Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 17.6.2009

Z Á P I S

 

ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučim konaného dne 17. 06. 2009 od 20.00 hod. v místní restauraci.

 

Přítomni: Drahoslava Blahutová, Jana Dirriglová, Josef Šváb, Jaroslav Široký, Milan Jung Dušan Siran.

Omluven: Milan Zimmermnann

 

Ověřovatelé zápisu byli jmenování: Josef Šváb a Dušan Siran

 

Program zasedání:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení

2. Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2008

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim za rok 2008

4. Kontrola plnění rozpočtu k 31.5. 2009

5. Informace OU

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr

 

Program zasedání byl zastupitelstvem schválen

 

1. Po zahájení byla provedena kontrola usnesení ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

 

2. Občané byli seznámeni s jednotlivými položkami Závěrečného  účtu obce Loučim za rok 2008

Příjmy celkem                         2 529 242,65 Kč

Výdaje celkem                        1 426 689,28 Kč

Saldo příjmu a výdajů celkem  1 102 553,37 Kč

 

 3. Občané byli seznámeni se Zprávou Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření  ÚSC Loučim za rok 2008.

Mezi zjištěnými chybami a nedostatky bylo uvedeno následující: Návrh rozpočtu nebyl vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce; nebyla doložena činnost kontrolního výboru; Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout či poskytnut nemovitost jako výpůjčku nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce.

Zároveň bylo uloženo přijmout opatření k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce do 15dnů a podat písemnou informaci na KU PK.

 

4. Byla provedena kontrolu plnění rozpočtu k 31. 5. 2009 a jeho úprava. Občané byli seznámeni s hlavními rozpočtovými výdaji a příjmy.

Příjmy                         2 415 000 Kč              plnění na 30 %

Výdaje                        2 150 000 Kč              plnění na 28 %

Zůstatek na běžném účtu k 31. 5. 2009                       373 355,19 Kč

Stav termínovaného účtu                                             816 000,-- Kč

Stav pokladny                                                              28 887,-- Kč                                   

5. Starostka obce navrhla kontrolní výbor, který by měl být ve stejném složení jako finanční komise obce, a to následovně:

Předseda: Milan Jung, členové: Zdeňka Wiesnerová, Zdeněk Huspek

 

Dále bylo zastupitelstvem schváleno poskytnutí příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené v Domažlicích ve výši 500,- Kč.

 

Na žádost TJ Sokol Pocinovice bylo zastupitelstvem schváleno poskytnutí příspěvku na činnost mládeže ve výši 1000,- Kč, konkrétně pro oddíl kopané. Tento příspěvek bude pak dále poskytnut TJ Sokol Loučim za sečení hřiště pro soutěže.

 

Zastupitelé a občané byli seznámeni s dodatkem ke smlouvě o odvozu a skládkování směsného komunálního odpadu Technickými službami Kdyně -  navýšení za odvoz a skládkování komunálního odpadu na rok 2009 ve výši 1500,-- Kč + DPH/za jeden svoz.

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozhodnutí o vypouštění odpadních vod z rodinného domu č. 52 pana M. Zimmermanna.

 

6. Diskuse se týkala následujících příspěvků:

- Realizace opravy budovy OU a výběru firmy Schvarz, Postřekov s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

- Možná řešení zlepšení zásobování pitnou vodou a zajištění bezproblémových dodávek pitné vody do obecního vodovodu

- Prodloužení termínu realizace kontaktního místa CzechPoint ze strany Ministerstva vnitra

 

7.Usnesení – viz příloha

 

Na závěr poděkovala starostka za účast a ukončila zasedání v 21.00 hod.

 

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                              Starostka:

 

                                                                                    Ověřovatelé:

 

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. 6. 2009.

 

Zastupitelstvo obce

 

Schvaluje:

 

a)      Závěrečný účet obce Loučim za rok 2008

Příjmy celkem                         2 529 242,65 Kč

Výdaje celkem                        1 426 689,28 Kč

Saldo příjmu a výdajů celkem  1 102 553,37 Kč

 

b)      Zprávu KU PK o výsledku přezkoumání hospodaření  ÚSC Loučim za rok 2008

 

c)      Kontrolu plnění rozpočtu k 31. 5. 2009 a jeho úprava

Příjmy                         2 415 000 Kč              plnění na 30 %

Výdaje                        2 150 000 Kč              plnění na 28 %

Zůstatek na běžném účtu k 31. 5. 2009                       373 355,19 Kč

Stav termínovaného účtu                                             816 000,-- Kč

Stav pokladny                                                              28 887,-- Kč                                   

d)      Kontrolní výbor ve stejném složení jako finanční komise obce:

Předseda: Milan Jung, členové: Zdeňka Wiesnerová, Zdeněk Huspek

 

e)      Příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené v Domažlicích ve výši 500,- Kč.

 

f)        Příspěvek pro TJ Sokol Pocinovice na činnost mládeže ve výši 1000,-- Kč

 

 

Bere na vědomí:

 

g)      Navýšení za odvoz a skládkování komunálního odpadu na rok 2009 ve výši 1500,-- Kč + DPH/za jeden svoz.

 

h)      Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod z rodinného domu č. 52 pana M. Zimmermanna.

 

Ukládá:

 

i) starostce obce přijmout opatření k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce do 15dnů a podat písemnou informaci na KU PK.

 

 

Místostarostka:………………                              Starostka:………………………..