Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 25.10.2007

Z Á P I S

 

ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučim, konaného dne 25.října 2007

ve 19.30 v sále místní restaurace

 

 

Přítomni: Jana Dirriglová, Drahoslava Blahutová, Milan Jung, Milan Zimmermann, Jaroslav

                 Široký, Josef Šváb Dušan Siran  a dalších 18 občanů dle prezenční listiny

 

Přítomní hosté: zástupce Policie ČR , obvodní oddělení Kdyně – pan npor.Bc. Zdeněk Konop

 

Ověřovateli zápisu byly jmenováni: pan Dušan Siran, a pan Jaroslav Široký

 

Program zasedání:

 

 1. Kontrola usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce
 2. Kontrola plnění rozpočtu obce k 30.09.2007 a jeho úprava
 3. Návrh předběžného rozpočtu na rok 2008
 4. Rozpočtový výhled na roky 2009 a 2010
 5. investiční záměr obce na rok 2008
 6. jmenování komisí
 7. Vystoupení zástupce Polici ČR
 8. Informace OU
 9. Diskuse
 10. Usnesení a závěr

 

Po ukončení zasedání promítání videozáznamu z oslav 650 let založení obce

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 1. Kontrolu usnesení provedla paní místostarosta.

 

 1. Paní ing. Gröslová  seznámila občany s plněním rozpočtu obce k 30. 09.2007 a provedla jeho úpravu. Seznámila občany s hlavními položkami příjmů a výdajů a s rozdílem plánu a skutečného plnění.

 

Celkové příjmy k 30.09.2007 činily              1 609 000,- Kč – tzn. plnění na 91%

Celkové výdaje k 30.09:2007 činily              1 345 000,- Kč – tzn. plnění na 96%

Zůstatek na účtu                                                351 000,-Kč

Stav pokladny                                                      16 483,-Kč

 

 1. Dále paní ing. Gröslová provedla návrh rozpočtu na rok 2008.

K návrhu rozpočtu uvedla paní místostarosta, že podle poskytnutých informací pana ing. Vilímce, poslance parlamentu dojde ke změně v rozpočtovém určení daní.

Obce kategorie obyvatel 100 – 200, do které Loučim spadá by si měla polepšit v příjmech přibližně o 2.200,-Kč za obyvatele/za rok. – tzn. cca. 250.000,- Kč větší příjem do obecního rozpočtu.

 

Rozpočet byl schválen v tomto návrhu:

Příjmy celkem 1 450 000,- Kč

Výdaje celkem 1 450 000,-Kč

 

 1. Paní místostarosta přednesla návrh investičních záměru Obce Loučim na rok 2008.

 

 1. Stavba a rekonstrukce místních komunikací č. 459/43

Přibližné odhadované náklady na tuto akci                           1.500 000,- Kč

Požadovaná dotace                                                                 1.200 000,- Kč

Vlastní finanční prostředky                                                       300 000,-Kč

            Poloha této cesty naprosto nesouhlasí s územním plánem obce a neleží na obecních                                                           

            pozemcích, bude se tedy jednat o stavbu nové cesty.

            Postup v této akci: 1. zadání zaměření cesty geodetické kanceláři Agroreál, Domažlice

                                           2. zadání zpracování projektu panu ing Roitovi, projektantovi

                                               silničních staveb, Domažlice

                                           3. vyřizování žádosti o stavební povolení

                                           4. žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova – osa III

                                           5. v případě získání dotace – realizace stavby

 

 1. Oprava a rekonstrukce budovy Obecního úřadu

Celkové odhadované náklady                                             600 000,- Kč

Požadovaná dotace                                                              500 000,- Kč

Vlastní finanční prostředky                                                 100 000,- Kč

Jedná se o výměnu oken v přízemí budovy OU, rozvod plynového topení, asanační omítky, zřízení klubovny pro děti a mládež

K tomuto účelu s provedou změny ke stávajícímu projektu z minulého roku.

Žádost o dotaci bude podána do Programu rozvoje venkova – osy III. V listopadu 2007

 

3. Zhotovení dětského hřiště                                             130 000,-Kč

    Požadovaná dotace                                                           65000,-Kč

    Vlastní finanční prostředky                                              65 000,-Kč

                Po zhodnocení nabídek  se jeví jako cenově nejlepší firma Dřevovýroba Smitka, Radnice, která zhotoví malý projekt a pokud obec obdrží dotaci, potom provede i realizaci.

 

4.zakoupení autobusové zastávky

celkové  náklady                                                                    35 000,-Kč

bude financováno z vlastních zdrojů obce

 

 

Celková předběžná výše investičních záměrů                 2 265 000,-Kč

Celková možná výše použitých vlastních fin. prostředků  500 000,- Kč

 

5. Dalším záměrem obce je oprava hřbitovní zdi, označení hrobů a úprava urnového místa     Tyto náklady jsou již zahrnuty v rozpočtu v položce výdaje na pohřebnictví a činí 25.000,-Kč.

 

 

 1. Dalším bodem jednání byl rozpočtový výhled na roky 2009 a 2010, který přednesla paní  ing Gröslová.  Místostarosta dodala, že prioritou zůstává oprava místní komunikace 459/43, pokud se oprava nepodaří v příštím roce i do dalších letech . Dále má Obecní úřad Loučim v úmyslu  v dalších letech usilovat o získání dotace na opravu vodovodů a kanalizace. Jak vodovod , tak kanalizace se nachází ve špatném stavu.

 

Rozpočtový výhled  je uveden v příloze zápisu.

 

 

 1. Paní starostka provedla jmenování komisí:

 

Komise byla jmenování v tomto složení:

 1. inventarizační komise – předseda pan J. Široký, členové p. V. Francová a p. L. Friebel
 2. finanční a kontrolní komise – předseda pan Siran, členové pan Huspek, pan Jung

 

 

7. Informace OU

 

Starostka seznámila občany se souhlasem MěÚ Domažlice odboru životního prostředí se stavbou domovní čistírny odpadních vod Loučim čp. 39, ing. Jiří Grösl a ing. Anna Gröslová

 

Dále paní starostka upozornila občany na „Upozornění a výzvu vlastníkům a uživatelům k okleštění a odstranění stromoví v blízkosti elektrického vedení na jejich pozemcích“, které též bude viset na veřejné vývěsní skříňce.

 

8.Poté vystoupil zástupce Policie ČR – pan nadp. Konop z pracoviště Kdyně

 

Uvedl, že z dotazníkové šetření, které probíhalo, vzešel názor občanů, že zástupci Polici ČR jsou málo vidět na silnicích  a na veřejnosti.

Pan Konop toto odůvodňoval tím, že je v současné době nedostatek policistů.

Obec Loučim na starosti pan praporčík Pejsar, na kterého se můžeme kdykoliv v případě potřeby obrátit.

Pan Konop upozornil občany, že je lepší v případě pomoci volat č. 158 místo 112, protože 112 je příliš zdlouhavé. Dále apeloval na občany, aby nedůvěřovali náhodným neznámým návštěvníkům a nepouštěly je do domů.

Poté měly občané prostor pro diskusi s panem Konopem.

Diskuse se týkala především případu Silvy Červeňákové, která ohrožovala dopravu v obci, příliš velké rychlosti řidičů v obci, omezení rychlosti řidičů v obci, označení přechodu pro chodce přes silnici I. třídy.

 

9.Do diskuse se přihlásila paní Friebelová s dotazem, jak zabránit příliš velkému znečištění v odpadní stoce, která probíhá skrz její pozemek. Členovi zastupitelstva panu Zimmermannovi bylo uloženo provést kontrolu jímky u rod. domu pana Šteidla, u které je podezření,  že toto znečištění pochází z jeho rod. domu.

Dále je na nadcházející týden Obecním úřadem zajištěn vývoz jímek a septiků.

 

Dále se do diskuse přihlásila paní Wiesnerová s návrhem, aby Obecní úřad zajistil opravu válečných hrobů na místním hřbitově. Paní místostarosta přislíbila, že zjistí  možné dotační programy, které se dají využít k opravě sakrálních staveb.

 

10. Usnesení – viz příloha – přečetla paní Dirriglová

 

Na závěr poděkovala starostka za účast , ukončila zasedání v 22.00 hod a pozvala občany ke společnému sledování videozáznamu z oslav 650 let obce.

 

Zapsala Jana Dirriglová                                          Starostka: D. Blahutová

 

Ověřovatelé: Dušan Siran, Jaroslav Široký

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.10.2007

 

Zastupitelstvo obce

 

Schvaluje:

 

a)      plnění rozpočtu obce k 30.09.2007 a jeho úpravu

 

Příjmy: 1.609.000,-Kč    plnění 91 %

Výdaje:1.345 000,- Kč   plnění  96 %

Zůstatek na účtu: 351 270,44 Kč

Stav pokladny:       16 483,-- Kč

 

b)      návrh předběžného rozpočtu na rok 2008

 

Příjmy:  1.450 000,- Kč

Výdaje: 1.450 000,- Kč

 

c)      Rozpočtový výhled na rok 2009 a 2010

 

d)      investiční záměr obce na rok 2008

 

jmenuje složení komisí

 

e)     inventarizační komise – předseda pan Široký, členové paní Francová, pan Friebel

        finanční a kontrolní komise – předseda pan Siran, členové pan Huspek a pan Jung

 

bere na vědomí

 

f)        souhlas s umístěním stavby domovní čistírny odpadních vod Loučim č.p. 39, ing. Jiří Grösl a ing Anna Gröslová

 

g)      žádost o zveřejnění  „Upozornění a výzvy vlastníkům a uživatelům k okleštění a odstranění stromoví v blízkosti elektrického vedení“

 

 

Místostarosta                                                        Starostka: