Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 31. 4. 2017

8. 6. 2017

 

Usnesení č. 122

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program třináctého zasedání:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Kontrola plnění rozpočtu k 30. 4. 2017
 5. Projednání závěrečného účtu
 6. Projednání zprávy o výsledku hospodaření za rok 2016
 7. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 8. Projednání poskytnutí dotace od KUPK z PSOV na územní plán obce
 9. Projednání poskytnutí dotace od KUPK z PSOV na opravu budovy obecního úřadu II. etapa
 10. Projednání rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu malé vodní nádrže z Mze
 11. Projednání přijetí dotace od KUPK na zpracování variantní studie odkanalizování obce a smlouvy o dílo se zhotovitelem
 12. Projednání povinností pro vlastníky nemovitostí vyplývající z vydaného povolení k vypouštění odpadních vod
 13. Projednání projektu na regeneraci a rozšíření vodních zdrojů
 14. Projednání vyvěšení záměru na prodej pozemku č. 773/5 v k.ú. Loučim
 15. Projednání smlouvy o dílo na opravu fasády budovy obecního úřadu
 16. Informace Obecního úřadu Loučim
 17. Diskuse
 18. Usnesení a závěr

 

Usnesení č. 123

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 30. 4. 2017. Zároveň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2, kterým se zvyšuje rozpočet na straně příjmů o +80.000 Kč a na straně výdajů o +32.000 Kč

 

Daňové příjmy                  761 tis. Kč           tj.        39 % plánu

            Nedaňové příjmy                45 tis.  Kč                      11 %

            Přijaté transfery                  19 tis.  Kč                      33 %

 

            Běžné výdaje                     742 tis. Kč                       33 %

 

Zůstatek na běžných účtech                 1.534  tis. Kč

Zůstatek na pokladně                          30.114  Kč

 

Usnesení č. 124

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez výhrad.

 

Usnesení č. 125

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku a inventarizační zprávu za rok 2016. Schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 551.046,96 Kč na účet hospodaření předcházejících účetních období.

Usnesení č. 126

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje přijetí směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

Usnesení č. 127

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zhotovení územního plánu obce. Dotace je ve výši 147.000 Kč.

 

Usnesení č. 128

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na opravu budovy obecního úřadu – II. etapa. Dotace je ve výši 180.000 Kč.

 

Usnesení č. 129

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu budovy obecního úřadu – II. etapa s firmou Miroslav Miler, Horšovský Týn za cenu 528.286 Kč.

 

Usnesení č. 130

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s rozhodnutím o poskytnutí dotace z ministerstva zemědělství na opravu malé vodní nádrže. Dotace je ve výši 746.000 Kč.

 

Usnesení č. 131

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zhotovení variantní studie odkanalizování obce. Dotace je ve výši 18.000 Kč.

 

Usnesení č. 132

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování variantní studie odkanalizování obce s firmou ProVenkov spol. s r. o. za cenu 25.000 Kč.

 

Usnesení č. 133

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku p.č. 773/5 v KÚ Loučim

 

 

Starostka:…………………………………

                                   Jana Dirriglová

 

 

Ověřovatelé:   ……………………………                           ………………………………..

                               Josef Šváb                                                            Milan Zimmermann

 

 

Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

 

 

Vyvěšeno dne  ……………………….                     Vyvěšeno dne  ……………………….

 

 

Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………