Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 22.6.2010

Z Á P I S

z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 22. 06. 2010 od 20.00 hod. v místní restauraci.

Přítomni: D. Blahutová, J. Dirriglová, J. Šváb, J. Široký, M. Jung, D. Siran,

Omluven: M. Zimmermann

Ověřovatelé zápisu byli jmenování pan Milan Jung a pan Jaroslav Široký.

Program zasedání:

1.      Kontrola usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce

2.      Projednání návrhu projektu pro rekonstrukci a výstavbu obecního vodovodu

3.      Kontrola rozpočtu obce k 31.5.2010 a jeho úprava

4.      Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2009

5.      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim za rok 2009

6.      Projednání vyhlášky 2009

7.      Informace OÚ

8.      Diskuse

9.      Usnesení a závěr

Program zasedání byl zastupitelstvem schválen. Počet hlasů pro: 6, proti 0

1. Pan Jung provedl kontrolu usnesení z 18. veřejného zasedání obce.

2.  Přítomni byli seznámeni s návrhem projektu pro rekonstrukci a výstavbu vodovodu, jehož vlastníkem a provozovatelem je obec Loučim. Zpracováním technické dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení byla Obecním úřadem Loučim pověřena firma VAK servis, Klatovy, se kterou má obec uzavřenou Smlouvu. Po zpracování projektu bude obec usilovat o finanční podporu z cizích zdrojů- Program rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství, Plzeňský kraj.

Projektant stavby, pan Mgr. Mareš seznámil přítomné se záměrem, s trasou nově navrhovaného vodovodu (částečně i kanalizace při hlavní silnici), se zařízením na úpravu pitné vody a zodpověděl dotazy přítomných týkající se jednotlivých domovních přípojek.

 

3. Byla provedena kontrola rozpočtu a jeho úprava k 31.5.2010. Přítomni byli seznámeni s jednotlivými rozpočtovými položkami příjmů a výdajů obce.

Příjmy k 31.5.2010 celkem      760 000 , tj plnění 31 %

Výdaje k 31.5. 2010 celkem   468 000, tj. plnění 41 %

 

Zůstatek na běžném účtu k 31.5. 2010            372 928,42 Kč

Termínovaný účet u ČS,a.s.                               22 414,26 Kč

Stav pokladny                                                   28 429,00 Kč

 

Rozpočet a úprava byl schválen. Počet hlasů pro: 6, proti 0

 

4. Zastupitelé a občané byli seznámeni se Závěrečným účtem za rok 2009 a jeho jednotlivými položkami. Závěrečný účet za rok 2009 byl „s výhradou“.

 

Skutečné příjmy celkem                       1 803 827,86 Kč

Skutečné výdaje celkem                      2 495 578,55 Kč

Saldo příjmů a výdajů              - 691 750,69 Kč

 

Tento stav je odůvodněn výdaji na opravu budovy OU. Příjmy na tuto stavbu ve formě dotace jsou zaúčtovány až v roce 2010.

 

Závěrečný účet k 31.12. 2009 byl schválen. Počet hlasů pro: 6, proti 0

Závěrečný účet je přiložen k zápisu.

 

5. Dále byla projednávána „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim za rok 2009“, kterou zpracovalo oddělení přezkoumávání hospodaření obcí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Starostka obce seznámila občany s jednotlivými uvedenými nedostatky.

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim za rok 2009 byla zastupitelstvem schválena. Počet hlasů pro 6, proti 0.

 

6. Starostka obce předložila ke schválení „Opatření obce Loučim k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim za rok 2009“.

Ve dokumentu jsou uvedeny přijaté opatření dle jednotlivých bodů vytčených chyb a nedostatků. Dokument je přílohou zápisu.

 

„Opatření obce Loučim k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim za rok 2009“ byly schváleny. Počet hlasů pro: 6, počet hlasů proti 0.

 

7. Starostka obce předložila návrh „Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích. Poplatek ze psů zůstává nezměněn.  Ke změně došlo u poplatku za užívání veřejného prostranství. Sazba tohoto poplatku byla stanovena na 2,- Kč/m2 za rok.

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích byla schválena. Počet hlasů pro: 6, proti 0.

 

8. Ke schválení byla předložena Žádost o příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje v Domažlicích ve výši 500,- Kč. Žádost byla schválena. Počet hlasů pro: 6, proti 0.

 

Dále byl projednáván nově předložený ceník společnosti AVE sběrné suroviny, a.s. za svoz a zpracování separovaných složek směsného komunálního odpadu. Od 1.3. 2010 dochází k navýšení cen takto: papír 280,- Kč/Zvon, plast 460,- Kč/Zvon a sklo 170,- Kč/Zvon.

 

Místostrostka sdělila občanům, že ani jedna z žádostí o dotaci, kterou obec podala, nebyla v letošním roce úspěšná. (Žádost u PRV, osa III na výstavbu a opravu cesty ke hřišti, Žádost  u PRV – osa IV LEADER na opravu 1. patra budovy OU Loučim, Žádost u KU PK na opravu místní komunikace u požární nádrže)

Obec proto zrealizuje opravu cesty (místní komunikace) kolem požární nádrže z použití zfrézovaného silničního asfaltu a zároveň bude provedena srovnání a úprava zatáčky na místní komunikaci ke hřišti. (financování z vlastních zdrojů cca. 200 000,- Kč)

 

Starostka vyzvala občany, kteří mají zájem kandidovat v podzimních komunálních volbách, aby tak učinili a zajistili tím občanům volbu do zastupitelstva obce z více kandidátů.

 

 6.Usnesení – viz příloha

Na závěr poděkovala starostka za účast a ukončila zasedání ve 22 hod.

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                        Starostka:

 

                                                                    Ověřovatelé.

 

U S N E S E N Í

 

z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.06.2010

 

Zastupitelstvo obce

 

Schvaluje:

 

A) Program zasedání zastupitelstva obce

B) Kontrolu a úpravu rozpočtu k 31.5.2010                Příjmy 760 000,- Kč   % plnění 31

                                                                                  Výdaje 468 000,- Kč  % plnění 41

C) Závěrečný účet obce za rok 2009

D) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim za rok 2009

E) Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce

F) Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2010

G) Žádost o příspěvek Centra pro zdravotně postižené ve výši 500,- Kč

 

Bere na vědomí

 

H) zvýšení poplatku za sběr a svoz separovaných odpadů s platností od 1.3. 2010

CH) Oznámení RO SZIF České Budějovice o schválení platby na projekt: Stavební úpravy přízemí budovy OÚ Loučim

I) Projednání a připomínky k návrhu projektu pro rekonstrukci a výstavbu obecního vodovodu

 

 

 Starostka:………………………..

 

 

 

Ověřovatelé: Milan Jung

 

                      Jaroslav Široký