Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce

1. 12. 2011

Usnesení ze 7.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 24.11.2011

Usnesení č. 48
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program sedmého zasedání:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Kontrola plnění rozpočtu a jeho úprava k 30.10.2011
4) Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
5) Projednání záměru prodeje části pozemku č.564 v k.ú. Loučim o výměře 2.336m2
6) Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7) Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místních poplatcích
8) Projednání obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9) Projednání žádosti o odložení termínu ukončení akce ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace Plzeňského kraje na ekologické projekty – projektová dokumentace k vodovodu
10) Návrh inventarizační komise
11) Příkaz starosty k inventarizaci
12) Různé
13) Diskuse
14) Usnesení, závěr

Usnesení č. 49
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 31.10.2011 a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.6, kterou se přesouvají některé položky v rámci rozpočtu, ale nemění se celková výše rozpočtu. Daňové příjmy 1.149 tis Kč tj. 83% plánu Nedaňové příjmy 490 tis. Kč 88% Přijaté transfery 330 tis. Kč 97% Výdaje 1.958 tis. Kč 70%

Usnesení č. 50
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 51
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místních poplatcích.

Usnesení č. 52
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 53
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje prodej části pozemku p.č. 564 v k.ú. Loučim o výměře 2.336m2 za cenu 25 Kč/m2. Smlouva bude obsahovat předkupní právo pro obec Loučim na výše jmenovaný pozemek a dále bude obsahovat omezení ve využití pozemku z důvodu jeho umístění ve druhém ochranném pásmu zdroje pitné vody.

Usnesení č. 54
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje dodatek ke smlouvě č. 43472011 o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu ekologických projektů, kterým se prodlužuje termín realizace projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu vodovodu v obci Loučim včetně stavebního povolení do 30.11.2012.

Usnesení č. 55
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje finanční příspěvek 1.000,- Kč místní organizaci zdravotně postižených ve Kdyni.

Usnesení č. 56 Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje projednání možnosti dohody se Správou železniční dopravní cesty o úpravě vegetace v okolí železniční zastávky.

Starostka:………………………………… Jana Dirriglová

Ověřovatelé:  Milan Zimmermann Josef Šváb

Vyvěšeno dne 1.12.2011

Sejmuto dne 16.12.2011

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář