Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 30.10.2008

Z Á P I S

 

Z 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučim konaného dne 30. 10. 2008 od 20.00 hod. v místní restauraci.

 

Přítomni: Drahoslava Blahutová, Jana Dirriglová, Josef Šváb, Jaroslav Široký, Milan Jung, Milan Zimmermann, Dušan Siran.

 

Ověřovatelé zápisu byli jmenování: M. Zimmermann, M. Jung

 

Program zasedání:

 1. Kontrola usnesení z 10. veřejného zasedání

2.      Kontrola a úpravu rozpočtu obce k 30. 09. 2008

 1. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2009
 2. Dohoda o finančním vyrovnání po prodeji regulační stanice a vysokotlaké přípojky
 3. Informace OU
 4. Diskuse
 5. Usnesení a závěr

 

Program zasedání byl zastupitelstvem schválen.

 

1.      Byla provedena kontrola z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

 

2.      Zastupitelé a občané byli seznámeni s plněním rozpočtu obce k 30. 9.2008 a na základě této skutečnosti byla provedena úprava rozpočtu. 

 

Celkem příjmy skutečné: 1 992 000 Kč, tzn. plnění na 83 %

Celkem výdaje skutečné: 1 115 000 Kč, tzn. plnění na 84 %

Zůstatek na BÚ k 30.09.2008                                           367 089,40 Kč

Zůstatek na termínovaném účtu u ČS a.s. k 30.09.2008   607 040,- Kč

Hotovost v pokladně k 30.09.2008                                         1 722,- Kč.

 

3.      Občané byli seznámeni s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2009, s jeho jednotlivými položkami a plánovanými investičními akcemi:

Rozpočtové provizorium na rok 2009

Příjmy:  2 285 000 Kč

Výdaje: 2 020 000 Kč

Rozpočtový přebytek 265 000 Kč bude použit na splátky úvěrů.

 

Investiční záměry pro rok 2009:

a)      Oprava místních komunikací                                         100 000,- Kč

z toho vlastní fin. prostředky   100 000,- Kč

b)     Oprava přízemí budovy Obecního úřadu                        820 000,- Kč

Využití dotace 85 % z PRV         720 000,- Kč

Vlastní fin. prostředky               100 000,- Kč

 

c)      Oprava přítoku a hráze rybníka                                        150 000,- Kč

Využití dotace z PSOV                 50 000,-Kč

Vlastní fin. prostředky                100 000,- Kč

 

d)     Oprava hřbitovní zdi                                                          15 000,- Kč

 

e)      Zpracování projektu na vodovod (popř. kanalizaci)     150 000,- Kč

 

Investiční záměry v celkové výši                                              1 235 000,-Kč

 

Místostarostka vysvětlila a odůvodnila zpoždění v přípravě investičního projektu na stavbu místní komunikace ke hřišti. Na tuto stavbu nebylo dosud vydáno stavební povolení a proto nemohla být podána žádost o dotaci v letošní výzvě pro osu III Programu rozvoje venkova. Termín výzvy byl ukončen 27.10.2008.  Důvodů tohoto zpoždění bylo několik, především nedodržení termínu vyhotovení technické dokumentace pověřenou projektovou kanceláří;  dlouhá doba vyřizování žádosti o  nákupu  pozemku ve vlastnictví TJ Sokol Loučim s ústředním vedením organizace TJ Sokol, Praha; pomalá reakce některých účastníku řízení s přebíráním zásilek ohledně územního a stavebního řízení.

Příprava projektu bude pravděpodobně dokončena do konce roku 2008. Žádost o dotaci bude podána v další výzvě v roce 2009.

Výdaje na přípravu projektu z finančních prostředků obce činily dosud cca 110 000,- Kč (zahrnují zpracování technické projektové dokumentace, nákup  pozemku od TJ Sokol Loučim, správní poplatky, vyhotovení geometrických plánů).

 

Místostarostka seznámila občany se současnou situací v záměru na opravu přízemí budovy OU Loučim. Žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví byla podána v září. Během září a října byl projekt vybrán výběrovou komisí MAS Pošumaví k udělení dotace a byl schválen i na valném shromáždění. V současné době probíhá kontrola projektu platební agenturou SZIF Budějovice, která by měla být ukončena během listopadu. Bude-li kontrola zakončena úspěšně, obdrží Obec Loučim oznámení o přidělení dotace.

 

                                               

4.      Občané byli seznámeni s návrhem Dohody o finančním vyrovnání po prodeji regulační stanice a vysokotlaké přípojky mezi Obcí Libkov a Obcí Loučim. Na účet Obce Loučim bude převedena částka 200 000,- Kč za prodej regulační stanice a vysokotlaké přípojky.

 

 

 1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí oznámení MěÚ Domažlice o zahájení vodoprávního řízení p. Václavy Bláhové, Loučim č. 15 k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

 

 1. Zastupitelstvo obce vzalo dále na vědomí vyjádření k projektové dokumentaci k výstavbě skladu a přístřešku s krbem na p.č. 10/2  u rod. domu č.4 paní Kozákové.

 

7.      Občané byli seznámeni s výzvou ČEZ o pokácení a okleštění stromoví a porostů v blízkosti elektrického vedení.

 

8.      Termín pro svoz nebezpečného odpadu byl stanoven na 3.11. 2008

 

 1. Diskuse se týkala následujících příspěvků:

 

 

Pan Nejdl požaduje na zastupitelstvu obce provést kontrolu a prověřit odtok dešťové vody u domu č. 27 . Starostka přislíbila navázat kontakt s majitelkou domu a provést kontrolu.

 

Pan Nejdl dále požaduje opravu cesty podél jeho domu směrem k domu č. 28 (p. Franěk), která je ve velice špatném stavu. Starostka nejdříve prověří vlastnictví této cesty.

 

V nadcházejícím období budou zajištěny služby kominíka. Zájemci se mohou hlásit na OU.

 

Občané si stěžují na velký silniční provoz vozidel a nepřiměřenou rychlost. Zastupitelstvo prověří možnost využití kamerového systému měření rychlosti v obci na oddělení Policie ČR ve Kdyni, popř. umístění dodatečných dopravních značek za účelem snížení rychlosti v obci.

 

Místostarostka seznámila občany s právě probíhajícími konzultacemi na MěÚ Domažlice , Odboru výstavby a územního plánování, kde v současnosti probíhá prezentace územně analytických podkladů obcí. Obce Loučim se týká rozvojová zóna a budoucí obchvat obce.

 

Pan Huspek seznámil občany s návštěvností webových stránek obce, která ve srovnání s minulým rokem značně vzrostla, díky výbornému provedení a neustálé aktualizace.

 

 

 1. Usnesení – viz příloha

 

 1. Na závěr poděkovala starostka za účast a ukončila zasedání v 21.30 hod.

 

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                              Starostka:

 

                                                                                    Ověřovatelé:

 

U S N E S E N Í

 

ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.10.2008

Zastupitelstvo obce

 

Schvaluje:

 

A/ Kontrolu a úpravu rozpočtu obce k 30.09.2008

      Celkem příjmy skutečné: 1 992 000 Kč, tzn. plnění na 83 %

      Celkem výdaje skutečné: 1 115 000 Kč, tzn. plnění na 84 %

 

B/ Rozpočtové provizorium na rok 2009

     Příjmy:  2 285 000 Kč

     Výdaje: 2 020 000 Kč

     Rozpočtový přebytek 265 000 Kč bude použit na splátky úvěrů.

 

C/ Dohodu o finančním vyrovnání po prodeji regulační stanice a vysokotlaké přípojky

     mezi Obcí Libkov a Obcí Loučim. Na účet Obce Loučim bude převedena částka 200 000,-  

     Kč za prodej regulační stanice a vysokotlaké přípojky.

 

Bere na vědomí:

 

D/ vyjádření k projektové dokumentaci k výstavbě skladu a přístřešku s krbem na p.č. 10/2  u rod. domu č.4 paní Kozákové.

 

E/ Oznámení o zahájení vodoprávního řízení p. Václavy Bláhové, Loučim č. 15 k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

 

F/ Výzvu ČEZ o kácení a okleštění stromoví

 

G/ Termín pro svoz nebezpečného odpadu 3.11.2008

 

H/ Odklad podání žádosti o dotaci do PRV, osy III na stavbu místní komunikace ke hřišti v rámci akce „Obytná zóna Loučim“   na další výzvu v roce 2009

 

CH/ Potvrzení o zaregistrované žádosti o dotaci na akci: Stavební úpravy budovy OU za účelem získání prostor pro volnočasové aktivity na SZIF, České Budějovice.

 

 

Ukládá:

 

I/ Prověřit odtok dešťové vody u domu č. 27

 

J/ Zajistit pro občany služby kominíka

 

K/ Prověřit vlastnictví cesty od domu č. 7 (p. Nejdl) k domu č. 28 (p. Franěk)

 

L) Prověřit funkčnost a možnost využití kamerového systému měření rychlosti v obci Loučim u Policie ČR ve Kdyni.


 

Místostarostka: ……………………….                   Starostka:……………………………..