Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 25.6.2008

Z Á P I S

 

Z 10. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučim, konaného dne 25.06.08 od 20.00 hod. v místní restauraci.

 

Přítomni: Drahoslava Blahutová, Jana Dirriglová, Josef Šváb, Jaroslav Široký, Milan Jung, Milan Zimmermann

 

Omluveni: Dušan Siran

 

Ověřovatelé zápisu byly jmenování: J. Šváb aj. Široký

 

Program zasedání:

 1. Kontrola usnesení z 9. veřejného zasedání
 2. Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2007 a Zprávy o přezkoumání hospodaření Obce Loučim
 3. Úprava rozpočtu k 31.6.2008
 4. Informace OU
 5. Diskuse
 6. Usnesení a závěr

 

Program zasedání byl zastupitelstvem schválen.

 

 1. Byla provedena kontrola z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

 

 1. Zastupitelé a občané byly seznámeni s návrhem závěrečného účtu za rok 2007 současně se Zprávou o přezkoumání hospodaření Obce Loučim. Byly předneseny jednotlivé položky plnění rozpočtu.

Rozpočtové příjmy celkem                          1 920 103,75 Kč

Rozpočtové výdaje celkem                          1 662 341,06 Kč

Saldo příjmů a výdajů                                     257 762,69 Kč

 

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo 4.6.2008 prostřednictvím oddělení finanční kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje, nebyly zjištěny chyby a nedostatky a byl vysloven celoroční souhlas s hospodařením bez výhrad.

 

 1. Dále byly provedena úprava rozpočtu k 31.5..2008 dle jednotlivých položek

Příjmy                        1 259 643,03     plnění na 55,86 %

Výdaje                           499 806,54    plnění na 41,97 %

 

 1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomi Rozhodnutí MěÚ Domažlice, odboru životního prostředí k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace Loučim a to z r.d. č. 40 manželé Jungovy, z r.d. č. 54 Draholava Blahutová a Zdeněk Blahut, z r.d. 56 manželé Panošovi.

 

Občané byly seznámeni s Rozhodnutím, vyhláškou a oznámením týkající se komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chodská Lhota a navazujících částech sousedících katastrálních území Hluboká, Smržovice a Loučim.

 

Občané byly seznámeni se záměrem  p. Michala Čiháka, Loučim 19 na stavbu přístřešku  na auto před jeho domem.

 

Občanům byly předány informace ohledně právě probíhající stavby dětského hřiště, dále ohledně právě probíhajícího územního řízení na stavbu místní komunikace a  také informace o záměru Obce Loučim využít možností finančních prostředků MAS Pošumaví a podat žádost o poskytnutí dotace na stavbu klubovny a rekonstrukci budovy OU. V PRV – osy IV.

 

 1. Do diskuse se přihlásil pan Ing. Grösl s připomínkou nefunkčního přítoku vody do koryta na návsi s požadavkem, zda může obec v příštím roce vyčlenit finanční prostředky na opravu pravděpodobně prasklého  potrubí.

 

 1. Usnesení – viz příloha

 

 1. Na závěr poděkovala starostka za účast a ukončila zasedání v 21.00 hod.

 

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                              Starostka:

 

                                                                                    Ověřovatelé:

 

 

 

U S N E S E N Í

 

z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. června 2008

 

Zastupitelstvo obce

 

Schvaluje:

a)      Návrh závěrečného účtu za rok 2007 současně se Zprávou o přezkoumání hospodaření Obce Loučim a vyslovuje celoroční souhlas s hospodařením a to bez výhrad.

Rozpočtové příjmy celkem                                  1 920 103,75 Kč

Rozpočtové výdaje celkem                                  1 662 341,06 Kč

Saldo příjmů a výdajů                                            257 762,69 Kč

 

b)      úprava rozpočtu k 31.5. 2008 dle jednotlivých položek

Příjmy                                                                   1 259 643,03 Kč    plnění na 55,86 %

Výdaje                                                                     499 806,54 Kč     plnění na 41,97%

 

Bere na vědomí:

c)      rozhodnutí MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace Loučim a to z r.d. č. 40 manželé Jungovy, z r.d. č. 54 Drahoslava Blahutová a Zdeněk Blahut, z r.d. 56 – manželé Panošovi.

 

 

 

Místostarostka                                                      Starostka