Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 10.5.2007

Z Á P I S

 

z 4. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučim, konaného dne 10.5. 2007

ve 20.00 v sále místní restaurace.

 

Přítomni: Jana Dirriglová, Josef Šváb, Jaroslav Široký, Milan Jung, Milan Zimmermann,

                Dušan Siran a dalších 25 občanů dle prezenční listiny.

Přítomna byla také jako host paní Aulická z odboru Životního prostředí z Městské úřadu Domažlice.

Omluvena : paní Blahutová

 

Zasedání zahájila a řídila místostarostka Jana Dirriglová. Konstatovala, že zasedání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž je zasedání schopné jednat a právoplatně se usnášet.

 

Ověřovateli zápisu byly jmenováni: Jaroslav Široký a Milan Zimmermann

 

Program zasedání:

1.      Kontrola usnesení ze třetího zasedání zastupitelstva obce

2.      Schválení plnění rozpočtu k 31.1.2007

3.      Informace o povolení k odběru vod a k vypouštění odpadních vod od p. Aulické

4.      Informace OU

5.      Diskuse

6.      Usnesení a závěr

 

Program byl zastupiteli jednohlasně schválen.

 

1.Místostarostka provedla kontrolu plnění usnesení z 3. veřejného zasedání.

 

2. Paní ing Gröslová provedla kontrolu plnění rozpočtu obce k 31.3.2007.

Příjmy celkem činily:  308.000,-Kč  tzn. plnění na 22 %

Výdaje celkem činily:  322.000,- Kč tzn. plnění na 22,6 %

Zůstatek na účtu k 31.3. 2007       240.738,85 Kč

 

 

3.Paní Aulická vysvětlila občanům podrobně problematiku ohledně povolení k odběru vod a povolení k vypouštění odpadních vod.

Co se týče odběru vod liší se postup u studní vybudovaných před rokem 1955, kde občané povolení nepotřebují a u studní vybudovaných po roce 1955, u kterých občané povolení potřebují. Příslušný úřad k vydání povolení je MěÚ Kdyně pro fyzické osoby a MěÚ Domažlice pro podnikatele. Paní Aulická doporučila rovněž občanům si obstarat doklad o tom, kdy byla jejich studně vybudovaná.

Paní Aulická seznámila také občany s tím, kdy, kde a jak mají podávat svoje žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod.

Vysvětlila rovněž občanům pravomoc obce, která může provádět kontrolu u občanů, kteří vypouští do veřejné kanalizace. Dalším bodem byla i diskuse ohledně septiků, jejich výstavby a čištění.

 

 

 

4.Informace OU

 

Rekonstrukce místních komunikací

Paní místostarostka uvedla, že Obec Loučim obdržela 250.000,-- Kč dotace z POSV od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Další 250.000,- Kč je vyčleněno na oprav místních komunikací z vlastních zdrojů, což bylo již sváleno v rozpočtu.

V této akci se jedná o komunikaci č. 729/1, 731/1 a 748/1 a občané byly seznámeni se způsobem provedení. Pro akci byla vybrána firma Silnice Horšovský Týn a.s., jejíž nabídka byla nejpříznivější. Předpokládaný termín realizace je červen 2007 a celkové nákladky jsou

458.206,- Kč.

 

Dalším bodem programu bylo uzavření obchodu s potravinami v obci. Záměrem Obecního úřadu je otevřít obchod s potravinami v co nejkratší době u budově Obecního úřadu Loučim.

 

Paní místostarostka oznámila občanům, že Obec Loučim obdržela dotaci ve výši 15.000,- Kč z Ministerstva kultury na zakoupení počítače pro knihovnu. Znovuotevření knihovny a den otevřených dveří se uskuteční po instalaci počítače pravděpodobně 25.5.2007 .

 

Dále místostarostka přečetla Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb, který obdržela od KÚ Plzeňského kraje. Na veřejném zastupitelstvu bylo konstatováno, že Obecní úřad nebude tuto agendu vykonávat.

 

Místostarostka rovněž seznámila občany s Oznámením o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horní Vltavy a povodí Berounky. Občané se s těmito dokumenty mohou rovněž seznámit na úřední vývěsní desce a uplatnit svoje připomínky.

 

Občané byli rovněž seznámeni rozhodnutím Městského úřadu Domažlice o odchylném postupu při ochraně volně žijících druhů ptáků na území České republiky, s výjimkou druhů zvláště chráněných podle § 48 zákona, od postupu uvedeného v § 5a odst. (1) zákona .

 

Zastupitelstvo obce vzalo dále na vědomí souhlas Městského úřadu Kdyně, stavebního odboru s umístěním stavby garáže, vstupu do rodinného domu p. 33 Loučim a jímky na vyvážení pro manželé Duloveczovi.

 

5. V diskusi nebyly žádné dotazy

 

6.Usnesení – viz příloha – přečetla paní Dirriglová

 

Na závěr poděkovala místostarostka za účast a ukončila zasedání ve 22.30.

 

 

 

Zapsala: Jana Dirriglová                                       Starostka: D. Blahutová

 

Ověřovatelé: Široký Jar., Zimmermann M.

 

 

U S N E S E N Í

 

Ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 5. 2007.

 

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

 

a) kontrolu rozpočtu obce k 31.3.2007

 

bere na vědomí:

 

b) plánované provedení investiční akce – rekonstrukce místních komunikací ve výši celkových nákladů 458 000,- Kč, z čehož  činí dotace KÚ Plzeňského kraje  PSOV

250 000,- Kč, firmou Silnice Horšovský Týn a.s.

 

c) Návrh Vyhlášky Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.

 

d) Oznámení o zveřejnění přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horní Vltavy a v oblasti povodí Berounky, vypracované Povodím Vltavy

 

e) územní souhlas Městského úřadu Kdyně, stavebního odboru s umístěním stavby garáže, vstupu do rodinného domu č.p. 33 Loučim a jímku na vyvážení pro manželé Duloveczovi

 

f) Rozhodnutí Městského úřadu Domažlice, odboru Životního prostředí o odchylném postupu při  ochraně volně žijících druhů ptáků na území České republiky

 

 

 

 

 

 

Místostarostka                                                         Starostka: