Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce

30. 6. 2011

Usnesení z 5.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 24.6.2011

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program pátého zasedání:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Kontrola plnění rozpočtu a jeho úprava k 31.5.2011
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim
5) Závěrečný účet za rok 2010
6) Projednání záměru směny části pozemku p.č. 731/1 za pozemky p.č. 22/6 a 25/1 v k.ú. Loučim
7) Projednání žádosti o příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené v Domažlicích
8) Informace OÚ
9) Diskuse
10) Usnesení, závěr

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu a jeho úpravu dle rozpočtové změny č. 3, kterou se přesouvají některé položky v rámci rozpočtu, ke dni 31.5.2011. Daňové příjmy 610 tis Kč tj. 43% plánu Nedaňové příjmy 373 tis. Kč 68% Výdaje 615 tis. Kč 29%

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 a schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČ: 00572624 za rok 2010

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje směnu obecních pozemků p.č. 731/1 část o výměře 53 m2 a 731/1 část b o výměře 1 m2 za pozemky p.č. 22/6 o výměře 78 m2 a p.č. 25/1 část c o výměře 3 m2 dle geometrického plánu číslo 162-170/2011. Všechny pozemky se nacházejí v KÚ Loučim.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje přípěvek ve výši 1.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené v Domažlicích

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje přijetí smlouvy o financování projektu „Obnova poutního místa“ z Dispozičního fondu.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje přijetí smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na projektovou dokumentaci k vodovodu.

Starostka:………………………………… Jana Dirriglová

Ověřovatelé: …………………………….. Milan Jung Josef Šváb

Vyvěšeno dne 30.6.2011 

Sejmuto dne 15.7.2011