Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška obce Loučim č. 3/2011

29. 11. 2011

 
OBEC Loučim

 
Obecně závazná vyhláška
obce Loučim
č. 3/2011
 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Loučim.
 
 
Zastupitelstvo obce Loučim se na svém zasedání dne 24.listopadu 2011 usnesením č. 52 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Loučim, včetně nakládání se stavebním odpadem.
 
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
 
1)   Komunální odpad se třídí na:
 
a)      tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
b)      nebezpečné složky komunálního odpadu,
c)      směsný odpad.
 
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
        odst. 1 písm. a), b).
 
 
Čl. 3
 

Shromažďování tříděného odpadu

 

 

1)            Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 
2)            Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na veřejném prostranství na návsi.
3)            Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 a)            papír, barva modrá
b)            sklo bílé, barva bílá
c)            sklo barevné, barva zelená
d)            plasty, PET lahve,nápojové kartony barva žlutá
 
 
 

Čl. 4

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 

 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány  na úřední desce obecního úřadu a místním rozhlasem.
 
 
Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
 
1)            Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a)            typizované sběrné nádoby  - popelnice, kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b)            odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2)            Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
         umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 
 
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
 

 

1)            Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 
2)            Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
 
 
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
 

 

1)            Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.1/2002.,kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem
 
2)            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2012.
 
 

                                                                            

 

      Richard Honka                                                               Ing. Jana Dirriglová
      místostarosta                                                                         starostka
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 1. 12. 2011
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:      31.12.2011
 
 
Vyvěšeno na úřední desce v el. podobě dne: 1.12.2011
Sejmuto z elektronické desky:                      31.12.2011


1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  
 
2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  
 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář