Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 13.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim konaného dne 7.12.2012

17. 12. 2012

 

Usnesení z 13.veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučim
konaného dne 7.12.2012
Usnesení č. 87
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje následující program třináctého zasedání:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Kontrola finančního výboru
4) Kontrola plnění rozpočtu k 30.10.2012 a jeho úprava
5) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2013
6) Návrh inventarizační komise
7) Příkaz starosty k inventarizaci
8) Projednání záměru pronájmu pozemku p.č. 658/7 o výměře 1204 m2
v k.ú. Loučim
9) Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2012
10) Projednání dodatku č.8 ke smlouvě o odvozu a skládkování
komunálního odpadu
11) Projednání bezúplatného převedení pozemku p.č. 459/55 do vlastnictví
obce
12) Projednání dohody o poskytnutí příspěvku na opravu a údržbu
komunikace p.č.760/1
13) Projednání pojistného plnění s HVP a plnění náhrady škody na
nemovitosti č.p.55
14) Projednání finančního příspěvku MO Svazu tělesně postižených
15) Projednání přijetí dotace z Dispozičního fondu
16) Projednání Výzvy zastavení dokončení II. fáze reformy veřejné správy
17) Projednání dohody o partnerství k projektu
18) Různé
19) Diskuse
20) Usnesení, závěr
Usnesení č. 88
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje plnění rozpočtu ke dni 30.10.2012 a zároveň
schvaluje rozpočtové opatření č.7, kterou se mění rozpočet na straně příjmů o
528.025,- Kč.
Daňové příjmy 1.523 tis Kč tj. 90% plánu
Nedaňové příjmy 362 tis. Kč 85%
Příspěvky na pořízení majetku 463 tis. Kč 100%
Výdaje 2.315 tis. Kč 89%
Zůstatek na běžném účtu 884 tis. Kč
Zůstatek na termínovaném účtu 247 tis. Kč
Zůstatek na pokladně 26.290,- Kč
Usnesení č. 89
Zastupitelstvo obce Loučim schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2013.
Daňové příjmy 1.540.000,- Kč