Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 17.9.2010

Z Á P I S

z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 17.9.2010 od 20.00 hod. v místní restauraci.

Přítomni: D. Blahutová, J. Dirriglová, J. Šváb, J. Široký, M. Jung, D. Siran, M. Zimmermann

Ověřovatelé zápisu byli jmenování pan J. Šváb a pan M. Zimmermann

Program zasedání:

1.      Kontrola usnesení z 20. veřejného zasedání

2.      Projednání návrhu projektu pro rekonstrukci a výstavbu obecního vodovodu

3.      Kontrola rozpočtu obce k 30.8.2010 a jeho úprava

4.      Kontrolní řád obce

5.      Oběh účetních dokladů

6.      Informace OÚ

7.      Diskuse

8.      Usnesení a závěr

Program zasedání byl zastupitelstvem schválen.

1. Pan Jung provedl kontrolu usnesení z 18. veřejného zasedání obce.

2. Místostarosta seznámila občany s obsahem Smluv o smlouvách budoucích  o zřízení věcného břemene k projektu obecního vodovodu. Občané, přes jejichž pozemky je plánovaná trasa nově projektovaného vodovodu obce, byli vyzváni k podpisu těchto navržených Smluv.

 

2.  Byla provedena kontrola a úprava rozpočtu k 30.8.2010

Příjmy       1 871 000,- Kč       plnění 75 %

Výdaje          658 000,- Kč     plnění 57 %

Zůstatek na účtu k 31.8. 2010           536 363,84 Kč

Termínovaný účet u ČS a.s.                 767 509,21 Kč

Hotovost v pokladně                             32 519,-- Kč

 

Kontrolu a úpravu rozpočtu odsouhlasilo 7 zastupitelů ze sedmi. Proti nebyl nikdo.

 

3. Dále byl projednáván návrh  Kontrolního řádu obce Loučim dle přílohy ke směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole viz. příloha zápisu – Kontrolní řád obce Loučim. Pro schválení kontrolního řádu hlasovalo 7 zastupitelů ze  sedmi. Proti nikdo.

 

4. Byl projednán návrh dokumentu – Oběh účetních dokladů v obci Loučim – viz příloha zápisu - oběh účetních dokladů.  Pro schválení návrhu oběhu účetních dokladů hlasovalo 7 zastupitelů ze sedmi. Proti nikdo.

 

5.Byla projednána žádost pana Jaroslava Širokého, Loučim 59  o schválení pronájmu  pozemku o výměře 200 m2 a to na parcele č. 709/2 v katastrálním území ve vlastnictví obce Loučim. Pro pronájem pozemku panu Jaroslavu Širokému hlasovalo 7 ze sedmi členů zastupitelstva ze sedmi. Proti nehlasoval nikdo.

 

6. Starostka seznámila občany se Smlouvou o dílo, kterou uzavřela obec Loučim s firmou Stavební firma Rudolf Psutka, Trhanov na opravu místní komunikace kolem požární nádrže v částce 142 436,- Kč.

 

7. Starostka zhodnotila volební období a popřála všem mnoho úspěchů do příštího volebního období.

 

5. Do diskuse se přihlásil pan Nejdl s upozorněním na pobíhající psi na dětské hřišti.  Na hřiště se proto umístí tabule s nápisem: Zákaz vstupu psů.

Další diskusní příspěvek přednesl pan Karel Halada a týkal se nedostatečné deratizace na skládce TKO Loučim – Libkov. V obci je zvýšený výskyt hlodavců ze skládky komunálního odpadu.

Obec prověří provádění deratizace na skládce u provozovatele skládky – Technické služby města Kdyně a podá připomínku.

 

 6.Usnesení – viz příloha

Na závěr poděkovala starostka za účast a ukončila zasedání ve 21. 30 hod.

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                        Starostka:

 

                                                                    Ověřovatelé.

 

 

U S N E S E N Í

 

z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. září 2010

 

Zastupitelstvo obce

 

Schvaluje:

 

A) Program zasedání zastupitelstva obce

B)     Kontrolu a úpravu rozpočtu k 30.08. 2010

Příjmy       1 871 000,- Kč       plnění 75 %

Výdaje          658 000,- Kč     plnění 57 %

C)    Kontrolní řád obce Loučim a přílohu ke směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

D)    Oběh účetních dokladů

E)     Žádost p. Širokého o pronájem pozemků o výměře cca. 200 m2 na parcele č. 709/2 v k.ú. Loučim

 

 

Bere na vědomí:

F)     Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace v částce 142 436,- Kč s firmou Psutka Trhanou

G)    Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene k projektu obecního vodovodu

 

Ukládá zastupitelstvu:

 

H)    Umístění tabule „Zákaz vstupu psů“ na dětské hřiště

I)       Prověřit provádění deratizace na skládce TKO Loučim-Libkov, podat připomínku k nedostatečnému provádění deratizace na Technické služby města Kdyně

 

 

Starostka: Drahoslava Blahutová

 

 

 

Ověřovaté:  Josef Šváb

                    Milan Zimmermann