Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 4.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 11.6.2015

21. 6. 2015

 

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program čtvrtého zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva  finančního výboru
 4. Kontrola rozpočtu a úprava plnění rozpočtu k 31.5.2015
 5. Projednání účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2014
 6. Projednání závěrečného účtu za rok 2014
 7. Projednání zprávy o výsledku hospodaření za rok 2014
 8. Projednání závěrečného účtu za rok 2014 Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko
 9. Projednání výběru dodavatele na vodovod Loučim – 2. etapa
 10. Projednání smlouvy o dílo na vodovod Loučim – 2. etapa
 11. Projednání smlouvy o zajištění stavebního dozoru na vodovod Loučim – 2. etapa
 12. Smlouva o obstarání pečovatelské služby
 13. Projednání obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Loučim
 14. Informace Obecního úřadu Loučim
 15. Diskuse
 16. Usnesení a závěr

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 31.5.2015, zároveň bere na vědomí rozpočtovou změnu č.4, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o 50.000,-Kč a  na straně výdajů jsou pouze přesuny mezi položkami.

 

Daňové příjmy              684 tis Kč    tj.        39% plánu

            Nedaňové příjmy          256 tis. Kč               57%

            Kapitálové příjmy         115 tis. Kč             100%

            Přijaté transfery               23 tis. Kč              41%

 

            Výdaje                                      1.730 tis. Kč             53%

 

Zůstatek na běžných účtech                 1.788 tis. Kč

Zůstatek na pokladně                            28.642,- Kč

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad a převod hospodářského výsledku ve výši 647.161,16 Kč na účet nerozděleného zisku.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje zprávu o výsledku hospodaření za rok 2014.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Loučim vodovod – 2. etapa“.

 

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo obce  schvaluje smlouvu o dílo s firmou VAK servis Klatovy s.r.o. na zhotovení díla „Loučim vodovod – II. etapa“ za 3.088.351,63 Kč bez DPH.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o dílo s p. Karlem Abrahámem – AB engineering o vykonání technického dozoru na stavbě „Loučim vodovod – II. etapa“.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Loučim.

 

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje smlouvu s městem Kdyně o obstarání pečovatelské služby na rok 2015.

 

 

 

 

 

 

Starostka:…………………………………

                                   Jana Dirriglová

 

 

 

Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..

                               Milan Zimmermann                                       Josef Šváb

 

 

Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

 

Vyvěšeno dne  ……………………….                     Vyvěšeno dne  ……………………….

 

Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………