Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 20.veřejného zasedání zastupitelstva obce

13. 8. 2014

Usnesení z 20.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 11.6.2014
 
Usnesení č. 149
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program dvacátého zasedání:
 
1.               Zahájení
2.               Kontrola usnesení
3.               Zpráva finančního výboru
4.               Kontrola plnění rozpočtu k 28.2.2014 a včetně jeho úpravy
5.               Projednání účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2013
6.               Projednání závěrečného účtu za rok 2013
7.               Projednání zprávy o výsledku hospodaření za rok 2013
8.               Projednání smlouvy s firmou AITEX o přípojce elektro NN
9.               projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
10.            Schválení smlouvy o financování projektu s Euroregionem Šumava
11.            Projednání smlouvy o zajištění zpětného odběru včetně dodatku č. 1 s firmou EKO-KOM
12.            Projednání souhlasu s realizací Strategie místního rozvoje na území MAS Pošumaví
13.            Projednání licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA
14.            Informace obecního úřadu Loučim
15.            Diskuse
16.            Usnesení a závěr
 
Usnesení č. 150
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 31.5.2014, zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.3, kterou se upravují přesuny mezi jednotlivými položkami a dále se touto změnou mění rozpočet na straně příjmů o +21.000,- Kč a na straně výdajů o +19,672,-Kč.
 
Daňové příjmy                 733 tis Kč tj.        46% plánu
            Nedaňové příjmy             392 tis. Kč                        78%
            Přijaté transfery                 41 tis. Kč                        56%
 
            Výdaje                                           739 tis. Kč           36%
 
Zůstatek na běžném účtu ČNB             102 tis. Kč
Zůstatek na běžném účtu Č.S. a.s.    1.231 tis. Kč
Podúčet BÚ(vodní hospodářství)          100 tis. Kč
Zůstatek na termínovaném účtu          249 tis. Kč
Zůstatek na pokladně                           14.211,- Kč
 
Usnesení č. 151
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje účetní závěrku za rok 2013 bez výhrad.
 
Usnesení č. 152
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
Usnesení č. 153
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje zprávu o výsledku hospodaření za rok 2013.
Usnesení č. 154
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy s firmou Aitex s.r.o. o stavbě „Loučim - přípojka elektro NN – základnová stanice AITEX. Smlouva bude obsahovat dodatek o zaměření stavby a příslib uzavření věcného břemene po skončení stavby.
Usnesení č. 155
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu a smlouvu o právu provést stavbu Loučim 459/39, Oeveren – kNN s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č. 156
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o financování projektu „Vaříme bez hranic, o to nám chutná víc“ v rámci programu přeshraniční spolupráce, Dispoziční fond.
Usnesení č. 157
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a.s včetně dodatku č. 1 k této smlouvě.
Usnesení č. 158
Zastupitelstvo obce Loučim souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 – 2020 na svém správním území.
Usnesení č. 159
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským
 
 
 
Starostka:…………………………………
                                   Jana Dirriglová
 
 
 
Ověřovatelé:   ……………………………               ………………………………..
                                  Karel Halada                                     Milan Jung
 
 
 
Úřední deska OÚ Loučim:                                        Elektronická úřední deska OÚ Loučim:
 
Vyvěšeno dne ……………………….                     Vyvěšeno dne ……………………….
 
Sejmuto dne …………………………                     Sejmuto dne …………………………