Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 1.3.2007

Z Á P I S

 

ze 3.  veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim, konaného dne 1. března 2007

od 20.00 hod v sále místní restaurace

 

Přítomni: Jana Dirriglová, Josef Šváb, Jaroslav Široký, Milan Jung a dalších 16 občanů

                dle přiložené prezenční listiny

Zasedání zahájila a řídila místostarostka Jana Dirriglová. Konstatovala, že zasedání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž je zasedání schopné jednat a právoplatně se usnášet.

 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Josef  Šváb a pan Milan Jung.

 

Program zasedání:

 1. Kontrola usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce
 2. Návrh rozpočtu na rok 2007
 3. Schvalování provedení inventarizace majetku obce
 4. Schvalování plnění rozpočtu za rok 2006
 5. Žádost p. ing Jiřího Grösla na odprodej pozemku
 6. Žádost p. Felixe o povolení k poražení stromů
 7. Návrh Obecního úřadu Loučim na poražení dvou uschlých lip
 8. Projednání plánu komunitního plánování
 9. Projednání žádosti o dotaci na rekonstrukci přízemí budovy OU
 10. Informace k přípravám oslav výročí 650 let obce
 11. Projednání investičních záměrů obce na rok 2007
 12. projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy projednávání přestupků
 13. Informace OU
 14. Diskuse
 15. Usnesení a závěr

 

Program byl zastupiteli jednohlasně schválen.

 

1. Místostarostka provedla kontrolu plnění usnesení z 2. veřejného zasedání obce.

 

2. Paní  ing Gröslová provedla návrh rozpočtu na rok 2007.

    Seznámila občany s jednotlivými položkami plánovaných příjmů a výdajů.

    Rozpočet byl navrhnut vyrovnaný.

    Příjmy        1 420 000,-- Kč

    Výdaje        1 420 000,-- Kč

Rozpočet byl jednohlasně schválen.

 

3. Paní ing. Gröslová seznámila občany s provedením inventarizace k 31.12.2007

   Při inventarizaci bylo zjištěno, že obecní úřad spravuje majetek v hodnotě 10 062 221,-Kč.

   Zůstatek na bankovním účtu činil 256 691,24 Kč

   Pokladní hotovost                           0               

   Inventarizace byla zastupitelstvem jednohlasně schválena.

 

4. Paní ing. Gröslová  provedla kontrolu plnění rozpočtu za rok 2006.

   Příjmy činily          1 244 019,16 

   Výdaje činily          1 078 187,57 Kč

Výsledek hospodaření       + 165 841,59 Kč

Kontrola plnění rozpočtu za rok 2006 byla zastupitelstvem jednohlasně schválena.

 

5. Dále byla projednána a schválena žádost manželů Gröslových o odprodej pozemku p. č.

    732/35 ostatní plocha o výměře 124 m2 z vlastnictví Obce Loučim do společného jmění

    Manželů A. a J. Gröslových. Jedná se pozemek před jejich domem.

    Cenu pozemku stanovilo zastupitelstvo na 50,--/m2

 

6. Další projednávanou žádosti byla žádost pan G. Felixe o povolení k poražení dvou vyvrácených stromů, na jeho pozemku u domu č.p. 55, které ohrožují sousední pozemek.

Zastupitelstvo též tuto žádost schválilo.

 

7. Obecní úřad Loučim podal návrh na poražení dvou uschlých lip na pozemku obce u silnice I. třídy č. 22 Klatovy Domažlice. Návrh byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

8. Místostarostka obce seznámila občany s „Plánem komunitního plánování v mikroregionu Kdyňska“ Tento plán na roky 2007 až 2013 obsahuje údaje o regionu, o struktuře obyvatelstva, o poskytovatelích sociálních služeb, slabé a silné stránky poskytovaných sociálních služeb, stanovené priority v péči o seniory, zdravotně postižené, děti a mládež.

K plánu je připojen rovněž zásobník projektů týkající se sociální oblasti.

Obec Loučim zde má svůj projekt za opravu rekonstrukci přízemí budovy OU za účelem vy-

užití pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Schválení tohoto plánu je přínosem pro žádanou dotaci z programu „Podpora obnovy venkova“ na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Plán byl zastupiteli jednohlasně schválen.

 

9. Místostarostka Jana Dirriglová seznámila občany s připravovaným projektem rekonstrukce přízemí budovy OU za účelem využití k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Projekt zahrnuje opravu a výměnu oken v tělocvičně, zřízení klubovny z nevyužité místnosti v přízemí OU, výměna vchodových dveří, rekonstrukce WC a zavedení plynového topení.

Obec Loučim bude žádat o dotaci z programu „Program obnovy venkova“ u Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace může být až 70 %. Předpokládané celkové nákladky na tento projekt jsou 400.000 – 450.000,-- Kč.

 

10. Ohledně informací k připravovaným oslavám 650 let výročí obce předala paní místostarostka slovo panu Huspekovi.

Seznámil občany s tím, že byla ustanovena pracovní skupina, která se bude o přípravy starat.

Oslava bude spojená se setkáním rodáků, termín oslavy je stanoven na 4.8.2007. Pan Huspek seznámil občany se zamýšleným programem a požádal občany o pomoc při zapůjčení materiálů na fotky a za pomoc při organizaci.

 

11. Místostarostka obce navrhla investiční záměr obce na rok 2007

 1. Opravy místních komunikací – z rozpočtu na rok 2007  je vyčleněno 250.000,-- Kč.

 Bylo zažádáno o dotaci v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje

Rozsah oprav bude záviset na výši přidělené dotace.

2. Rekonstrukce přízemí OU za účelem využití pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

s využitím dotace Ministerstva pro místní rozvoj programu „Podpora obnovy venkova“

(možno až 70 % dotace). Z rozpočtu 2007 vyhrazeno 45 000,- Kč, dále financování z běžného účtu. Zahájení prací – podzim 2007, dokončení a dofinancování v roce 2008.

 

12.Místostostarostka navrhla uzavření veřejnooprávní smlouvy projednávání přestupků komisí pro projednávání přestupků s Městem Kdyně . Vše zůstává jako v minulém roce.

Toto bylo zastupiteli jednohlasně schváleno.

 

13.Místostarostka poskytla občanům informace ohledně žádosti o povolení k odběru podzemních a povrchových vod. Seznámila občany s podmínkami žádostí a uvedla, že v případě potřeby si občané mohou vyzvednout žádost na OU.

 

Místostarostka dále oznámila občanům sdělní České pošty o zrušení pobočky pošty v obci s předpokládaným termínem k 1.5.2007 z důvodu dlouhodobého malého využívání této pošty.

 

Paní Dirriglová dále upozornila občany na povinnost vlastníků lesa zpracovat kalamitní dříví

nejpozději do 31.5. 2007. Bližší informace občané naleznou ve vývěsní skříňce.

 

Paní Dirriglová oznámila občanům, že od 8. 3. 2007 je možno platit u OU poplatky za komunální odpad a za psi.

 

Místotostarostka dále pozvala občany na besedu „Rodiče s dětmi“, která se koná ve čtvrtek, 8. 3. 2007 v tělocvičně.

 

Dále starostka  oznámila občanům, že se právě provádí malá modernizace knihovny a po její dokončení zde bude zajištěn veřejný přístup k počítači a k internetu. OU žádal na Ministerstvu kultury o dotaci na70 % dotaci na počítač. Zatím OU neobdržel vyrozumění.

 

14.V diskusi nebyly žádné dotazy.

 

15.Usnesení – viz příloha – přečetla paní Dirriglová

 

 Na závěr poděkovala místostarostka za účast a ukončila zasedání ve 21.30


Zapsala: Jana Dirriglová                                                 Starostka:

 

                                                                                        Ověřovatelé:

 

 

U S N E S E N Í

 

Ze 3.  veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. března 2007

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

a) Rozpočet obce na rok 2007 – celkové příjmy         1.420.000,-- Kč

                                                   celkové výdaje          1.420.000,-- Kč

 

b) Plnění rozpočtu za rok 2006 – celkové příjmy       1.244.019,16 Kč

                                                     celkové výdaje       1.078.187,57 Kč

                                                     výsledek hosp.      +   165.841,59 Kč

 

c) Inventarizaci majetku provedenou k 31.12.2006.

    Majetek ve vlastnictví obce                      10 062 222,--Kč

    Zůstatek na bank. účtu. k 31.12.2006         256 691,24 Kč                                                    

    Pokladní hotovost   k 31.12.2006                            0     

d) Komunitní plán v mikroregionu Kdyňska

 

e) odprodej pozemku parc. č. 732/35 ostatní plocha o výměře 124 m2 z vlastnictví

    Obce Loučim do společného jmění manželů Anny a Jiřího Gröslových za cenu 50,-- Kč/m2

 

f) žádost p. G. Felixe na poražení dvou vyvrácených stromů na jeho pozemku

   u domu č. p. 55

 

g) poražení dvou uschlých  lip na pozemku Obce Loučim  při silnici I. třídy č. 22 Klatovy-      

    Domažlice

 

h) investičních záměrů obce na rok 2007

    1. opravy místních komunikací

    2. rekonstrukce přízemí budovy Obecního úřadu Loučim k volnočasovému využití dětí

       mládeže

 

ch) uzavření veřejnoprávní smlouvy projednávání přestupků komisí pro pro projednávání přestupků s Městem Kdyně.

 

 

Zastupitelstvo obce

 

bere na vědomí:

 

i) oznámení České pošty o zrušení pošty v Loučimi s předpokládaným termínem k 1.5. 2007

 

 

 

                Místostarostka:  Dirriglová Jana                     Starostka: Blahutová Drahoslava