Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 2.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 18.12.2014

28. 12. 2014

Usnesení z 2.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 18.12.2014

 

 

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program druhého zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva  finančního výboru
 4. Kontrola rozpočtu a úprava plnění rozpočtu k 30.11.2014
 5. Návrh rozpočtu obce Loučim na rok 2015
 6. Projednání záměru prodat část pozemku parc.č. 729/1 o výměře cca. 60 m2
 7. Projednání vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc. č. 729/1 o výměře cca. 90 m2
 8. Projednání příspěvku pro Svaz tělesně postižených
 9. Projednání vyvěšení záměru na pronájem  zemědělských pozemků
 10. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace s PK na projekt: Revitalizace veřejné zeleně v obci Loučim“
 11. Projednání Smlouvy o dílo s firmou Zahrady Dvořák na projekt: Revitalizace veřejné zeleně obce Loučim
 12. Projednání výše poplatků za vodné
 13. Projednání výše ceny za prodej pozemků ve vlastnictví obce
 14. Návrh inventarizační komise
 15. Příkaz starosty k provedení inventarizace
 16. Projednání výstavby a financování vodovodních přípojek
 17. Doplnění směrnice o oběhu účetních dokladů
 18. Informace Obecního úřadu Loučim
 19. Diskuse
 20. Usnesení a závěr

 

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 30.11.2014, zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.9, kterou se upravuje rozpočet na straně příjmů o +222.000,- Kč a na straně výdajů o +102.000,-Kč

 

Daňové příjmy              1.529 tis Kč tj.                    89% plánu

            Nedaňové příjmy             488 tis. Kč                        86%

            Přijaté transfery            1.889 tis. Kč                        90%

 

            Výdaje                                        1.956 tis. Kč           46%

 

Zůstatek na běžném účtu ČNB             151 tis. Kč

Zůstatek na běžném účtu Č.S. a.s.    2.642 tis. Kč

Zůstatek na termínovaném účtu           248 tis. Kč

Zůstatek na pokladně                        32.637,- Kč

 

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje rozpočet na rok 2015.

Rozpočet je schodkový, schodek činí 750.000,- Kč a bude pokryt zapojením přebytku z minulých let.

 

Daňové příjmy                       1.808.000,- Kč

Nedaňové příjmy                      392.000,- Kč

Střednědobý úvěr                      500.000,- Kč

Výdaje                                    3.450.000,- Kč.

 

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje prodej části pozemku parc.č. 729/1 o výměře cca. 60 m2 za cenu 50,-Kč/1m2 , kupující hradí zároveň veškeré náklady s tímto spojené.

 

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje  vyvěšení záměru prodat část pozemku p.č. 729/1 o výměře cca. 90m2 v k.ú. Loučim, který je ve vlastnictví obce.

 

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje poskytnutí příspěvku místní organizaci Svazu tělesně postižených ve Kdyni ve výši 1.000,- Kč

 

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje vyvěšení záměru na změnu ceny za pronájem zemědělských pozemků.

 

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na projekt „Revitalizace veřejné zeleně v obci Loučim“ ve výši 100.000,- Kč

 

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s firmou Zahrady Dvořák na projekt „Revitalizace veřejné zeleně v obci Loučim“ ve výši 178.000,- Kč včetně DPH.

 

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje změnu ceny za vodné a stočné na 20,-Kč včetně DPH. Z toho činí vodné 18,- Kč/1m3 a stočné 2,-Kč/1m3. Tato cena bude účtována již při nejbližším odečtu vody, tj. v polovině roku 2015.

 

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo obce Loučim stanovuje cenu 80,- Kč/1m2 při prodeji obecních pozemků v intravilánu obce. Cena je platná od přijetí tohoto usnesení.

 

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje, aby část vodovodních přípojek k novému vodovodu, která bude na veřejné části, spolufinancovala obec. Majitelé připojovaných nemovitostí zaplatí paušální částku 5.000,- Kč včetně DPH za přípojku na veřejné části. Část přípojky na pozemku v soukromém vlastnictví si hradí také majitel připojované nemovitosti.

 

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje změnu směrnice pro oběh účetních dokladů

 

Starostka:…………………………………

                                   Jana Dirriglová

 

Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..

                                  Josef Šváb                                         Milan Zimmermann

 

Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

 

Vyvěšeno dne  ……………………….                     Vyvěšeno dne  ……………………….

 

Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………