Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 24. 8. 2017

28. 8. 2017

 Usnesení č. 134

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program čtrnáctého zasedání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva finančního výboru
4. Kontrola plnění rozpočtu k 31. 7. 2017
5. Projednání rozpočtových opatření
6. Projednání prodeje pozemku č.773/5 o výměře 19 m2
7. Projednání vyvěšení záměru na prodej části pozemku č. 729/7 o výměře cca. 80 m2
8. Projednání vyvěšení záměru na prodej pozemku č. 773/4 o výměře 47 m2
9. Projednání dotace KUPK – příspěvek na věcné vybavení SDH
10. Informace Obecního úřadu Loučim
11. Diskuse 12. Usnesení a závěr

Usnesení č. 135

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 31. 7. 2017. Zároveň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, kterým se zvyšuje rozpočet na straně výdajů o +118.000 Kč. Dále bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, kterým se mění rozpočet na straně příjmů o +100.000 Kč a na straně výdajů o +40.000 Kč a rozpočtové opatření č. 5, kterým se mění rozpočet na straně příjmů +345.000 Kč a na straně výdajů o +64.000 Kč.

Daňové příjmy 1.761 tis. Kč tj. 69 % plánu

Nedaňové příjmy 264 tis. Kč 52 %

Přijaté transfery 356 tis. Kč 88 %

Běžné výdaje 1.373 tis. Kč 53 %

Zůstatek na běžných účtech 1.984 tis. Kč

Zůstatek na pokladně 54.241 Kč.

Usnesení č. 136

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje prodej pozemku parc.č. 773/5 o výměře 19 m2 , za cenu 80,-Kč/1m2, kupující hradí zároveň veškeré náklady s tímto spojené.

Usnesení č. 137

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje vyvěšení záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 729/7 o výměře cca. 80 m2 v KÚ Loučim.
 
Usnesení č. 138

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku p.č. 773/4 o výměře 47 m2 v KÚ Loučim.
 
Usnesení č. 139

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 12. 6. 2017, číslo usnesení 231/17, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2017 Příspěvek na věcné vybavení“ 2 Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 38.700 Kč.

Usnesení č. 140

Zastupitelstvo obce Loučim neschvaluje uzavření pachtovní smlouvy s firmou Česká síť s.r.o. na dočasné užívání části pozemku p.č. 1067 v k.ú. Loučim

 

Starostka: Jana Dirriglová

Ověřovatelé:  Milan Jung, Karel Halada

Úřední deska OÚ Loučim:

Elektronická úřední deska OÚ Loučim: Vyvěšeno dne 28.8.2017

Sejmuto dne 28.9.2017