Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 11.11.2010 (č. 1)

1. 12. 2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Loučim
dne 11.11.2010 od 20.00 hodinZahájení zasedání zastupitelstva:

Zasedání zastupitelstva obce Loučim bylo zahájeno ve 20.00 dosavadní starostkou obce Loučim paní Drahoslavou Blahutovou (dále jako předsedající).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Dle informace předsedající nebyl žádný takovýto návrh podán.

Dále byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu s §93 odst. 1 zákona o obcích, informace o místě, době a navrženém programu tohoto zasedání. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatovala, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Složení slibu členy zastupitelstva:
    
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.


Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu p. Zimmermanna a p. Švába a zapisovatelem p. Honku.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Loučim určuje ověřovateli zápisu p. Zimmermanna a p. Švába a zapisovatelem p. Honku

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č.1 bylo schváleno


Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1)    volba starosty a místostarosty
a)      určení způsobu volby starosty a místostarosty
b)      volba starosty
c)      volba místostarosty
2)    zřízení finančního a kontrolního výboru
a)      určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)      volba předsedy finančního výboru
c)      volba předsedy kontrolního výboru
d)     volba členů finančního výboru
e)      volba členů kontrolního výboru
3)    rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
4)    plnění a úprava rozpočtu k 31.10. 2010
5)    diskuse

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 2 bylo schváleno

Volba starosty a místostarosty

    Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedající spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Byl podán návrh na změnu způsobu hlasování. Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat

Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 3 bylo schváleno

    Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno k volbě místostarosty. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci starosty. Člen zastupitelstva pan Šváb navrhl zvolit do funkce starostky paní Dirriglovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Loučim volí starostkou paní Janu Dirriglovou

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 4 bylo schváleno

Po zvolení starostky převzala paní Dirriglová vedení zasedání (dále jako předsedající).
Předsedající navrhla zvolit do funkce místostarosty pana Honku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Loučim volí místostarostou pana Richarda Honku

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 5 bylo schváleno

Zřízení finančního a kontrolního výboru
    
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti obce zřídit tyto výbory, přičemž navrhla, aby tyto výbory byly tříčlenné a jejich personální složení bude shodné. Jiný návrh podán nebyl.

Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Loučim zřizuje kontrolní a finanční výbor. Oba výbory budou tříčlenné a budou je zastávat stejné osoby

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 6 bylo schváleno

Předsedající navrhla do funkce předsedy finančního i kontrolního výboru pana Huspeka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Loučim volí předsedou finančního i kontrolního výboru pana Zdeňka Huspeka

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 7 bylo schváleno

Předsedající navrhla za členy kontrolního i finančního výboru pana Čiháka a paní Francovou. Jiný návrh podán nebyl.

Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Loučim volí členy finančního i kontrolního výboru paní Francovou a pana Čiháka

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 8 bylo schváleno

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 440,- Kč, a to ode dne přijetí tohoto návrhu. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Loučim v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva  obce ve výši 440,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 9 bylo schváleno

    Předsedající navrhla odměnu za výkon funkce místostarosty ve výši 8000,- Kč měsíčně. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné jiné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Loučim v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva  obce ve výši 8.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 10 bylo schváleno

    Předsedající vyzvala členy zastupitelstva aby navrhli výši odměny za výkon funkce neuvolněného starosty obce. Pan Honka navrhl tuto odměnu ve výši 10.500,- Kč měsíčně. Žádné jiné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Loučim v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva  obce ve výši 10.500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 11 bylo schváleno

    Předsedající dále navrhla, aby předsedovi finančního i kontrolního výboru byla stanovena měsíční odměna a to ve výši 500,- Kč. Žádné jiné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Loučim v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výborů zastupitelstva ve výši 500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 12 bylo schváleno

Plnění a úprava rozpočtu k 31.10.2010

Pan Grösl seznámil přítomné s dosavadním plněním rozpočtu v roce 2010 a upozornil na položky, u kterých došlo ke změně. Příjmy jsou k 31.10.2010 2.208.446,- Kč tj. plnění rozpočtu na 90% a výdaje k témuž datu jsou 1.117.156,- Kč tj. 78%. Blíže viz výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Stav termínovaného účtu je 773.542,- Kč, stav běžného účtu je 288.504,- Kč a stav pokladny je 20.878,- Kč, vše k datu 31.10.2010. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce vzneseny žádné připomínky a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění a úpravu rozpočtu obce Loučim pro rok 2010.
        Příjmy        2.208.446,66,- Kč    plnění    90%
        Výdaje        1.117.156,36,- Kč    plnění 78%

výsledek hlasování:    pro  7   proti  0    zdrželi se  0
usnesení č. 13 bylo schváleno

Diskuse

    V diskusi vystoupila nová starostka obce paní Dirriglová, poděkovala za zvolení do funkce a zároveň poděkovala bývalé starostce paní Blahutové za její dosavadní práci pro obec.
    Dále vystoupil pan Honka s poděkováním za zvolení.
    Pan Grösl seznámil přítomné s celkovou finanční situací obce a zároveň konstatoval, že obec brzy bude mít splacené všechny půjčky.
    Paní Blahutová poděkovala členům bývalého zastupitelstva za spolupráci.

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila ustavující zasedání ve 21.00 hodin.
Zapsal:        

Richard Honka      Starostka: Jana Dirriglová
                           


Ověřovatelé:  
Josef Šváb     Milan Zimmermann
                       
Vyvěšeno:    19.11.2010


Sejmuto:   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář