Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce

22. 9. 2011

Usnesení z 6.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 15.9.2011

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program šestého zasedání:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Kontrola plnění rozpočtu a jeho úprava
4) Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
5) Projednání smlouvy na realizaci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na vodovod 6) Změna smluvní dohody o finančním příspěvku na činnost mládeže TJ Sokol Pocinovice
7) Projednání dodavatele na realizaci obručí kolem požární nádrže
8) Projednání směny a prodeje pozemku p.č. 773/2 v k.ú. Loučim
9) Projednání prodeje pozemku p.č. 729/22 v k.ú. Loučim
10) Projednání záměru na prodej části pozemku č.564 v k.ú. Loučim
11) Projednání smluv s dodavateli na projekt Obnova poutního místa
12) Projednání dohody o zapůjčení stanu
13) Projednání záměru směny části pozemku p.č. 570/1 v k.ú. Loučim
14) Projednání nákupu atrakce na dětské hřiště
15) Informace OÚ
16) Diskuse
17) Usnesení, závěr

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení pro akci Loučim vodovod s firmou VAK Klatovy na celkovou částku 131.760,- Kč včetně DPH

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Pocinovice ve výši 1.000,- Kč na činnost.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy na terénní úpravy okolo požární nádrže s p. Švábem na 27.500,- Kč

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje směnu části pozemku p.č. 773/2 o výměře 17 m2 ve vlastnictví obce Loučim za pozemek p.č. 992 o výměře 17 m2 ve vlastnictví fyz. osob a zároveň schvaluje prodej části pozemku p.č. 773/2 o výměře 33 m2 ve vlastnictví obce Loučim dle geometrického plánu 162-170/2011. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Loučim. Pozemek bude prodán za cenu 50,- Kč za 1 m2.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje prodej pozemku p.č. 729/22 o výměře 62 m2 v k.ú. Loučim dle geometrického plánu 162-170/2011. Pozemek bude prodán za cenu 50,- Kč za 1 m2.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje vyvěšení záměru obce prodat část pozemku p.č. 564 v k.ú Loučim.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje vyvěšení záměru obce směnit část pozemku p.č. 564 v k.ú Loučim ve vlastnictví obce, za část pozemku 570/1 ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smluv souvisejících s projektem „Obnova poutního místa“.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy na stavbu stanu s obcí Zahořany

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje zakoupení atrakce na dětské hřiště v celkové výši nákladů cca. 60.000,- Kč

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu k 31.8.2011 a schvaluje rozpočtovou změnu č.4, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o 92.000,- Kč a na straně výdajů o 92.000,- Kč. Dále schvaluje rozpočtovou změnu č.5, kterou se mění rozpočet na straně výdajů o 464.000,- Kč - Projekt obnova poutního místa 40.000,- Kč - Atrakce na dětské hřiště 7.500,- Kč - Terénní úpravy kolem požární nádrže 50.000,- Kč - Projekt vodovodu

Starostka:………………………………… Jana Dirriglová

Ověřovatelé: …………………………….. Karel Halada, Zdeněk Huspek

Vyvěšeno dne 22.9.2011

Sejmuto dne 22.10.2011