Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích

Obec Loučim
Zastupitelstvo obce
 
Obecně  závazná vyhláška 

č. 1/2010
 
 o místních poplatcích
 
            Zastupitelstvo obce Loučim vydalo dne 22.6.2010 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
 
Čl. 1
 
(1) Obec Loučim zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
 
a)      poplatek ze psů,
b)      poplatek za užívání veřejného prostranství.
 
(2) Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad v Loučimi. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o s právě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
 
 
ČÁST DRUHÁ
Poplatek ze psů
 
Čl. 2
Předmět poplatku
 
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
 
 
Čl. 3
Poplatník
 
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Loučim.
 
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 
(1)   Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců, nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
(2)   Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
(3)   Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(4)   Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo a IČO.
 
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
(1)   Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
(2)   Zanikne-li poplatková povinnost, poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.
 
Čl. 6
Sazba poplatku
 
Poplatek činí za kalendářní rok:
a)      za psa ……………………………………………………………………….100,- Kč
b)      za druhého a každého dalšího psa…………………………………………   300,- Kč
 
Čl. 7
Splatnost poplatku
 
(1)   Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2)   Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
 
Čl. 8
Osvobození
 
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a)      osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b)      osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c)      osoba provozující útulek zřízený obcí po ztracené nebo opuštěné psy,
d)      osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 
ČÁST TŘETÍ
Poplatek za užívání veřejného prostranství
 
Čl. 9
Předmět poplatku
 
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění skládek.
 
Čl. 10
Veřejné prostranství
 
Veřejným prostranstvím jsou místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Konkrétní prostory, které jsou veřejným prostranstvím, jsou vyznačeny na mapě, která je přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
 
Čl. 11
Poplatník
 
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
 
Čl. 12
Ohlašovací povinnost
 
(1)   Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání  veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
(2)   Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 5 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
(3)   Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů  u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky, z její podnikatelské činnosti.
 
Čl. 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9 této obecně závazné vyhlášky až do dne, kdy toto užívání skončilo.
 
Čl. 14
Sazba poplatku
Poplatek činí 2,- Kč za m2 za rok.
 
Čl. 15
Splatnost poplatku
 
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet správce poplatku.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení společná
 
(1)   Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2)   Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a citovaného zákona.
 
Čl. 17
 
(1)   Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhlášku, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2)   Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatek nebo pláce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 18
 
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
 
ČÁST PÁTÁ
Závěrečné ustanovení
 
Čl. 19
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích ze dne 1.1. 2005. 
 
Čl. 20
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2010.
 
 
……………………………………                                      ……………………………………
            Jana Dirriglová                                                            Drahoslava Blahutová
             místostarostka                                                                   starostka
 
Vyhláška vyvěšena dne: 6.6.2010
Vyhláška sejmuta dne: 21.6.2010