Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 11.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 7.12.2016

17. 12. 2016

Usnesení č. 101

 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program jedenáctého zasedání:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Zpráva finančního výboru

4. Kontrola plnění rozpočtu k 30.11.2016 a jeho úprava

5. Projednání investičních a neinvestičních záměrů obce na rok 2017

6. Návrh rozpočtu na rok 2017

7. Příkaz k inventarizaci

8. Návrh inventarizační komise

9. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na pořízení Územního plánu obce Loučim a

projednání smlouvy o dílo

10. Projednání smlouvy mandátní na administraci zadávacího řízení na dodavatele akce

Oprava malé vodní nádrže

11. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na akci: Oprava malé vodní nádrže

v Loučimi a projednání smlouvy o dílo

12. Projednání smlouvy o spolupráci s ČZU Praha na projekt univerzita třetího věku

13. Projednání příspěvku pro svaz tělesně postižených

14. Projednání dodatku ke smlouvě o odvozu a skládkování směsného komunálního odpadu

15. Informace Obecního úřadu Loučim

16. Diskuse

17. Usnesení a závěr

 

Usnesení č. 102

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 30.11.2016, zároveň schvaluje

rozpočtovou změnu č.9, kterým se mění rozpočet na straně příjmů o +180.000 Kč a na straně

výdajů o +106.000 Kč.

Daňové příjmy 1.669 tis. Kč tj. 89 % plánu

Nedaňové příjmy 1.134 tis. Kč 96 %

Kapitálové příjmy 13 tis. Kč 95 %

Přijaté transfery 455 tis. Kč 99 %

Běžné výdaje 2.212 tis. Kč 96 %

Kapitálové výdaje 1.710 tis. Kč 79 %

Zůstatek na běžných účtech 1.525 tis. Kč

Zůstatek na pokladně 7.451,- Kč

Usnesení č. 103

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje rozpočet na rok 2017. Rozpočet je schodkový ve výši

300.000,- Kč. Schodek bude pokryt zapojením přebytku z let minulých. Závazným ukazatelem

pro rok 2017 bude paragraf.

Daňové příjmy 1.900.000,- Kč

Nedaňové příjmy 330.000,- Kč

Běžné výdaje 1.705.000,- Kč

Investice+oprava inv. majetku 580.000,- Kč

Splátka úvěru 245.000,- Kč

 

Usnesení č. 104

 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje zadání územního plánu.

Usnesení č. 105

 

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s výběrem dodavatele a uzavřením smlouvy o dílo s tímto

dodavatelem na zhotovení územního plánu obce Loučim. Zhotovitelem územního plánu bude

projekční kancelář Ing. arch. Petr Sladký, Praha. Cena za dílo je stanovena na 184.000 Kč.

Usnesení č. 106

 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření mandátní smlouvy s p. Karlem Abrahámem –

AB engineering, na administraci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby „Loučim –

oprava malé vodní nádrže p.č.570/7“. Cena za tuto službu činí 5.000 Kč + 21%DPH

Usnesení č. 107

 

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s výběrem dodavatele a uzavřením smlouvy o dílo s tímto

dodavatelem na projekt Loučim – oprava malé vodní nádrže p.č.570/7. Dodavatelem stavby

bude firmaVAK SERVIS s.r.o., Klatovy. Cena za dílo je stanovena na 932.548 Kč včetně

21% DPH

Usnesení č. 108

 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje smlouvu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze na

zajištění kurzů Virtuální univerzity třetího věku.

Usnesení č. 109

 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje poskytnutí příspěvku místní organizaci Svazu tělesně

postižených ve Kdyni ve výši 1.000,- Kč

Usnesení č. 110

 

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o odvozu a skládkování

směsného komunálního odpadu uzavřené s městem Kdyně. Tímto dodatkem se zvyšuje cena

svozu odpadu na 1.865 Kč + DPH za jeden svoz.

 

Starostka:…………………………………

Jana Dirriglová

 

Ověřovatelé: …………………………… ………………………………..

Karel Halada Michal Čihák

 

Úřední deska OÚ Loučim: Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

 

Vyvěšeno dne ………………………. Vyvěšeno dne ……………………….

Sejmuto dne ………………………… Sejmuto dne …………………………