Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 7.11.2014 od 19.30 hodin

16. 11. 2014

1
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Loučim
konaného dne 7.11.2014 od 19.30 hodin


Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zastupitelstva obce Loučim bylo zahájeno ve 19.30 dosavadní starostkou
obce Loučim paní Janou Dirriglovou (dále jako předsedající).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování. Dle informace předsedající nebyl žádný takovýto návrh podán.
Dále byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu s §93 odst. 1 zákona o obcích, informace o
místě, době a navrženém programu tohoto zasedání.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatovala, že
přítomno je všech 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Složení slibu členy zastupitelstva:
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že
předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č.2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.


Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu p. Haladu a p. Junga a zapisovatelem p.
Honku. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.


Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Loučim určuje ověřovateli zápisu p. Haladu a p. Junga a
zapisovatelem p. Honku
výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
usnesení č.1 bylo schváleno.


Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení zda a které funkce budou členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě neuvolnění (§71 zákona o
obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

4) Diskuse
výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
usnesení č. 2 bylo schváleno.


Volba starosty a místostarosty

Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.

Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje zvolení jednoho místostarosty
výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
usnesení č. 3 bylo schváleno
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhla, že všechny funkce budou vykonávány jako neuvolněné ve
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Loučim v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce nebudou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni.
výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
usnesení č. 4 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a
případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude
přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v
pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání
návrhu na funkci starosty. Člen zastupitelstva pan Honka navrhl zvolit do funkce
starostky paní Dirriglovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Loučim volí starostkou paní Janu Dirriglovou
výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdrželi se 1
usnesení č. 5 bylo schváleno
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci místostarosty.
Předsedající navrhla zvolit do funkce místostarosty pana Honku. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.


Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Loučim volí místostarostou pana Richarda Honku
výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdrželi se 1
usnesení č. 6 bylo schváleno.


Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který
musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může
být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu. Předsedající navrhla, aby tyto výbory byly tříčlenné a
jejich personální složení bylo shodné. Jiný návrh podán nebyl.


Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Loučim zřizuje kontrolní a finanční výbor. Oba výbory budou
tříčlenné a budou je zastávat stejné osoby
výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
usnesení č. 7 bylo schváleno.


Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Předsedající navrhla do funkce předsedy finančního i kontrolního
výboru pana Junga. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Loučim volí předsedou finančního i kontrolního výboru pana
Milana Junga
výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdrželi se 0
usnesení č. 8 bylo schváleno.


Předsedající navrhla za členy kontrolního i finančního výboru paní Francovou a paní
Vávrovou Helenu. Jiný návrh podán nebyl.


Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Loučim volí členy finančního i kontrolního výboru paní Vlastu
Francovou a paní Helenu Vávrovou
výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
usnesení č. 9 bylo schváleno.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající konstatovala, že dle zákona náleží neuvolněnému starostovy maximálně
0,6 násobek mzdy, kterou by měl starosta uvolněný. Odměna je závislá na velikosti
obce, přesněji na počtu jejích obyvatel. V případě obce Loučim může činit max. výše
odměny neuvolněnému starostovy cca 19.000,- Kč. Dále navrhla, aby výše odměny
pro starostu obce Loučim činila 17.000,- Kč. Předsedající též navrhla měsíční odměnu
za výkon funkce místostarosty obce a to ve výši 10.000,- Kč. Před hlasováním nebyly
členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná
stanoviska.

Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Loučim v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 17.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce starosty
výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdrželi se 1
usnesení č. 10 bylo schváleno.


Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Loučim v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 10.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce místostarosty.
výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdrželi se 1
usnesení č. 11 bylo schváleno.


Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 460,- Kč, a to
ode dne přijetí tohoto návrhu. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce
podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.


Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Loučim v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč
měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
usnesení č. 12 bylo schváleno.


Předsedající dále navrhla, aby předsedovi finančního i kontrolního výboru byla
stanovena měsíční odměna a to ve výši 600,- Kč za vedení každého z výborů, celkem
tedy 1.200,- Kč. Žádné jiné návrhy nebyly podány.


Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Loučim v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výborů zastupitelstva ve výši 600,- Kč
měsíčně za každý výbor. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy výboru.
výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
usnesení č. 13 bylo schváleno


Diskuse
Tímto byl povinný program ustavujícího zasedání vyčerpán.V diskusi vystoupila
starostka obce paní Dirriglová, poděkovala za zvolení do funkce a zároveň poděkovala
dosavadnímu zastupitelstvu za spolupráci a vyjádřila přání, aby tato spolupráce
pokračovala i nadále. Dále nastínila úkoly pro nejbližší období. To znamená schválit
rozpočet na rok 2015. Také se vyskytla možnost požádat o dotaci na druhou etapu
stavby vodovodu, kterou by poskytlo ministerstvo zemědělství. Termín pro podání
žádostí je velice krátký, pokusíme se podat žádost včas.
Dále vystoupil pan Honka s poděkováním za zvolení.
Starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila ustavující zasedání ve 19.55 hodin.
Přílohy zápisu:


1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
6
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zapsal: ………………………… dne: 7.11.2014
Richard Honka
Starostka ……………………………
Jana Dirriglová
Ověřovatelé: …………………………… ……………………………
Karel Halada Milan Jung
Úřední deska OÚ Loučim: Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
Vyvěšeno dne ………………………. Vyvěšeno dne ……………………….
Sejmuto dne ………………………… Sejmuto dne …………………………