichtlové do veřejné kanalizace a Rozhodnutí MěÚ Domažlice, odbor ŽP o vypouštění odpadních vod z rodinného domu č. 4 paní Ladislavy Kozákové do veřejné kanalizace

 

Občané byli seznámeni s nabídkami stavebních firem na akci „Odbahnění, oprava a úprava rybníka“. Z oslovených třech firem byla dle kritéria ekonomické výhodnosti vybrána firma Psutka, Trhanov  se kterou byla podepsána smlouva o dílo v částce  198. 000,- Kč. Konečné zahradnické práce provede firma Dvořák, Klatovy. Celkový rozpočet na tuto akci je 239.000,-Kč.

 

Byl upřesněn termín pro svoz nebezpečného odpadu na 11.11.2009. Starostka apelovala na občany, aby soustředili pouze nebezpečný odpad nikoliv další objemný odpad, tak aby se tím zbytečně nezatěžoval rozpočet obce.

Objemný odpad je možno odkládat do sběrného dvora ve Kdyni.

 

Další informace OU bylo oznámení ČEZ o přerušení dodávky elektřiny dne 6. 11. od 8.00 do 15.00 hod.

 

6. Diskuse se týkala následujících příspěvků:

 

Paní Wiesnerová – prověření možnosti získání dotade na opravu hrobů padlých vojáků na místním hřbitově

 

Pozvánka občanů na vánoční koncert dne 26.12.2009, který pořádá obec Loučim

 

Jana Dirriglová - seznámení občanů s právě probíhajícími akcemi a dotacemi:

týkající se: Opravy a odbahnění rybníka

                   Vybavení CzechPoint

                    Rekonstrukce budovy OU

                    Výstavba a obnova místní komunikace ke hřišti

 

12.10.2009 byla na RO SZIF České Budějovice podána žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova. Celkové náklady na tuto akci jsou stanoveny ve výši 2 277 719,- Kč. Výše požadované dotace  je 1 723 701,-- Kč, prostředky z vlastního rozpočtu obce 454 018,-- Kč. DPH již není způsobilým výdajem. Tato akce nazvaná jako „Obytná zona Loučim – objekt komunikace“ zahrnuje především výstavbu nové komunikace, zčásti opravu stávající komunikace, rozšíření veřejného rozhlasu podél komunikace, parkovou úpravu podél komunikace a výdaje na nákup sekačky na údržbu zatravněných ploch podél komunikace.

 

7.Usnesení – viz příloha

 

Na závěr poděkovala starostka za účast a ukončila zasedání v 21.00 hod.

 

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                              Starostka:

 

                                                                                    Ověřovatelé:

 


 

U S N E S E N Í

 

ze 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 10. 2009.

 

Zastupitelstvo obce

 

Schvaluje:

 

a)      Kontrolu plnění rozpočtu k 30. 9. 2009 a jeho úpravu

Příjmy                         1 370 000 Kč              plnění na 56 %

Výdaje                        1 048 000 Kč              plnění na 48 %

Zůstatek na běžném účtu k 31. 5. 2009                       443 390,15 Kč

Stav termínovaného účtu                                             822 414,26 Kč

Stav pokladny                                                                9 237,00 Kč                                              

b)      Návrh předběžného rozpočtu na rok 2010

Příjmy                          3 370 000,-- Kč

Výdaje                        3 125 000,-- Kč

Splátky úvěrů                  225 000,-- Kč

 

 

Bere na vědomí:

 

c)      Rozhodnutí MěÚ Domažlice, odbor ŽP o vypouštění odpadních vod z rodinného domu č. 51 paní Marie Fichtlové do veřejné kanalizace

 

d)      Rozhodnutí MěÚ Domažlice, odbor ŽP o vypouštění odpadních vod z rodinného domu č. 4 paní Ladislavy Kozákové do veřejné kanalizace

 

e) výběr dodavatelské firmy Psutka, Trhanov pro opravu a odbahnění rybníka v obci Loučim

 

 

Místostarostka:………………                              Starostka:………………………..