Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 8.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 23.5.2016

25. 5. 2016

Usnesení z 8.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 23.5.2016

Usnesení č. 80

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program osmého zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Kontrola rozpočtu a úprava plnění rozpočtu k 30.4.2016
 5. Schválení přijetí dotace na opravu budovy obecního úřadu z KÚPK
 6. Pověření odpovědné osoby ke spolupráci s dotčenými orgány ve věci projednávání územního plánu
 7. Projednání záměru realizace chodníků v obci
 8. Projednání dodatku smlouvy o dílo „Loučim vodovod – II. etapa“
 9. Informace Obecního úřadu Loučim
 10. Diskuse
 11. Usnesení a závěr

Usnesení č. 81

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 30.4.2016, zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.1, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o +640.000 Kč a  na straně výdajů o +100.000 Kč. Zastupitelstvo dále bere  na vědomí rozpočtové změny č.2 a 3 při nichž se mění rozpočet v rámci směrnice pro oběh účetních dokladů a probíhají přesuny mezi položkami. Zastupitelstvo dále schvaluje rozpočtovou změnu č.4, kdy se mění rozpočet na straně výdajů o +167.000 Kč a na straně příjmů o +3.000 Kč

 

Daňové příjmy              602 tis Kč    tj.        35% plánu

            Nedaňové příjmy          807 tis. Kč               80%

            Kapitálové příjmy           10 tis. Kč               100%

            Přijaté transfery              18 tis. Kč               33%

            Výdaje                                      1.158tis. Kč              34%

Zůstatek na běžných účtech                 2.280 tis. Kč

Zůstatek na pokladně                             14.664,- Kč

Usnesení č. 82

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje jako kontaktní osobu ve věci projednávání územního plánu paní Janu Dirriglovou.

Usnesení č. 83

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na opravu budovy obecního úřadu. Dotace je ve výši 370.000,- Kč.

Usnesení č. 84

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s pokračováním projektu ve spolupráci s ŘSD týkající se silničního průtahu obcí a  rekonstrukce a výstavby chodníků  do fáze územního a stavebního řízení. Bere na vědomí připomínky občanů a bude usilovat o zapracování těchto připomínek do projektu. Jedná se o:

            maximální možné snížení nivelity vozovky

nalezení možných řešení pro zabezpečení přijatelných sjezdů i pro nákladní vozidla ze silnice I . třídy na místní komunikace do dolní části obce, zejména možnost využití stávajícího sjezdu naproti budově restaurace

            vyřešit možnost bezpečného pohybu osob z budovy č.p. 15 na veřejné prostranství

            vybudování zábran u autobusové zastávky pro zamezení vyjetí vozidel (a zejména          kamionů) z vozovky a ohrožení domu č.p. 15

Zastupitelstvo dále bere na vědomí žádost pana Bláhy a pana Siky stát se účastníky územního a stavebního řízení, umožní-li jim to podmínky stavebního zákona.          

Usnesení č. 85

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo „Loučim vodovod – II. etapa“. Tento dodatek mění celkovou cenu za dílo o hodnotu méně prací. Cena celkem ve znění dodatku č.2 je 3 670 846,65 Kč včetně 21% DPH

Starostka:…………………………………

                                   Jana Dirriglová

Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..

                                      Karel Halada                                                    Michal Čihák

Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

Vyvěšeno dne  ……………………….                     Vyvěšeno dne  ……………………….

Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………