Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 26.3.2010

Z Á P I S

z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 26. 03. 2010 od 20.00 hod. v místní restauraci.

Přítomni: D. Blahutová, J. Dirriglová, J. Šváb, J. Široký, M. Jung, D. Siran, M. Zimmermann

Ověřovatelé zápisu byli jmenování pan J. Šváb a pan D. Siran

Program zasedání:

1.      Kontrola usnesení ze 17. veřejného zasedání

2.      Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2010

3.      Projednání investičních záměrů a rozpočtového výhledu na rok 2011 a 2012

4.      Informace OU

5.      Diskuse

6.      Usnesení a závěr

Program zasedání byl zastupitelstvem schválen.

1. Pan Jung provedl kontrolu usnesení z 18. veřejného zasedání obce.

2.  Přítomni byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2010 podle jednotlivých položek na straně příjmů i výdajů.

 

Příjmy celkem:             2 465 000,- Kč

Výdaje celkem:                        1 385 000,- Kč

 

Jednohlasně byl schválen přebytkový rozpočet obce na rok 2010 ve výši: 1 080 000,- Kč.

 

3. Občané byli seznámeni s investičními záměry obce v letech 2010 – 2012 a s rozpočtovým výhledem na rok 2011 a 2012.

Paní Dirriglová seznámila také občany s oznámením o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci PRV, kterou obec obdržela od RO SZIF v Českých Budějovicích. Jednalo se o dotaci na objekt místní komunikace ke hřišti. Žádost bude znovu podána při vyhlášení další výzvy PRV pravděpodobně v září – říjnu 2010.

 

4. Byla projednána žádost TJ Sokol Pocinovice o poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč, protože spolek navštěvují také některé děti z Loučimi. Poskytnutí příspěvku bylo zastupitelstvem schváleno.

 

 Záměr o směně nemovitého majetku, pozemku p.č. 272 pana Jaroslava Širokého, Loučim 59 za pozemek ve vlastnictví obce p.č. 709/2 nebyl zastupitelstvem schválen. Panu Širokému byl proto starostkou nabídnut pronájem tohoto pozemku, který bude dále projednáván v případě jeho zájmu na dalším veřejném zasedání.

 

5. Do diskuse se přihlásil pan Karel Kacerovský ml. s upozorněním na špatný stav části obecní lesní cesty mezi Židovským hřbitovem a Modlínem. Starostka přislíbila prověření skutečného stavu a opravu poškozené části této cesty.


 6.Usnesení – viz příloha

Na závěr poděkovala starostka za účast a ukončila zasedání ve 21 hod.

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                        Starostka:

 

                                                                    Ověřovatelé.

 

U S N E S E N Í

 

z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.03.2010

 

Zastupitelstvo obce

 

Schvaluje:

 

a) Rozpočet obce na rok 2010

Příjmy  celkem             2 465 000,- Kč

Výdaje celkem            1 385 000,- Kč

                      

b) Rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012

 

c) Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Pocinovice ve výši 1000,- Kč

 

Místostarostka:………………                              Starostka:………………………..