Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 21. veřejného zasedání zastupitelstva

20. 8. 2014

Usnesení z 21.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 15.8.2014

 

Usnesení č. 160

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program dvacátého prvního zasedání:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva kontrolního a finančního výboru
 4. Kontrola plnění rozpočtu k 31.7.2014  včetně jeho úpravy
 5. Projednání mandátní smlouvy na zastupování v administraci zadávacího řízení
 6. Projednání smlouvy o dílo na veřejný vodovod Loučm – I. etapa
 7. Projednání smlouvy o poskytnutí úvěru
 8. Projednání registrace obce jako plátce DPH
 9. Projednání žádosti o příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené
 10. Projednání příjmu dotace PK z Programu vodohospodářské infrastruktury
 11. Projednání smlouvy o provádění stavebního dozoru na vodovod Loučim - 1.etapa
 12. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci Vodovod Loučim – 1. etapa
 13. Informace obecního úřadu Loučim
 14. Diskuse
 15. Usnesení a závěr

 

Usnesení č. 161

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 31.7.2014, zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.5 kterou se upravují přesuny mezi jednotlivými položkami a dále schvaluje změnu rozpočtu na straně příjmů o +2.000.000,- Kč a na straně výdajů o +2.000.000,- Kč. Poslední dvě změny budou součástí rozpočtového opatření č.6

 

Daňové příjmy              1.056 tis. Kč  tj.      66% plánu

            Nedaňové příjmy             432 tis. Kč                        86%

            Přijaté transfery                 50 tis. Kč                        69%

 

            Výdaje                                          951 tis. Kč                       47%

 

Zůstatek na běžném účtu ČNB             112 tis. Kč

Zůstatek na běžném účtu Č.S. a.s.    1.362 tis. Kč

Podúčet BÚ(vodní hospodářství)          100 tis. Kč

Zůstatek na termínovaném účtu          249 tis. Kč

Zůstatek na pokladně                           39.212,- Kč

 

Usnesení č. 162

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření mandátní smlouvy s p. Karlem Abrahámem – AB engineering, na administraci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby „Loučim vodovod – I. etapa“

 

 

Usnesení č. 163

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s výběrem firmy VAK Servis Klatovy s.r.o., jako zhotovitelem stavby „Loučim vodovod – I. etapa“

Usnesení č. 164

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou VAK Servis Klatovy s.r.o. na stavbu „Loučim vodovod – I. etapa“ za 2.923.020,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 165

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o dílo s p. Karlem Abrahámem – AB engineering o vykonání technického dozoru na stavbě „Loučim vodovod – I. etapa“

Usnesení č. 166

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z programu vodohospodářské infrastruktury na projekt „Loučim vodovod – I. etapa“  ve výši 2.000.000,-Kč

Usnesení č. 167

Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s registrací obce k dani z přidané hodnoty.

Usnesení č. 168

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny na dofinancování projektu „Loučim vodovod – I. etapa“ . Úvěr bude ve výši 500.000,- Kč na 4 roky s pevnou úrokovou sazbou na 1,02 %.

Usnesení č. 169

Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené v Domažlicích ve výši 1.000,- Kč

Starostka:…………………………………

                                   Jana Dirriglová

Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..

                                  Karel Halada                                     Milan Zimmermann

Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:

Vyvěšeno dne  ……………………….                     Vyvěšeno dne  ……………………….

Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………