Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 21.5.2008

Z Á P I S

 

z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučim, konaného dne 21.5.2008 od 20.00 hod v sále místní restaurace

 

Přítomni: Drahoslava Blahutová, Jana Dirriglová, Josef Šváb, Jaroslav Široký, Milan Jung, Dušan Siran

 

Omluveni: Milana Zimmermann

 

Ověřovateli zápisu byly jmenováni: Milan Jung a Dušan Siran

 

Program zasedání:

1.      Kontrola usnesení z 8. veřejného zasedání

2.      Kontrola rozpočtu k 30.4.2008

3.      Smlouva o směně pozemků

4.      Darovací smlouva

5.      Odkoupení pozemku od TJ Loučim

6.      Inforamce OU

7.      Diskuse

8.      Usnesení a závěr

 

Program zasedání byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

1.      Kontrolu usnesení provedla místostarostka.

 

2.      Občané byly seznámeni z výsledky hospodaření k 30.4.2008:

Příjmy celkem 1 155 000,-- Kč  plnění na 51 %

Výdaje celkem    343 000,-- Kč plnění na 29 %

Hotovost v pokladně 22 436,- Kč

Termínovaný účet  600 000,-- Kč (příjem z prodeje plynofikace)

Zůstatek na běžném účtu 435 990,87 Kč

 

3.      Starostka seznámila občany se smlouvou o směně pozemků z důvodu rekonstrukce místní komunikace. Jedná se o pozemky ve vlastnictví Obce Loučim  p. č. 748/3 o výměře 15 m2, 748/4 o výměře 49 m2 a 748/6 o výměře 109 m2 za pozemky ve vlastnictví fyzických osob – p.č. 686/3 o výměře 15 m2 ve vlastnictví pana Lukáše Friebela a paní Marie Friebelové, p.č. 687/5 o výměře 49 m2 ve vlastnictví pana Gustava Halady a Karla Halady, p. č. 706 /20 o výměře 109 m2 ve vlastnictví manželů Vávrových.

            Směna pozemků byla jednohlasně schválena.

        4. Starostka dále seznámila občany s Darovací smlouvu Centrumu pro  zdravotně               postižené v Domažlicích v částce 500,-- Kč. Rovněž tato smlouva byly jednohlasně schválena.

5. Místostarostka seznámila občany s návrhem na  odkoupení pozemku č. 425/8 o výměře 269 m2 č. 425/10 o výměře 17 m2 ve vlastnictví TJ Sokol Loučim za cenu 25,-- Kč/m2. Důvodem je záměr Obce Loučim ke stavbě místní komunikace na tomto pozemku. Žádost o odkoupení pozemku bude postoupena na centrální organizace TJ Sokol v Praze, v jejíž pravomoci je vydat rozhodnutí o odprodeji pozemku. Jedná se o stavbu komunikace obytné zóny, na kterou je již zpracovaná projektová dokumentace k územnímu řízení. Rovněž tento návrh byl jednohlasně schválen.

6. Starostka seznámila občany s vydáním stavebního povolení stavebním úřadem ve Kdyni manželům Širokým, Loučim 59 na výměnu střešní krytina na bytové jednotce č. 59.

Místostarostka podala občanům informace ohledně plánovaného vybudování dětského hřiště. Ačkoliv podle dostupných územních plánu vedl telefonní kabel podél pozemku č. 56, na kterém bude hřiště  postaveno, při přesném vytýčení kabelu firmou Investel bylo zjištěno, že telefonní kabel je veden přesně středem tohoto pozemku. Aby mohl být záměr obce na vybudování hřiště na tomto pozemku naplněn, je nutné nechat přeložit sloup nacházející se na tomto pozemku na druhou stranu pozemku.  Náklady na přeložení sloupu budou  ve výši 10 – 15 tisíc korun.

 

7. Do diskuse se přihlásil pan Nejdl s připomínkou rozbitého kanálu nad jeho pozemkem. Paní starostka přislíbila prošetření situace.

8. Usnesení – viz příloha

9. Na závěr poděkovala starostka za účast a ukončila zasedání v 21.00 hod.

 

 

U S N E S E N Í

 

z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. Května 2008

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

A)Kontrolu rozpočtu k 30.4.2008 – Příjmy celkem      1.155.000,- Kč plnění na 51%

                                                         Výdaje celkem         343 000,- Kč plnění na 29%

B) smlouvu o směně pozemků ve vlastnictví Obce Loučim p. č. 748/3 o výměře 15 m2, 748/4 o výměře 49 m2 a 748/6 o výměře 109 m2 za pozemky ve vlastnictví fyzických osob – p.č. 686/3 o výměře 15 m2 ve vlastnictví pana Lukáše Friebela a paní Marie Freibelové, p.č. 687/5 o výměře 49 m2 ve vlastnictví pana Gustava Halady a Karla Halady, p. č. 706 /20 o výměře 109 m2 ve vlastnictví manželů Vávrových a to z důvodu rekonstrukce místní komunikace.

C) Darovací smlouvu Centrumu pro  zdravotně postižené v Domažlicích v částce 500,-- Kč.

D) Odkoupení pozemku č. 425/8 o výměře 269 m2 a pozemku č. 425/10 o výměře 17 m2 ve vlastnictví TJ Sokol Loučim za cenu 25,-- Kč/m2. Důvodem je záměr Obce Loučim ke stavbě místní komunikace na tomto pozemku.

 

Bere na vědomí:

E) Stavební povolení č. 26/8 na výměnu střešní krytiny na bytové jednotce Loučim č. 59 manželů Širokých, Loučim 59.

F) Přeloložku sloupu  s telefonním vedením na pozemku č. 56 z důvodu záměru Obce Loučim zřídit na na tomto pozemku dětské hřiště.

 

 

Místostarostka:                                                            Starostka: