Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 22.12.2009

Z Á P I S

 

ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučim konaného dne 22. 12. 2009 od 20.00 hod. v místní restauraci.

 

Přítomni: Drahoslava Blahutová, Jana Dirriglová, Josef Šváb, Jaroslav Široký, Milan Jung Dušan Siran, Milan Zimmermann

 

Přítomno dalších 13 občanů dle prezenční listiny.

 

Ověřovatelé zápisu byli jmenování: Jaroslav Široký a Milan Jung

 

Program zasedání:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení

2. Kontrola plnění rozpočtu a jeho úprava

3. Jmenování finanční, kontrolní a inventarizační komise

4. Příkaz k provedení inventarizace

5. Informace OU

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr

 

Program zasedání byl zastupitelstvem schválen.

 

1. Po zahájení byla provedena kontrola usnesení ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

 

2. Byla provedena kontrolu plnění rozpočtu k 30.11.2009 a jeho úprava. Občané byli seznámeni s hlavními rozpočtovými výdaji a příjmy.

 

Příjmy                         1 700 000 Kč              plnění na 62 %

Výdaje                        2 017 000 Kč              plnění na 82 %

Zůstatek na běžném účtu k 30. 11. 2009                     576 519,98 Kč

Stav termínovaného účtu                                              22 414,26 Kč

Stav pokladny                                                                5 665,00 Kč                                              

 

3. Starostka obce navrhla:

Finanční a kontrolní komisi v následujícím složení:

Předseda         p. Milan Jung

Členové           p. Zdeňka Wiesnerová, p. Zdeněk Huspek

 

Inventarizační komise v následujícím složení

     Předseda         p. Jaroslav Široký

     Členové           p. Vlasta Francová, p. Božena Khínová

 

4. Zastupiteltsvem obce byl udělen příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.01.2010

 

5. Bylo navrženo navýšení poplatků za nájemné hrobů (za desetileté období platné od r. 2010 - 2020) následovně:

za urnový hrob 500,- Kč

za jedmístný hrob         800,- Kč

za dvojmístný hrob 1 300,- Kč.

 

6. Byl schválen finanční příspěvek Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Domažlice ve výši 200,- Kč.                         

 

6. Diskuse se týkala následujících příspěvků:

 

Pan Huspek zhodnotil návštěvnost internetových stránek obce, která se pod jeho vedením vyvíjí pozitivním směrem.

 

Občané byli seznámeni, že s tím, že v lednu (termín bude ještě upřesněn) proběhne otevření zrekonstruovaných prostor v budově OU.

 

Občané byli pozváni na vánoční koncert dne 26.12.2009, který pořádá obec Loučim

 

7.Usnesení – viz příloha

 

Na závěr poděkovala starostka za účast a ukončila zasedání v 21.00 hod.

 

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                              Starostka:

 

                                                                                    Ověřovatelé:

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 12. 2009.

 

Zastupitelstvo obce

 

Schvaluje:

 

a)      Kontrolu plnění rozpočtu k 30. 9. 2009 a jeho úpravu

Příjmy                         1 700 000 Kč              plnění na 62 %

Výdaje                        2 017 000 Kč              plnění na 82 %

Zůstatek na běžném účtu k 30. 11. 2009                     576 519,98 Kč

Stav termínovaného účtu                                              22 414,26 Kč

Stav pokladny                                                                5 665,00 Kč                                              

b)      Navýšení poplatků za nájemné hrobů (za 10 let) následovně:

Za urnový hrob            500,- Kč

Za jedomístný hrob      800,- Kč

Za dvojmístný hrob 1 300,- Kč.

 

      c)  Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200,- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých,

 

Jmenuje:

 

c)      Finanční a kontrolní komisi v následujícím složení:

Předseda         p. Milan Jung

Členové           p. Zdeňka Wiesnerová, p. Zdeněk Huspek

 

d) Inventarizační komise v následujícím složení

     Předseda         p. Jaroslav Široký

     Členové           p. Vlasta Francová, p. Božena Khínová

 

Uděluje:

 

e) příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.01.2010

 

 

 

Místostarostka:………………                              Starostka:………………………..