Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 18.12.2008

Z Á P I S

z 12. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučim konaného  dne 18. 12. 2008 od 19.30 hod. v místní restauraci.

Přítomni: D. Blahutová, J. Dirriglová, J. Šváb, J. Široký, M. Jung, D. Siran

Omluven: M. Zimmermann

Ověřovatelé zápisu byli jmenování p. J. Šváb a p. D. Siran

Program zasedání:

1.      Kontrola usnesení z 11. veřejného zasedání

2.      Kontrola a úprava rozpočtu

3.      Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých o poskytnutí příspěvku

4.      Jmenování komisí

5.      Navýšení nákladů na likvidaci platů

6.      Navýšení ceny za svoz komunálního odpadu

7.      Informace OU

8.      Usnesení a závěr

Program zasedání byl zastupitelstvem schválen.

1.      Byla provedena kontrola usnesení z 11. veřejného zasedání. Paní starostka seznámila občany, že zmiňovaná cesta od domu č. 7 k domu č. 28 je na KU vedena jako ostatní plocha, nikoli jako cesta, není proto udržovaná jako cesta a přístup je na vlastní nebezpečí.  Majiteli domu č. 27 byl zaslán dopis s požadavkem odstranění nedostatků u odtoku dešťové vody. Na Polici ČR ve Kdyni byla prověřena možnost a funkčnost využití kamerového systému měření rychlosti v obci Loučim.

Z důvodu velké finanční nákladnosti a nemožnosti propojit tento systém z Policií zatím nebude Obecní úřad tento systém pořizovat.

 

2.      Byla provedena a schválena kontrola rozpočtu a jeho úprava dle skutečného stavu k 30.11.2008 následovně:

Příjmy celkem               2 414 000,- Kč     plnění na 95%

Výdaje celkem              1 335 000,- Kč     plnění na 82 %

Stav BÚ                           361 771,65 Kč

Stav termín. účtu              807 000,- 

Stav pokladky                    19 996,-  

 

3.      Byla schválena žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých o poskytnutí příspěvku 200,- Kč.

 

4.      Byla jmenovaná inventarizační, finanční a kontrolní komisi v tomto složení:

Invetarizační komise: J. Široký (předseda), p. Khinová a p. Franzová (členové)

Finanční a kontrolní: M. Jung (předseda), p. Huspek a p. Wiesnerová (členové)

Zároveň byl udělen příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2008 v termínu do 30.1.2009.

 

5.      Občané byli seznámeni se sdělením o  navýšení nákladů spojených s likvidací plastů  firmy AVE Sběrné suroviny a.s. Klatovy z 500 Kč/t na 2 000 Kč/t s platností od 1.12.2008.

V souvislosti s tímto budou Obecním úřadem osloveny konkurenční firmy (konkrétně Ekoseparservis, Nýřany) za účelem najít cenově výhodnější způsob likvidace plastů. Také firma EKOKOM, která připívá na úhradu nákladů spojených s likvidací plastů bude zvyšovat svoje příspěvky, ovšem ještě nebylo sděleno o jakou částku. Konečné zvýšení nákladů na likvidaci plastů zatím proto nemohlo být vyčísleno.

 

6.      Občané byli seznámeni s dodatkem č. 5 Technických služeb Kdyně ke smlouvě o odvozu a skládkování směsného komunálního odpadu, bod č. 4 zdražení skládkového za 1 t odpadu na Kč. 925,- bez DPH z důvodu zvýšení sazby základního poplatku za ukládání opadů a zdražení pohonných hmot a ostatních nákladů.

 

7.      Usnesení – viz příloha

 

Na závěr poděkovala starostka za účast, popřála všem hodně zdraví a štěstí do Nového roku a ukončila zasedání ve 20.30 hod.

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                        Starostka:

 

                                                                    Ověřovatelé.

 

 

 

U S N E S E N Í

 

z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2008

 

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

a)      Kontrolu rozpočtu obce k 30.11.2008 a jeho úpravu dle skutečného stavu

Příjmy celkem               2 414 000,- Kč     plnění na 95%

Výdaje celkem              1 335 000,- Kč     plnění na 82 %

Stav BÚ                           361 771,65 Kč

Stav termín. účtu              807 000,- 

Stav pokladky                    19 996,-  

 

b)     Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých o poskytnutí příspěvku 200,- Kč

Jmenuje:

c)      Inventarizační, finanční a kontrolní komisi v tomto složení:

Invetarizační komise: J. Široký (předseda), p. Khinová a p. Franzová (členové)

Finanční a kontrolní: M. Jung (předseda), p. Huspek a p. Wiesnerová (členové)

Přikazuje:

d)     Provedení inventarizace k 31.12.2008 v termínu do 30.1.2009

Bere na vědomí:

e)      Navýšení nákladů spojených s likvidací plastů  firmy AVE Sběrné suroviny a.s. Klatovy z 500 Kč/t na 2 000 Kč/t s platností od 1.12.2008.

V souvislosti s tímto budou osloveny konkurenční firmy za účelem najít cenově výhodnější způsob likvidace plastů.

 

f)       Dotatek č. 5 ke smlouvě o odvozu a skládkování směsného komunálního odpadu, bod č. 4 zdražení skládkového za 1 t odpadu na Kč. 925,- bez DPH z důvodu zvýšení sazby základního poplatku za ukládání opadů a zdražení pohonných hmot a ostatních nákladů.

 

 

Místostarostka ………………………           Starostka:………………………..