Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 13.12.2007

Z Á P I S

 

ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim, konaného dne 13.prosince 2007

ve 20.00 hod v sále místní restaurace

 

Přítomni: Jana Dirriglová, Drahoslava Blahutová, Milan Jung, Milan Zimmermann, Jaroslav

                Široký, Josef Šváb, Dušan Siran a dalších 15 občanů.

 

Ověřovateli zápisu byly jmenování: pan Šváb a pan Zimmermann

 

Program zasedání:

 

 1. Kontrola usnesení ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce;
 2. Kontrola plnění rozpočtu obce k 30.11.2009 a jeho úprava;
 3. Příkaz k provedení inventarizace;
 4. Žádost pana ing. Křížka o odkoupení pozemku parc. č. 12 v k.ú. Loučim;
 5. Projednání záměru prodeje plynofikace obce;
 6. Zapojení obce Loučim do činnosti Rady obcí pro udržitelný rozvoj území;
 7. Žádost Svazu neslyšících na poskytnutí příspěvku;
 8. Dodatek ke Smlouvě o odvozu a skládkování odpadu;
 9. Diskuse;
 10. Usnesení a závěr;

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

1. Kontrolu usnesení provedla místostarostka

 

 

2. Občané byly seznámeni s plněním rozpočtu obce k 30.11.2007 a jeho úpravou

 

příjmy:                             1 964 000,- Kč plnění 92 %

výdaje:                            1.816 000,- Kč plnění  85%

                              zůstatek na účtu:                 349 442,- Kč

                              hotovost v pokladně:             13 952,- Kč

Plnění a úprava rozpočtu byly jednohlasně schváleny.

 

3. Starostka obce provedla příkaz k provedení inventarizace, kterou provede inventarizační komise do konce ledna 2008.

 

4. Schválena byla také žádost pana ing. Křížka o odkoupení pozemku parc. č. 12 o výměře 109 m2 na 50,- Kč/m2 před jeho r. d. č. 35.

 

5. Paní starostka seznámila občany se zájmen Západočeských plynáren o odkoupení plynofikace obce za cca. 586 000,- Kč. Dalších 200 000,- Kč by obec mohla obdržet na prodej regulační stanice, kterou je vlastníkem spolu s obcí Libkov. Náklady na provedení plynofikace obce byly ve výši 3 300 000,- Kč, které obec financovala z vlastních zdrojů a s pomocí úvěru od České spořitelny.

Občané se vyjadřovali vesměs pozitivně, ovšem před konečným podepsáním smlouvy je nutno zjistit veškeré podmínky prodeje ( např. event. nájem, provádění oprav atd. a smlouvu konzultovat s právnickou kanceláří)

Tyto finanční prostředky by potom mohly být použity na opravu a rekonstrukce vodovodu a kanalizace v obci.

 

6. Starostka obce informovala občany o možnosti zapojení se do Rady obcí pro udržitelný rozvoj území při Městském úřadu Domažlice, odboru výstavby a územního plánování.

Účelem tohoto orgánu je projednávání a koordinace územně plánovací činnosti, vytváření podmínek příznivých při životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.

Zastupitelstvo se usneslo, že se do činnosti Rady obcí zapojí a vybralo jako zmocněného zástupce obce paní Janu Dirriglovou.

 

7. Zastupitelstvo rovněž schválilo žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých Domažlice na poskytnutí příspěvku na rok 2008 ve výši 200,-- Kč.

 

8.Starostka seznámila občany s dodatkem ke smlouvě o odvozu s skládkování směsného komunálního odpadu ze dne 1.8.1993. Technické služby Kdyně opět navyšují již po několikáté z důvodu zdražení pohonných hmot a ostatních nákladů od 1.1.2008

Poplatek za svoz bude činit 1 375 ,- Kč a poplatek za skládkování 800,  Kč, cena svozu kontejneru u hřbitova 920,- Kč.

 

 

9. Do diskuse se přihlásil pan Nejdl a upozornil zastupitelstvo na špatný stav polní cesty pod zastávkou ČD. Tento stav způsobila nákladní auta vyvážející dříví z lesa Obce Libkov. Starostka slíbila tuto záležitost projednat se starostou Libkova, panem Pflanzerem.

 

Dále se do diskuse přihlásil pan Huspek s připomínkou nízké účasti občanů na veřejném zasedání, které může být způsobeno zvolením nevhodného dne v týdnu či nevhodnou dobou. Navrhoval svolávat zastupitelstvo raději na pátek a na dřívější dobu.

 

 1. Usnesení – viz příloha

Na závěr poděkovala starostka za účast popřála všem občanům krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku a ukončila zadání  ve 21.30 hod.

Zapsala: Jana Dirriglová                                                  Starostka: D. Blahutová

 

Ověřovatelé J. Šváb a M. Zimmermann

 

U S N E S E N Í

 

ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.12.2007

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 

 

a)      plnění rozpočtu  k 30.11.2007 a jeho úpravy

 

příjmy:                             1 964 000,- Kč plnění 92 %

výdaje:                             1.816 000,- Kč plnění  85%

zůstatek na účtu                  349 442,- Kč

hotovost v pokladně             13 952,- Kč

 

b)      příkaz k provedení inventarizace majetku do 30.1.2008;

c)      žádost pana ing. Křížka o odkoupení pozemku parc. č. 12 o výměře 109 m2 za 50,-Kč/m2;

d)      záměr k prodeji plynofikace zabudované v Obci Loučim za cenu cca 586 000,- Kč a regulační stanici cca. 200 000,- Kč;

e)      zapojení Obce Loučim do činnosti Rady obcí pro udržitelný rozvoj území a navrhuje místostarostku obce paní Dirriglovou do Rady obcí pro udržitelný rozvoj území;

f)        žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých Domažlice na poskytnutí  příspěvku na rok 2008 ve výši 200,- Kč;

g)      dodatek č. 4 ze dne 6.11.2007 ke Smlouvě o odvozu a skládkování směsného komunálního odpadu o navýšení cen za svoz a skládkování;Místostarostka: J. Dirriglová                                 Starostka D. Blahutová