Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 6.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 9.12.2015

21. 12. 2015

 

Usnesení z 6.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 9.12.2015

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program šestého zasedání:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Kontrola finančního výboru
 4. Kontrola plnění rozpočtu k 30.11.2015 a jeho úprava
 5. Dodatek ke smlouvě o dílo s VAK-servis, Klatovy
 6. Smlouva o poskytnutí dotace Plzeňského kraje
 7. Projednání žádosti o pronájem pozemku
 8. Návrh rozpočtu na rok 2016
 9. Návrh rozpočtového výhledu 2017-18
 10. Příkaz k inventarizaci
 11. Inventarizační komise
 12. Příspěvek Svazu tělesně postižených
 13. Smlouva o finančním příspěvku na dopravní obslužnost
 14. Projednání kácení stromů mimo les – parc. č. 389
 15. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace ministerstvem zemědělství
 16. Projednání smlouvy o dílo s firmou Silnice Klatovy a.s.
 17. Smlouva o věcném břemenu s firmou ČEZ Distribuce a.s.
 18. Požární řád
 19. Informace Obecního úřadu Loučim
 20. Diskuse
 21. Usnesení a závěr

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 30.11.2015, zároveň bere na vědomí rozpočtovou změnu č.8, kterou se upravují přesuny mezi položkami a zároveň se mění rozpočet na straně příjmů o +4.000,- Kč a  na straně výdajů také o +4.000,-Kč. Zastupitelstvo, schvaluje  rozpočtovou změnu č.9, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o +111.000,-Kč a na straně výdajů o +11.000,-Kč. Dále zastupitelstvo bere na vědomí změnu rozpočtu, kterou se upravují přesuny mezi položkami v rámci směrnice a schvaluje změnu rozpočtu na straně výdajů §6399 položka 5362 o -718.324,- Kč. Poslední změny budou součástí rozpočtového opatření č.10.

 

Daňové příjmy           1.495 tis Kč   tj.        85% plánu

            Nedaňové příjmy          426 tis. Kč               87%

            Kapitálové příjmy         205 tis. Kč               84%

            Přijaté transfery         1.977 tis. Kč              85%

 

            Výdaje                                      3.382 tis. Kč             53%

 

Zůstatek na běžných účtech                 3.166 tis. Kč

Zůstatek na pokladně                             30.920,- Kč

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci pod názvem „Loučim vodovod – II. etapa“. Tímto dodatkem se mění termín plnění z 31.12.2015 na 31.5.2016. Dále se mění položkový rozpočet u stavebních objektů SO 01, 02 a 03. Cena za provedené dílo se nemění.

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje změnu rozhodnutí o dotaci ministerstva zemědělství na akci „Loučim – veřejný vodovod – II. etapa“.

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na realizaci zpevněné plochy pro umístění nádob na tříděný odpad. Dotace je ve výši 100.000,- Kč.

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou silnice Klatovy a.s. na zhotovení zpevněné plochy pro umístění nádob na tříděný odpad. Cena za dílo činí 177.304,69 Kč a termín dokončení je 30.5.2016.

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo obce  Loučim schvaluje pronájem části pozemku p.č. 774 o výměře 30m2. Cena za pronájem se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 o místních poplatcích.

Usnesení č. 65

Zastupitelstvo obce  Loučim schvaluje rozpočet na rok 2016. Rozpočet je schodkový ve výši 900.000,- Kč. Schodek bude pokryt zapojením přebytku z let minulých.

Daňové příjmy                       1.765.000,- Kč

Nedaňové příjmy                     360.000,- Kč

Střednědobý úvěr                      500.000,- Kč

Běžné výdaje                          1.254.300,- Kč

Kapitálové výdaje                  2.020.700,- Kč

Splátka úvěru                            250.000,- Kč

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018.

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje poskytnutí příspěvku místní organizaci Svazu tělesně postižených ve Kdyni ve výši 1.000,- Kč

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s pokácením stromů na parcele p.č. 389 v k.ú. Loučim (ostatní plocha) z důvodu výskytu dřevokazného hmyzu.

Usnesení č. 70

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu s firmou ČEZ Distribuce a.s.

Usnesení č. 71

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, kterou se schvaluje požární řád obce Loučim.

 

Starostka:…………………………………

                                   Jana Dirriglová

 

Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..

                               Milan Zimmermann                                       Josef Šváb

 

Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

 

 

Vyvěšeno dne  ……………………….                     Vyvěšeno dne  ……………………….

 

 

Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………