Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 3.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 12.3.2015

23. 3. 2015

Usnesení z 3.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 12.3.2015

 

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program třetího zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva  finančního výboru
 4. Kontrola plnění rozpočtu k 28.2.2015 a jeho úprava
 5. Zpráva o inventarizaci
 6. Projednání smlouvy o finančním příspěvku na vodovodní přípojky
 7. Projednání technických záležitostí k vodovodním přípojkám s vybraným dodavatelem
 8. Projednání smlouvy o dílo na realizaci vodovodních přípojek
 9. Projednání mandátních smluv na administraci zadávacího řízení
 10. Projednání dohody o budoucí spolupráci při realizaci projektu „Kompostárna-Vladimír Jakoubek“
 11. Projednání změny nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků
 12. Projednání prodeje části pozemku p.č. 729/1
 13. Projednání smlouvy o finančním příspěvku na dopravní obslužnost
 14. Projednání návrhu sboru zástupců v rámci KPÚ Loučim
 15. Projednání licenční smlouvy o veřejném provozování s OSA
 16. Projednání dotace Mze na druhou etapu vodovodu
 17. Projednání koupě pozemku p.č. 1028
 18. Dodatek smlouvy o dílo Loučim vodovod -1. etapa
 19. Informace Obecního úřadu Loučim
 20. Diskuse
 21. Usnesení a závěr
Usnesení č.28

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje inventurní zprávu za rok 2014

 

Hotovost v pokladně                                         0,- Kč

Zůstatek na bankovních účtech           2.112.910,50 Kč

Obec spravuje majetek v hodnotě     11.567.419,- Kč

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 28.2.2015, zároveň bere na vědomí rozpočtovou změnu č.1, kterou se upravuje přesuny mezi položkami, ale nemění se celková výše rozpočtu.

 

Daňové příjmy              252 tis Kč    tj.        14% plánu

            Nedaňové příjmy            30 tis. Kč                 7%

            Přijaté transfery                9 tis. Kč               16%

 

            Výdaje                                       274 tis. Kč                  8%

 

Zůstatek na běžných účtech                 2.108 tis. Kč

Zůstatek na pokladně                           6.290,- Kč

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí se smlouvou o platbě příspěvku za přivedení vodovodní sítě, vybudování veřejné části vodovodní přípojky a podmínkách připojení k vodovodní síti v obci Loučim.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje výběr firmy VAK servis s.r.o. jako dodavatele stavby veřejné časti vodovodních přípojek. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem na částku 931.213,70 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření mandátních smluv s p. Karlem Abrahámem – AB engineering, 1. na administraci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby „Loučim - vodovodní přípojky“ a 2. na administraci otevřeného zadávacího řízení dle zákona na výběr dodavatele stavby „Loučim – vodovod II. etapa“

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření dohody o spolupráci při realizaci projektu "Kompostárna - Vladimír Jakoubek"

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje změnu ceny za pronájem zemědělských pozemků na 2.100 Kč/1ha.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje prodej části pozemku parc.č. 729/1 o výměře cca. 90 m2 za cenu 50,-Kč/1m2 , kupující hradí zároveň veškeré náklady s tímto spojené

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje koupi pozemku p.č. 1028 v k.ú. Loučim.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje doporučení sboru zástupců KoPÚ Loučim, aby jako prioritní byla realizována tato opatření z plánu společných zařízení: jsou to cesty C7, C4, C5, C16 a C15

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy o dílo Loučim vodovod – 1. etapa na prodloužení doby realizace do 15.6.2015

 

 

Starostka:…………………………………

                                   Jana Dirriglová

 

 

 

Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..

                                  Karel Halada                                          Michal Čihák

 

 

Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

 

Vyvěšeno dne  ……………………….                     Vyvěšeno dne  ……………………….

 

Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………