Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 9.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 20.6.2016

24. 6. 2016

Usnesení z 9.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 20.6.2016

Usnesení č. 86

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program devátého zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Kontrola rozpočtu a úprava plnění rozpočtu k 31.5.2016
 4. Projednání účetní závěrky včetně inventarizační zprávy za rok 2015
 5. Projednání závěrečného účtu
 6. Projednání zprávy o výsledku hospodaření za rok 2015
 7. Rozhodnutí o výběru dodavatele na opravu střechy obecního úřadu
 8. Projednání smlouvy o dílo na opravu střechy obecního úřadu Loučim
 9. Projednání smlouvy o provedení služeb s obcí Chodská Lhota
 10. Projednání žádosti o umístění sídla Nadačního fondu Loučim
 11. Informace Obecního úřadu Loučim
 12. Diskuse
 13. Usnesení a závěr

Usnesení č. 87

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 31.5.2016, zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.5, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o +40.000 Kč a na straně výdajů o +580.000 Kč.

Daňové příjmy              722 tis Kč    tj. 42,07 % plánu

            Nedaňové příjmy          870 tis. Kč       86,37 %

            Kapitálové příjmy           10 tis. Kč       100%

            Přijaté transfery              23 tis. Kč   41,66 %

            Výdaje                                    2.105 tis. Kč  64,27%

Zůstatek na běžných účtech                 1 860 tis. Kč

Zůstatek na pokladně                               6000,- Kč

Usnesení č. 88

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad.

Usnesení č. 89

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku a inventarizační zprávu za rok 2015. Schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 411.876,90 Kč na účet hospodaření předcházejících účetních období.

Usnesení č. 90

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí uzavřením smlouvy o dílo na opravu střechy obecního úřadu s firmou Tesařství Pavel Decker, Radonice na částku 534 276,71 s termínem dokončení do 15.11.2016.          

Usnesení č. 91

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí uzavřením Smlouvy o provedení služeb s obcí Chodská Lhota na vývoz kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad.

Usnesení č. 92

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s umístěním sídla Nadačního fondu Loučim na adrese budovy obecního úřadu, tj. č.p. 2, 345 06 Loučim

Usnesení č. 93

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s předloženým Závěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí Kdyňska.

 

Starostka:…………………………………

                                   Jana Dirriglová

Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..

                                     Milan Jung                                            Karel Halada

Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

Vyvěšeno dne  ……………………….                     Vyvěšeno dne  ……………………….

Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………