Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 26.3.2009

Z Á P I S

z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného  dne 26. 03. 2009 od 19.30 hod. v místní restauraci.

Přítomni: D. Blahutová, J. Dirriglová, J. Šváb, J. Široký, M. Jung, D. Siran, M. Zimmermann

Ověřovatelé zápisu byli jmenování p. M. Jung a p. M. Zimmermann

Program zasedání:

1.      Kontrola usnesení z 12. veřejného zasedání

2.      Projednání a schválení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení pracoviště CzechPOINT

3.      Projednání smlouvy o zajištění administrace dotace na CzechPOINT

4.      Projednání rozpočtu na rok 2009

5.      Navýšení poplatku za vodu

6.      Projednání plánu financování obnovy vodovodu

7.      Projednání poražení lípy u sakrální stavby

8.      Informace OU

9.      Diskuse

10.  Usnesení a závěr

Program zasedání byl zastupitelstvem schválen.

1.Byla provedena kontrola usnesení z 12. veřejného zasedání. Paní starostka oznámila občanům, že inventarizace byla dle usnesení z minulého zasedání řádně provedena.

2.  Místostarostka seznámila podrobně občany se záměrem zastupitelstva zapojit se do typového projektu Ministerstva vnitra ČR ohledně zřízení kontaktního místa CzechPoint a

  s podrobnostmi poptávkového řízení. K hodnocení a výběru nejvýhodnější nabídky budou předloženy nabídky firem JaFa, Domažlice; KT plus Domažlice; TBW, Kdyně.

Dále podrobně seznámila občany s Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích CzechPOINT“ na pořízení pracoviště CzechPOINT v budově Obecního úřadu. Maximální způsobilé výdaje jsou 93 927 Kč, z toho příspěvek EU činí 85 % a příspěvek z obecního rozpočtu 15 % celkových způsobilých výdajů.

 

3. Místostarostka seznámila občany se Smlouvou o zajištění administrace dotace na CzechPOINT mezi Obcí Loučim a Městem Domažlice, jejímž předmětem je zajištění podání a vyúčtování žádosti o dotaci v rámci výzvy „E-Government v obcích – CzechPoint – kontaktní místa“ za cenu 1000 Kč (včetně DPH).

 

4. Občané byli seznámeni s návrhem rozpočtu obce na rok 2009. Zároveň byly objasněny důvody změn oproti původně navrhovanému rozpočtu z 11. veřejného zasedání v příjmové i výdajové části.

Příjmovou část pravděpodobně ovlivní současná krize a to snížením daňových příjmů.

Ve výdajích obce došlo či se předpokládá, že dojde k těmto navýšením:

-          Výdaje na opravu poruchy vodovodu během  zimních měsíců a zajištění náhradního zásobování pitnou vodou ve výši cca. 100 000 Kč.

-         Zapojení do projektu „Sdružení obcí Kdyňska“ na výstavbu nových autobusových zastávek, kde je předpokládaná výše finanční spoluúčasti cca. 20 000 Kč.

-         Výdaje na poražení lípy u sakrální stavby, která je napodená hnilobou a hrozí její vyvrácení a poškození pomníků cca. 20 000 Kč.

-         Aktualizace vodovodního řádu cca 10 000 Kč.

-         Geometrické zaměření rybníka a sousedící cesty na návsi z důvodu plánované opravy rybníka ve výši cca. 15 000 Kč. (Rybník dosud nebyl v katastru nemovitostí veden jako vodní plocha. Je tudíž nutné provést na základě geometrické zaměření změnu v užití plochy v katastru nemovitostí).

-         Zadání zpracování projektu na opravu a rekonstrukci obecního vodovodu s cílovým využitím pro žádost o dotaci v Programu rozvoje venkova firmě VAK servis Klatovy cca. 80 000 Kč.

Rozpočet na rok 2009 byl navržen a schválen takto:

Příjmy celkem                2 415 000 Kč    

Výdaje celkem                2 150 000 Kč   

Splátka úvěru na plyn        240 000 Kč

Splátka úvěru na schodiště  25 000 Kč

 

5. Na základě neustálého zvyšování provozních nákladů na provoz a údržbu obecního vodovodu a v souvislosti se zvýšenými náklady na opravy vodovodu byl starostkou obce předložen návrh na zvýšení poplatků za odběr vody ze současných 8 Kč/m3 na 13 Kč/m3, tzn. celkový poplatek za vodné a stočné 15 Kč/m3.

6. Občané a zastupitelé byli seznámeni s Plánem financování obnovy  vodovodu obce na období 2009-2018, který zpracovala firma VAK, Klatovy.

7. Starostka podala návrh na poražení lípy napadené hnilobou u sakrální stavby v těsné blízkosti pomníků z důvodu nebezpečí způsobení škody vyvrácením lípy na pomnících či na domě pod hřbitovní zdí. Z důvodu velice špatného přístupu musí být poražením pověřena speciální firma a náklady na poražení se budou pohybovat cca. 20 000 Kč.

8. Starostka přednesla žádost o souhlas s poražením 3 kusů jehličnanů p. Emilie Honkové před jejím domem.

9. Další projednávanou žádostí byla žádost o souhlas s poražením bříz pana Ing. Křížka před jeho garáží. V tomto případě byly ale ze strany občanů vzneseny námitky. Proto budou nejdříve prověřeny nesrovnalosti ohledně vlastnictví pozemku, na kterém břízy rostou.

10. V souvislosti s prodem regulační plynové stanice je nutno  dodatečně uhradit daň z převodu nemovitosti za prodej regulační stanice plynovodu v částce 6 079 Kč obci Libkov.

11. Místostarostka seznámi občany s rozhodnutím o schválení Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Státním zemědělským intervenčním fondem ze dne 9.2.2009 na projekt: Stavební úpravy přízemí budovy OÚ Loučim za účelem získání prostor pro volnočasové aktivity ve výši 718 807 Kč. Celkové Náklady jsou vyčísleny na 820 000 Kč. Spolufinancování proběhne z vlastních rozpočtových zdrojů. V rámci zadávacího řízení za pomoci odborné firmy proběhne oslovení minimálně 4 firem. Navrhnuto je oslovit následující firmy: Klatovská stavební společnost Klatovy; Stafiko Domažlice; DSP Domažlice; Zednické práce Schwarz Postřekov. Na základě zadávacího řízení provedeného dle přesně stanovených podmínek PRV pro opatření IV.I.2 proběhne výběr firmy.  Kritériem výběru bude ekonomické hledisko.

 

12. Místostarostka seznámila občany s rozhodnutím o schválení Žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na akci: Odbahnění a úprava rybníka, zajištění přítoku vody do rybníka ve výši 130 000 Kč. Celkové náklady jsou odhadovány na cca. 260 000 Kč. Spolufinancování proběhne z vlastních zdrojů z finančních prostředků na běžném účtě. Za účelem získání nabídky bude opět osloveno několik firem.

 

13. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí k vypouštění odpadních vod z rodinných domů manželů Černých, Loučim 13; p. Václava Vávry, Loučim 26; p. Věry Šebestové, Loučim 21; p. Aleny Nové a Marie Masopustové, Loučim 17.

 

14. V diskusi byl vznesen dotaz, zda se v případě poruchy vodovodu finančně podílí na zjišťování poruchy a na její opravě také vlastník přípojky. Bylo vysvětleno, že na zjišťování poruchy se vlastník vodovodní přípojky, na které se porucha vyskytne zatím nepodílí, vlastník si ale hradí opravu poruchy. Do budoucna je ale v této souvislosti plánován dodatek ke smlouvám o odběru pitné vody.  Podle znění tohoto dodatku budou majitelé vodovodních přípojek, na kterých bude porucha zjištěna, povinni,  podílet se i na nákladech v souvisloti se zjišťováním poruch.

Byly též vysvětleny příčiny poruchy vodovodu v lednu a únoru 2009.

Dále se do diskuse přihlásil pan Huspek a seznámil občany s výsledky soutěže o nejlepší webové stránky Zlatý Erb, do které se obec přihlásila. Ze 17 účastníků  v krajském kole se obec umístila na 15 místě. Možnou příčinou je nedostatečné zajištění povinných informací a informací úřední desky ze strany Obecního úřadu. Naopak v návštěvnosti si webové stránky vedou velice dobře. Panu Huspekovi patří dík za jeho snahu a odborné vedení obecním internetových stránek.

 15.Usnesení – viz příloha

Na závěr poděkovala starostka za účast a ukončila zasedání ve 21 hod.

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                        Starostka:

 

                                                                    Ověřovatelé.

 

U S N E S E N Í

 

z 13. veřejného zastupitelstva obce ze dne 26.3.2009.

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

 

a)      Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích CzechPOINT“ na pořízení pracoviště CzechPOINT v budově Obecního úřadu. Maximální způsobilé výdaje jsou 93 927 Kč, z toho příspěvek EU činí 85 % a příspěvek z obecního rozpočtu 15 % celkových způsobilých výdajů.

 

b)      Smlouvu o zajištění administrace dotace na CzechPOINT mezi Obcí Loučim a Městem Domažlice, jejímž předmětem je zajištění podání a vyúčtování žádosti o dotaci v rámci výzvy „E-Government v obcích – CzechPoint – kontaktní místa“ za cenu 1000 Kč (včetně DPH).

 

c)      Navýšení poplatku za odběr pitné vody z obecního vodovodu o 5 Kč/m3, tj. výše vodného 13 Kč/m3.

 

d)      Plán financování obnovy vodovodu obce Loučim na období 2009-2018

 

e)      Rozpočet obce Loučim na rok 2009 ve výši

Příjmy celkem:   2 415 000 Kč

Výdaje celkem:  2 150 000 Kč

Splátka úvěru na plyn       240 000 Kč

Splátka úvěru na schodiště 25 000 Kč

 

f)        Poražení jedné lípy napadené hnilobou u sakrální stavby na obecním pozemku mimo vegetační dobu z důvodu nepřízně počasí.

 

g)      Žádost p. Emilie Honkové na poražení 3 kusů jehličnanů na jejím pozemku před domem.

Bere na vědomí:

 

h)      Schválení Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Státním zemědělským intervenčním fondem ze dne 9.2.2009 na projekt: Stavební úpravy přízemí budovy OÚ Loučim za účelem získání prostor pro volnočasové aktivity ve výši 718 807 Kč.

 

i)        úhradu daně z předvodu nemovitosti za prodej regulační stanice plynovodu v částce 6 079 Kč obci Libkov.

 

j)        Rozhodnutí Městského úřadu Domažlice, odboru Životního prostředí k vypouštění odpadních vod z rodinných domů manželů Černých, Loučim 13; p. Václava Vávry, Loučim 26; p. Věry Šebestové, Loučim 21; p. Aleny Nové a Marie Masopustové, Loučim 17.

 

k)      Schválení Žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na akci: Odbahnění a úprava rybníka, zajištění přítoku vody do rybníka ve výši 130 000 Kč.

 

Místostarostka:………………                              Starostka:………………………..