Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení ze 18.veřejného zasedání zastupitelstva obce

21. 12. 2013

Usnesení z 18.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 12.12.2013
 
 
Usnesení č. 131
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program osmnáctého zasedání:
 
1.               Zahájení
2.               Kontrola usnesení
3.               Zpráva finančního výboru
4.               Kontrola plnění rozpočtu k 30.11.2013 a jeho úprava
5.               Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2014
6.               Projednání rozpočtového výhledu na rok 2015 a 2016
7.               Návrh inventarizační komise
8.               Příkaz starosty k provedení inventarizace
9.               Projednání Smlouvy s PK o poskytnutí dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení
Projednání kupní smlouvy na dodávku veřejného osvětlení
Projednání Smlouvy o dílo na realizaci veřejnéh osvětlení
10.            Projednání účasti obce v elektronické dražbě a nákupu nemovitosti č.p. 46
11.            Projednání zřízení účelového rezervního Fondu obnovy vodovodu a kanalizace
12.            Projednání příspěvku pro Svaz tělesně postižených ve Kdyni
13.            Projednání dohody o poskytnutí příspěvku na úpravu a údržbu silnic
14.            Navýšení poplatkuza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro právnické osoby
15.            Diskuse
16.            Usnesení a závěr
 
Usnesení č. 132
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 30.11.2013, zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.8, kterou se upravuje rozpočet na straně příjmů o +7.000,- Kč a na straně výdajů o +1.000,-Kč, zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.9,  kterou se mění rozpočet na straně příjmů o +73.469,- Kč a na straně výdajů o +17.325,- Kč a rozpočtovou změnu č.10, kterou se mění rozpočet v kapitole příjmů o +74.000,-Kč a v kapitole výdajů o 15.861,- Kč. Dále schvaluje změnu rozpočtu na straně příjmů o +100.000,- Kč a na straně výdajů o +97.586,- Kč. Poslední dvě změny rozpočtu budou součástí rozpočtového opatření č. 11.
 
Daňové příjmy              1.520 tis Kč tj.        90% plánu
            Nedaňové příjmy            358 tis. Kč                        79%
            Přijaté transfery               130 tis. Kč                        97%
 
            Výdaje                                         1.718 tis. Kč          87%
 
Zůstatek na běžném účtu ČNB              57 tis. Kč
Zůstatek na běžném účtu Č.S. a.s.       918 tis. Kč
Zůstatek na termínovaném účtu          248 tis. Kč
Zůstatek na pokladně                        7.948,- Kč
 
Usnesení č. 133
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje rozpočet na rok 2014.
 
Daňové příjmy                       1.883.000,- Kč
Nedaňové příjmy                     237.000,- Kč
Celkem příjmy                       2.120.000,- Kč
           
Výdaje                                               1.895.000,- Kč.
 
Usnesení č. 134
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na projekt „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Loučim“ ve výši 100.000,- Kč
 
Usnesení č. 135
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s firmou KC Elektro na dodávku světel pro veřejné osvětlení ve výši 97.586,50 Kč.
 
Usnesení č. 136
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Jiří Bláhou na provedení výměny či osazení nových světel ve výši 62.033,- Kč.
 
Usnesení č. 137
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016.
 
Usnesení č. 138
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje nákup nemovitosti č.p. 46 do vlastnictví obce Loučim a pověřuje p. starostku k veškerým úkonům souvisejícím s nákupem této nemovitosti v elektronické dražbě.
 
Usnesení č. 139
Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí se zřízením Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury.
 
Usnesení č. 140
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje poskytnutí příspěvku místní organizaci Svazu tělesně postižených ve Kdyni ve výši 1.000,- Kč
 
Usnesení č. 141
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření dohody s obcí Chodská Lhota na poskytnutí příspěvku na údržbu komunikace, kde obec Loučim je příjemcem příspěvku.
 
Usnesení č. 142
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikatelský subjekt Jiří Matějka, restaurace Loučim ve výši 1.800,- Kč
 
 
 
 
Starostka:…………………………………
                                   Jana Dirriglová
 
 
 
Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..
                                  Josef Šváb                                                          Milan Jung
 
 
 
Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
Vyvěšeno dne 19.12.2013                                         Vyvěšeno dne 19.12.2013
 
Sejmuto dne 31.12.2013                                           Sejmuto dne   31.12.2013