Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 26.7.2007

ZÁ P I S

 

z 5. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučim, konaného dne 26. července 2007

ve 20.00 v sále místní restaurace

 

Přítomni: Jana Dirriglová, Drahoslava Blahutová, Milan Jung, Milan Zimmermann, Jaroslav

                Široký, Josef Šváb a dalších 18 občanů dle prezenční listiny

 

Omluven: Dušan Siran

 

Zasedání zahájila a řídila starostka obce, paní Blahutová. Konstatovala, že zasedání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž je zasedání schopné jednat a právoplatně se usnášet.

 

Ověřovateli zápisu byly jmenováni: Milan Jung a Josef Šváb

                                                                                                                     

Program zasedání:

 

 1. Kontrola usnesení ze čtvrtého zasedání zastupitelstva obce
 2. Projednání Závěrečného účtu Obce Loučim za rok 2006
 3. Kontrola plnění rozpočtu k 30.6.2007
 4. Změna rozpočtu k 30.6.2007
 5. Projednání žádosti pana P. Siky o odkoupení obecního pozemku
 6. Projednání žádosti pana M. Čiháka o odkoupení obecního pozemku
 7. Informace OU
 8. Diskuse
 9. Usnesení a závěr

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 1. Kontrolu usnesení ze 4. veřejného zasedání provedla místostarostka.

 

 1. Ing. Paní Gröslová přednesla návrh závěrečného účtu Obce Loučim za rok 2006.

Seznámila občany s příjmy, výdaji a účetním výsledkem hospodaření  za rok 2006, s inventarizací  a celkovým stavem majetkových účtů a  se zápisem.

Dále seznámila občany se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce vypracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje oddělením finanční kontroly.

Závěrečný účet s přílohami a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření jsou přiloženy k zápisu.

Zastupitelstvo odsouhlasilo tento „Závěrečný účet s výhradou“ a přijalo předložená opatření.

 

 1. a 4. Kontrolu plnění rozpočtu a změnu rozpočtu k 30.6.2007 provedla též paní ing. Gröslová.

Příjmy celkem      Plán:           1. 420.000,- Kč

                             Úprava:       1.774.000,- Kč

                             Skutečnost  1.077.000,- Kč

                             % plnění                 61

 

Výdaje celkem      Plán:           1.196.000,-Kč

                             Úprava:       1.397.000,-Kč

                             Skutečnost      570.000,- Kč

                              % plnění                   41

 

Zůstatek  na účtu k 30. 6. 2007           650.296,51 Kč.

 

Celkový přehled plnění rozpočtu a úpravy rozpočtu je v příloze zápisu a byl schválen zastupitelstvem

 

 1. Paní starostka přečetla žádost pana Pavla Siky o odkoupení pozemku obce č. 729/1 o výměře l 03,5 m2. Prodej parcely byl zastupitelstvem schválen v ceně 50,-Kč/m2.

 

 1. Paní starostka dále přečetla žádost pana Michala Čiháka o odkoupení pozemku obce před jeho domem o rozloze 30 m2, na kterém se nachází septik k jeho domu. Zastupitelstvo i této žádosti vyhovělo a schválilo odprodání pozemku za 50,-Kč/m2.

 

 1. Informace OU

 

Paní starostka přednesla žádost Centrumu pro zdravotně postižené v Domažlicích a zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu v hodnotě 500,-Kč.

 

Dále oznámila místostarostka, že čištění komínů se bude konat až na podzim a vývoz septiku,  je objednán u pana Černého, Chodská Lhota.

Dále sdělila občanům, že žádosti o dotaci na vybudování klubovny pro děti a mládež podanou u Ministerstva pro místní rozvoj nebylo vyhověno, tudíž se tato akce letos nebude konat.

 

Dále sdělila, že se v dohledné době během srpna otevře v budově Obecního úřadu obchod se základními potravinami.

 

 1. Diskuse se týkala především právě dokončené rekonstrukce místních komunikací.

 

Jako první se přihlásil pan Fichtl s požadavkem o sdělení celkové proinvestované sumy  a  dále s dotazem, kolik stále oprava cesty směrem k  objektu paní Znamenáčkové.

 

Situaci objasnila paní Dirriglová.

Celkové náklady na rekonstrukce místních komunikací činili 509 757,- Kč.

Smlouva o dílo s firmou Silnice Horšovský Týn byla uzavřena v částce 458 206,-Kč. Z toho obdržel Obecní úřad dotaci ve výši 250.000,-Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Cesta č. 748/1 směrem k rekreačnímu objektu paní Znamenáčkové byla podle rozpočtu dodržena  ve výši 94 759,- Kč bez DPH.

Vícepráce v hodnotě 51 551,- Kč se týkaly především následujících dodatečně objednaných prací a to opravy cesty podél železnice, opravy cesty na návsi po plynofikaci, úpravy vjezdu na hlavní silnici, zábrany proti splaškové vodě před domem pana Dědiny, rozšíření cesty před restaurací pana Matějky, úprava obecní cesty směrem na Chodskou Lhotu.

 

Pan Fichtl dále požadoval vysvětlení, proč zastupitelé rozhodli o rekonstrukci právě této cesty. K tomuto dotazu se připojila paní Jaroslava Vávrová.

Občanům bylo paní Dirriglovou vysvětleno, že paní Znamenáčková stále ještě neměla přístupovou cestu ke svému domu i přesto, že již proběhla kolaudace. Byla nucena jezdit přes cizí pozemky, muselo dojít ke směně pozemků, protože část bývalé obecní cesty si přihradili obyvatelé mající v této části obce zahrady. Přínosem je tedy i urovnání pozemkových majetkových vztahů. Cestu můžeme pokládat i za investici do budoucnosti, protože je v této části obce podle územního plánu plánována zástavba.

Paní místostarostka ujistila pana Fichtla, že rekonstrukce místních komunikací zůstanou i nadále prioritou Obecního úřadu a že i v příštím roce se bude obec snažit získat finanční pomoc z dotačního programů a využije na rekonstrukce dalších místních komunikací samozřejmě i finanční prostředky z obecního rozpočtu.Některé místní komunikace, především komunikace  č.459/43  jsou v neutěšeném stavu a je nutno rekonstrukci provést.

K tomuto tématu vystoupil i pan Ploub, jako stavební dozor celé akce a vysvětlil občanům, že cesta byla dělaná nejlevnějším možným způsobem s pouhou 20 cm vrstvou stěrkodrti a recykláže a že je obec podle stavebního zákona povinna zajistit přístupovou cestu k obývaným objektům.

 

Dále sdělila paní Jarmila Vávrová, že při stavbě cesty došlo v jedné části cesty k překročení šířky cesty o 60 cm do jejího pozemku a proto žádala  zastupitele, aby byla cesta upravena na původní šířku dle vyměření.

To bylo odstraněno tak, že bylo přes štěrkodrť navezena zemina. S tím nesouhlasí a chce uvést pozemek  do původního stavu.

Do diskuse vstoupil také pan Sika st. s požadavkem dosypání mezery podél nově rekonstruované silnice podél  plotu. To mu místostarostka přislíbila, stavební firma přislíbila toto dodělat ihned, jakmile bude mít k dispozici recykláž. K rekonstrukci komunikací se ještě pozitivně vyjádřili pan Šváb, pan Široký a další.

Dále vystoupil pan Nejdl s tím, že je před jeho domem ucpán rošt a žádá o jeho vyčištění, což mu paní starostka přislíbila.

 

Dále v diskusi vystoupil pan Huspek a ocenil snahu zastupitelů o vylepšení vzhledu obce opravou místních komunikací.

Poté seznámil  občany s různými technickými a organizačními záležitostmi týkající se oslav 650 let, které budou 4. srpna 2007 na návsi.Žádal občany, aby se zúčastnili brigády  na úklid obce.

 

Pan ing. Grösl  připomněl opravu železniční čekárny a úpravu meze podél železnice, které provedly na žádost obecního úřadu České dráhy a za což by jim měl obecní úřad poděkovat.

Paní starostka přislíbila,že zašle děkovný dopis.

 

 1. Usnesení – viz příloha – přečetla paní Dirriglová

 

Na závěr poděkovala starostka za účast a pozvala občany na oslavy 650 let založení obce a ukončila zasedání ca. Ve 22.00 hod.

 

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                        Starostka: D. Blahutová

 

Ověřovatelé: Josef Šváb, Milan Jung

 

 

 

U S N E S E N Í

 

Z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 7. 2007

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 

 

a)      Závěrečný účet s výhradou a přijímá předložené opatření

 

b)      Plnění rozpočtu k 30.6. 2007

 

c)      Změnu rozpočtu dle § 16 ods. 3 písm. B. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech účetních rozpočtů

 

d)      Žádost pana Pavla Siky o odkoupení pozemku obce na parcele č. 729/1 o výměře

103,5 m2 za 50,- Kč/m2.

e)    žádost pana Michala Čiháka o odkoupení pozemku obce o 30 m2, na kterém se nachází

       septik k jeho rodinného domu za 50,-Kč/m2

 

f)        darovací smlouvu v hodnotě 500,- Kč Centrumu pro zdravotně postižené v Domažlicích

 

 

bere na vědomí:

 

g)      územní souhlas Městského úřadu Kdyně, stavebního odboru se stavbou bazénu u rod. domu č. 13 pana Josefa Černého a paní ing. Jiřiny Černé, České Budějovice

h)      územní souhlas Městského úřadu Kdyně stavebního odboru se stavbou domovní čistírny odpadních vod pan Pásztor Czaba a paní Petra Pásztorová, Domažlice.

 

 

 

 

Starostka:        D. Blahutová

 

Místostarosta: J. Dirriglová