Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

29. 11. 2011

OBEC Loučim
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Loučim se na svém zasedání dne 24.11.2011 usnesením č.51 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


ČÁST I.


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Úvodní ustanovení


(1) Obec Loučim zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství.
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Loučim.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.


Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 14 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa ...................................................................................... 100,- Kč,

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7
Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .


ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník


(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění skládek.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 9
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 14 této vyhlášky.
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý rok:
a) za umístění skládek .................................................................................... 2,- Kč.

Čl. 13
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet správce poplatku.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

ČÁST IV.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
Čl. 14
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti


(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 15
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 16
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích, ze dne 22.6.2010.

Čl. 17
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.................................... ..........................................
Richard Honka Ing. Jana Dirriglová
místostarosta starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na úřední desce v el. podobě dne: 1.12.2011
Sejmuto z elektronické úřední desky: 31.12.2011


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář